Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011B0125

2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto galutinis priėmimas

OJ L 68, 15.3.2011, p. 1–1277 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

15.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 68/1


2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto

GALUTINIS PRIĖMIMAS

(2011/125/ES, Euratomas)

EUROPOS PARLAMENTO PIRMININKAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (1),

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2),

atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (3) ir ypač į I dalyje pateiktą Daugiametę finansinę programą, pridėtą I priede,

atsižvelgdamas į 2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą, kurį Komisija pateikė 2010 m. balandžio 27 d.,

atsižvelgdamas į poziciją dėl Europos Sąjungos biudžeto projekto, kurią Taryba patvirtino 2010 m. rugpjūčio 12 d.,

atsižvelgdamas į Komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. pateiktą Europos Sąjungos 2011 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto taisomąjį raštą Nr. 1/2011,

atsižvelgdamas į Parlamento 2010 m. spalio 20 d. priimtą rezoliuciją dėl 2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais,

atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. Parlamento priimtus bendrojo biudžeto projekto pakeitimus,

atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 22 d. Pirmininko laišką, kuriuo, suderinus su Tarybos pirmininku, 2010 m. spalio 27 d. sukviečiamas Taikinimo komiteto posėdis,

atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 25 d. atsiųstą Tarybos pirmininko laišką, kuriame informuojama, kad Taryba gali nepatvirtinti visų Parlamento priimtų pakeitimų,

atsižvelgdamas į Komisijos 2010 m. spalio 11 d. ir 2010 m. spalio 20 d. pateiktus Europos Sąjungos 2011 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto taisomuosius raštus Nr. 2/2011 ir Nr. 3/2011,

atsižvelgdamas į tai, kad Taikinimo komitetas nesusitarė dėl bendro teksto per dvidešimt vienos dienos laikotarpį, nurodytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 6 dalyje,

atsižvelgdamas į naują 2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą, kurį pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 8 dalį Komisija pateikė 2010 m. lapkričio 26 d.,

atsižvelgdamas į poziciją dėl Europos Sąjungos biudžeto projekto, kurią Taryba patvirtino 2010 m. gruodžio 10 d.,

atsižvelgdamas į Parlamento darbo tvarkos taisyklių 75b, 75d ir 75e straipsnius,

atsižvelgdamas į tai, kad Parlamentas 2010 m. gruodžio 15 d. pritarė Tarybos pozicijai,

PASKELBIA:

Vienintelis straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnyje nustatyta procedūra užbaigta ir Europos Sąjungos 2011 finansinių metų bendrasis biudžetas galutinai priimtas.

Priimta Strasbūre 2010 m. gruodžio 15 d.

Pirmininkas

J. BUZEK


(1)  OL L 163, 2007 6 23, p. 17.

(2)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.


EUROPOS SĄJUNGOS 2011 FINANSINIŲ METŲ BENDRASIS BIUDŽETAS

TURINYS

BENDROJI PAJAMŲ SUVESTINĖ

A. Įvadas ir bendrojo biudžeto finansavimas

B. Bendroji įplaukų suvestinė pagal biudžeto išlaidų kategorijas

C. Etatiniai darbuotojai

D. Pastatai

ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS

I skirsnis. Parlamentas

— Įplaukos

— Išlaidos

— Darbuotojai

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

— Įplaukos

— Išlaidos

— Darbuotojai

III skirsnis. Komisija (II tomas)

— Įplaukos

— Išlaidos

— Darbuotojai

IV skirsnis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

— Įplaukos

— Išlaidos

— Darbuotojai

V skirsnis. Audito Rūmai

— Įplaukos

— Išlaidos

— Darbuotojai

VI skirsnis. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

— Įplaukos

— Išlaidos

— Darbuotojai

VII skirsnis. Regionų komitetas

— Įplaukos

— Išlaidos

— Darbuotojai

VIII skirsnis. Europos ombudsmenas

— Įplaukos

— Išlaidos

— Darbuotojai

IX skirsnis. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

— Įplaukos

— Išlaidos

— Darbuotojai

X skirsnis. Europos išorės veiksmų tarnyba

— Įplaukos

— Išlaidos

— Darbuotojai

TURINYS

BENDROJI PAJAMŲ SUVESTINĖ

A. Įvadas ir bendrojo biudžeto finansavimas

B. Bendroji įplaukų suvestinė pagal biudžeto išlaidų kategorijas

— 1 antraštinė dalis: Nuosavi ištekliai

— 3 antraštinė dalis: Perteklius, likučiai ir patikslinimai

— 4 antraštinė dalis: Įplaukos, gautos iš Sąjungos institucijose ir kitose Sąjungos įstaigose dirbančių asmenų

— 5 antraštinė dalis: Įplaukos iš institucijų administravimo veiklos

— 6 antraštinė dalis: Įmokos ir grąžinamosios išmokos pagal Sąjungos / Bendrijos susitarimus ir programas

— 7 antraštinė dalis: Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir baudos

— 8 antraštinė dalis: Skolinimosi ir skolinimo veikla

— 9 antraštinė dalis: Įvairios įplaukos

C. Etatiniai darbuotojai

D. Pastatai

ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS

I skirsnis. Parlamentas

— Įplaukos

— 4 antraštinė dalis: Įplaukos, gautos iš Sąjungos institucijose ir kitose įstaigose dirbančių asmenų

— 5 antraštinė dalis: Įplaukos, gautos iš institucijos administracinės veiklos

— 6 antraštinė dalis: Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis

— 9 antraštinė dalis: Įvairios įplaukos

— Išlaidos

— 1 antraštinė dalis: Institucijoje dirbantys asmenys

— 2 antraštinė dalis: Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos

— 3 antraštinė dalis: Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos

— 4 antraštinė dalis: Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos

— 10 antraštinė dalis: Kitos išlaidos

— Darbuotojai

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

— Įplaukos

— 4 antraštinė dalis: Įvairūs Bendrijos mokesčiai, rinkliavos ir mokėtinos sumos

— 5 antraštinė dalis: Įplaukos, gautos iš institucijos administracinės veiklos

— 6 antraštinė dalis: Įmokos ir grąžintinos sumos pagal Sąjungos / Bendrijos susitarimus ir programas

— 7 antraštinė dalis: Palūkanos už pavėluotai sumokėtas sumas

— 9 antraštinė dalis: Įvairios įplaukos

— Išlaidos

— 1 antraštinė dalis: Institucijai dirbantys asmenys

— 2 antraštinė dalis: Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos

— 3 antraštinė dalis: Išlaidos, atsirandančios institucijai vykdant konkrečias savo užduotis

— 4 antraštinė dalis: Išlaidos, susijusios su svarstymų grupe

— 10 antraštinė dalis: Kitos išlaidos

— Darbuotojai

IV skirsnis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

— Įplaukos

— 4 antraštinė dalis: Įplaukos, gautos iš institucijose ir kitose Sąjungos įstaigose dirbančių asmenų

— 5 antraštinė dalis: Įplaukos, gautos iš institucijos administracinės veiklos

— 9 antraštinė dalis: Įvairios įplaukos

— Išlaidos

— 1 antraštinė dalis: Institucijoje dirbantys asmenys

— 2 antraštinė dalis: Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos

— 3 antraštinė dalis: Išlaidos, atsiradusios institucijai vykdant specialią veiklą

— 10 antraštinė dalis: Kitos išlaidos

— Darbuotojai

V skirsnis. Audito Rūmai

— Įplaukos

— 4 antraštinė dalis: Įplaukos, gautos iš institucijoje dirbančių asmenų

— 5 antraštinė dalis: Įplaukos, gautos iš institucijos administracinės veiklos

— 9 antraštinė dalis: Įvairios įplaukos

— Išlaidos

— 1 antraštinė dalis: Institucijoje dirbantys asmenys

— 2 antraštinė dalis: Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos sąnaudos

— 10 antraštinė dalis: Kitos išlaidos

— Darbuotojai

VI skirsnis. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

— Įplaukos

— 4 antraštinė dalis: Su institucijose ir kituose Sąjungos organuose dirbančiais asmenimis susijusios įplaukos

— 5 antraštinė dalis: Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos

— 9 antraštinė dalis: Įvairios įplaukos

— Išlaidos

— 1 antraštinė dalis: Institucijoje dirbantys asmenys

— 2 antraštinė dalis: Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos išlaidos

— 10 antraštinė dalis: Kitos išlaidos

— Darbuotojai

VII skirsnis. Regionų komitetas

— Įplaukos

— 4 antraštinė dalis: Su institucijose ir kituose Sąjungos organuose dirbančiais asmenimis susijusios įplaukos

— 5 antraštinė dalis: Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos

— 9 antraštinė dalis: Įvairios įplaukos

— Išlaidos

— 1 antraštinė dalis: Institucijoje dirbantys asmenys

— 2 antraštinė dalis: Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos

— 10 antraštinė dalis: Kitos išlaidos

— Darbuotojai

VIII skirsnis. Europos ombudsmenas

— Įplaukos

— 4 antraštinė dalis: Įplaukos, gautos iš institucijose ir kitose Sąjungos įstaigose dirbančių asmenų

— 6 antraštinė dalis: Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis

— 9 antraštinė dalis: Įvairios įplaukos

— Išlaidos

— 1 antraštinė dalis: Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

— 2 antraštinė dalis: Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos

— 3 antraštinė dalis: Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos

— 10 antraštinė dalis: Kitos išlaidos

— Darbuotojai

IX skirsnis. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

— Įplaukos

— 4 antraštinė dalis: Įvairūs Sąjungos mokesčiai, rinkliavos ir mokėtinos sumos

— 9 antraštinė dalis: Įvairios įplaukos

— Išlaidos

— 1 antraštinė dalis: Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

— 2 antraštinė dalis: Pastatai, įranga ir su institucijos veikimu susijusios išlaidos

— 10 antraštinė dalis: Kitos išlaidos

— Darbuotojai

X skirsnis. Europos išorės veiksmų tarnyba

— Įplaukos

— 4 antraštinė dalis: Įvairūs Sąjungos mokesčiai, rinkliavos ir mokėtinos sumos

— 5 antraštinė dalis: Įplaukos, gautos iš institucijos administracinės veiklos

— 6 antraštinė dalis: Įmokos ir grąžintinos sumos pagal Sąjungos / Bendrijos susitarimus ir programas

— 7 antraštinė dalis: Palūkanos už pavėluotai sumokėtas sumas

— 9 antraštinė dalis: Įvairios įplaukos

— Išlaidos

— 1 antraštinė dalis: Centrinės būstinės personalas

— 2 antraštinė dalis: Centrinės būstinės pastatai, įranga ir veiklos išlaidos

— 3 antraštinė dalis: Delegacijos

— 10 antraštinė dalis: Kitos išlaidos

— Darbuotojai

A. ĮVADAS IR BENDROJO BIUDŽETO FINANSAVIMAS

ĮVADAS

Europos Sąjungos bendrasis biudžetas – tai dokumentas, kuriuo kiekvieniems metams numatomos ir leidžiamos visos įplaukos ir išlaidos, laikomos būtinomis Europos Sąjungai ir Europos atominės energijos bendrijai.

Biudžetas sudaromas ir vykdomas laikantis vieningumo, biudžeto tikslumo, metinio periodiškumo, subalansuotumo, apskaitos vieneto, universalumo, konkretumo, gero finansų valdymo ir skaidrumo principų.

Vieningumo ir biudžeto tikslumo principai reiškia, kad visos Sąjungos įplaukos ir išlaidos, jeigu jos priskiriamos biudžetui, turi būti įtrauktos į vieną dokumentą.

Metinio periodiškumo principas reiškia, kad biudžetas priimtas vieneriems biudžetiniams metams vienu metu ir kad pagal bendrą taisyklę einamųjų biudžetinių metų įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai turi būti panaudoti per tuos metus.

Subalansuotumo principas reiškia, kad prognozės dėl biudžetinių metų įplaukų turi būti tokios pat, kaip ir tų metų mokėjimų asignavimai: biudžeto deficito, kuris gali atsirasti, negalima dengti iš skolinamų lėšų, kadangi tai nesuderinama su nuosavų išteklių sistema, todėl neleidžiama.

Apskaitos vieneto principas reiškia, kad biudžetas sudaromas ir vykdomas eurais ir ataskaitos nurodomos eurais.

Universalumo principas reiškia, kad įplaukų visuma skirta mokėjimų asignavimų visumai padengti, išskyrus ribotą skaičių įplaukų, kurios priskiriamos tam tikroms išlaidoms. Visos įplaukos ir išlaidos įrašomos į biudžetą nekoreguojant jų viena kitos atžvilgiu.

Konkretumo principas reiškia, kad kiekvienas asignavimas turi turėti nustatytą paskirtį ir turi būti priskirtas konkrečiam tikslui, siekiant išvengti asignavimų supainiojimo.

Patikimo finansų valdymo principas yra apibrėžiamas ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principais.

Biudžetas nustatomas laikantis skaidrumo principo, o tuo užtikrinamas geras informavimas apie biudžeto ir sąskaitų vykdymą.

Biudžeto skyriuje asignavimai ir ištekliai nurodomi pagal paskirtį (biudžeto sudarymas pagal veiklas) tuo siekiant padidinti biudžeto valdymo skaidrumą, atsižvelgiant į gero finansų valdymo, ir ypač našumo bei efektyvumo tikslus.

Patvirtintos dabartinio biudžeto išlaidos iš viso sudaro 141 909 398 849 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 126 527 133 762 EUR mokėjimų asignavimų, t. y. atitinkamai 0,25 % ir 2,90 % daugiau nei 2010 m. biudžete.

Visa biudžeto įplaukų suma – 126 527 133 762 EUR. Vienodas PVM išteklių pareikalavimo tarifas yra 0,30 % (išskyrus Austriją, Vokietiją, Nyderlandus ir Švediją, kurioms atitinkamai nustatytas 0,225 %, 0,15 %, 0,10 % ir 0,10 % pareikalavimo tarifas), o vienodas bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) pareikalavimo tarifas – 0,7538 %. Tradiciniai nuosavieji ištekliai (muitai ir cukraus mokesčiai) sudaro 13,26 % 2011 m. biudžeto finansavimo. PVM ištekliai sudaro 10,90 %, o BNP ištekliai – 74,72 %. Šiais finansiniais metais numatoma gauti 1 421 368 232 EUR kitų įplaukų.

Nuosavi ištekliai, reikalingi 2011 m. biudžetui finansuoti, sudaro 1,00 % visų BNP ir nesiekia 1,23 % BNP viršutinės ribos, apskaičiuotos pagal 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimo 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą metodą (OL L 163, 2007 6 23, p. 17).

Toliau pateiktose lentelėse nuosekliai išdėstomas metodas, taikytas skaičiuojant 2011 m. biudžeto finansavimą.

BENDROJO BIUDŽETO FINANSAVIMAS

2011 finansiniais metais finansuotini asignavimai pagal 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimo 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos 1 straipsnį

IŠLAIDOS

Aprašymas

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas (1)

Pokytis (%)

1. Tvarus augimas

53 279 897 424

47 647 241 763

+11,82

2. Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas

56 378 918 184

58 135 640 809

–3,02

3. Pilietybė, laisvė, saugumas ir teisingumas

1 459 246 345

1 477 871 910

–1,26

4. ES kaip pasaulinio masto veikėja

7 237 527 520

7 787 695 183

–7,06

5. Administravimas

8 171 544 289

7 907 468 861

+3,34

Išlaidos, iš viso  (2)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


ĮPLAUKOS

Aprašymas

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas (3)

Pokytis (%)

Įvairios įplaukos (4–9 antraštinės dalys)

1 421 368 232

1 432 338 606

–0,77

Iš praėjusių finansinių metų likęs perteklius (3 0 skyrius, 3 0 0 straipsnis)

p. m.

2 253 591 199

Nuosavų išteklių perteklius, atsiradęs iš Garantijų fondo išorės veiklai pertekliaus grąžinimo (3 0 skyrius, 3 0 2 straipsnis)

p. m.

p. m.

Ankstesnių metų nuosavų išteklių iš PVM, bendrojo nacionalinio produkto ir bendrųjų nacionalinių pajamų balansas (3 1 ir 3 2 skyriai)

p. m.

p. m.

Visos įplaukos (3–9 antraštinės dalys)

1 421 368 232

3 685 929 805

–61,44

Grynoji muitų ir cukraus mokesčių suma (1 1 ir 1 2 skyriai)

16 777 100 000

15 719 200 000

+6,73

PVM pagrįsti nuosavi ištekliai pagal vienodą tarifą (1 ir 2 lentelės, 1 3 skyrius)

13 786 799 525

13 277 325 100

+3,84

Iš papildomų išteklių (BNP pagrįsti nuosavi ištekliai, 3 lentelė, 1 4 skyrius) finansuotinas likutis

94 541 866 005

90 273 463 621

+4,73

Iš nuosavųjų išteklių, nurodytų Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnyje, finansuotini asignavimai (4)

125 105 765 530

119 269 988 721

+4,89

Įplaukos, iš viso  (5)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


1 LENTELĖ

Suderintų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) bazių ribų apskaičiavimas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą

Valstybė narė

1 % neapribotos PVM bazės

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų

Ribojimo tarifas (%)

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų, padaugintas iš ribojimo tarifo

1 % apribotos PVM bazės (6)

Valstybės narės, kurių PVM bazė apribota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 490 188 000

3 616 891 000

50

1 808 445 500

1 490 188 000

 

Bulgarija

166 799 000

348 101 000

50

174 050 500

166 799 000

 

Čekija

661 192 000

1 398 582 000

50

699 291 000

661 192 000

 

Danija

960 047 000

2 447 431 000

50

1 223 715 500

960 047 000

 

Vokietija

10 786 131 000

25 498 136 000

50

12 749 068 000

10 786 131 000

 

Estija

67 256 000

137 606 000

50

68 803 000

67 256 000

 

Airija

671 307 000

1 329 568 000

50

664 784 000

664 784 000

Airija

Graikija

1 068 721 000

2 326 192 000

50

1 163 096 000

1 068 721 000

 

Ispanija

3 980 274 000

10 530 906 000

50

5 265 453 000

3 980 274 000

 

Prancūzija

8 957 675 000

20 468 603 000

50

10 234 301 500

8 957 675 000

 

Italija

6 217 429 000

15 802 535 000

50

7 901 267 500

6 217 429 000

 

Kipras

167 385 000

173 886 000

50

86 943 000

86 943 000

Kipras

Latvija

67 515 000

171 066 000

50

85 533 000

67 515 000

 

Lietuva

139 817 000

272 430 000

50

136 215 000

136 215 000

Lietuva

Liuksemburgas

203 892 000

292 046 000

50

146 023 000

146 023 000

Liuksemburgas

Vengrija

435 758 000

989 419 000

50

494 709 500

435 758 000

 

Malta

43 813 000

57 711 000

50

28 855 500

28 855 500

Malta

Nyderlandai

2 971 670 000

6 033 982 000

50

3 016 991 000

2 971 670 000

 

Austrija

1 300 651 000

2 882 680 000

50

1 441 340 000

1 300 651 000

 

Lenkija

2 046 902 000

3 683 272 000

50

1 841 636 000

1 841 636 000

Lenkija

Portugalija

1 016 939 000

1 633 378 000

50

816 689 000

816 689 000

Portugalija

Rumunija

484 272 000

1 280 218 000

50

640 109 000

484 272 000

 

Slovėnija

192 557 000

356 079 000

50

178 039 500

178 039 500

Slovėnija

Slovakija

265 882 000

688 108 000

50

344 054 000

265 882 000

 

Suomija

804 121 000

1 830 942 000

50

915 471 000

804 121 000

 

Švedija

1 538 220 000

3 505 588 000

50

1 752 794 000

1 538 220 000

 

Jungtinė Karalystė

8 557 834 000

17 661 074 000

50

8 830 537 000

8 557 834 000

 

Iš viso

55 264 247 000

125 416 430 000

 

62 708 215 000

54 680 820 000

 


2 LENTELĖ

Nuosavų išteklių iš PVM paskirstymas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą (1 3 skyrius)

Valstybė narė

1 % apribotos PVM bazės

Vienodas PVM nuosavų išteklių tarifas (7) (%)

PVM nuosavi ištekliai pagal vienodą tarifą

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 490 188 000

0,300

447 056 400

Bulgarija

166 799 000

0,300

50 039 700

Čekija

661 192 000

0,300

198 357 600

Danija

960 047 000

0,300

288 014 100

Vokietija

10 786 131 000

0,150

1 617 919 650

Estija

67 256 000

0,300

20 176 800

Airija

664 784 000

0,300

199 435 200

Graikija

1 068 721 000

0,300

320 616 300

Ispanija

3 980 274 000

0,300

1 194 082 200

Prancūzija

8 957 675 000

0,300

2 687 302 500

Italija

6 217 429 000

0,300

1 865 228 700

Kipras

86 943 000

0,300

26 082 900

Latvija

67 515 000

0,300

20 254 500

Lietuva

136 215 000

0,300

40 864 500

Liuksemburgas

146 023 000

0,300

43 806 900

Vengrija

435 758 000

0,300

130 727 400

Malta

28 855 500

0,300

8 656 650

Nyderlandai

2 971 670 000

0,100

297 167 000

Austrija

1 300 651 000

0,225

292 646 475

Lenkija

1 841 636 000

0,300

552 490 800

Portugalija

816 689 000

0,300

245 006 700

Rumunija

484 272 000

0,300

145 281 600

Slovėnija

178 039 500

0,300

53 411 850

Slovakija

265 882 000

0,300

79 764 600

Suomija

804 121 000

0,300

241 236 300

Švedija

1 538 220 000

0,100

153 822 000

Jungtinė Karalystė

8 557 834 000

0,300

2 567 350 200

Iš viso

54 680 820 000

 

13 786 799 525


3 LENTELĖ

Vienodo tarifo nustatymas ir išteklių, pagrįstų bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis, paskirstymas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktą (1 4 skyrius)

Valstybė narė

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų

Vienodas „papildomos bazės“ tarifas, nuosavi ištekliai

„Papildomos bazės“ nuosavi ištekliai pagal vienodą tarifą

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

3 616 891 000

 

2 726 497 830

Bulgarija

348 101 000

 

262 406 752

Čekija

1 398 582 000

 

1 054 284 132

Danija

2 447 431 000

 

1 844 931 271

Vokietija

25 498 136 000

 

19 221 096 928

Estija

137 606 000

 

103 730 652

Airija

1 329 568 000

 

1 002 259 749

Graikija

2 326 192 000

 

1 753 538 451

Ispanija

10 530 906 000

 

7 938 445 577

Prancūzija

20 468 603 000

 

15 429 716 203

Italija

15 802 535 000

 

11 912 323 979

Kipras

173 886 000

 

131 079 372

Latvija

171 066 000

0,7538236 (8)

128 953 590

Lietuva

272 430 000

 

205 364 166

Liuksemburgas

292 046 000

 

220 151 170

Vengrija

989 419 000

 

745 847 402

Malta

57 711 000

 

43 503 914

Nyderlandai

6 033 982 000

 

4 548 558 093

Austrija

2 882 680 000

 

2 173 032 244

Lenkija

3 683 272 000

 

2 776 537 395

Portugalija

1 633 378 000

 

1 231 278 900

Rumunija

1 280 218 000

 

965 058 554

Slovėnija

356 079 000

 

268 420 757

Slovakija

688 108 000

 

518 712 057

Suomija

1 830 942 000

 

1 380 207 308

Švedija

3 505 588 000

 

2 642 595 001

Jungtinė Karalystė

17 661 074 000

 

13 313 334 558

Iš viso

125 416 430 000

 

94 541 866 005


4 LENTELĖ

Nyderlandų ir Švedijos BNP įmokos bendro sumažinimo apskaičiavimas ir jo finansavimas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 5 dalį (1 6 skyrius)

Valstybė narė

Bendras sumažinimas

BNP bazės procentinė dalis

BNP suma, taikoma bendram sumažinimui

Nyderlandams ir Švedijai palankaus sumažinimo finansavimas

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgija

 

2,88

23 934 277

23 934 277

Bulgarija

 

0,28

2 303 510

2 303 510

Čekija

 

1,12

9 254 923

9 254 923

Danija

 

1,95

16 195 537

16 195 537

Vokietija

 

20,33

168 730 393

168 730 393

Estija

 

0,11

910 589

910 589

Airija

 

1,06

8 798 233

8 798 233

Graikija

 

1,85

15 393 254

15 393 254

Ispanija

 

8,40

69 686 816

69 686 816

Prancūzija

 

16,32

135 448 153

135 448 153

Italija

 

12,60

104 571 093

104 571 093

Kipras

 

0,14

1 150 667

1 150 667

Latvija

 

0,14

1 132 006

1 132 006

Lietuva

 

0,22

1 802 768

1 802 768

Liuksemburgas

 

0,23

1 932 574

1 932 574

Vengrija

 

0,79

6 547 344

6 547 344

Malta

 

0,05

381 895

381 895

Nyderlandai

– 665 039 963

4,81

39 929 040

– 625 110 923

Austrija

 

2,30

19 075 737

19 075 737

Lenkija

 

2,94

24 373 544

24 373 544

Portugalija

 

1,30

10 808 653

10 808 653

Rumunija

 

1,02

8 471 666

8 471 666

Slovėnija

 

0,28

2 356 304

2 356 304

Slovakija

 

0,55

4 553 460

4 553 460

Suomija

 

1,46

12 116 006

12 116 006

Švedija

– 164 885 941

2,80

23 197 744

– 141 688 197

Jungtinė Karalystė

 

14,08

116 869 718

116 869 718

Iš viso

– 829 925 904

100,—

829 925 904

0

ES BVP kainų defliatorius, EUR (2010 m. pavasario ekonominė prognozė):

a) 2004 m. ES-25 = 107,4023 / b) 2006 m. ES-25 = 112,1509 / c) 2006 m. ES-27 = 112,4894 / d) 2011 m. ES-27 = 118,4172

Vienkartinė išmoka Nyderlandams 2011 m. kainomis:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR

Vienkartinė išmoka Švedijai 2011 m. kainomis:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR


5 LENTELĖ

2010 m. Jungtinei Karalystei palanki biudžeto disbalanso korekcija pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 4 straipsnį (1 5 skyrius)

Aprašymas

Koeficientas (9) (%)

Suma

1. Visos neapribotos PVM bazės Jungtinės Karalystės dalis (%)

15,3816

 

2. Pagal plėtros išlaidas patikslintų visų paskirstytų išlaidų Jungtinės Karalystės dalis (%)

8,1222

 

3. (1) – (2)

7,2593

 

4. Bendros paskirstytos išlaidos

 

112 118 871 234

5. Su plėtra susijusios išlaidos (10) = (5a + 5b)

 

25 444 654 082

5a. Pasirengimo narystei išlaidos

 

2 981 845 806

5b. Su 4 str. 1 dalies g punktu susijusios išlaidos

 

22 462 808 276

6. Pagal plėtros išlaidas patikslintos visos paskirstytos išlaidos = (4) – (5)

 

86 674 217 152

7. Pradinė Jungtinei Karalystei palankios korekcijos suma = (3) × (6) × 0,66

 

4 152 698 471

8. Jungtinės Karalystės pranašumas (11)

 

1 046 923 607

9. Pagrindinė Jungtinei Karalystei palanki korekcija = (7) – (8)

 

3 105 774 864

10. Nauda iš tradicinių nuosavų išteklių (12)

 

26 548 215

11. Jungtinei Karalystei palanki korekcija = (9) – (10)

 

3 079 226 649


Vadovaujantis Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 4 straipsnio 2 dalimi, dėl paskirstytų išlaidų sumažinimo su plėtra susijusių išlaidų suma, kaip nurodyta to straipsnio 1 dalies g punkte, gauta papildoma Jungtinės Karalystės įmoka 2007–2013 m. laikotarpiu neturi viršyti 10 500 000 mlrd. EUR, įvertinus 2004 m. kainomis. Atitinkamos sumos nurodytos tolesnėje lentelėje.

2007–2012 m. JK palankios korekcijos

Pradinės sumos ir 10,5 mlrd. EUR ribos skirtumas

(2007 m. sprendimas dėl nuosavų išteklių, palyginti su 2000 m. sprendimu dėl nuosavų išteklių), EUR

Skirtumas

galiojusiomis

kainomis

Skirtumas

palyginamosiomis

2004 m. kainomis

(A) 2007 m. JK palanki korekcija

0

0

(B) 2008 m. JK palanki korekcija

– 299 990 334

– 278 238 906

(C) 2009 m. JK palanki korekcija

–1 349 647 274

–1 270 060 542

(D) 2010 m. JK palanki korekcija

–2 280 386 723

–2 106 891 926

(E) 2011 m. JK palanki korekcija

nėra duomenų

nėra duomenų

(F) 2012 m. JK palanki korekcija

nėra duomenų

nėra duomenų

(G) Skirtumų suma = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 930 024 332

–3 655 191 375


6 LENTELĖ

Jungtinei Karalystei palankios korekcijos finansavimo apskaičiavimas (–3 079 226 649 EUR) (1 5 skyrius)

Valstybė narė

BNP bazės procentinė dalis

Dalys be Jungtinės Karalystės

Dalys be Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės

Trys ketvirtadaliai Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos ir Švedijos dalies 2 stulpelyje

4 skiltis paskirstyta pagal 3 skiltį

Finansavimo skalė

Koregavimui pritaikyta finansavimo skalė

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,88

3,36

5,18

 

1,37

4,72

145 448 571

Bulgarija

0,28

0,32

0,50

 

0,13

0,45

13 998 429

Čekija

1,12

1,30

2,—

 

0,53

1,83

56 242 158

Danija

1,95

2,27

3,50

 

0,92

3,20

98 420 257

Vokietija

20,33

23,66

0,—

–17,75

0,—

5,92

182 159 254

Estija

0,11

0,13

0,20

 

0,05

0,18

5 533 646

Airija

1,06

1,23

1,90

 

0,50

1,74

53 466 849

Graikija

1,85

2,16

3,33

 

0,88

3,04

93 544 788

Ispanija

8,40

9,77

15,08

 

3,98

13,75

423 486 700

Prancūzija

16,32

19,—

29,31

 

7,74

26,73

823 118 270

Italija

12,60

14,67

22,63

 

5,97

20,64

635 478 409

Kipras

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

6 992 600

Latvija

0,14

0,16

0,24

 

0,06

0,22

6 879 197

Lietuva

0,22

0,25

0,39

 

0,10

0,36

10 955 418

Liuksemburgas

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

11 744 250

Vengrija

0,79

0,92

1,42

 

0,37

1,29

39 788 199

Malta

0,05

0,05

0,08

 

0,02

0,08

2 320 773

Nyderlandai

4,81

5,60

0,—

–4,20

0,—

1,40

43 106 902

Austrija

2,30

2,68

0,—

–2,01

0,—

0,67

20 593 930

Lenkija

2,94

3,42

5,27

 

1,39

4,81

148 117 997

Portugalija

1,30

1,52

2,34

 

0,62

2,13

65 684 174

Rumunija

1,02

1,19

1,83

 

0,48

1,67

51 482 303

Slovėnija

0,28

0,33

0,51

 

0,13

0,47

14 319 254

Slovakija

0,55

0,64

0,99

 

0,26

0,90

27 671 369

Suomija

1,46

1,70

2,62

 

0,69

2,39

73 628 953

Švedija

2,80

3,25

0,—

–2,44

0,—

0,81

25 043 999

Jungtinė Karalystė

14,08

0,—

0,—

 

0,—

0,—

0

Iš viso

100,—

100,—

100,—

–26,39

26,39

100,—

3 079 226 649

Apskaičiuota 15 dešimtųjų dalių tikslumu.

7 LENTELĖ

Bendrojo biudžeto finansavimo santrauka (13) pagal nuosavųjų išteklių rūšį ir valstybę narę

Valstybė narė

Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI)

PVM ir BNP pagrįsti nuosavi ištekliai, įskaitant patikslinimus

Visi nuosavi ištekliai (14)

Grynieji cukraus mokesčiai (75 %)

Grynieji muito mokesčiai (75 %)

Iš viso grynųjų nuosavų išteklių (75 %)

Surinkimo išlaidos (25 % bendrų TNI) p. m.

PVM pagrįsti nuosavi ištekliai

BNP pagrįsti nuosavi ištekliai

Nyderlandams ir Švedijai palankus sumažinimas

Jungtinei Karalystei palanki korekcija

Iš viso nacionalinių įmokų

Visų nacionalinių įmokų dalis (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgija

6 600 000

1 512 400 000

1 519 000 000

506 333 333

447 056 400

2 726 497 830

23 934 277

145 448 571

3 342 937 078

3,09

4 861 937 078

Bulgarija

400 000

55 400 000

55 800 000

18 600 000

50 039 700

262 406 752

2 303 510

13 998 429

328 748 391

0,30

384 548 391

Čekija

3 400 000

193 300 000

196 700 000

65 566 667

198 357 600

1 054 284 132

9 254 923

56 242 158

1 318 138 813

1,22

1 514 838 813

Danija

3 400 000

318 500 000

321 900 000

107 300 000

288 014 100

1 844 931 271

16 195 537

98 420 257

2 247 561 165

2,07

2 569 461 165

Vokietija

26 300 000

3 403 800 000

3 430 100 000

1 143 366 662

1 617 919 650

19 221 096 928

168 730 393

182 159 254

21 189 906 225

19,56

24 620 006 225

Estija

0

16 800 000

16 800 000

5 600 000

20 176 800

103 730 652

910 589

5 533 646

130 351 687

0,12

147 151 687

Airija

0

178 200 000

178 200 000

59 400 000

199 435 200

1 002 259 749

8 798 233

53 466 849

1 263 960 031

1,17

1 442 160 031

Graikija

1 400 000

155 000 000

156 400 000

52 133 334

320 616 300

1 753 538 451

15 393 254

93 544 788

2 183 092 793

2,02

2 339 492 793

Ispanija

4 700 000

1 056 600 000

1 061 300 000

353 766 667

1 194 082 200

7 938 445 577

69 686 816

423 486 700

9 625 701 293

8,89

10 687 001 293

Prancūzija

30 900 000

1 357 500 000

1 388 400 000

462 800 000

2 687 302 500

15 429 716 203

135 448 153

823 118 270

19 075 585 126

17,61

20 463 985 126

Italija

4 700 000

1 795 300 000

1 800 000 000

600 000 000

1 865 228 700

11 912 323 979

104 571 093

635 478 409

14 517 602 181

13,40

16 317 602 181

Kipras

0

33 200 000

33 200 000

11 066 667

26 082 900

131 079 372

1 150 667

6 992 600

165 305 539

0,15

198 505 539

Latvija

0

21 100 000

21 100 000

7 033 333

20 254 500

128 953 590

1 132 006

6 879 197

157 219 293

0,15

178 319 293

Lietuva

800 000

47 900 000

48 700 000

16 233 334

40 864 500

205 364 166

1 802 768

10 955 418

258 986 852

0,24

307 686 852

Liuksemburgas

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

43 806 900

220 151 170

1 932 574

11 744 250

277 634 894

0,26

289 934 894

Vengrija

2 000 000

112 200 000

114 200 000

38 066 667

130 727 400

745 847 402

6 547 344

39 788 199

922 910 345

0,85

1 037 110 345

Malta

0

10 100 000

10 100 000

3 366 667

8 656 650

43 503 914

381 895

2 320 773

54 863 232

0,05

64 963 232

Nyderlandai

7 300 000

2 039 100 000

2 046 400 000

682 133 333

297 167 000

4 548 558 093

– 625 110 923

43 106 902

4 263 721 072

3,94

6 310 121 072

Austrija

3 200 000

168 100 000

171 300 000

57 100 000

292 646 475

2 173 032 244

19 075 737

20 593 930

2 505 348 386

2,31

2 676 648 386

Lenkija

12 800 000

379 500 000

392 300 000

130 766 667

552 490 800

2 776 537 395

24 373 544

148 117 997

3 501 519 736

3,23

3 893 819 736

Portugalija

200 000

131 300 000

131 500 000

43 833 334

245 006 700

1 231 278 900

10 808 653

65 684 174

1 552 778 427

1,43

1 684 278 427

Rumunija

1 000 000

142 300 000

143 300 000

47 766 667

145 281 600

965 058 554

8 471 666

51 482 303

1 170 294 123

1,08

1 313 594 123

Slovėnija

0

78 800 000

78 800 000

26 266 667

53 411 850

268 420 757

2 356 304

14 319 254

338 508 165

0,31

417 308 165

Slovakija

1 400 000

93 400 000

94 800 000

31 600 000

79 764 600

518 712 057

4 553 460

27 671 369

630 701 486

0,58

725 501 486

Suomija

800 000

138 000 000

138 800 000

46 266 667

241 236 300

1 380 207 308

12 116 006

73 628 953

1 707 188 567

1,58

1 845 988 567

Švedija

2 600 000

450 300 000

452 900 000

150 966 667

153 822 000

2 642 595 001

– 141 688 197

25 043 999

2 679 772 803

2,47

3 132 672 803

Jungtinė Karalystė

9 500 000

2 753 300 000

2 762 800 000

920 933 334

2 567 350 200

13 313 334 558

116 869 718

–3 079 226 649

12 918 327 827

11,93

15 681 127 827

Iš viso

123 400 000

16 653 700 000

16 777 100 000

5 592 366 667

13 786 799 525

94 541 866 005

0

0

108 328 665 530

100,—

125 105 765 530

B. BENDROJI ĮPLAUKŲ SUVESTINĖ PAGAL BIUDŽETO IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

Antraštinė dalis

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1

NUOSAVI IŠTEKLIAI

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

3

PERTEKLIUS, LIKUČIAI IR PATIKSLINIMAI

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

4

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE IR KITOSE SĄJUNGOS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ ASMENŲ

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

5

ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJŲ ADMINISTRAVIMO VEIKLOS

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

6

ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS PAGAL SĄJUNGOS / BENDRIJOS SUSITARIMUS IR PROGRAMAS

30 000 000

30 000 000

4 559 416 721,52

7

PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS IR BAUDOS

123 000 000

123 000 000

932 990 431,87

8

SKOLINIMOSI IR SKOLINIMO VEIKLA

438 717

p.m.

3 678 263,68

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

30 210 000

30 210 000

66 423 842,85

 

BENDRA SUMA

126 527 133 762

122 955 918 526

117 625 569 759,42

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

NUOSAVI IŠTEKLIAI

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Gamybos mokesčiai, susiję su 2005–2006 ir ankstesniais prekybos metais

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1

Cukraus saugojimo mokesčiai

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3

Mokesčiai už neeksportuoto C cukraus, C izogliukozės ir C inulino sirupo gamybą ir už C cukraus ir C izogliukozės pakaitalus

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7

Gamybos mokestis

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8

Vienkartinis mokestis už papildomą cukraus kvotą ir papildomą izogliukozės kvotą

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9

Pertekliaus mokestis

p.m.

p.m.

944 778,39

 

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

123 400 000

123 400 000

131 589 896,87

1 2 SKYRIUS

1 2 0

Muitai ir kiti mokesčiai, nurodyti Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies a punkte

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

 

1 2 SKYRIUS – IŠ VISO

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Nuosavi ištekliai iš pridėtinės vertės mokesčio pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

 

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Nuosavi ištekliai iš bendrųjų nacionalinių pajamų pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktą

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

 

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

1 5 SKYRIUS

1 5 0

Jungtinei Karalystei suteikiama biudžeto disbalanso korekcija, remiantis Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas, 4 ir 5 straipsniais

0

0

– 315 228 368,69

 

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

0

0

– 315 228 368,69

1 6 SKYRIUS

1 6 0

Bendras Nyderlandų ir Švedijos metinės BNP pagrįstos įmokos sumažinimas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 5 dalį

0

0

4 142 307,78

 

1 6 SKYRIUS – IŠ VISO

0

0

4 142 307,78

 

1 antraštinė dalis – Iš viso

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

1 1 SKYRIUS —

RINKLIAVOS IR KITI MOKESČIAI, NUMATYTI PAGAL BENDRO CUKRAUS RINKŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATAS (SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS)

1 2 SKYRIUS —

MUITAI IR KITI MOKESČIAI, NURODYTI SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS 2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTE

1 3 SKYRIUS —

NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS 2 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTĄ

1 4 SKYRIUS —

NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS 2 STRAIPSNIO 1 DALIES C PUNKTĄ

1 5 SKYRIUS —

BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJA

1 6 SKYRIUS —

BENDRAS NYDERLANDŲ IR ŠVEDIJOS METINĖS BNP PAGRĮSTOS ĮMOKOS SUMAŽINIMAS

1 1 SKYRIUS —   RINKLIAVOS IR KITI MOKESČIAI, NUMATYTI PAGAL BENDRO CUKRAUS RINKŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATAS (SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS)

1 1 0   Gamybos mokesčiai, susiję su 2005–2006 ir ankstesniais prekybos metais

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Paaiškinimai

Bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo nuostatose numatyta, kad cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo gamintojai moka bazinius gamybos ir B gamybos mokesčius. Šie mokesčiai skirti rinkos paramos išlaidoms padengti. Šiuo metu pagal šį straipsnį nurodytos sumos yra ankstesnių nustatytų mokesčių peržiūros rezultatas. 2007–2008 ir vėlesnių prekybos metų mokesčiai įtraukti į šio skyriaus 1 1 7 straipsnį kaip gamybos mokestis.

Duomenys pateikiami be surinkimo išlaidų.

Teisinis pagrindas

2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (OL L 178, 2001 6 30, p. 1).

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarija

0,—

Čekija

p.m.

p.m.

0,—

Danija

p.m.

p.m.

0,—

Vokietija

p.m.

p.m.

0,—

Estija

0,—

Airija

p.m.

p.m.

0,—

Graikija

p.m.

p.m.

0,—

Ispanija

p.m.

p.m.

0,—

Prancūzija

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Kipras

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Lietuva

p.m.

p.m.

0,—

Liuksemburgas

0,—

Vengrija

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nyderlandai

p.m.

p.m.

0,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Lenkija

p.m.

p.m.

0,—

Portugalija

p.m.

p.m.

0,—

Rumunija

0,—

Slovėnija

p.m.

p.m.

0,—

Slovakija

p.m.

p.m.

0,—

Suomija

p.m.

p.m.

0,—

Švedija

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Jungtinė Karalystė

p.m.

p.m.

0,—

1 1 0 straipsnis. Iš viso

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1   Cukraus saugojimo mokesčiai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

14 450 440,21

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas įrašyti pajamas, kurias surenka naujosios valstybės narės, jeigu nepanaikinamos cukraus atsargos, kurios laikomos perteklinėmis pagal 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 60/2004 dėl cukraus sektoriui skirtų pereinamojo laikotarpio priemonių, kurios turi būti patvirtintos dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo (OL L 9, 2004 1 15, p. 8).

Jis taip pat skirtas įplaukoms iš cukraus saugojimo mokesčio likučio, nes 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (OL L 178, 2001 6 30, p. 1) buvo panaikintas saugojimo mokestis.

Šis straipsnis taip pat apima neapmokėtas sumas pagal 1982 m. sausio 13 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 65/82, nustatančio išsamias cukraus perkėlimo į kitus prekybos metus taisykles (OL L 9, 1982 1 14, p. 14), 5 straipsnį, kai nesilaikoma įsipareigojimo saugoti į kitus metus perkeltą cukrų, ir sumas pagal 1981 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1789/81, nustatantį bendrąsias taisykles dėl minimalių atsargų cukraus sektoriuje (OL L 177, 1981 7 1, p. 39), kai nesilaikoma bendrųjų taisyklių, reglamentuojančių minimalaus saugojimo cukraus sektoriuje sistemą.

Duomenys pateikiami be surinkimo išlaidų.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarija

p.m.

p.m.

0,—

Čekija

p.m.

p.m.

0,—

Danija

p.m.

p.m.

0,—

Vokietija

p.m.

p.m.

0,—

Estija

p.m.

p.m.

8 566 175,25

Airija

p.m.

p.m.

0,—

Graikija

p.m.

p.m.

0,—

Ispanija

p.m.

p.m.

303 588,38

Prancūzija

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Kipras

p.m.

p.m.

3 748 404,19

Latvija

p.m.

p.m.

813 292,38

Lietuva

p.m.

p.m.

0,—

Liuksemburgas

0,—

Vengrija

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

229 645,13

Nyderlandai

p.m.

p.m.

0,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Lenkija

p.m.

p.m.

0,—

Portugalija

p.m.

p.m.

0,—

Rumunija

p.m.

p.m.

0,—

Slovėnija

p.m.

p.m.

0,—

Slovakija

p.m.

p.m.

789 334,88

Suomija

p.m.

p.m.

0,—

Švedija

p.m.

p.m.

0,—

Jungtinė Karalystė

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 straipsnis. Iš viso

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3   Mokesčiai už neeksportuoto C cukraus, C izogliukozės ir C inulino sirupo gamybą ir už C cukraus ir C izogliukozės pakaitalus

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

397 365,75

Paaiškinimai

Sumos, atitinkančios mokesčius už neeksportuoto C cukraus, C izogliukozės ir C inulino sirupo gamybą. Jas sudaro ir mokesčiai už C cukraus ir C izogliukozės pakaitalus.

Duomenys pateikiami be surinkimo išlaidų.

Teisinis pagrindas

1981 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2670/81, nustatantis išsamias įgyvendinimo taisykles dėl virškvotinės cukraus produkcijos (OL L 262, 1981 9 16, p. 14).

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarija

0,—

Čekija

p.m.

p.m.

0,—

Danija

p.m.

p.m.

0,—

Vokietija

p.m.

p.m.

397 365,75

Estija

0,—

Airija

p.m.

p.m.

0,—

Graikija

p.m.

p.m.

0,—

Ispanija

p.m.

p.m.

0,—

Prancūzija

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Kipras

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Lietuva

p.m.

p.m.

0,—

Liuksemburgas

0,—

Vengrija

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nyderlandai

p.m.

p.m.

0,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Lenkija

p.m.

p.m.

0,—

Portugalija

p.m.

p.m.

0,—

Rumunija

0,—

Slovėnija

p.m.

p.m.

0,—

Slovakija

p.m.

p.m.

0,—

Suomija

p.m.

p.m.

0,—

Švedija

p.m.

p.m.

0,—

Jungtinė Karalystė

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 straipsnis. Iš viso

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7   Gamybos mokestis

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

Paaiškinimai

Pagal dabartinę bendro cukraus rinkų organizavimo sistemą gamybos mokesčiai taikomi cukraus, izogliukozės arba inulino sirupo gamybos įmonėms.

Duomenys pateikiami be surinkimo išlaidų.

Teisinis pagrindas

2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (OL L 58, 2006 2 28, p. 1), ypač jo 16 straipsnis.

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 952/2006 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 taikymo taisyklių, susijusių su cukraus vidaus rinkos valdymu ir kvotų sistema (OL L 178, 2006 7 1, p. 39).

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1), ypač jo 51 straipsnis.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulgarija

400 000

400 000

401 391,—

Čekija

3 400 000

3 400 000

2 917 573,02

Danija

3 400 000

3 400 000

3 356 485,49

Vokietija

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estija

0,—

Airija

p.m.

p.m.

0,—

Graikija

1 400 000

1 400 000

1 428 318,—

Ispanija

4 700 000

4 700 000

5 428 011,31

Prancūzija

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Italija

4 700 000

4 700 000

4 721 627,25

Kipras

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Lietuva

800 000

800 000

812 268,—

Liuksemburgas

0,—

Vengrija

2 000 000

2 000 000

1 570 176,64

Malta

0,—

Nyderlandai

7 300 000

7 300 000

7 243 992,—

Austrija

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Lenkija

12 800 000

12 800 000

9 289 822,03

Portugalija

200 000

200 000

56 250,—

Rumunija

1 000 000

1 000 000

886 934,09

Slovėnija

p.m.

p.m.

0,—

Slovakija

1 400 000

1 400 000

1 317 300,75

Suomija

800 000

800 000

728 991,—

Švedija

2 600 000

2 600 000

2 283 540,09

Jungtinė Karalystė

9 500 000

9 500 000

8 604 745,44

1 1 7 straipsnis. Iš viso

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8   Vienkartinis mokestis už papildomą cukraus kvotą ir papildomą izogliukozės kvotą

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Už papildomą cukraus kvotą arba papildomą izogliukozės kvotą, kuri įmonėms buvo skirta remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 58 straipsniu, imamas vienkartinis mokestis.

Duomenys pateikiami be surinkimo išlaidų.

Teisinis pagrindas

2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (OL L 58, 2006 2 28, p. 1), ypač jo 8 straipsnis ir 9 straipsnio 2 ir 3 dalys.

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 952/2006 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 taikymo taisyklių, susijusių su cukraus vidaus rinkos valdymu ir kvotų sistema (OL L 178, 2006 7 1, p. 39).

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarija

p.m.

p.m.

0,—

Čekija

p.m.

p.m.

0,—

Danija

p.m.

p.m.

0,—

Vokietija

p.m.

p.m.

0,—

Estija

0,—

Airija

p.m.

p.m.

0,—

Graikija

p.m.

p.m.

0,—

Ispanija

p.m.

p.m.

0,—

Prancūzija

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Kipras

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Lietuva

p.m.

p.m.

0,—

Liuksemburgas

0,—

Vengrija

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nyderlandai

p.m.

p.m.

0,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Lenkija

p.m.

p.m.

0,—

Portugalija

p.m.

p.m.

0,—

Rumunija

p.m.

p.m.

0,—

Slovėnija

p.m.

p.m.

0,—

Slovakija

p.m.

p.m.

0,—

Suomija

p.m.

p.m.

0,—

Švedija

p.m.

p.m.

0,—

Jungtinė Karalystė

p.m.

p.m.

0,—

1 1 8 straipsnis. Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9   Pertekliaus mokestis

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

944 778,39

Paaiškinimai

Pertekliaus mokestį valstybė narė renka iš jos teritorijoje esančių įmonių, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 64 straipsnyje.

Duomenys pateikiami be surinkimo išlaidų.

Teisinis pagrindas

2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (OL L 58, 2006 2 28, p. 1), ypač jo 15 straipsnis.

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 967/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 išsamias nekvotinės gamybos cukraus sektoriuje įgyvendinimo taisykles (OL L 176, 2006 6 30, p. 22).

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarija

p.m.

p.m.

0,—

Čekija

p.m.

p.m.

0,—

Danija

p.m.

p.m.

0,—

Vokietija

p.m.

p.m.

914 135,91

Estija

0,—

Airija

p.m.

p.m.

0,—

Graikija

p.m.

p.m.

0,—

Ispanija

p.m.

p.m.

0,—

Prancūzija

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Kipras

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Lietuva

p.m.

p.m.

0,—

Liuksemburgas

0,—

Vengrija

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nyderlandai

p.m.

p.m.

24 549,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Lenkija

p.m.

p.m.

661,60

Portugalija

p.m.

p.m.

0,—

Rumunija

p.m.

p.m.

0,—

Slovėnija

p.m.

p.m.

0,—

Slovakija

p.m.

p.m.

0,—

Suomija

p.m.

p.m.

5 431,88

Švedija

p.m.

p.m.

0,—

Jungtinė Karalystė

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9 straipsnis. Iš viso

p.m.

p.m.

944 778,39

1 2 SKYRIUS —   MUITAI IR KITI MOKESČIAI, NURODYTI SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS 2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTE

1 2 0   Muitai ir kiti mokesčiai, nurodyti Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies a punkte

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

Paaiškinimai

Muito mokesčių kaip nuosavų išteklių panaudojimas bendrosioms išlaidoms padengti yra logiška laisvo prekių judėjimo Sąjungoje pasekmė. Į šį straipsnį gali būti įtraukti mokesčiai, priemokos, papildomos arba kompensacinės sumos, papildomos sumos arba koeficientai, bendrojo muitų tarifo mokesčiai ir kiti mokesčiai, kuriuos nustatė ar nustatys Europos Sąjungos institucijos prekybai su trečiosiomis šalimis, ir pagal jau nebegaliojančią Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį gaunami muitai už produktus.

Duomenys pateikiami be surinkimo išlaidų.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

1 512 400 000

1 440 400 000

1 416 348 750,37

Bulgarija

55 400 000

52 700 000

52 479 088,83

Čekija

193 300 000

177 400 000

163 922 845,39

Danija

318 500 000

301 900 000

279 428 734,82

Vokietija

3 403 800 000

3 154 600 000

2 918 247 776,52

Estija

16 800 000

15 800 000

15 469 809,84

Airija

178 200 000

172 200 000

176 611 433,74

Graikija

155 000 000

163 000 000

189 364 822,79

Ispanija

1 056 600 000

1 036 900 000

996 031 086,69

Prancūzija

1 357 500 000

1 280 600 000

1 232 048 660,10

Italija

1 795 300 000

1 701 700 000

1 500 633 974,65

Kipras

33 200 000

31 200 000

30 743 797,10

Latvija

21 100 000

19 500 000

17 644 652,81

Lietuva

47 900 000

44 200 000

39 491 948,33

Liuksemburgas

12 300 000

11 400 000

10 751 834,84

Vengrija

112 200 000

100 000 000

91 334 442,06

Malta

10 100 000

9 800 000

9 415 724,53

Nyderlandai

2 039 100 000

1 877 200 000

1 713 822 982,41

Austrija

168 100 000

159 900 000

153 700 810,60

Lenkija

379 500 000

336 000 000

290 198 607,—

Portugalija

131 300 000

128 200 000

117 590 627,11

Rumunija

142 300 000

131 200 000

123 398 781,78

Slovėnija

78 800 000

73 500 000

68 829 554,96

Slovakija

93 400 000

88 200 000

81 479 931,89

Suomija

138 000 000

124 900 000

114 122 566,77

Švedija

450 300 000

422 300 000

370 099 306,19

Jungtinė Karalystė

2 753 300 000

2 541 100 000

2 223 420 573,99

1 2 0 straipsnis. Iš viso

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

1 3 SKYRIUS —   NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS 2 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTĄ

1 3 0   Nuosavi ištekliai iš pridėtinės vertės mokesčio pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

Paaiškinimai

Visų valstybių narių suderintoms PVM apskaičiavimo bazėms, nustatytoms pagal Sąjungos taisykles, taikomas vienodas 0,30 % tarifas. Apskaičiavimo bazė, į kurią reikia atsižvelgti minėtuoju tikslu, neviršija 50 % kiekvienos valstybės narės BNP. Tik 2007–2013 m. laikotarpiu Austrijai nustatomas 0,225 %, Vokietijai – 0,15 %, o Nyderlandams ir Švedijai – 0,10 % nuosavų išteklių iš PVM pareikalavimo tarifas.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies b punktas ir 4 dalis.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

447 056 400

431 826 000

424 319 700,—

Bulgarija

50 039 700

47 289 600

50 547 600,01

Čekija

198 357 600

185 608 800

187 483 914,90

Danija

288 014 100

279 603 600

293 564 908,56

Vokietija

1 617 919 650

1 591 451 700

1 581 459 150,—

Estija

20 176 800

19 381 200

20 656 950,17

Airija

199 435 200

192 087 600

208 952 250,—

Graikija

320 616 300

324 634 500

352 958 250,—

Ispanija

1 194 082 200

1 171 392 600

1 542 368 100,—

Prancūzija

2 687 302 500

2 601 826 800

2 694 111 000,—

Italija

1 865 228 700

1 813 767 300

2 000 065 800,—

Kipras

26 082 900

25 190 100

25 272 300,—

Latvija

20 254 500

20 302 500

23 462 583,08

Lietuva

40 864 500

39 432 450

42 241 200,09

Liuksemburgas

43 806 900

41 264 700

42 061 950,—

Vengrija

130 727 400

123 501 000

113 789 473,02

Malta

8 656 650

8 246 700

8 258 700,—

Nyderlandai

297 167 000

257 072 000

282 072 999,96

Austrija

292 646 475

286 416 900

277 101 450,—

Lenkija

552 490 800

498 108 600

422 755 072,92

Portugalija

245 006 700

239 920 200

231 396 000,—

Rumunija

145 281 600

134 115 000

141 236 846,53

Slovėnija

53 411 850

51 704 850

53 130 450,—

Slovakija

79 764 600

75 822 000

82 874 400,—

Suomija

241 236 300

232 248 600

236 805 900,—

Švedija

153 822 000

138 929 600

125 278 050,43

Jungtinė Karalystė

2 567 350 200

2 446 180 200

2 278 403 001,64

1 3 0 straipsnis. Iš viso

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

1 4 SKYRIUS —   NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS 2 STRAIPSNIO 1 DALIES C PUNKTĄ

1 4 0   Nuosavi ištekliai iš bendrųjų nacionalinių pajamų pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktą

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

Paaiškinimai

BNP pagrįsti ištekliai yra papildomas įplaukų, reikalingų išlaidoms, viršijančioms bet kuriais konkrečiais metais gautus tradicinius nuosavus išteklius, PVM pagrįstus mokėjimus ir kitas pajamas, padengti, šaltinis. BNP pagrįsti ištekliai netiesiogiai padeda užtikrinti, kad Europos Sąjungos bendrasis biudžetas visada ex ante būtų subalansuotas.

BNP pareikalavimo tarifas priklauso nuo papildomų įplaukų, reikalingų biudžete numatytoms išlaidoms, kurios nedengiamos iš kitų išteklių (PVM pagrįstų mokėjimų, tradicinių nuosavų išteklių ir kitų pajamų), padengti. Todėl pareikalavimo tarifas taikomas kiekvienos valstybės narės BNP.

Šiais finansiniais metais valstybių narių bendrosioms nacionalinėms pajamoms taikytinas 0,7538 % tarifas.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies c punktas.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

2 726 497 830

2 621 134 499

2 381 246 881,04

Bulgarija

262 406 752

247 201 341

238 330 851,09

Čekija

1 054 284 132

983 927 108

895 012 330,38

Danija

1 844 931 271

1 768 717 348

1 671 286 639,53

Vokietija

19 221 096 928

18 636 926 600

16 884 497 842,04

Estija

103 730 652

98 307 875

97 397 076,70

Airija

1 002 259 749

958 866 432

985 205 380,04

Graikija

1 753 538 451

1 731 945 117

1 664 190 583,—

Ispanija

7 938 445 577

7 710 542 285

7 272 232 531,—

Prancūzija

15 429 716 203

14 810 280 668

13 589 348 082,04

Italija

11 912 323 979

11 451 174 444

10 510 520 358,—

Kipras

131 079 372

125 744 407

119 158 353,—

Latvija

128 953 590

130 213 083

138 816 078,49

Lietuva

205 364 166

196 839 633

199 784 486,29

Liuksemburgas

220 151 170

205 985 892

198 321 192,96

Vengrija

745 847 402

697 361 285

599 254 504,69

Malta

43 503 914

41 166 029

38 939 593,—

Nyderlandai

4 548 558 093

4 358 377 184

4 090 251 449,—

Austrija

2 173 032 244

2 095 235 440

1 911 207 838,96

Lenkija

2 776 537 395

2 486 467 716

1 999 772 270,42

Portugalija

1 231 278 900

1 197 638 089

1 091 027 180,—

Rumunija

965 058 554

877 904 627

852 238 761,37

Slovėnija

268 420 757

258 101 226

250 508 932,96

Slovakija

518 712 057

485 647 281

465 458 204,96

Suomija

1 380 207 308

1 315 128 025

1 260 261 433,96

Švedija

2 642 595 001

2 351 995 614

2 060 335 111,17

Jungtinė Karalystė

13 313 334 558

12 430 634 373

10 948 651 524,01

1 4 0 straipsnis. Iš viso

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

1 5 SKYRIUS —   BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJA

1 5 0   Jungtinei Karalystei suteikiama biudžeto disbalanso korekcija, remiantis Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas, 4 ir 5 straipsniais

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

0

0

– 315 228 368,69

Paaiškinimai

Biudžeto disbalanso korekcijos mechanizmą Jungtinės Karalystės naudai (JK korekcija) įvedė 1984 m. birželio mėn. Fontenblo posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba, o 1985 m. priimtas sprendimas dėl nuosavų išteklių. Mechanizmu siekiama sumažinti JK biudžeto disbalansą, sumažinant šios valstybės mokėjimus Sąjungai.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 4 ir 5 straipsniai.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

145 448 571

166 903 516

250 480 224,96

Bulgarija

13 998 429

15 740 807

25 069 707,96

Čekija

56 242 158

62 652 601

92 637 750,59

Danija

98 420 257

112 624 951

175 776 288,55

Vokietija

182 159 254

210 656 145

317 139 353,04

Estija

5 533 646

6 259 858

10 245 070,06

Airija

53 466 849

61 056 836

103 632 456,96

Graikija

93 544 788

110 283 440

175 054 017,—

Ispanija

423 486 700

490 976 949

764 956 566,—

Prancūzija

823 118 270

943 060 313

1 429 445 634,96

Italija

635 478 409

729 165 665

1 105 587 800,04

Kipras

6 992 600

8 006 908

12 534 110,04

Latvija

6 879 197

8 291 456

14 611 870,35

Lietuva

10 955 418

12 533 972

21 015 066,97

Liuksemburgas

11 744 250

13 116 370

20 861 145,—

Vengrija

39 788 199

44 405 219

62 320 872,88

Malta

2 320 773

2 621 291

4 096 005,—

Nyderlandai

43 106 902

49 263 430

76 826 667,96

Austrija

20 593 930

23 682 779

35 897 970,96

Lenkija

148 117 997

158 328 466

208 797 487,91

Portugalija

65 684 174

76 260 874

114 763 713,—

Rumunija

51 482 303

55 901 507

89 652 116,11

Slovėnija

14 319 254

16 434 869

26 350 704,96

Slovakija

27 671 369

30 924 105

48 960 936,—

Suomija

73 628 953

83 742 170

132 565 241,04

Švedija

25 043 999

26 584 980

38 316 035,47

Jungtinė Karalystė

–3 079 226 649

–3 519 479 477

–5 672 823 182,46

1 5 0 straipsnis. Iš viso

0

0

– 315 228 368,69

1 6 SKYRIUS —   BENDRAS NYDERLANDŲ IR ŠVEDIJOS METINĖS BNP PAGRĮSTOS ĮMOKOS SUMAŽINIMAS

1 6 0   Bendras Nyderlandų ir Švedijos metinės BNP pagrįstos įmokos sumažinimas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 5 dalį

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

0

0

4 142 307,78

Paaiškinimai

Tik 2007–2013 m. laikotarpiu Nyderlandams taikomas 605 000 000 EUR bendras jos metinės BNP įmokos sumažinimas, o Švedijai – 150 000 000 EUR bendras jos metinės BNP įmokos sumažinimas 2004 m. kainomis. Šios sumos tikslinamos pagal galiojančias kainas.

Teisinis pagrindas

2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1), ypač jo 10 straipsnio 9 dalis.

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 5 dalis.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

23 934 277

23 602 839

24 132 837,96

Bulgarija

2 303 510

2 226 003

2 415 372,96

Čekija

9 254 923

8 860 084

9 155 560,96

Danija

16 195 537

15 926 977

16 944 389,49

Vokietija

168 730 393

167 822 128

171 116 589,96

Estija

910 589

885 244

987 074,04

Airija

8 798 233

8 634 417

9 984 602,04

Graikija

15 393 254

15 595 850

16 865 802,96

Ispanija

69 686 816

69 432 028

73 700 718,96

Prancūzija

135 448 153

133 363 878

137 721 768,—

Italija

104 571 093

103 115 739

106 519 271,04

Kipras

1 150 667

1 132 305

1 207 614,96

Latvija

1 132 006

1 172 545

1 400 794,—

Lietuva

1 802 768

1 772 505

2 024 724,—

Liuksemburgas

1 932 574

1 854 865

2 009 894,04

Vengrija

6 547 344

6 279 611

6 109 282,09

Malta

381 895

370 693

394 635,—

Nyderlandai

– 625 110 923

– 612 147 160

– 624 384 804,—

Austrija

19 075 737

18 867 213

19 369 209,—

Lenkija

24 373 544

22 390 189

20 138 780,69

Portugalija

10 808 653

10 784 513

11 057 057,04

Rumunija

8 471 666

7 905 371

8 654 235,62

Slovėnija

2 356 304

2 324 155

2 538 792,—

Slovakija

4 553 460

4 373 165

4 717 203,96

Suomija

12 116 006

11 842 488

12 772 167,96

Švedija

– 141 688 197

– 140 323 242

– 148 700 177,51

Jungtinė Karalystė

116 869 718

111 935 597

115 288 910,56

1 6 0 straipsnis. Iš viso

0

0

4 142 307,78

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PERTEKLIUS, LIKUČIAI IR PATIKSLINIMAI

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Perteklius iš praėjusių finansinių metų

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

3 0 2

Nuosavų išteklių perteklius, susidaręs dėl grąžinto Išorės veiksmų garantinio fondo pertekliaus

p.m.

p.m.

0,—

 

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalies taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

3 1 0 3

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalies taikymas 1995 ir vėlesniems metams

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

3 1 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

3 2 SKYRIUS

3 2 0

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

3 2 0 3

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

3 2 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

3 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

3 4 SKYRIUS

3 4 0

Patikslinimas, susijęs su kai kurių valstybių narių nedalyvavimu kai kuriose laisvės, saugumo ir teisingumo politikos srityse

p.m.

p.m.

5 690 587,91

 

3 4 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

5 690 587,91

3 5 SKYRIUS

3 5 0

Galutinė suma, apskaičiavus Jungtinei Karalystei palankios biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

3 5 0 4

Galutinė suma, apskaičiavus Jungtinei Karalystei palankios biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

p.m.

0

–5 894 916,19

 

3 5 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

–5 894 916,19

 

3 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

0

–5 894 916,19

3 6 SKYRIUS

3 6 0

Tarpinės sumos, apskaičiavus Jungtinei Karalystei palankios biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

3 6 0 4

Tarpinės sumos, apskaičiavus Jungtinei Karalystei palankios biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

p.m.

0

0,—

 

3 6 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

0

0,—

 

3 6 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

0

0,—

3 7 SKYRIUS

3 7 0

Patikslinimas, susijęs su Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas įgyvendinimu 2007 ir 2008 m.

–88 684 851,97

 

3 7 SKYRIUS – IŠ VISO

–88 684 851,97

 

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

3 0 SKYRIUS —

PERTEKLIUS, TURIMAS IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ

3 1 SKYRIUS —

LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI DĖL PVM IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (EB, EURATOMAS) NR. 1150/2000 10 STRAIPSNIO 4, 5 IR 8 DALIS

3 2 SKYRIUS —

ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ / BENDROJO VIDAUS PRODUKTO LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (EB, EURATOMAS) NR. 1150/2000 10 STRAIPSNIO 6, 7 IR 8 DALIS

3 4 SKYRIUS —

PATIKSLINIMAS, SUSIJĘS SU KAI KURIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ NEDALYVAVIMU KAI KURIOSE LAISVĖS, SAUGUMO IR TEISINGUMO ERDVĖS POLITIKOS SRITYSE

3 5 SKYRIUS —

GALUTINĖ SUMA, APSKAIČIAVUS JUNGTINEI KARALYSTEI PALANKIOS BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJOS FINANSAVIMĄ

3 6 SKYRIUS —

TARPINĖS SUMOS, APSKAIČIAVUS JUNGTINEI KARALYSTEI PALANKIOS BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJOS FINANSAVIMĄ

3 7 SKYRIUS —

PATIKSLINIMAS, SUSIJĘS SU SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS ĮGYVENDINIMU

3 0 SKYRIUS —   PERTEKLIUS, TURIMAS IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ

3 0 0   Perteklius iš praėjusių finansinių metų

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

Paaiškinimai

Finansinio reglamento 15 straipsnyje nurodoma, kad kiekvienų finansinių metų likutis, tiek perviršis, tiek deficitas, yra įrašomas kaip įplaukos ar išlaidos į vėlesnių finansinių metų biudžetą.

Apskaičiuota tokių įplaukų ar išlaidų suma biudžeto sudarymo metu įrašoma į biudžetą ir, jei reikia, į biudžeto pataisų raštą, pateiktą pagal Finansinio reglamento 34 straipsnį. Jie yra sudaromi pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 15 straipsnyje numatytus principus.

Po kiekvienų finansinių metų sąskaitų uždarymo visi sąmatų neatitikimai įrašomi į kitų finansinių metų biudžetą, naudojant taisomąjį biudžetą, kurį Komisija turi pateikti per 15 dienų nuo negalutinių ataskaitų pateikimo.

Deficitas yra įrašytas į III skirsnio „Komisija“ išlaidų suvestinės 27 02 01 straipsnį.

Teisinis pagrindas

2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1).

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1), ypač jo 15 straipsnis.

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 7 straipsnis.

3 0 2   Nuosavų išteklių perteklius, susidaręs dėl grąžinto Išorės veiksmų garantinio fondo pertekliaus

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis straipsnis skirtas perviršiui nuo numatytos Išorės veiksmų garantijų fondo sumos pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 480/2009 3 straipsnį įrašyti.

Teisinis pagrindas

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą (OL L 145, 2009 6 10, p. 10).

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1), ypač jo 4 straipsnio 3 dalis.

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17).

3 1 SKYRIUS —   LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI DĖL PVM IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (EB, EURATOMAS) NR. 1150/2000 10 STRAIPSNIO 4, 5 IR 8 DALIS

3 1 0   Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalies taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

3 1 0 3   Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalies taikymas 1995 ir vėlesniems metams

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

Paaiškinimai

Pagal Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 7 straipsnio 1 dalį iki liepos 31 d. valstybės narės nusiunčia Komisijai ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus apie bendrą PVM lėšų bazės sumą.

Iš kiekvienos valstybės narės pagal Europos Sąjungos taisykles nurašoma pagal tą ataskaitą apskaičiuota suma ir pervedami faktiškai per praėjusius finansinius metus padaryti dvylika mokėjimų. Komisija apskaičiuoja likutį ir informuoja valstybes nares, kad apskaičiuotą likutį į Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą Komisijos sąskaitą jos galėtų sumokėti pirmąją tų pačių metų gruodžio mėnesio darbo dieną.

Jeigu Komisija, pagal Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 9 straipsnį vykdydama kontrolę, atlieka nurodytų ataskaitų tikslinimus ir (arba) jeigu atsiranda bet kokių ankstesnių finansinių metų BNP pakeitimų, dėl kurių daromas poveikis PVM bazės apribojimui, PVM likutis yra tikslinamas.

Teisinis pagrindas

1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų lėšų, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių (OL L 155, 1989 6 7, p. 9).

2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1), ypač jo 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalys.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

p.m.

p.m.

–74 879 290,45

Bulgarija

p.m.

p.m.

411 027,82

Čekija

p.m.

p.m.

–17 437 400,97

Danija

p.m.

p.m.

–18 712 622,05

Vokietija

p.m.

p.m.

123 522 626,24

Estija

p.m.

p.m.

– 754 402,96

Airija

p.m.

p.m.

–7 543 217,58

Graikija

p.m.

p.m.

–24 684 214,91

Ispanija

p.m.

p.m.

–14 430 810,97

Prancūzija

p.m.

p.m.

– 148 483 695,28

Italija

p.m.

p.m.

– 621 418 785,55

Kipras

p.m.

p.m.

– 454 387,16

Latvija

p.m.

p.m.

– 915 067,74

Lietuva

p.m.

p.m.

– 440 016,77

Liuksemburgas

p.m.

p.m.

– 991 998,21

Vengrija

p.m.

p.m.

– 573 725,28

Malta

p.m.

p.m.

–78 142,09

Nyderlandai

p.m.

p.m.

–17 920 417,48

Austrija

p.m.

p.m.

–6 401 805,97

Lenkija

p.m.

p.m.

4 799 412,70

Portugalija

p.m.

p.m.

–3 672 456,02

Rumunija

p.m.

p.m.

15 346 814,54

Slovėnija

p.m.

p.m.

774 359,64

Slovakija

p.m.

p.m.

–5 911 212,90

Suomija

p.m.

p.m.

440 108,29

Švedija

p.m.

p.m.

27 633 990,02

Jungtinė Karalystė

p.m.

p.m.

– 153 686 187,88

3 1 0 3 punktas. Iš viso

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

3 2 SKYRIUS —   ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ / BENDROJO VIDAUS PRODUKTO LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (EB, EURATOMAS) NR. 1150/2000 10 STRAIPSNIO 6, 7 IR 8 DALIS

3 2 0   Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

3 2 0 3   Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

Paaiškinimai

Pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 2 straipsnio 2 dalį valstybių narių perduodamos praėjusių metų bendrųjų nacionalinių pajamų ir jų sudedamųjų dalių bendrosios sumos pagrindu iš kiekvienos valstybės narės nurašoma pagal Europos Sąjungos taisykles apskaičiuota suma ir pervedami per praėjusius finansinius metus padaryti dvylika mokėjimų.

Komisija apskaičiuoja likutį ir laiku informuoja valstybes nares, kad apskaičiuotą likutį į Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąskaitą jos galėtų sumokėti pirmąją tų pačių metų gruodžio mėnesio darbo dieną.

Dėl bet kokių praėjusių finansinių metų bendrojo nacionalinio produkto ir (arba) bendrųjų nacionalinių pajamų pakeitimų pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 2 straipsnio 2 dalį, taikant minėto reglamento 4 ir 5 straipsnius gali būti tikslinamas susijusių valstybių narių likutis, nustatytas remiantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 7 dalimi.

Teisinis pagrindas

2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1), ypač jo 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalys.

2003 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo (OL L 181, 2003 7 19, p. 1).

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

p.m.

p.m.

26 862 819,69

Bulgarija

p.m.

p.m.

2 423 295,42

Čekija

p.m.

p.m.

–34 686 305,65

Danija

p.m.

p.m.

–71 068 125,35

Vokietija

p.m.

p.m.

219 877 330,27

Estija

p.m.

p.m.

–3 487 837,13

Airija

p.m.

p.m.

–35 455 169,60

Graikija

p.m.

p.m.

–86 418 539,08

Ispanija

p.m.

p.m.

–63 947 699,10

Prancūzija

p.m.

p.m.

33 616 568,61

Italija

p.m.

p.m.

– 120 176 288,67

Kipras

p.m.

p.m.

–1 596 818,51

Latvija

p.m.

p.m.

8 614 426,97

Lietuva

p.m.

p.m.

2 702 641,27

Liuksemburgas

p.m.

p.m.

–3 902 181,10

Vengrija

p.m.

p.m.

–10 402 627,35

Malta

p.m.

p.m.

– 139 664,57

Nyderlandai

p.m.

p.m.

– 100 141 251,40

Austrija

p.m.

p.m.

–39 873 577,37

Lenkija

p.m.

p.m.

31 184 803,61

Portugalija

p.m.

p.m.

–13 539 188,40

Rumunija

p.m.

p.m.

49 533 992,05

Slovėnija

p.m.

p.m.

5 512 854,12

Slovakija

p.m.

p.m.

–2 557 151,09

Suomija

p.m.

p.m.

–56 740 352,55

Švedija

p.m.

p.m.

–15 955 865,08

Jungtinė Karalystė

p.m.

p.m.

– 150 962 870,36

3 2 0 3 punktas. Iš viso

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

3 4 SKYRIUS —   PATIKSLINIMAS, SUSIJĘS SU KAI KURIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ NEDALYVAVIMU KAI KURIOSE LAISVĖS, SAUGUMO IR TEISINGUMO ERDVĖS POLITIKOS SRITYSE

3 4 0   Patikslinimas, susijęs su kai kurių valstybių narių nedalyvavimu kai kuriose laisvės, saugumo ir teisingumo politikos srityse

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

5 690 587,91

Paaiškinimai

Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo priede pateikto Protokolo dėl Danijos pozicijos 3 straipsniu ir Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 5 straipsniu šios valstybės narės visiškai atleidžiamos nuo paramos kai kurių konkrečių laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės politikos sričių finansiniams padariniams, išskyrus susijusias administracines išlaidas. Todėl jos gali gauti už kiekvienus metus, kuriais jos nedalyvauja, mokamų nuosavų išteklių patikslinimą.

Kiekvienos valstybės narės įnašas į patikslinimo mechanizmą apskaičiuojamas dėl tokių veiksmų ar politikos patirtoms biudžeto išlaidoms taikant valstybių narių pagal 2003 m. liepos 15 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo (OL L 181, 2003 7 19, p. 1) 2 straipsnio 2 dalį teikiamos praėjusių metų bendrųjų nacionalinių pajamų ir jų sudedamųjų dalių bendros sumos lygį.

Komisija apskaičiuoja kiekvienos valstybės narės likutį ir laiku apie jį informuoja valstybes nares, kad jį į Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąskaitą jos galėtų sumokėti pirmąją gruodžio mėnesio darbo dieną, kaip nurodyta to reglamento 10a straipsnyje.

Teisinis pagrindas

2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1), ypač jo 10a straipsnis.

Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo priede pateiktas Protokolas dėl Danijos pozicijos, ypač jo 3 straipsnis, ir Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo priede pateiktas Protokolas dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, ypač jo 5 straipsnis.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

p.m.

p.m.

1 125 764,94

Bulgarija

p.m.

p.m.

106 840,71

Čekija

p.m.

p.m.

425 107,23

Danija

p.m.

p.m.

– 523 079,32

Vokietija

p.m.

p.m.

8 257 141,74

Estija

p.m.

p.m.

48 527,82

Airija

p.m.

p.m.

–2 346 208,01

Graikija

p.m.

p.m.

749 192,01

Ispanija

p.m.

p.m.

3 435 599,87

Prancūzija

p.m.

p.m.

6 376 041,30

Italija

p.m.

p.m.

5 024 248,22

Kipras

p.m.

p.m.

52 265,07

Latvija

p.m.

p.m.

72 316,90

Lietuva

p.m.

p.m.

101 252,43

Liuksemburgas

p.m.

p.m.

96 426,56

Vengrija

p.m.

p.m.

292 790,85

Malta

p.m.

p.m.

17 929,03

Nyderlandai

p.m.

p.m.

1 880 809,67

Austrija

p.m.

p.m.

901 516,03

Lenkija

p.m.

p.m.

960 515,15

Portugalija

p.m.

p.m.

516 028,30

Rumunija

p.m.

p.m.

359 225,17

Slovėnija

p.m.

p.m.

117 048,93

Slovakija

p.m.

p.m.

210 732,09

Suomija

p.m.

p.m.

599 685,24

Švedija

p.m.

p.m.

1 008 058,68

Jungtinė Karalystė

p.m.

p.m.

–24 175 188,70

3 4 0 straipsnis. Iš viso

p.m.

p.m.

5 690 587,91

3 5 SKYRIUS —   GALUTINĖ SUMA, APSKAIČIAVUS JUNGTINEI KARALYSTEI PALANKIOS BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJOS FINANSAVIMĄ

3 5 0   Galutinė suma, apskaičiavus Jungtinei Karalystei palankios biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

3 5 0 4   Galutinė suma, apskaičiavus Jungtinei Karalystei palankios biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

0

–5 894 916,19

Paaiškinimai

Galutinė suma, apskaičiavus Jungtinei Karalystei palankios biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą.

2009 m. duomenys atitinka galutinę sumą, apskaičiavus Jungtinei Karalystei palankios biudžeto disbalanso 2005 m. korekcijos finansavimą.

2010 m. duomenys atitinka galutinę sumą, apskaičiavus Jungtinei Karalystei palankios biudžeto disbalanso 2006 m. korekcijos finansavimą.

Teisinis pagrindas

2000 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas 2000/597/EB, Euratomas, dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 253, 2000 10 7, p. 42), ypač jo 4 ir 5 straipsniai.

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas, dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 4 ir 5 straipsniai.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

p.m.

5 025 912

591 653,04

Bulgarija

p.m.

489 243

0,—

Čekija

p.m.

1 177 440

2 806 922,68

Danija

p.m.

–9 197 734

–3 011 966,64

Vokietija

p.m.

39 179 773

–5 481 921,—

Estija

p.m.

–69 352

627 249,96

Airija

p.m.

2 623 764

2 962 200,—

Graikija

p.m.

65 528 142

9 093 524,04

Ispanija

p.m.

22 584 489

–2 745 993,—

Prancūzija

p.m.

–22 588 521

–8 257 101,—

Italija

p.m.

–94 910 109

–22 829 273,04

Kipras

p.m.

107 925

–55 882,63

Latvija

p.m.

1 017 474

– 570 026,21

Lietuva

p.m.

– 725 966

–2 191 779,—

Liuksemburgas

p.m.

– 281 514

628 919,04

Vengrija

p.m.

–6 699 387

–5 856 986,18

Malta

p.m.

128 050

122 538,96

Nyderlandai

p.m.

10 720 377

16 057 254,—

Austrija

p.m.

– 499 052

–8 230 674,96

Lenkija

p.m.

8 677 483

–63 393,88

Portugalija

p.m.

1 266 237

–1 614 009,—

Rumunija

p.m.

6 495 846

0,—

Slovėnija

p.m.

1 562 004

888 598,40

Slovakija

p.m.

4 478 030

–2 664 084,11

Suomija

p.m.

4 653 367

1 991 702,04

Švedija

p.m.

6 038 398

6 738 576,18

Jungtinė Karalystė

p.m.

–46 782 319

15 169 036,12

3 5 0 4 punktas. Iš viso

p.m.

0

–5 894 916,19

3 6 SKYRIUS —   TARPINĖS SUMOS, APSKAIČIAVUS JUNGTINEI KARALYSTEI PALANKIOS BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJOS FINANSAVIMĄ

3 6 0   Tarpinės sumos, apskaičiavus Jungtinei Karalystei palankios biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

3 6 0 4   Tarpinės sumos, apskaičiavus Jungtinei Karalystei palankios biudžeto disbalanso korekcijos finansavimą

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

0

0,—

Paaiškinimai

Į šį punktą įrašomas anksčiau į biudžetą įtrauktos ir naujausios atnaujintos Jungtinės Karalystės korekcijos tarpinės sumos skirtumas prieš galutinius skaičiavimus.

2010 m. duomenys atitinka tarpinę sumą, apskaičiavus Jungtinei Karalystei palankios biudžeto disbalanso 2008 m. korekcijos finansavimą.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas, dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 4 ir 5 straipsniai.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

p.m.

–3 504 541

0,—

Bulgarija

p.m.

–1 523 420

0,—

Čekija

p.m.

496 143

0,—

Danija

p.m.

–8 155 544

0,—

Vokietija

p.m.

– 213 638

0,—

Estija

p.m.

– 602 251

0,—

Airija

p.m.

–7 602 523

0,—

Graikija

p.m.

–7 281 407

0,—

Ispanija

p.m.

–17 398 703

0,—

Prancūzija

p.m.

–22 865 571

0,—

Italija

p.m.

–18 521 220

0,—

Kipras

p.m.

– 379 606

0,—

Latvija

p.m.

224 016

0,—

Lietuva

p.m.

–1 577 325

0,—

Liuksemburgas

p.m.

–2 092 216

0,—

Vengrija

p.m.

–2 763 065

0,—

Malta

p.m.

– 170 277

0,—

Nyderlandai

p.m.

–5 075 335

0,—

Austrija

p.m.

– 501 383

0,—

Lenkija

p.m.

–2 489 164

0,—

Portugalija

p.m.

– 312 262

0,—

Rumunija

p.m.

–10 996 050

0,—

Slovėnija

p.m.

–1 405 069

0,—

Slovakija

p.m.

–3 676 917

0,—

Suomija

p.m.

–7 803 260

0,—

Švedija

p.m.

1 895 807

0,—

Jungtinė Karalystė

p.m.

124 294 781

0,—

3 6 0 4 punktas. Iš viso

p.m.

0

0,—

3 7 SKYRIUS —   PATIKSLINIMAS, SUSIJĘS SU SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS ĮGYVENDINIMU

3 7 0   Patikslinimas, susijęs su Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas įgyvendinimu 2007 ir 2008 m.

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

–88 684 851,97

Paaiškinimai

Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas įgyvendinimo atgaline data 2007–2008 m. apskaičiavimo rezultatas.

Teisinis pagrindas

2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1).

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 11 straipsnis.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

2010 m. biudžetas

Vykdymas 2009 m.

Belgija

204 589 861,—

Bulgarija

17 366 133,—

Čekija

71 898 232,29

Danija

143 817 127,80

Vokietija

–1 736 354 527,—

Estija

8 734 505,06

Airija

91 629 026,—

Graikija

126 166 977,—

Ispanija

592 534 409,—

Prancūzija

1 096 152 291,—

Italija

949 414 872,—

Kipras

8 837 040,27

Latvija

11 682 657,39

Lietuva

16 715 516,02

Liuksemburgas

16 872 718,—

Vengrija

51 074 101,48

Malta

3 006 056,—

Nyderlandai

–2 108 712 670,—

Austrija

–30 989 269,—

Lenkija

146 112 853,43

Portugalija

89 132 398,—

Rumunija

61 014 784,18

Slovėnija

19 006 610,—

Slovakija

36 944 055,65

Suomija

110 353 342,—

Švedija

– 609 395 301,23

Jungtinė Karalystė

523 711 348,69

3 7 0 straipsnis. Iš viso

–88 684 851,97

4 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE IR KITOSE SĄJUNGOS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ ASMENŲ

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

4 0 SKYRIUS

4 0 0

Pajamos iš mokesčių už atlyginimus, darbo užmokestį ir išmokas institucijų nariams, pareigūnams, kitiems tarnautojams ir pensijų gavėjams, Europos investicijų banko, Europos centrinio banko ir Europos investicijų fondo valdymo organų nariams, darbuotojams ir pensijų gavėjams

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

4 0 3

Pajamos iš laikinų įmokų iš dirbančių institucijų narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

p.m.

p.m.

190 856,57

4 0 4

Pajamos iš specialių išskaitymų iš dirbančių institucijų narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

 

4 0 SKYRIUS – IŠ VISO

651 822 507

658 029 636

565 859 344,12

4 1 SKYRIUS

4 1 0

Darbuotojų mokamos pensijų kaupimo įmokos

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

4 1 1

Personalo teisių į pensiją perkėlimas arba įsigijimas

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

4 1 2

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemas

110 000

105 000

57 339,85

 

4 1 SKYRIUS – IŠ VISO

515 479 741

510 728 320

450 864 950,57

4 2 SKYRIUS

4 2 0

Decentralizuotų agentūrų ir tarptautinių organizacijų darbdavio mokamos pensijų kaupimo įmokos

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

4 2 1

Europos Parlamento narių mokamos pensijų kaupimo įmokos

p.m.

p.m.

820 485,—

 

4 2 SKYRIUS – IŠ VISO

13 123 267

11 476 650

8 712 157,96

 

4 antraštinė dalis – Iš viso

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

4 0 SKYRIUS —

ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO

4 1 SKYRIUS —

PENSIJŲ KAUPIMO ĮMOKOS

4 2 SKYRIUS —

KITOS MOKAMOS PENSIJŲ KAUPIMO ĮMOKOS

4 0 SKYRIUS —   ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI IŠ ATLYGINIMO

4 0 0   Pajamos iš mokesčių už atlyginimus, darbo užmokestį ir išmokas institucijų nariams, pareigūnams, kitiems tarnautojams ir pensijų gavėjams, Europos investicijų banko, Europos centrinio banko ir Europos investicijų fondo valdymo organų nariams, darbuotojams ir pensijų gavėjams

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

Paaiškinimai

Šios įplaukos apima visus mokesčius, taikomus visų rūšių atlyginimui, darbo užmokesčiui ir kitam atlyginimui, išskyrus Komisijos nariams, pareigūnams, kitiems tarnautojams ir asmenims, gaunantiems kompensaciją už darbo sutarties nutraukimą, kaip nurodyta išlaidų suvestinės kiekvienos antraštinės dalies 01 skyriuje, ir pensijų gavėjams mokamas išmokas ir šeimos pašalpas.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, ypač jo 12 straipsnis.

1967 m. liepos 25 d. Tarybos reglamentas Nr. 422/67/EEB, 5/67/Euratomas, nustatantis Komisijos pirmininko ir narių, Teisingumo Teismo pirmininko, teisėjų, generalinių advokatų ir sekretoriaus, Pirmosios instancijos teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus bei Europos Sąjungos tarnautojų teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus tarnybines pajamas (OL 187, 1967 8 8, p. 1).

1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatantis apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką (OL L 56, 1968 3 4, p. 8).

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24).

1977 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 2290/77, nustatantis Audito Rūmų narių tarnybines pajamas (OL L 268, 1977 10 20, p. 1).

1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 113, 1994 5 4, p. 15).

2002 m. liepos 1 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimas Nr. 1247/2002/EB dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 183, 2002 7 12, p. 1).

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/909/ES, nustatantis Europos Vadovų Tarybos Pirmininko įdarbinimo sąlygas (OL L 322, 2009 12 9, p. 35).

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/910/ES, nustatantis Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai įdarbinimo sąlygas (OL L 322, 2009 12 9, p. 36).

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/912/ES, nustatantis Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriaus įdarbinimo sąlygas (OL L 322, 2009 12 9, p. 38).

Parlamentas

 

47 464 953

Taryba

 

22 212 000

Komisija:

 

408 054 400

— administravimas

(330 928 000)

 

— moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

(14 581 831)

 

— moksliniai tyrimai (netiesioginė veikla)

(16 491 055)

 

— Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

(2 761 000)

 

— Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

(579 000)

 

— Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB)

(2 438 000)

 

— Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge (OIL)

(859 000)

 

— Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras (PMO)

(1 157 000)

 

— Europos Sąjungos leidinių biuras (OP)

(3 109 000)

 

— Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

(256 812)

 

— Didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra

(418 716)

 

— Bendroji įmonė ARTEMIS – Įterptųjų kompiuterinių sistemų iniciatyva – (BĮ ARTEMIS)

(44 663)

 

— Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC)

(66 994)

 

— BĮ „Švarus dangus“

(100 492)

 

— Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (CFCA)

(391 237)

 

— Bendrijos augalų veislių tarnyba (CPVO)

(254 739)

 

— Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)

(990 871)

 

— Europos rekonstrukcijos agentūra

(p.m.)

 

— Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

(259 194)

 

— Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX)

(970 832)

 

— Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

(212 149)

 

— Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

(3 251 522)

 

— Europos bankininkystės institucija (EBA)

(111 657)

 

— Eurojustas

(614 658)

 

— Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

(805 557)

 

— Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)

(578 823)

 

— Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

(3 526 495)

 

— Europos aplinkos agentūra (EEA)

(1 272 098)

 

— Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

(1 836 615)

 

— Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND)

(654 087)

 

— Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos priežiūros institucija (GALILEO)

(274 705)

 

— Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

(150 738)

 

— Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)

(156 320)

 

— Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

(106 075)

 

— Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E)

(1 068 623)

 

— Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

(897 451)

 

— Europos vaistų agentūra (EMEA)

(3 805 436)

 

— Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA)

(527 789)

 

— Europos nanoelektronikos iniciatyvos patariamosios tarybos bendroji įmonė (ENIAC)

(33 497)

 

— Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

(245 646)

 

— Europos policijos koledžas (CEPOL)

(163 468)

 

— Europos policijos biuras (EUROPOL)

(1 381 083)

 

— Europos geležinkelio agentūra (ERA)

(666 433)

 

— Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ERCEA)

(879 910)

 

— Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

(120 032)

 

— Europos mokymo fondas (ETF)

(774 812)

 

— Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

(337 534)

 

— Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACI)

(551 422)

 

— Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra (EAHC)

(164 497)

 

— Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

(1 035 699)

 

— Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji įstaiga (TEN-T VĮ)

(244 737)

 

— Kuro elementų ir vandenilio BĮ (FCH)

(100 492)

 

— Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (IMI)

(161 903)

 

— Naujos kartos Europos oro eismo valdymo sistemos bendroji įmonė (SESAR)

(217 732)

 

— Vidaus rinkos derinimo tarnyba (OHIM)

(3 374 913)

 

— Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

(1 091 356)

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

22 159 000

Audito Rūmai

 

10 497 081

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

4 436 469

Regionų komitetas

 

3 008 956

Europos ombudsmenas

 

546 866

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

452 000

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

17 672 000

Europos investicijų bankas

 

38 840 000

Europos centrinis bankas

 

14 250 000

Europos investicijų fondas

 

2 100 000

 

Iš viso

591 693 725

4 0 3   Pajamos iš laikinų įmokų iš dirbančių institucijų narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

190 856,57

Paaiškinimai

Su laikinomis įmokomis susijusios nuostatos taikytos iki 2003 m. birželio 30 d. Todėl į šią eilutę įtraukiamos visos įplaukos, atsirandančios iš laikinų įmokų iš dirbančių Komisijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų likutinės sumos.

Teisinis pagrindas

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 66a straipsnis (redakcija, galiojusi iki 2003 m. gruodžio 15 d.).

1967 m. liepos 25 d. Tarybos reglamentas Nr. 422/67/EEB, Nr. 5/67/Euratomas, nustatantis Komisijos pirmininko ir narių, Teisingumo Teismo pirmininko, teisėjų, generalinių advokatų ir sekretoriaus, Pirmosios instancijos teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus bei Europos Sąjungos tarnautojų teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus tarnybines pajamas (OL 187, 1967 8 8, p. 1).

1977 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 2290/77, nustatantis Audito Rūmų narių tarnybines pajamas (OL L 268, 1977 10 20, p. 1).

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

— administravimas

(p.m.)

 

— moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

(p.m.)

 

— moksliniai tyrimai (Netiesioginė veikla)

(p.m.)

 

— Europos personalo atrankos biuras

(p.m.)

 

— Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

(p.m.)

 

— Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB)

(p.m.)

 

— Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge (OIL)

(p.m.)

 

— Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras (PMO)

(p.m.)

 

— Europos Sąjungos leidinių biuras (OP)

(p.m.)

 

— Bendrijos augalų veislių tarnyba (CPVO)

(p.m.)

 

— Eurojustas

(p.m.)

 

— Europos rekonstrukcijos agentūra

(p.m.)

 

— Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Europos vaistų agentūra (EMEA)

(p.m.)

 

— Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

(p.m.)

 

— Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

(p.m.)

 

— Europos aplinkos agentūra (EEA)

(p.m.)

 

— Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

(p.m.)

 

— Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

(p.m.)

 

— Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

(p.m.)

 

— Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

(p.m.)

 

— Europos mokymo fondas (ETF)

(p.m.)

 

— Vidaus rinkos derinimo tarnyba (OHIM)

(p.m.)

 

— Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

(p.m.)

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

 

Iš viso

p.m.

4 0 4   Pajamos iš specialių išskaitymų iš dirbančių institucijų narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

Paaiškinimai

Į šį punktą įrašomos pajamos, pagal Tarnybos nuostatų 66 a straipsnį atlikus specialius atskaitymus iš dirbančių pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 66a straipsnis.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

1967 m. liepos 25 d. Tarybos reglamentas Nr. 422/67/EEB, Nr. 5/67/Euratomas, nustatantis Komisijos pirmininko ir narių, Teisingumo Teismo pirmininko, teisėjų, generalinių advokatų ir sekretoriaus, Pirmosios instancijos teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus bei Europos Sąjungos tarnautojų teismo pirmininko, narių ir sekretoriaus tarnybines pajamas (OL 187, 1967 8 8, p. 1).

1977 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 2290/77, nustatantis Audito Rūmų narių tarnybines pajamas (OL L 268, 1977 10 20, p. 1).

1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 113, 1994 5 4, p. 15).

2002 m. liepos 1 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimas 1247/2002/EB dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 183, 2002 7 12, p. 1).

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/909/ES, nustatantis Europos Vadovų Tarybos Pirmininko įdarbinimo sąlygas (OL L 322, 2009 12 9, p. 35).

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/910/ES, nustatantis Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai įdarbinimo sąlygas (OL L 322, 2009 12 9, p. 36).

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/912/ES, nustatantis Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriaus įdarbinimo sąlygas (OL L 322, 2009 12 9, p. 38).

Parlamentas

 

8 109 730

Taryba

 

2 258 000

Komisija:

 

42 428 398

— administravimas

(30 915 000)

 

— moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

(2 348 125)

 

— moksliniai tyrimai (netiesioginė veikla)

(2 655 569)

 

— Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

(521 000)

 

— Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

(110 000)

 

— Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB)

(410 000)

 

— Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge (OIL)

(139 000)

 

— Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras (PMO)

(215 000)

 

— Europos Sąjungos leidinių biuras (OP)

(555 000)

 

— Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

(38 793)

 

— Didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra

(63 250)

 

— Bendroji įmonė ARTEMIS – Įterptųjų kompiuterinių sistemų iniciatyva – (BĮ ARTEMIS)

(6 747)

 

— Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC)

(10 120)

 

— BĮ „Švarus dangus“

(15 180)

 

— Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (CFCA)

(55 242)

 

— Bendrijos augalų veislių tarnyba (CPVO)

(30 058)

 

— Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)

(119 424)

 

— Europos rekonstrukcijos agentūra

(p.m.)

 

— Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

(32 502)

 

— Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX)

(144 330)

 

— Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

(32 046)

 

— Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

(508 242)

 

— Europos bankininkystės institucija (EBA)

(16 867)

 

— Eurojustas

(46 805)

 

— Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

(101 587)

 

— Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)

(83 938)

 

— Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

(449 786)

 

— Europos aplinkos agentūra (EEA)

(139 280)

 

— Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

(252 386)

 

— Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND)

(79 079)

 

— Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos priežiūros institucija (GALILEO)

(45 875)

 

— Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

(22 770)

 

— Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)

(23 613)

 

— Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

(16 023)

 

— Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E)

(164 582)

 

— Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

(152 913)

 

— Europos vaistų agentūra (EMEA)

(386 863)

 

— Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA)

(87 566)

 

— Europos nanoelektronikos iniciatyvos patariamosios tarybos bendroji įmonė (ENIAC)

(5 060)

 

— Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

(37 106)

 

— Europos policijos koledžas (CEPOL)

(16 510)

 

— Europos policijos biuras (EUROPOL)

(46 805)

 

— Europos geležinkelio agentūra (ERA)

(102 394)

 

— Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ERCEA)

(129 028)

 

— Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

(18 132)

 

— Europos mokymo fondas (ETF)

(103 322)

 

— Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

(43 173)

 

— Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACI)

(64 880)

 

— Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra (EAHC)

(23 870)

 

— Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

(130 550)

 

— Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji įstaiga (TEN-T VĮ)

(34 805)

 

— Kuro elementų ir vandenilio BĮ (FCH)

(15 180)

 

— Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (IMI)

(24 457)

 

— Naujos kartos Europos oro eismo valdymo sistemos bendroji įmonė (SESAR)

(32 890)

 

— Vidaus rinkos derinimo tarnyba (OHIM)

(446 258)

 

— Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

(159 417)

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

3 004 000

Audito Rūmai

 

1 100 000

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

947 174

Regionų komitetas

 

437 055

Europos ombudsmenas

 

58 425

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

74 000

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

1 712 000

 

Iš viso

60 128 782

4 1 SKYRIUS —   PENSIJŲ KAUPIMO ĮMOKOS

4 1 0   Darbuotojų mokamos pensijų kaupimo įmokos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

Paaiškinimai

Įplaukos yra darbuotojų įmokos pensijų sistemai finansuoti.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24).

Parlamentas

 

58 631 602

Taryba

 

24 527 000

Komisija:

 

305 137 702

— administravimas

(204 432 325)

 

— moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

(17 597 225)

 

— moksliniai tyrimai (netiesioginė veikla)

(19 901 259)

 

— Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

(3 268 319)

 

— Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

(996 587)

 

— Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB)

(5 052 000)

 

— Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge (OIL)

(1 516 000)

 

— Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras (PMO)

(2 591 181)

 

— Europos Sąjungos leidinių biuras (OP)

(4 542 678)

 

— Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

(367 775)

 

— Didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra

(599 633)

 

— Bendroji įmonė ARTEMIS – Įterptųjų kompiuterinių sistemų iniciatyva – (BĮ ARTEMIS)

(63 961)

 

— Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC)

(95 941)

 

— BĮ „Švarus dangus“

(143 912)

 

— Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (CFCA)

(445 123)

 

— Bendrijos augalų veislių tarnyba (CPVO)

(296 303)

 

— Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)

(1 937 575)

 

— Europos rekonstrukcijos agentūra

(p.m.)

 

— Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

(375 309)

 

— Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX)

(1 192 819)

 

— Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

(303 814)

 

— Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

(3 975 484)

 

— Europos bankininkystės institucija (EBA)

(159 902)

 

— Eurojustas

(981 419)

 

— Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

(1 209 354)

 

— Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)

(819 457)

 

— Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

(3 090 008)

 

— Europos aplinkos agentūra (EEA)

(1 260 080)

 

— Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

(2 608 206)

 

— Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND)

(743 740)

 

— Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos priežiūros institucija (GALILEO)

(353 342)

 

— Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

(215 868)

 

— Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)

(223 863)

 

— Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

(151 907)

 

— Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E)

(1 292 617)

 

— Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

(1 380 207)

 

— Europos vaistų agentūra (EMEA)

(3 796 239)

 

— Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA)

(737 351)

 

— Europos nanoelektronikos iniciatyvos patariamosios tarybos bendroji įmonė (ENIAC)

(47 971)

 

— Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

(351 785)

 

— Europos policijos koledžas (CEPOL)

(187 759)

 

— Europos policijos biuras (EUROPOL)

(981 419)

 

— Europos geležinkelio agentūra (ERA)

(881 640)

 

— Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ERCEA)

(2 093 394)

 

— Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

(171 895)

 

— Europos mokymo fondas (ETF)

(884 740)

 

— Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

(426 662)

 

— Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACI)

(1 035 003)

 

— Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra (EAHC)

(294 879)

 

— Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

(2 118 080)

 

— Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji įstaiga (TEN-T VĮ)

(454 054)

 

— Kuro elementų ir vandenilio BĮ (FCH)

(143 912)

 

— Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (IMI)

(231 858)

 

— Naujos kartos Europos oro eismo valdymo sistemos bendroji įmonė (SESAR)

(311 809)

 

— Vidaus rinkos derinimo tarnyba (OHIM)

(4 271 005)

 

— Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

(1 531 054)

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

17 711 000

Audito Rūmai

 

7 715 532

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

5 974 002

Regionų komitetas

 

4 303 311

Europos ombudsmenas

 

493 113

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

411 000

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

12 751 541

 

Iš viso

437 655 803

4 1 1   Personalo teisių į pensiją perkėlimas arba įsigijimas

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

Paaiškinimai

Įplaukos yra pareigūnų pensijų teisių, įgytų ankstesnėse pareigose, mokėjimo Europos Sąjungai statistinis ekvivalentas arba vienodo tarifo grąžinimo vertė.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Parlamentas

 

9 134 938

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

66 779 000

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

500 000

Audito Rūmai

 

1 300 000

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

77 713 938

4 1 2   Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemas

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

110 000

105 000

57 339,85

Paaiškinimai

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujantys pareigūnai ir laikinieji darbuotojai gali toliau įgyti teises į pensiją, jei jie taip pat moka dalį darbdavio įmokų.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

Parlamentas

 

10 000

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

100 000

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

110 000

4 2 SKYRIUS —   KITOS MOKAMOS PENSIJŲ KAUPIMO ĮMOKOS

4 2 0   Decentralizuotų agentūrų ir tarptautinių organizacijų darbdavio mokamos pensijų kaupimo įmokos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

Paaiškinimai

Įplaukos yra decentralizuotų agentūrų ir tarptautinių organizacijų darbdavio mokamos įmokos į pensijų sistemą.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

Komisija

 

13 123 267

4 2 1   Europos Parlamento narių mokamos pensijų kaupimo įmokos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

820 485,00

Paaiškinimai

Įplaukos yra Europos Parlamento narių mokamos pensijų kaupimo įmokos.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių išlaidų ir išmokų mokėjimus reglamentuojančios taisyklės, ypač jų III priedas.

Parlamentas

 

p.m.

5 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJŲ ADMINISTRAVIMO VEIKLOS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

5 0 SKYRIUS

5 0 0

Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas)

5 0 0 0

Pajamos, gautos pardavus transporto priemones – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

72 027,05

5 0 0 1

Pajamos, gautos pardavus kitą kilnojamąjį turtą – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

39 602,42

5 0 0 2

Įplaukos už prekių tiekimą kitoms institucijoms ar organizacijoms – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

362 665,38

 

5 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

474 294,85

5 0 1

Pajamos, gautos pardavus nekilnojamąjį turtą

p.m.

p.m.

0,—

5 0 2

Pajamos, gautos pardavus leidinius, spaudinius ir filmus – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

1 868 325,21

 

5 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

2 342 620,06

5 1 SKYRIUS

5 1 0

Pajamos iš baldų ir technikos nuomos – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos bei subnuomos ir nuomos išlaidų kompensavimo

5 1 1 0

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

20 015 601,71

5 1 1 1

Nuomos išlaidų kompensavimas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

1 082 853,85

 

5 1 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

21 098 455,56

 

5 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

21 098 455,56

5 2 SKYRIUS

5 2 0

Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ar kitų palūkanų už lėšas institucijų sąskaitose

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

5 2 1

Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ar kitų palūkanų, susikaupusių už lėšas subsidijuojamų organizacijų sąskaitose ir pervestų Komisijai

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

5 2 2

Už išankstinį finansavimą gautos palūkanos

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

5 2 3

Įplaukos už patikos sąskaitas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

 

 

5 2 SKYRIUS – IŠ VISO

57 194 000

68 794 000

107 684 846,69

5 5 SKYRIUS

5 5 0

Įplaukos, gautos už paslaugų teikimą ir darbų atlikimą kitoms institucijoms ar organizacijoms, įskaitant ir kitoms institucijoms ar organizacijoms sumokėtas bei jų grąžintas kompensacijas už komandiruotes – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

14 496 682,85

5 5 1

Įplaukos iš trečiųjų asmenų už suteiktas paslaugas ar jų prašymu atliktus darbus – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

3 289 115,57

 

5 5 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

17 785 798,42

5 7 SKYRIUS

5 7 0

Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

41 991 820,80

5 7 1

Įplaukos, priskirtos konkrečiam tikslui: pajamos iš fondų, dotacijos, dovanos ir palikimai, įskaitant ir kiekvienos institucijos asignuotas įplaukas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

31 997,47

5 7 2

Kitos institucijos turėtų socialinių išlaidų apmokėjimas

p.m.

p.m.

0,—

5 7 3

Kitos su institucijos administracine veikla susijusios įmokos ir grąžinamosios išmokos – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

140 034 796,82

5 7 4

Įplaukos iš Komisijos įnašo EIVT, skirto Komisijos personalui Sąjungos delegacijose – Asignuotosios įplaukos

p.m.

 

 

 

5 7 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

182 058 615,09

5 8 SKYRIUS

5 8 0

Įplaukos iš nuomos mokėjimų – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

160 148,61

5 8 1

Įplaukos iš surinktų draudimo mokėjimų – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

1 648 018,09

 

5 8 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

1 808 166,70

5 9 SKYRIUS

5 9 0

Kitos įplaukos iš administravimo veiklos

100 000

100 000

1 746 769,61

 

5 9 SKYRIUS – IŠ VISO

100 000

100 000

1 746 769,61

 

5 antraštinė dalis – Iš viso

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

5 0 SKYRIUS —

PAJAMOS, GAUTOS PARDAVUS KILNOJAMĄJĮ TURTĄ (PREKIŲ TIEKIMAS) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

5 1 SKYRIUS —

PAJAMOS IŠ NUOMOS

5 2 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ

5 5 SKYRIUS —

ĮPLAUKOS, GAUTOS UŽ PASLAUGŲ TEIKIMĄ IR DARBŲ ATLIKIMĄ

5 7 SKYRIUS —

KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

5 8 SKYRIUS —

ĮVAIRIOS KOMPENSACIJOS

5 9 SKYRIUS —

KITOS ĮPLAUKOS IŠ ADMINISTRAVIMO VEIKLOS

5 0 SKYRIUS —   PAJAMOS, GAUTOS PARDAVUS KILNOJAMĄJĮ TURTĄ (PREKIŲ TIEKIMAS) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

5 0 0   Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas)

5 0 0 0   Pajamos, gautos pardavus transporto priemones – Asignuotosios įplaukos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

72 027,05

Paaiškinimai

Į šį punktą įrašomos įplaukos už parduotas ar iš dalies pakeistas institucijoms priklausančias transporto priemones.

Į jį taip pat įrašomos pajamos, gautos už parduotas transporto priemones, kurios keičiamos arba šalinamos iš apyvartos visiškai nurašius jų buhalterinę vertę.

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies e ir ea punktus šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos Ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

p.m.

5 0 0 1   Pajamos, gautos pardavus kitą kilnojamąjį turtą – Asignuotosios įplaukos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

39 602,42

Paaiškinimai

Į šį punktą įrašomos įplaukos už parduotą ar iš dalies pakeistą institucijoms priklausantį kitą nei transporto priemones kilnojamąjį turtą.

Į jį taip pat įrašomos pajamos, gautos už parduotą įrangą, prietaisus, medžiagas ir mokslinius bei techninius aparatus, kurie keičiami arba šalinami iš apyvartos visiškai nurašius jų buhalterinę vertę.

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies e ir ea punktus šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos Ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

p.m.

5 0 0 2   Įplaukos už prekių tiekimą kitoms institucijoms ar organizacijoms – Asignuotosios įplaukos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

362 665,38

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies g punktą šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos Ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

p.m.

5 0 1   Pajamos, gautos pardavus nekilnojamąjį turtą

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos įplaukos už parduotą institucijoms priklausantį nekilnojamąjį turtą.

5 0 2   Pajamos, gautos pardavus leidinius, spaudinius ir filmus – Asignuotosios įplaukos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

1 868 325,21

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies j punktą šios įplaukos laikomos asignuotomis ir eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžiama įrašyti papildomus asignavimus.

Šiame straipsnyje taip pat įrašytos įplaukos už tokius parduotus produktus, pasinaudojant elektronine terpe.

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos Ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

p.m.

5 1 SKYRIUS —   PAJAMOS IŠ NUOMOS

5 1 0   Pajamos iš baldų ir technikos nuomos – Asignuotosios įplaukos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies e punktą šios įplaukos laikomos asignuotomis ir eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžiama įrašyti papildomus asignavimus.

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos Ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

p.m.

5 1 1   Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos bei subnuomos ir nuomos išlaidų kompensavimo

5 1 1 0   Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos – Asignuotosios įplaukos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

20 015 601,71

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies e punktą šios įplaukos laikomos asignuotomis ir eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžiama įrašyti papildomus asignavimus.

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos Ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

p.m.

5 1 1 1   Nuomos išlaidų kompensavimas – Asignuotosios įplaukos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

1 082 853,85

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies e punktą šios įplaukos laikomos asignuotomis ir eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžiama įrašyti papildomus asignavimus.

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos Ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

p.m.

5 2 SKYRIUS —   ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO AR KITŲ PALŪKANŲ

5 2 0   Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ar kitų palūkanų už lėšas institucijų sąskaitose

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įtraukiamos įplaukos iš investicijų arba suteiktų paskolų, banko arba kitų palūkanų už lėšas institucijų sąskaitose.

Parlamentas

 

1 300 000

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

5 600 000

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

130 000

Audito Rūmai

 

p. m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

64 000

Regionų komitetas

 

100 000

Europos ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

7 194 000

5 2 1   Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ar kitų palūkanų, susikaupusių už lėšas subsidijuojamų organizacijų sąskaitose ir pervestų Komisijai

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašytos įplaukos, gaunamos iš subsidijuojamų organizacijų, iš Komisijos gautus išankstinius mokėjimus laikančių palūkanas duodančiose sąskaitose, grąžinamų palūkanų. Jei išankstiniai mokėjimai nepanaudojami, kartu su palūkanomis jie grąžinami Komisijai.

Komisija

 

10 000 000

5 2 2   Už išankstinį finansavimą gautos palūkanos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos įplaukos iš palūkanų, gautų už išankstinį finansavimą.

Remiantis Finansinio reglamento 5a straipsniu, į šį punktą įrašytas sumas galima panaudoti, norint įtraukti papildomų asignavimų į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis. Todėl už išankstinio finansavimo mokėjimus gautos palūkanos priskiriamos atitinkamai programai arba veiklai ir atskaitomos iš gavėjui mokėtinos sumos likučio.

Reglamente, kuriuo nustatomos Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklės, taip pat nurodyti atvejai, kuriais atsakingas leidimus duodantis pareigūnas išimties tvarka kiekvienais metais išieško tokias palūkanas.

Komisija

 

40 000 000

Teisinis pagrindas

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1), ypač jo 5a straipsnis.

2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL L 357, 2002 12 31, p. 1), ypač jo 4 ir 4a straipsniai.

5 2 3   Įplaukos už patikos sąskaitas – Asignuotosios įplaukos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

 

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įtraukiamos palūkanos ir kitos įplaukos už patikos sąskaitas.

Patikos sąskaitos Sąjungos vardu atidarytos tarptautinėse finansų įstaigose (Europos investicijų fonde, Europos investicijų banke, Europos Tarybos vystymo banke / Kreditanstalt für Wiederaufbau, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke), kurios vadovauja Sąjungos / Bendrijos programoms, o lėšos, kurias įmoka Sąjunga / Bendrija, lieka sąskaitoje tol, kol suteikiamos gavėjams pagal vieną programą, pvz., mažosioms ir vidutinėms įmonėms arba institucijoms, kurios valdo projektus narystės siekiančiose šalyse.

Remiantis Finansinio reglamento 18 straipsnio 2 dalimi, palūkanos už Sąjungos / Bendrijos programoms naudojamas patikos sąskaitas naudojamos norint įtraukti papildomų asignavimų į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis.

Teisinis pagrindas

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1), ypač jo 18 straipsnio 2 dalis.

2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL L 357, 2002 12 31, p. 1).

5 5 SKYRIUS —   ĮPLAUKOS, GAUTOS UŽ PASLAUGŲ TEIKIMĄ IR DARBŲ ATLIKIMĄ

5 5 0   Įplaukos, gautos už paslaugų teikimą ir darbų atlikimą kitoms institucijoms ar organizacijoms, įskaitant ir kitoms institucijoms ar organizacijoms sumokėtas bei jų grąžintas kompensacijas už komandiruotes – Asignuotosios įplaukos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

14 496 682,85

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies g punktą šios įplaukos laikomos asignuotomis ir eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžiama įrašyti papildomus asignavimus.

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos Ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

p.m.

5 5 1   Įplaukos iš trečiųjų asmenų už suteiktas paslaugas ar jų prašymu atliktus darbus – Asignuotosios įplaukos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

3 289 115,57

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies e punktą šios įplaukos laikomos asignuotomis ir eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžiama įrašyti papildomus asignavimus.

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos Ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

p.m.

5 7 SKYRIUS —   KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

5 7 0   Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas – Asignuotosios įplaukos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

41 991 820,80

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies f punktą šios įplaukos laikomos asignuotomis ir eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžiama įrašyti papildomus asignavimus.

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos Ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

p.m.

5 7 1   Įplaukos, priskirtos konkrečiam tikslui: pajamos iš fondų, dotacijos, dovanos ir palikimai, įskaitant ir kiekvienos institucijos asignuotas įplaukas – Asignuotosios įplaukos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

31 997,47

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies c punktą šios įplaukos laikomos asignuotomis ir eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžiama įrašyti papildomus asignavimus.

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos Ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

p.m.

5 7 2   Kitos institucijos turėtų socialinių išlaidų apmokėjimas

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įtraukiamos įplaukos iš lėšų kitos institucijos socialinėms išlaidoms padengti susigrąžinimo.

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos Ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

p.m.

5 7 3   Kitos su institucijos administracine veikla susijusios įmokos ir grąžinamosios išmokos – Asignuotosios įplaukos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

140 034 796,82

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnį šios įplaukos laikomos asignuotomis ir eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžiama įrašyti papildomus asignavimus.

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos Ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

p.m.

5 7 4   Įplaukos iš Komisijos įnašo EIVT, skirto Komisijos personalui Sąjungos delegacijose – Asignuotosios įplaukos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

 

 

Paaiškinimai

Naujas straipsnis

Šios įplaukos gaunamos iš Komisijos įnašo EIVT, iš kurio padengiamos vietiniu lygmeniu tvarkomos išlaidos, susijusios su Komisijos personalu Sąjungos delegacijose, įskaitant Komisijos personalą, finansuojamą iš Europos plėtros fondo.

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalį visos įplaukos bus naudojamos papildomiems asignavimams pagal X skirsnio „Europos išorės veiksmų tarnyba“ išlaidų suvestinės 3 0 0 5 punktą.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

5 8 SKYRIUS —   ĮVAIRIOS KOMPENSACIJOS

5 8 0   Įplaukos iš nuomos mokėjimų – Asignuotosios įplaukos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

160 148,61

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies i punktą šios įplaukos laikomos asignuotomis ir eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžiama įrašyti papildomus asignavimus.

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos Ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

p.m.

5 8 1   Įplaukos iš surinktų draudimo mokėjimų – Asignuotosios įplaukos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

p.m.

p.m.

1 648 018,09

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies h punktą šios įplaukos laikomos asignuotomis ir eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, leidžiama įrašyti papildomus asignavimus.

Į šį straipsnį taip pat įrašomos įplaukos iš draudimo bendrovių kompensuojamų nelaimingą atsitikimą patyrusių pareigūnų atlyginimų.

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos Ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

p.m.

5 9 SKYRIUS —   KITOS ĮPLAUKOS IŠ ADMINISTRAVIMO VEIKLOS

5 9 0   Kitos įplaukos iš administravimo veiklos

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

100 000

100 000

1 746 769,61

Paaiškinimai

Į šį straipsnį taip pat įrašomos kitos įplaukos iš administravimo veiklos.

Parlamentas

 

p.m.

Taryba

 

p.m.

Komisija

 

100 000

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

 

p.m.

Audito Rūmai

 

p.m.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

p.m.

Regionų komitetas

 

p.m.

Europos Ombudsmenas

 

p.m.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

p.m.

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p.m.

 

Iš viso

100 000

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS PAGAL SĄJUNGOS / BENDRIJOS SUSITARIMUS IR PROGRAMAS

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2011 finansiniai metai

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

6 0 SKYRIUS

6 0 1

Įvairios mokslinių tyrimų programos

6 0 1 1

Šveicarijos ir Euratomo susitarimai dėl bendradarbiavimo kontroliuojamos termobranduolinės sintezės ir plazmos fizikos srityje – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0,—

6 0 1 2

Europos termobranduolinės sintezės plėtros susitarimai (ETSPS) – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

16 455 367,63

6 0 1 3

Susitarimai dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis pagal Sąjungos / Bendrijos mokslinių tyrimų programas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

225 927 075,31

6 0 1 5

Susitarimai dėl bendradarbiavimo su trečiųjų šalių įstaigomis pagal Sąjungos / Bendrijos svarbos mokslinius ir technologinius projektus („Eureka“ ir kiti) – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0,—

6 0 1 6

Susitarimai dėl Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityje – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0,—

 

6 0 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

242 382 442,94

6 0 2

Kitos programos

6 0 2 1

Įvairios su humanitarine pagalba susijusiems veiksmams išskirtos įplaukos – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0,—

 

6 0 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

6 0 3

Sąjungos / Bendrijos ir trečiųjų šalių asociacijos susitarimai

6 0 3 1

Įplaukos, gautos šalims kandidatėms ir potencialioms Vakarų Balkanų šalims kandidatėms dalyvaujant Sąjungos / Bendrijos programose – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

192 439 263,08

6 0 3 2

Įplaukos, gautos trečiosioms šalims, išskyrus šalis kandidates ir potencialias Vakarų Balkanų šalis kandidates, dalyvaujant susitarimuose dėl muitinės bendradarbiavimo – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

251 618,—

6 0 3 3

Išorės įstaigų dalyvavimas Sąjungos / Bendrijos veikloje – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

11 788 959,—

 

6 0 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

204 479 840,08

 

6 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

446 862 283,02

6 1 SKYRIUS

6 1 1

Lėšų vienos arba daugiau valstybių narių išlaidoms padengti susigrąžinimas

6 1 1 3

Įplaukos, gautos iš investicijų, numatytų Sprendimo 2003/76/EB 4 straipsnyje – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

56 445 859,43

6 1 1 4

Įplaukos iš susigrąžintų sumų pagal Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programą

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

56 445 859,43

6 1 2

Susigrąžintos išlaidos, patirtos atliekant darbus pagal užsakymą ir atlygintinai – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

894 767,08

6 1 4

Sąjungos / Bendrijos paramos komerciškai sėkmingiems projektams ir veiksmams susigrąžinimas

6 1 4 0

Sąjungos / Bendrijos paramos, teikiamos projektams ir veiklai naujųjų energetikos technologijų srityje tuo atveju, jei komercinė eksploatacija sėkminga, susigrąžinimas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

0,—

6 1 4 3

Sąjungos / Bendrijos dotacijų, suteiktų mažoms ir vidutinėms įmonėms pagal Europos rizikos kapitalo veiklą, susigrąžinimas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

6 1 5

Nepanaudotos Sąjungos / Bendrijos pagalbos susigrąžinimas

6 1 5 0

Nepanaudotos pagalbos iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės, Sanglaudos fondo, Solidarumo fondo, ISPA ir PNPP susigrąžinimas

p.m.

p.m.

59 834 833,16

6 1 5 1

Nepanaudotų dotacijų biudžetui subalansuoti susigrąžinimas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0,—

6 1 5 2

Nepanaudotų palūkanų subsidijų susigrąžinimas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0,—

6 1 5 3

Nepanaudotų pagal institucijos pasirašytas sutartis sumų susigrąžinimas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

37 797,32

6 1 5 7

Išankstinių mokėjimų pagal struktūrinius fondus, Sanglaudos fondą ir Europos žuvininkystės fondą susigrąžinimas

p.m.

p.m.

27 667 926,25

6 1 5 8

Įvairių nepanaudotų sumų iš Sąjungos / Bendrijos paramos grąžinimas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

23 188 730,82

 

6 1 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

110 729 287,55

6 1 6

Tarptautinės atominės energetikos agentūros išlaidų susigrąžinimas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0,—

6 1 7

Sumų, išmokėtų teikiant Sąjungos / Bendrijos pagalbą ES nepriklausančioms šalims, susigrąžinimas

6 1 7 0

Sumų pagal bendradarbiavimą su Pietų Afrika susigrąžinimas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

2 758 732,44

 

6 1 7 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

2 758 732,44

6 1 8

Lėšų, išmokėtų teikiant pagalbą maistu, susigrąžinimas

6 1 8 0

Konkursų dalyvių arba išmokėtų permokų, susijusių su pagalba maistu, gavėjų grąžinamos sumos – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0,—

6 1 8 1

Papildomų išlaidų pagalbos maistu gavėjams susigrąžinimas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0,—

 

6 1 8 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

6 1 9

Lėšų kitoms išorės įstaigų išlaidoms padengti susigrąžinimas

6 1 9 1

Kitų išlaidų išorės įstaigoms pagal Tarybos sprendimą 77/270/Euratomas, susigrąžinimas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

9 644,73

 

6 1 9 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

9 644,73

 

6 1 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

170 838 291,23

6 2 SKYRIUS

6 2 0

Žaliavų arba specialių skiliųjų medžiagų tiekimas už mokestį (Europos atominės energijos bendrijos sutarties 6 straipsnio b punktas) – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0,—

6 2 2

Įplaukos už Jungtinio tyrimų centro kitoms išorės įstaigoms suteiktas atlygintinas paslaugas

6 2 2 1

Įplaukos iš HFR eksploatavimo, leidžiančios suteikti papildomus asignavimus – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

18 313 217,—

6 2 2 3

Kitos įplaukos, gautos iš paslaugų, kurias Jungtinis tyrimų centras už atlyginimą suteikia išorės įstaigoms ir kurios leidžia suteikti papildomus asignavimus – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

10 019 812,25

6 2 2 4

Įplaukos iš Komisijos suteiktų licencijų už patentuotinus arba ne išradimus, padarytus Jungtinio tyrimų centro Sąjungos / Bendrijos tyrimų metu – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

229 242,79

6 2 2 5

Kitos Jungtinio tyrimų centro įplaukos – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0,—

6 2 2 6

Papildomiems asignavimams teikti skirtos įplaukos už Jungtinio tyrimų centro kitoms Komisijos tarnyboms konkurso tvarka suteiktas paslaugas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

56 196 406,80

 

6 2 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

84 758 678,84

6 2 4

Įplaukos iš Komisijos suteiktų licencijų už patentuotinus arba ne išradimus, padarytus Sąjungos / Bendrijos tyrimų metu (netiesioginė veikla) – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0,—

 

6 2 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

84 758 678,84

6 3 SKYRIUS

6 3 0

Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių įnašai pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

218 892 911,—

6 3 1

Įnašai pagal Šengeno acquis

6 3 1 1

Įnašai administracinėms išlaidoms pagal su Islandija ir Norvegija sudarytą susitarimą – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

1 541 816,—

6 3 1 2

Įnašai pagal susitarimus, sudarytus su Islandija, Norvegija, Šveicarija ir Lichtenšteinu, dėl plataus masto informacinių sistemų plėtros – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

1 314 270,59

6 3 1 3

Kiti įnašai pagal Šengeno acquis (Islandija, Norvegija, Šveicarija ir Lichtenšteinas) – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0,—

 

6 3 1 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

2 856 086,59

6 3 2

Įnašai į Europos plėtros fondo bendrąsias administracinės paramos išlaidas – Asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

70 035 604,22

6 3 3

Įnašai į tam tikras išorės pagalbos programas

6 3 3 0

Valstybių narių įnašai į tam tikras Sąjungos finansuojamas ir jų vardu Komisijos valdomas išorės pag