Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_052_R_0033_01

2011/117/ES: 2011 m. sausio 18 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo sudarymo
Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo

OJ L 52, 25.2.2011, p. 33–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 52/33


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. sausio 18 d.

dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo sudarymo

(2011/117/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Pagal Tarybos sprendimą 2010/706/ES (1) Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo (toliau – Susitarimas) buvo pasirašytas Europos Sąjungos vardu 2010 m. birželio 17 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

(2)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis komitetas, kuris turėtų priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Sąjungos pozicijos priėmimo procedūrą.

(3)

Šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. gegužės 29 d. Sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (2), plėtojimas; todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja jį priimant ir jis nėra jai privalomas ar taikomas.

(4)

Šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (3), plėtojimas; todėl Airija nedalyvauja jį priimant ir jis nėra jai privalomas ar taikomas.

(5)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas.

(6)

Todėl Susitarimas turėtų būti sudarytas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamas Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo (toliau – Susitarimas).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį, kuris įgaliojamas Sąjungos vardu pateikti Susitarimo 14 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą ir taip išreikšti Sąjungos sutikimą laikytis Susitarimo (4).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Sąjungai Susitarimo 12 straipsniu įsteigtame Jungtiniame komitete.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, Jungtiniame komitete priima Sąjungos poziciją dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo, kaip reikalaujama pagal Susitarimo 12 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

MATOLCSY Gy.


(1)  OL L 308, 2010 11 24, p. 1.

(2)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(3)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(4)  Susitarimo įsigaliojimo data skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje


Europos Sąjungos ir Gruzijos

SUSITARIMAS

dėl vizų režimo supaprastinimo

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – Sąjunga,

ir

GRUZIJA

toliau – Šalys,

SIEKDAMOS palengvinti žmonių tarpusavio ryšius kaip svarbią sąlygą stabiliam ekonominių, humanitarinių, kultūrinių, mokslinių ir kitų ryšių plėtojimui, supaprastinant vizų režimą Gruzijos piliečiams;

PATVIRTINDAMOS ketinimą ilgainiui jų piliečiams taikyti bevizį režimą, su sąlyga, kad bus įgyvendintos visos gerai valdomo ir saugaus judumo sąlygos;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad nuo 2006 m. birželio 1 d. visiems Sąjungos piliečiams taikomas bevizis režimas vykstant į Gruziją ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui arba vykstant tranzitu per Gruzijos teritoriją;

PRIPAŽINDAMOS, kad jei Gruzija vėl imtų taikyti vizų režimą Sąjungos piliečiams ar tam tikrų kategorijų Sąjungos piliečiams, Gruzijos piliečiams pagal Susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir atitinkamiems Sąjungos piliečiams;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad toks vizų režimas gali būti vėl pradėtas taikyti tik visiems Sąjungos piliečiams arba tam kitų kategorijų Sąjungos piliečiams;

PRIPAŽINDAMOS, kad toks vizų režimo supaprastinimas neturėtų skatinti neteisėtos migracijos, ir skirdamos ypatingą dėmesį saugumui ir readmisijai;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ir patvirtindamos, kad šio Susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ir patvirtindamos, kad šio Susitarimo nuostatos netaikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.   Šiuo Susitarimu siekiama supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų buvimo laikotarpiui išdavimo tvarką Gruzijos piliečiams.

2.   Jei Gruzija vėl imtų taikyti vizų režimą visų valstybių narių piliečiams ar tam tikrų kategorijų visų valstybių narių piliečiams, Gruzijos piliečiams pagal šį Susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir atitinkamiemsSąjungos piliečiams.

2 straipsnis

Bendroji nuostata

1.   Šiuo Susitarimu numatomas vizų režimo supaprastinamas Gruzijos piliečiams taikomas tik tais atvejais, kai jiems taikomas vizų režimas pagal Sąjungos arba valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, šį Susitarimą arba kitus tarptautinius susitarimus.

2.   Šiame Susitarime nenumatytiems klausimams, pvz., atsisakymui išduoti vizą, kelionės dokumentų pripažinimui, pragyvenimui pakankamų lėšų įrodymui ir draudimui įvažiuoti bei išsiuntimo priemonėms, bus taikoma Gruzijos arba valstybių narių nacionalinė teisė arba Sąjungos teisė.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame Susitarime:

a)   valstybė narė– bet kuri Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę, Airiją ir Jungtinę Karalystę;

b)   Sąjungos pilietis– valstybės narės, kaip apibrėžta a punkte, pilietis;

c)   Gruzijos pilietis– Gruzijos pilietybę turintis asmuo, kaip nustatyta Gruzijos nacionaliniais teisės aktais;

d)   viza– valstybės narės išduotas leidimas vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui joje, kurio bendra trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį nuo pirmo atvykimo į valstybių narių teritoriją dienos;

e)   teisėtai gyvenantis asmuo– Gruzijos pilietis, Sąjungos arba valstybių narių teisės aktų pagrindu turintis leidimą arba teisę valstybės narės teritorijoje būti ilgiau kaip 90 dienų.

4 straipsnis

Kelionės tikslą įrodantys dokumentai

1.   Šių kategorijų Gruzijos piliečiams pakanka toliau išvardytų dokumentų vykimo į kitą Šalį tikslui pagrįsti:

a)

artimiems giminaičiams – sutuoktiniams, vaikams (įskaitant įvaikius), tėvams (įskaitant globėjus), seneliams ir vaikaičiams, – lankantiems Gruzijos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje:

priimančiojo asmens raštiško kvietimo;

b)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų Gruzijai adresuotą kvietimą dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos:

Gruzijos valdžios institucijos laiško, patvirtinančio, kad pareiškėjas yra delegacijos narys, vykstantis į valstybių narių teritoriją dalyvauti pirmiau minėtuose renginiuose, kartu su oficialaus kvietimo kopija;

c)

mokiniams, studentams, aukštesnės studijų pakopos studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą:

raštiško priimančiojo universiteto, koledžo arba mokyklos kvietimo arba studento pažymėjimų arba kursų, kuriuos ketinama lankyti, pažymėjimų;

d)

dėl medicininių priežasčių vykstantiems asmenims ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims:

oficialaus medicinos įstaigos dokumento, patvirtinančio, kad būtina medicininė priežiūra šioje institucijoje ir būtinas lydintysis asmuo, taip pat pakankamų lėšų medicininiam gydymui apmokėti įrodymo;

e)

žurnalistams ir juos lydintiems akredituotiesiems asmenims, atliekantiems profesines pareigas:

profesinės organizacijos išduoto pažymėjimo arba kito dokumento, patvirtinančio, kad atitinkamas asmuo yra kvalifikuotas žurnalistas arba lydintis asmuo, atliekantis profesines pareigas, ir jo darbdavio išduoto dokumento, kuriame nurodoma, kad kelionės tikslas – atlikti arba padėti atlikti žurnalistinį darbą;

f)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems asmenims, atliekantiems profesines pareigas:

priimančiosios organizacijos, valstybių narių kompetentingų institucijų, nacionalinių sporto federacijų arba nacionalinių olimpinių komitetų raštiško kvietimo;

g)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams:

priimančiojo juridinio asmens arba įmonės, tokio juridinio asmens arba įmonės organizacijos, biuro arba filialo, valstybių narių valstybinės ar vietos valdžios institucijų arba prekybos ir pramonės parodų, konferencijų ir simpoziumų, rengiamų valstybių narių teritorijoje, organizacinio komiteto raštiško kvietimo, patvirtinto Gruzijos prekybos ir pramonės rūmų;

h)

laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, organizuojamuose valstybių narių teritorijoje:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, kuriuo patvirtinama, kad atitinkamas asmuo dalyvauja renginyje;

i)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie vyksta mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinimo, kad asmuo yra pilietinės visuomenės organizacijos atstovas ir tokios organizacijos įsteigimo pažymėjimo iš atitinkamo registro, išduoto valstybinės valdžios institucijos, laikantis nacionalinės teisės nuostatų;

j)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo dalyvauti tokioje veikloje;

k)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Gruzijoje registruotomis transporto priemonėmis:

raštiško Gruzijos nacionalinės vežėjų įstaigos arba asociacijos, teikiančios tarptautinių pervežimų keliais paslaugas, prašymo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

l)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams:

šių miestų administracijos vadovų (merų) arba savivaldos institucijų raštiško kvietimo;

m)

lankantiesiems kariškių arba civilių kapus:

oficialaus dokumento, patvirtinančio palaidojimo faktą ir tai, kad kapas yra išlikęs, taip pat pareiškėjo ir palaidoto asmens giminystės arba kitokio ryšio įrodymo.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimame raštiškame kvietime turi būti nurodyta tokia informacija:

a)

kviečiamojo asmens: vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, paso numeris, kelionės laikas ir tikslas, atvykimų į šalį skaičius ir, jei aktualu, kartu su kviečiamuoju asmeniu vykstančių sutuoktinio ir vaikų vardai ir pavardės;

b)

kviečiančiojo asmens: vardas, pavardė ir adresas;

c)

kviečiančiojo juridinio asmens, įmonės ar organizacijos: pilnas pavadinimas, adresas ir,

jeigu kvietimą išduoda organizacija arba įstaiga, – kvietimą pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos;

jeigu kviečiantysis asmuo yra juridinis asmuo arba įmonė, arba tokio juridinio asmens arba įmonės biuras ar filialas, registruotas valstybės narės teritorijoje, – registracijos numeris pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktus.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams visų kategorijų vizos išduodamos supaprastinta tvarka, nereikalaujant jokio kito kelionės tikslo pagrindimo, kvietimo arba patvirtinimo, numatyto valstybių narių teisės aktuose.

5 straipsnis

Daugkartinių vizų išdavimas

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja ne ilgiau kaip penkerius metus, šių kategorijų piliečiams:

a)

sutuoktiniui ir jaunesniems nei 21 metų arba išlaikomiems vaikams (taip pat įvaikiams) ir tėvams, lankantiems Gruzijos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje, išduodant vizą, kurios terminas neviršija leidimo teisėtai gyventi galiojimo trukmės;

b)

savo pareigas vykdantiems nacionalinių ir regioninių Vyriausybių, Konstitucinio ir Aukščiausiojo teismo nariams, jeigu jiems šiuo Susitarimu nėra nustatytas bevizis režimas, išduodant vizą, kurios terminas neviršija tarnybinių įgaliojimų termino, jei šis yra trumpesnis nei penkeri metai;

c)

nuolatiniams oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų Gruzijai adresuotą kvietimą reguliariai turi dalyvauti susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos.

2.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines ne ilgiau kaip vienerius metus galiojančias vizas šių kategorijų piliečiams su sąlyga, kad per praėjusius metus jie buvo gavę bent vieną vizą, pasinaudojo ja laikydamiesi lankomos valstybės narės teisės aktų, reglamentuojančių atvykimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą yra pagrįstas:

a)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų kvietimą reguliariai turi dalyvauti susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

b)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas;

c)

tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose dalyvaujantiems laisvųjų profesijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

d)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

e)

studentams ir aukštesnės studijų pakopos studentams, kurie reguliariai vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas;

f)

susigiminiavusių miestų ar savivaldos institucijų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams;

g)

asmenims, kuriems dėl medicininių priežasčių būtina reguliariai lankytis valstybėse narėse, ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims;

h)

žurnalistams ir lydintiems akredituotiesiems asmenims, atliekantiems profesines pareigas;

i)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams, reguliariai vykstantiems į valstybes nares;

j)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems asmenims, atliekantiems profesines pareigas;

k)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Gruzijoje registruotomis transporto priemonėmis.

3.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja nuo dvejų iki penkerių metų, šio straipsnio 2 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams su sąlyga, kad per praėjusius dvejus metus jie naudojosi vienerių metų trukmės daugkartinėmis vizomis, laikydamiesi priimančiosios valstybės narės teisės aktų, reglamentuojančių atvykimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą vis dar yra pagrįstas.

4.   Šio straipsnio 1–3 dalyse išvardytų asmenų visa buvimo valstybių narių teritorijoje trukmė negali viršyti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

6 straipsnis

Prašymo išduoti vizą tvarkymo mokestis

1.   Gruzijos piliečių prašymų išduoti vizą tvarkymo mokestis yra 35 EUR.

Ši suma gali būti peržiūrėta 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

Jei Gruzija vėl imtų taikyti vizų režimą visiems Sąjungos piliečiams, Gruzijos imamas vizos mokestis turėtų būti ne didesnis nei 35 EUR arba ne didesnis nei suma, dėl kurios susitarta peržiūrėjus mokestį 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

2.   Kai valstybės narės bendradarbiauja su išorės paslaugų teikėju, gali būti imamas mokestis už papildomas paslaugas. Mokestis už paslaugas yra proporcingas išorės paslaugų teikėjo išlaidoms, patirtoms teikiant paslaugą, ir neviršija 30 EUR. Atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) išsaugoma galimybė visiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims leisti tiesiogiai teikti prašymus jų konsulatuose.

3.   Nuo prašymo išduoti vizą tvarkymo mokesčio atleidžiami šių kategorijų piliečiai:

a)

pensininkai;

b)

vaikai iki 12 metų;

c)

nacionalinių ir regioninių Vyriausybių, Konstitucinio ir Aukščiausiojo teismo nariai, jeigu jiems šiuo Susitarimu nėra nustatytas bevizis režimas;

d)

neįgalieji ir, jei reikia, juos lydintys asmenys;

e)

artimi giminaičiai – sutuoktiniai, vaikai (įskaitant įvaikius), tėvai (įskaitant globėjus), seneliai ir vaikaičiai, – lankantys Gruzijos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje;

f)

oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų Gruzijai adresuotą kvietimą turi dalyvauti susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

g)

mokiniai, studentai, aukštesnės studijų pakopos studentai ir lydintieji mokytojai, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą;

h)

žurnalistai ir juos lydintys akredituotieji asmenys, atliekantys profesines pareigas;

i)

tarptautinių sporto renginių dalyviai ir juos lydintys asmenys, atliekantys profesines pareigas;

j)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, kurie vyksta mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas;

k)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantys asmenys;

l)

asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti sunkiai sergantį artimą giminaitį.

7 straipsnis

Prašymų išduoti vizą tvarkymo procedūros trukmė

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos sprendimą dėl prašymo išduoti vizą priima per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir vizai išduoti reikalingų dokumentų gavimo dienos.

2.   Atskirais atvejais, t. y. jeigu reikalingas išsamesnis prašymo nagrinėjimas, sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

3.   Skubiais atvejais sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti sutrumpintas iki dviejų arba mažiau darbo dienų.

8 straipsnis

Išvykimas, jeigu buvo prarasti arba pavogti dokumentai

Sąjungos ir Gruzijos piliečiai, kurie pametė savo asmens tapatybės dokumentus arba iš kurių šie dokumentai buvo pavogti jiems būnant Gruzijos arba valstybių narių teritorijoje, gali išvykti iš šios teritorijos be jokios vizos arba kitokio leidimo, pateikdami galiojančius asmens tapatybės dokumentus, suteikiančius teisę kirsti sieną ir išduotus valstybių narių arba Gruzijos diplomatinių atstovybių arba konsulinių įstaigų.

9 straipsnis

Vizos pratęsimas išskirtinėmis aplinkybėmis

Gruzijos piliečiui išduotos vizos galiojimo laikotarpis ir (arba) buvimo trukmė pratęsiama, jei valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad vizos turėtojas pateikė nenugalimos jėgos (force majeure) ar humanitarinių priežasčių įrodymus, kodėl jis negali išvykti iš valstybių narių teritorijos iki vizos galiojimo laikotarpio ar vizoje nurodytos leidžiamo buvimo trukmės pabaigos. Tokiu atveju viza pratęsiama nemokamai.

10 straipsnis

Diplomatiniai pasai

1.   Gruzijos piliečiai, turintys galiojančius diplomatinius pasus, gali atvykti į valstybių narių teritoriją, iš jos išvykti arba vykti per ją tranzitu be vizų.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimi piliečiai valstybių narių teritorijoje gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

11 straipsnis

Teritorinis vizų galiojimas

Atsižvelgiant į nacionalines valstybių narių taisykles dėl valstybių narių nacionalinio saugumo ir Sąjungos taisykles dėl riboto teritorinio galiojimo vizų, Gruzijos piliečiai gali keliauti valstybių narių teritorijoje tuo pačiu pagrindu kaip ir Sąjungos piliečiai.

12 straipsnis

Jungtinis Susitarimo valdymo komitetas

1.   Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – komitetas), sudarytą iš Sąjungos ir Gruzijos atstovų. Sąjungai atstovauja Europos Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai.

2.   Komiteto užduotys yra šios:

a)

prižiūrėti, kaip įgyvendinamas šis Susitarimas;

b)

siūlyti šio Susitarimo pataisas arba papildymus;

c)

spręsti ginčus, kylančius dėl šio Susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Komitetas susitinka pagal poreikį vienos iš Šalių prašymu bent kartą per metus.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

13 straipsnis

Šio Susitarimo ir dvišalių valstybių narių ir Gruzijos susitarimų ryšys

Nuo įsigaliojimo dienos šio Susitarimo nuostatos yra viršesnės už visų dvišalių arba daugiašalių sutarčių ar susitarimų, sudarytų tarp atskirų valstybių narių ir Gruzijos, nuostatas tiek, kiek šių sutarčių ar susitarimų nuostatos apima klausimus, reglamentuojamus šiuo Susitarimu.

14 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį Susitarimą Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja kito mėnesio po dienos, kai paskutinė Šalis pranešė kitai, kad atliko pirmiau minėtas procedūras, pirmąją dieną.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, šis Susitarimas įsigalioja tik Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl readmisijos įsigaliojimo dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą datą.

3.   Šis Susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal šio straipsnio 6 dalį.

4.   Šis Susitarimas gali būti keičiamas raštišku Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai Šalys viena kitai praneša, kad jos yra atlikusios tam reikalingas vidaus procedūras.

5.   Kiekviena Šalis gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio Susitarimo taikymą viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais. Apie sprendimą dėl sustabdymo kitai Šaliai pranešama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki tokio sprendimo įsigaliojimo. Šio Susitarimo taikymą sustabdžiusi Šalis iš karto informuoja kitą Šalį, jeigu sustabdymo priežastys nustoja galioti.

6.   Kiekviena Šalis gali nutraukti šį Susitarimą raštu pranešdama kitai Šaliai. Šis Susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo dienos.

Susitarimas sudarytas Briuselyje 2010 m. birželio 17 d. dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir gruzinų kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image

PRIEDAS

SUSITARIMO PROTOKOLAS DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ, KURIOS TAIKO NE VISĄ ŠENGENO ACQUIS

Valstybės narės, kurioms Šengeno acquis yra privalomas, tačiau kurios dar neišduoda Šengeno vizų, laukdamos atitinkamo Tarybos sprendimo dėl tokių vizų išdavimo, išduoda nacionalines vizas, kurios galioja tik jų teritorijoje.

Atsižvelgiant į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 582/2008/EB, nustatantį supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės sienų režimą, grindžiamą tam tikrų dokumentų Bulgarijos, Kipro ir Rumunijos vienašališku pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito per jų teritoriją tikslu (1), taikomos suderintos priemonės, siekiant supaprastinti Šengeno vizų ir leidimų gyventi turėtojų tranzitą per valstybių narių, kurios kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, teritoriją.


(1)  OL L 161, 2008 6 20, p. 30.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 10 STRAIPSNIO DĖL DIPLOMATINIŲ PASŲ

Europos Sąjunga gali iš dalies sustabdyti Susitarimo, ypač jo 10 straipsnio taikymą pagal Susitarimo 14 straipsnio 5 dalyje nustatytą procedūrą, jeigu kita Šalis pažeidžia 10 straipsnio taikymą arba jo taikymas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

Jeigu 10 straipsnio įgyvendinimas sustabdomas, abi Šalys pradeda konsultacijas Susitarimu įsteigtame Jungtiniame komitete, siekdamos išspręsti problemas, dėl kurių buvo sustabdytas įgyvendinimas.

Abi Šalys prioritetu laiko savo įsipareigojimus užtikrinti aukštą diplomatinių pasų saugumo lygį, ypač naudodamos biometrinius duomenis. Sąjungoje toks įgyvendinimas bus užtikrintas 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2252/2004, dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (1), nustatytais reikalavimais.


(1)  OL L 385, 2004 12 29, p. 1.

BENDROJI DEKLARACIJA DĖL INFORMACIJOS APIE TRUMPALAIKIŲ VIZŲ IŠDAVIMO TVARKOS IR DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ TEIKIANT PRAŠYMĄ IŠDUOTI TRUMPALAIKĘ VIZĄ, SUVIENODINIMO

Pripažindamos skaidrumo svarbą vizos prašantiems asmenims, Šalys mano, kad reikia imtis šių priemonių:

vizos prašantiems asmenims pateikti bendrą informaciją apie prašymo išduoti vizą pateikimo procedūras ir sąlygas, apie vizas ir išduotų vizų galiojimą.

Europos Sąjunga sudarys būtiniausių reikalavimų sąrašą, kad būtų užtikrinta, jog vizos prašantiems Gruzijos piliečiams būtų pateikta suderinta ir vienoda pagrindinė informacija ir kad iš jų būtų reikalaujama pateikti iš esmės tokius pačius patvirtinamuosius dokumentus.

Pirmiau minėta informacija turi būti plačiai paskleista (konsulinių įstaigų informacijos stenduose, brošiūrose, interneto svetainėse ir kt.).

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

Šalys pažymi, kad Susitarimas netaikomas Danijos Karalystės diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vizų išdavimo tvarkai.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Danijos ir Gruzijos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalį susitarimą dėl trumpalaikių vizų režimo supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos Sąjungos ir Gruzijos Susitarimu.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL JUNGTINĖS KARALYSTĖS IR AIRIJOS

Šalys pažymi, kad Susitarimas netaikomas Jungtinės Karalystės ir Airijos teritorijoje.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Jungtinės Karalystės, Airijos ir Gruzijos valdžios institucijos sudarytų dvišalius susitarimus dėl vizų režimo supaprastinimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos Sąjungos ir Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. ir 2004 m. spalio 26 d. susitarimus dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos, Lichtenšteino ir Gruzijos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalį susitarimą dėl trumpalaikių vizų režimo supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Sąjungos ir Gruzijos Susitarimu.

EUROPOS SĄJUNGOS DEKLARACIJA DĖL VIZŲ REŽIMO SUPAPRASTINIMO ŠEIMOS NARIAMS

Europos Sąjunga atkreipė dėmesį į Gruzijos pasiūlymą išplėsti šeimos narių, kuriems turėtų būti taikomas supaprastintas vizų režimas, sąvoką ir į Gruzijos teikiamą svarbą tokios kategorijos asmenų judėjimo tvarkos supaprastinimui.

Siekiant palengvinti didesnio skaičiaus asmenų, turinčių giminystės ryšių (visų pirma seserų bei brolių ir jų vaikų) su Gruzijos piliečiais, teisėtai gyvenančiais valstybių narių teritorijoje, judumą, Europos Sąjunga ragina valstybių narių konsulines įstaigas visapusiškai pasinaudoti acquis numatytomis galimybėmis šios kategorijos asmenims taikyti supaprastintą vizų režimą, įskaitant, visų pirma, iš pareiškėjų reikalaujamų įrodomųjų dokumentų supaprastinimą, atleidimą nuo prašymų išduoti vizą tvarkymo mokesčių ir, tam tikrais atvejais, daugkartinių vizų išdavimą.

EUROPOS SĄJUNGOS DEKLARACIJA DĖL SUSITARIMO DĖL VIZŲ REŽIMO SUPAPRASTINIMO TAIKYMO SUSTABDYMO

Jeigu Gruzija, pažeisdama Susitarimo 1 straipsnio 2 dalį, vėl nustatys vizų režimą vienos arba daugiau Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams arba tam tikrų kategorijų tokiems piliečiams, Europos Sąjunga sustabdys Susitarimo taikymą.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL BENDRADARBIAVIMO KELIONIŲ DOKUMENTŲ KLAUSIMAIS

Šalys susitaria, kad pagal Susitarimo 12 straipsnį įsteigtas Jungtinis komitetas, prižiūrėdamas, kaip įgyvendinamas Susitarimas, turėtų įvertinti atitinkamų kelionės dokumentų saugumo lygio poveikį Susitarimo veikimui. Todėl Šalys susitaria nuolatos informuoti viena kitą apie priemones, kurių imtasi, siekiant, kad vienam asmeniui nebūtų išduodami keli kelionės dokumentai, ir kelionės dokumentų saugumo techniniams aspektams nustatyti, taip pat priemones, susijusias su kelionės dokumentų išdavimo personalizavimo procesu.


Top