EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2010_283_R_0011_01

2010/652/ES: 2010 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimo pasirašymo ir laikino taikymo
Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje Susitarimas

OJ L 283, 29.10.2010, p. 11–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/11


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. kovo 11 d.

dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimo pasirašymo ir laikino taikymo

(2010/652/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 172 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi ir 218 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Komisija derėjosi su Norvegijos Karalyste dėl Bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimo (toliau – Susitarimas), kuris buvo parafuotas 2009 m. liepos 17 d.

(2)

Susitarimą turi ratifikuoti ir valstybės narės.

(3)

Pagal Susitarimo 12 straipsnio 4 dalį Susitarimą iki jo įsigaliojimo Europos Sąjunga (jos kompetencijai priklausančiais klausimais) ir Norvegijos Karalystė turėtų laikinai taikyti.

(4)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas Europos Sąjungos vardu ir laikinai taikomas, kaip nustatyta šiame sprendime,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimo pasirašymas su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

3 straipsnis

Pagal Susitarimo 12 straipsnio 4 dalį Sąjungos kompetencijai priklausančiais klausimais Susitarimas iki jo įsigaliojimo taikomas laikinai. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą, kuriame pateikiama informacija apie Susitarimo laikino taikymo datą.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BLANCO


Europos Sąjungos

bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje

SUSITARIMAS

EUROPOS SĄJUNGA (toliau taip pat – Sąjunga)

bei

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Susitariančiosios Šalys (toliau – valstybės narės),

ir

NORVEGIJOS KARALYSTĖ (toliau – Norvegija),

Nu exista

Europos Sąjunga, valstybės narės ir Norvegija (toliau kartu – Šalys),

PRIPAŽINDAMOS, kad Norvegija visapusiškai dalyvavo Galileo ir EGNOS programose nuo tų programų projektavimo etapų,

SUVOKDAMOS, kad Europos GNSS programų valdymas, nuosavybės teisės ir finansavimas palaipsniui keitėsi dėl 2004 m. liepos 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo (1), jo pakeitimų ir 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo (2),

ATSIŽVELGDAMOS į naudą, kuri būtų gauta, jei Šalių teritorijose būtų užtikrinamas vienodas Europos GNSS ir jomis teikiamų paslaugų apsaugos lygis,

PRIPAŽINDAMOS Norvegijos ketinimą laiku priimti ir pagal savo jurisdikciją taikyti priemones, kuriomis užtikrinamas saugumo ir saugos lygis, lygiavertis užtikrinamam Europos Sąjungoje taikomomis priemonėmis,

PRIPAŽINDAMOS Šalių įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę,

PRIPAŽINDAMOS, kad Norvegija suinteresuota visomis Galileo paslaugomis, įskaitant paslaugas valstybinėms institucijoms (toliau – PRS),

PRIPAŽINDAMOS Norvegijos ir Europos Sąjungos susitarimą dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų,

NORĖDAMOS oficialiai įtvirtinti glaudų bendradarbiavimą, susijusį su visais Europos GNSS programų aspektais,

MANYDAMOS, kad Europos ekonominės erdvės susitarimas (toliau – EEE susitarimas) yra tinkamas teisinis ir institucinis pagrindas Europos Sąjungos ir Norvegijos bendradarbiavimui palydovinės navigacijos srityje plėtoti,

NORĖDAMOS papildyti EEE susitarimo nuostatas dvišaliu susitarimu dėl palydovinės navigacijos, susijusiu su Norvegijai, Sąjungai bei jos valstybėms narėms ypač svarbiais klausimais,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Susitarimo tikslas

Pagrindinis šio Susitarimo tikslas – toliau stiprinti Šalių bendradarbiavimą papildant palydovinei navigacijai taikomas EEE susitarimo nuostatas.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame Susitarime:

a)   Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS)– Galileo sistema ir Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema (EGNOS);

b)   Patikslinimo sistemos– regioninės sistemos, pavyzdžiui, EGNOS. Tos sistemos užtikrina geresnę GNSS vartotojams teikiamų paslaugų kokybę, pavyzdžiui, didesnį tikslumą, geresnes prieigos galimybes, didesnį integralumą ir patikimumą;

c)   Galileo– civilinių tarnybų administruojama autonomiška civilinė Europos pasaulinė palydovinė navigacijos ir laiko nustatymo sistema, skirta Sąjungos bei jos valstybių narių sukurtoms ir išplėtotoms GNSS paslaugoms teikti. Galileo valdymas gali būti perduotas privačiai šaliai.

Naudojantis Galileo numatoma teikti viešas komercines žmonių gyvybės apsaugos ir paieškos bei gelbėjimo paslaugas, taip pat riboto naudojimo saugias PRS, skirtas įgaliotų viešojo sektoriaus vartotojų reikmėms tenkinti;

d)   Reguliavimo priemonė– Šalies įstatymas, kitas teisės aktas, politika, taisyklė, procedūra, sprendimas ar panašus administracinis veiksmas;

e)   Įslaptinta informacija–

– bet kokios formos informacija, kuri turi būti apsaugota nuo neleistino atskleidimo, kuris galėtų įvairiai pakenkti pagrindiniams Šalių arba atskirų valstybių narių interesams, įskaitant nacionalinį saugumą. Jos įslaptinimo laipsnis nurodomas slaptumo žyma. Tokią informaciją Šalys įslaptina laikydamosi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų; turi būti saugomas jos konfidencialumas, vientisumas ir galimybė ja naudotis.

3 straipsnis

Bendradarbiavimo principai

1.   Bendradarbiaudamos pagal šį Susitarimą Šalys susitaria taikyti šiuos principus:

a)

Šalių bendradarbiavimas palydovinės navigacijos srityje grindžiamas EEE susitarimu;

b)

palydovinės navigacijos paslaugų teikimo laisvė Šalių teritorijose;

c)

laisvė naudotis visomis Galileo ir EGNOS paslaugomis, įskaitant PRS, jei laikomasi naudojimosi jomis sąlygų;

d)

glaudus bendradarbiavimas GNSS saugumo klausimais Sąjungoje ir Norvegijoje priimant ir vykdant lygiavertes GNSS saugumo užtikrinimo priemones;

e)

pagarba Šalių tarptautiniams įsipareigojimams, susijusiems su Europos GNSS antžemine įranga.

2.   Šis Susitarimas neturi įtakos Europos Sąjungos teisės aktais nustatytai Galileo programos valdymo institucinei struktūrai. Šis Susitarimas neturi įtakos nei taikomoms reguliavimo priemonėms, kuriomis įgyvendinami neplatinimo įsipareigojimai, eksporto kontrolė ir nematerialaus technologijų perdavimo kontrolė, nei nacionalinėms saugumo užtikrinimo priemonėms.

4 straipsnis

Radijo dažnių spektras

1.   Šalys susitaria bendradarbiauti Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje (toliau – ITU) sprendžiant radijo dažnių spektro klausimus, susijusius su Europos palydovinės navigacijos sistemomis, atsižvelgdamos į 2004 m. lapkričio 5 d. pasirašytą Susitarimo memorandumą dėl Galileo radionavigacijos palydovinės paslaugų sistemos ITU registracijos valdymo.

2.   Atsižvelgdamos į tai, Šalys saugo Europos palydovinės navigacijos sistemoms paskirtus atitinkamus dažnius siekdamos užtikrinti, kad vartotojai galėtų gauti šiomis sistemomis teikiamas paslaugas.

3.   Be to, Šalys pripažįsta, kad radionavigacijos dažnių spektrą svarbu apsaugoti nuo trukdžių ir kitų trukdymų. Šiuo tikslu jos nustato trukdžių šaltinius ir ieško abipusiai priimtinų tokių trukdžių pašalinimo būdų.

4.   Jokia šio Susitarimo nuostata negali būti suprantama kaip nukrypstanti nuo taikomų ITU nuostatų, įskaitant ITU radijo ryšio reglamentus.

5 straipsnis

Europos GNSS antžeminė įranga

1.   Norvegija imasi visų įmanomų priemonių, kad sudarytų palankesnes sąlygas Europos GNSS antžeminės įrangos (toliau – antžeminė įranga) diegimui, techninei priežiūrai ir keitimui jos jurisdikcijai priklausančiose teritorijose.

2.   Norvegija imasi visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų jos teritorijose esančios antžeminės įrangos apsaugą ir nepertraukiamą bei netrikdomą veikimą, prireikus pasitelkdama savo teisėsaugos institucijas. Norvegija imasi visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų įrangą nuo vietos radijo trukdžių, bandymų įsilaužti į sistemą ir pasiklausyti.

3.   Dėl sutartinių santykių, susijusių su antžemine įranga, susitars Europos Komisija ir nuosavybės teisių turėtojas. Norvegijos valdžios institucijos visiškai pripažins specialų antžeminės įrangos statusą ir, jei įmanoma, sieks iš anksto, prieš imdamosi bet kokių su antžemine įranga susijusių veiksmų, susitarti su Europos Komisija.

4.   Norvegija suteikia visiems Europos Sąjungos paskirtiems ar kitaip įgaliotiems asmenims nuolatinę ir nekliudomą prieigą prie antžeminės įrangos. Šiuo tikslu Norvegija įkuria ryšių centrą, kuriam teikiama informacija apie asmenis, keliaujančius prie antžeminės įrangos, ir kuris kitaip praktiškai palengvina tokių asmenų judėjimą ir veiklą.

5.   Antžeminės įrangos archyvų ir įrenginių, taip pat bet kuria forma perduodamų dokumentų, paženklintų oficialiu antspaudu ar žyma, muitinė ar policija netikrina.

6.   Jei antžeminės įrangos ar jos veikimo saugumui iškiltų grėsmė ar pavojus, Norvegija ir Europos Komisija nedelsdamos informuoja viena kitą apie įvykį ir priemones padėčiai ištaisyti. Europos Komisija gali paskirti kitą patikimą subjektą, kuris veiktų kaip ryšių centras keičiantis tokia informacija su Norvegija.

7.   Su 1–6 dalyse nurodytais klausimais susijusias išsamesnes procedūras Šalys nustatys atskiru susitarimu. Tokios procedūros turėtų apimti, inter alia, aiškesnes nuostatas dėl patikrinimų, ryšių centrų pareigų, reikalavimų kurjeriams ir kovos su vietos radijo dažnių trukdžiais ir pasikėsinimais pakenkti priemonių.

6 straipsnis

Saugumas

1.   Šalys yra įsitikinusios, kad pasaulines palydovines navigacijos sistemas reikia apsaugoti nuo pavojų, pavyzdžiui, piktnaudžiavimo, trukdžių, kitokių trukdymų ir priešiškų veiksmų. Todėl Šalys imasi visų įmanomų priemonių, įskaitant, atitinkamais atvejais, atskirus susitarimus, kad savo teritorijose užtikrintų palydovinės navigacijos paslaugų, susijusios infrastruktūros ir ypatingos svarbos turto vientisumą, saugą ir saugumą.

Siekdama apsisaugoti nuo tokių pavojų ir nepageidaujamo platinimo, Europos Komisija ketina parengti Europos GNSS programų svarbaus turto, informacijos ir technologijų apsaugos, kontrolės ir valdymo priemones.

2.   Atsižvelgdama į tai, Norvegija patvirtina, kad ketina laiku priimti ir pagal savo jurisdikciją vykdyti priemones, kuriomis užtikrinamas saugumo ir saugos lygis, lygiavertis užtikrinamam Europos Sąjungoje taikomomis priemonėmis.

Tai pripažindamos, Šalys spręs GNSS saugumo klausimus, įskaitant akreditavimą, atitinkamuose Europos GNSS valdymo sistemos komitetuose. Praktinė tvarka ir procedūros turi būti nustatytos atitinkamų komitetų darbo tvarkos taisyklėse, atsižvelgiant ir į EEE susitarimo sistemą.

3.   Jei tam tikru atveju tokio lygiaverčio saugumo ir saugos lygio pasiekti neįmanoma, Šalys rengia konsultacijas, kad ištaisytų susidariusią padėtį. Jei reikia, bendradarbiavimo šiame sektoriuje mastas gali būti atitinkamai pakeistas.

7 straipsnis

Keitimasis įslaptinta informacija

1.   Sąjungos įslaptinta informacija keičiamasi ir ji saugoma pagal 2004 m. lapkričio 22 d. pasirašytą Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimą dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų (3) ir pagal to Susitarimo įgyvendinimo priemones.

2.   Norvegija gali keistis nacionaline slaptumo žyma pažymėta įslaptinta informacija apie Galileo su tomis valstybėmis narėmis, su kuriomis ji tuo tikslu sudarė dvišalius susitarimus.

3.   Šalys siekia nustatyti išsamią ir nuoseklią teisinę sistemą, pagal kurią jos galėtų keistis su Galileo programa susijusia įslaptinta informacija.

8 straipsnis

Eksporto kontrolė

1.   Siekiant užtikrinti, kad Šalys taikytų vienodą su Galileo susijusią eksporto kontrolės ir neplatinimo politiką, Norvegija patvirtina, kad ketina laiku priimti ir pagal savo jurisdikciją vykdyti priemones, kuriomis užtikrinamas eksporto kontrolės ir Galileo technologijų duomenų ir elementų neplatinimo lygis, lygiavertis užtikrinamam Sąjungoje ir jos valstybėse narėse.

2.   Jei tam tikru atveju tokio lygiaverčio eksporto kontrolės ir neplatinimo lygio pasiekti neįmanoma, Šalys rengia konsultacijas, kad ištaisytų susidariusią padėtį. Jei reikia, bendradarbiavimo šiame sektoriuje mastas gali būti atitinkamai pakeistas.

9 straipsnis

Paslauga valstybinėms institucijoms

Norvegija pareiškė esanti suinteresuota galimybe teikti Galileo PRS, nes tai ji laiko svarbiu savo dalyvavimo Europos GNSS programose aspektu. Šalys susitaria spręsti šį klausimą, kai bus apibrėžta prieigos prie PRS politika ir veiklos priemonės.

10 straipsnis

Tarptautinis bendradarbiavimas

1.   Šalys pripažįsta, kad tarptautiniuose standartizavimo ir sertifikavimo forumuose svarbu suderinti požiūrį į pasaulinės palydovinės navigacijos paslaugas. Visų pirma Šalys kartu rems Galileo standartų kūrimą ir skatins jų taikymą visame pasaulyje, pabrėždamos jų sąveikumą su kitomis GNSS.

2.   Todėl, norėdamos propaguoti ir įgyvendinti šio Susitarimo tikslus, Šalys atitinkamai bendradarbiauja visais GNSS klausimais, kurie iškyla pirmiausia Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje, Tarptautinėje jūrų organizacijoje ir ITU.

11 straipsnis

Konsultacijos ir ginčų sprendimas

Bet kurios iš Šalių prašymu Šalys nedelsdamos pradeda konsultacijas bet kuriuo klausimu, kylančiu dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo. Visi ginčai dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo sprendžiami Šalių konsultacijomis.

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir nutraukimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja kito mėnesio po to, kai Šalys viena kitai praneša apie tam būtinų procedūrų užbaigimą, pirmą dieną.

Pranešimai siunčiami Tarybos Generaliniam sekretoriatui – šio Susitarimo depozitarui.

2.   Šio Susitarimo galiojimo pabaiga ar nutraukimas neturi įtakos pagal jį nustatytų priemonių ar suteiktų konkrečių teisių ir prisiimtų įsipareigojimų intelektinės nuosavybės teisių srityje galiojimui ar trukmei.

3.   Šis Susitarimas gali būti keičiamas abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu. Bet koks pakeitimas įsigalioja tą dieną, kai gaunama paskutinė diplomatinė nota, kuria kita Šalis informuojama, kad pakeitimui įsigalioti būtinos atitinkamos vidaus procedūros yra baigtos.

4.   Neatsižvelgiant į 1 dalį, Norvegija ir Europos Sąjunga (jos kompetencijai priklausančiais klausimais) susitaria laikinai taikyti šį Susitarimą nuo kito mėnesio po to, kai jos viena kitai praneša apie tam būtinų procedūrų užbaigimą, pirmos dienos.

5.   Bet kuri Šalis gali nutraukti šį Susitarimą, prieš šešis mėnesius apie tai raštu pranešdama kitai Šaliai.

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir norvegų kalbomis; visi tekstai yra vienodai autentiški.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grande-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjunga vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


(1)  OL L 246, 2004 7 20, p. 1.

(2)  OL L 196, 2008 7 24, p. 1.

(3)  OL L 362, 2004 12 9, p. 29.


Top