EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0427

2010/427/ES: 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas

OJ L 201, 3.8.2010, p. 30–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj

3.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 201/30


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. liepos 26 d.

kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas

(2010/427/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 27 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pritarimą,

kadangi:

(1)

Šio sprendimo tikslas – nustatyti Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) – funkciniu požiūriu savarankiškos Sąjungos įstaigos, kuri yra pavaldi vyriausiajam įgaliotiniui ir įsteigta pagal Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) su pakeitimais, padarytais Lisabonos sutartimi, 27 straipsnio 3 dalį – struktūrą ir veikimą. Šis sprendimas ir visų pirma nuoroda į terminą „vyriausiasis įgaliotinis“ bus aiškinami atsižvelgiant į jam suteiktus įvairius įgaliojimus pagal ES sutarties 18 straipsnį.

(2)

Pagal ES sutarties 21 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą Sąjunga užtikrins savo išorės veiksmų įvairių sričių bei jų ir kitų savo politikos krypčių nuoseklumą. Taryba ir Komisija, kurioms padeda vyriausiasis įgaliotinis, užtikrins šį nuoseklumą ir bendradarbiaus šiuo tikslu.

(3)

EIVT padės vyriausiajam įgaliotiniui, kuris, be kita ko, yra Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Užsienio reikalų tarybos pirmininkas, vykdyti jo įgaliojimus vadovauti Sąjungos bendrai užsienio ir saugumo politikai (BUSP) ir užtikrinti Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą, kaip nurodyta visų pirma ES sutarties 18 ir 27 straipsniuose. EIVT padės vyriausiajam įgaliotiniui atlikti Užsienio reikalų tarybos pirmininko pareigas, nedarant poveikio įprastinėms Tarybos generalinio sekretoriato užduotims. EIVT taip pat padės vyriausiajam įgaliotiniui atlikti Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, susijusias su jo atsakomybe Komisijoje už jos funkcijas išorės santykių srityje ir kitų Sąjungos išorės veiksmų aspektų koordinavimą, nedarant poveikio įprastinėms Komisijos tarnybų užduotims.

(4)

Prisidėdama prie Sąjungos išorės bendradarbiavimo programų, EIVT turėtų stengtis užtikrinti, kad programomis būtų įgyvendinami išorės veiksmų tikslai, kaip nustatyta ES sutarties 21 straipsnyje, visų pirma jo 2 dalies d punkte, ir kad jas vykdant būtų laikomasi Sąjungos vystymosi politikos tikslų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnį. Todėl EIVT taip pat turėtų skatinti įgyvendinti Europos konsensuso dėl vystymosi (1) ir Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos (2) tikslus.

(5)

Siekiant įgyvendinti Lisabonos sutarties nuostatas, EIVT turi pradėti veikti kuo greičiau įsigaliojus tai Sutarčiai.

(6)

Europos Parlamentas visapusiškai atliks savo vaidmenį Sąjungos išorės veiksmų srityje, įskaitant jo funkcijas atlikti ES sutarties 14 straipsnio 1 dalyje numatytą politinę kontrolę, taip pat Sutartyse nustatytas teisėkūros ir biudžetines funkcijas. Be to, pagal ES sutarties 36 straipsnį vyriausiasis įgaliotinis reguliariai konsultuosis su Europos Parlamentu svarbiausiais BUSP aspektais ir esminiais pasirinkimo klausimais bei užtikrins, kad būtų tinkamai atsižvelgta į Europos Parlamento požiūrį. EIVT padės vyriausiajam įgaliotiniui šiuo klausimu. Turėtų būti patvirtinta konkreti tvarka dėl Europos Parlamento narių prieigos prie BUSP srities įslaptintų dokumentų ir informacijos. Kol tokia tvarka nepatvirtinta, bus taikomos galiojančios nuostatos pagal 2002 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos tarpinstitucinį susitarimą dėl galimybės Europos Parlamentui susipažinti su slapto pobūdžio Tarybos informacija saugumo ir gynybos politikos srityje (3).

(7)

Vyriausiasis įgaliotinis arba jo atstovas turėtų vykdyti pareigas, numatytas atitinkamuose aktuose, kuriais įsteigiama Europos gynybos agentūra (4), Europos Sąjungos palydovų centras (5), Europos Sąjungos saugumo studijų institutas (6) ir Europos saugumo ir gynybos koledžas (7). EIVT turėtų tiems subjektams teikti paramą, kurią šiuo metu teikia Tarybos generalinis sekretoriatas.

(8)

Turėtų būti priimtos su EIVT darbuotojais ir jų įdarbinimu susijusios nuostatos, jei jos būtinos siekiant nustatyti EIVT struktūrą ir veikimą. Kartu, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 336 straipsniu, turėtų būti padaryti būtini Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Tarnybos nuostatai) ir Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (8) (toliau – Įdarbinimo sąlygos) pakeitimai, nedarant poveikio Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 298 straipsniui. Su EIVT personalu susijusiais klausimais EIVT turėtų būti laikoma institucija, kaip apibrėžta Tarnybos nuostatuose ir Įdarbinimo sąlygose. Vyriausiasis įgaliotinis atliks paskyrimų tarnybos funkciją tiek pareigūnų, kuriems taikomi Tarnybos nuostatai, tiek darbuotojų, kuriems taikomos Įdarbinimo sąlygos, atžvilgiu. Biudžeto sudarymo procedūros metu kiekvienais metais bus priimamas sprendimas dėl EIVT pareigūnų ir tarnautojų skaičiaus, kuris bus nurodytas etatų plane.

(9)

EIVT personalas turėtų atlikti savo pareigas ir elgtis vadovaudamiesi tik Sąjungos interesais.

(10)

Turėtų būti įdarbinama atsižvelgiant į nuopelnus, tuo pačiu užtikrinant tinkamą geografinę ir lyčių pusiausvyrą. EIVT personalo sudėtimi turėtų būti užtikrintas prasmingas visų valstybių narių piliečių dalyvavimas. 2013 m. atliekant numatytą peržiūrą turėtų būti peržiūrėtas ir šis klausimas, be kita ko, prireikus pasiūlyta papildomų konkrečių priemonių galimam disbalansui panaikinti.

(11)

Pagal ES sutarties 27 straipsnio 3 dalį EIVT sudarys Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos pareigūnai bei valstybių narių diplomatinių tarnybų personalas. Tuo tikslu EIVT bus perduoti atitinkami Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos padaliniai bei funkcijos kartu su tuose padaliniuose pareigybes užimančiais ar funkcijas vykdančiais pareigūnais ir laikinaisiais darbuotojais. Iki 2013 m. liepos 1 d. EIVT įdarbins tik Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos pareigūnus bei valstybių narių diplomatinių tarnybų personalą. Po tos datos visi Europos Sąjungos pareigūnai ir kiti tarnautojai turėtų turėti galimybę pateikti kandidatūras laisvoms pareigybėms EIVT užimti.

(12)

Konkrečiais atvejais EIVT gali įdarbinti konkrečių sričių komandiruotus nacionalinius ekspertus, kurie bus pavaldūs vyriausiajam įgaliotiniui. EIVT dirbantys komandiruoti nacionaliniai ekspertai nebus įskaičiuojami į visų administratoriaus (AD) lygio EIVT darbuotojų trečdalį, kurį turėtų sudaryti valstybių narių personalas EIVT pradėjus veikti visu pajėgumu. Jų perkėlimas EIVT steigimo etape nebus savaiminis – jie bus perkeliami gavus juos komandiruojančios valstybės narės institucijų sutikimą. Besibaigiant komandiruoto nacionalinio eksperto, perkelto į EIVT pagal 7 straipsnį, sutarčiai, atitinkama pareigybė taps laikinojo darbuotojo pareigybe, jeigu komandiruoto nacionalinio eksperto atliekamos pareigos atitinka pareigas, kurias paprastai atlieka AD lygio personalas, su sąlyga, kad reikiama pareigybė numatyta pagal etatų planą.

(13)

Komisija ir EIVT susitars dėl išsamių sąlygų, susijusių su Komisijos duodamais nurodymais delegacijoms. Šiose sąlygose visų pirma reikėtų numatyti, kad Komisija, duodama nurodymus delegacijoms, tuo pačiu metu šių nurodymų kopiją perduoda delegacijos vadovui ir EIVT centrinei administracijai.

(14)

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (9) (toliau – Finansinis reglamentas) turėtų būti iš dalies pakeistas, kad EIVT būtų įtraukta į jo 1 straipsnį, o Sąjungos biudžete jai būtų numatytas konkretus skirsnis. Pagal taikytinas taisykles ir analogiškai kitų institucijų atžvilgiu, Audito Rūmų metinės ataskaitos dalis bus skirta EIVT, o pastaroji turės reaguoti į tokias ataskaitas. EIVT bus taikomos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnyje ir Finansinio reglamento 145–147 straipsniuose numatytos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Vyriausiasis įgaliotinis teiks Europos Parlamentui visą būtiną paramą, kad pastarasis galėtų pasinaudoti savo, kaip biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos, teise. Už veiklos biudžeto vykdymą bus atsakinga Komisija pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnį. Priimant finansinio poveikio turinčius sprendimus visų pirma reikės laikytis Finansinio reglamento IV antraštinėje dalyje, ypač 64–68 straipsniuose dėl finansų pareigūnų atsakomybės ir 75 straipsnyje dėl išlaidų operacijų, nustatytų įpareigojimų.

(15)

Steigiant EIVT turėtų būti vadovaujamasi ekonominio efektyvumo principu siekiant, kad tai neturėtų įtakos biudžetui. Šiuo tikslu reikės taikyti pereinamojo laikotarpio tvarką ir palaipsniui stiprinti gebėjimus. Reikėtų vengti užduočių, funkcijų ir išteklių dubliavimosi kitose struktūrose. Reikėtų pasinaudoti visomis racionalizavimo galimybėmis.

Be to, valstybių narių laikiniesiems darbuotojams bus reikalingas tam tikras skaičius papildomų pareigybių, kurios turės būti finansuojamos pagal galiojančias daugiametes finansines programas.

(16)

Turėtų būti nustatytos taisyklės, reglamentuojančios EIVT ir jos personalo veiklos saugumo, įslaptintos informacijos apsaugos ir skaidrumo aspektus.

(17)

Primenama, kad Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų bus taikomas EIVT, jos pareigūnams ir kitiems darbuotojams, kuriems bus taikomi Tarnybos nuostatai arba Įdarbinimo sąlygos.

(18)

Europos Sąjungai ir Europos atominės energijos bendrijai toliau taikoma bendra institucinė struktūra. Todėl svarbu užtikrinti jų abiejų išorės santykių nuoseklumą ir sudaryti sąlygas Sąjungos delegacijoms atstovauti Europos atominės energijos bendrijai trečiosiose šalyse ir tarptautinėse organizacijose.

(19)

Iki 2013 m. vidurio vyriausiasis įgaliotinis turėtų atlikti EIVT struktūros ir veikimo peržiūrą ir, prireikus, pateikti pasiūlymų dėl šio sprendimo patikslinimo. Taip patikslintas sprendimas turėtų būti priimtas ne vėliau kaip 2014 m. pradžioje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pobūdis ir taikymo sritis

1.   Šiuo sprendimu nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos (toliau – EIVT) struktūra ir veikimas.

2.   EIVT, kurios būstinė yra Briuselyje, yra funkciniu požiūriu savarankiška Europos Sąjungos įstaiga, atskira nuo Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos, turinti savo užduotims atlikti ir savo tikslams pasiekti reikiamą teisinį subjektiškumą.

3.   EIVT yra pavaldi Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis).

4.   EIVT sudaro centrinė administracija ir Sąjungos delegacijos trečiosiose šalyse bei tarptautinėse organizacijose.

2 straipsnis

Užduotys

1.   EIVT padeda vyriausiajam įgaliotiniui vykdyti jo įgaliojimus, kaip nurodyta visų pirma ES sutarties 18 ir 27 straipsniuose:

vykdyti jo įgaliojimus vadovauti Europos Sąjungos bendrai užsienio ir saugumo politikai (BUSP), įskaitant bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP), savo pasiūlymais prisidėti prie šios politikos plėtojimo bei ją vykdyti pagal Tarybos suteiktus įgaliojimus ir užtikrinti Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą,

atlikti Užsienio reikalų tarybos pirmininko pareigas, nedarant poveikio įprastinėms Tarybos generalinio sekretoriato užduotims,

atlikti Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, susijusias su jo atsakomybe Komisijoje už jos funkcijas išorės santykių srityje ir kitų Sąjungos išorės veiksmų aspektų koordinavimą, nedarant poveikio įprastinėms Komisijos tarnybų užduotims.

2.   EIVT padeda Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijos pirmininkui ir Komisijai atlikti atitinkamas jų funkcijas išorės santykių srityje.

3 straipsnis

Bendradarbiavimas

1.   EIVT padeda valstybių narių diplomatinėms tarnyboms, Tarybos generaliniam sekretoriatui ir Komisijos tarnyboms bei su jais bendradarbiauja, kad būtų užtikrintas Sąjungos išorės veiksmų įvairiose srityse ir tų sričių bei kitų jos politikos krypčių nuoseklumas.

2.   EIVT ir Komisijos tarnybos, atlikdamos savo atitinkamas funkcijas, konsultuojasi tarpusavyje visais su Sąjungos išorės veiksmais susijusiais klausimais, išskyrus BSGP srities klausimus. EIVT dalyvauja parengiamajame darbe ir procedūrose, susijusiuose su aktais, kuriuos Komisija turi parengti šioje srityje.

Ši dalis įgyvendinama vadovaujantis ES sutarties V antraštinės dalies 1 skyriumi ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 205 straipsniu.

3.   EIVT gali sudaryti tarnybų lygio susitarimus su atitinkamomis Tarybos generalinio sekretoriato tarnybomis, Komisija ar kitomis Sąjungos tarnybomis arba tarpinstitucinėmis įstaigomis.

4.   EIVT teikia tinkamą paramą kitoms Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, visų pirma Europos Parlamentui, bei atitinkamai su jomis bendradarbiauja. EIVT prireikus taip pat gali pasinaudoti tų institucijų ir įstaigų, įskaitant agentūras, parama ir su jomis bendradarbiauti. EIVT vidaus auditorius bendradarbiaus su Komisijos vidaus auditoriumi, kad būtų užtikrinta nuosekli audito politika, ypač atsižvelgiant į Komisijos atsakomybę veiklos išlaidų srityje. Be to, EIVT bendradarbiauja su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 (10). Ji visų pirma turi nedelsiant priimti tuo reglamentu reikalaujamą sprendimą dėl vidaus tyrimus reglamentuojančių sąlygų. Kaip nustatyta tame reglamente, valstybės narės, vadovaudamosi savo nacionalinėmis nuostatomis, ir institucijos teikia būtiną paramą, kad OLAF darbuotojai galėtų įvykdyti jiems pavestas užduotis.

4 straipsnis

EIVT centrinė administracija

1.   EIVT vadovauja vykdomasis generalinis sekretorius, kuris yra pavaldus vyriausiajam įgaliotiniui. Vykdomasis generalinis sekretorius imasi visų reikiamų priemonių EIVT sklandžiam veikimui užtikrinti, įskaitant jos administracinį ir biudžeto valdymą. Vykdomasis generalinis sekretorius užtikrina, kad būtų veiksmingai koordinuojama visų centrinės administracijos padalinių veikla, taip pat veikla su Sąjungos delegacijomis.

2.   Vykdomajam generaliniam sekretoriui padeda du generalinio sekretoriaus pavaduotojai.

3.   EIVT centrinė administracija suskirstyta į generalinius direktoratus.

a)

Tai visų pirma:

keletas generalinių direktoratų, kuriuos sudaro geografiniai padaliniai, apimantys visas pasaulio šalis ir regionus, bei daugiašaliai ir teminiai padaliniai. Šie padaliniai savo veiklą reikiamu mastu derina su Tarybos generaliniu sekretoriatu ir atitinkamomis Komisijos tarnybomis,

generalinis direktoratas, atsakingas už administracinius, personalo, biudžeto, saugumo bei ryšių ir informacinių sistemų klausimus, kuris veikia EIVT struktūroje ir kuriam vadovauja vykdomasis generalinis sekretorius. Vyriausiasis įgaliotinis pagal įprastas įdarbinimo taisykles paskiria už biudžetą ir administravimą atsakingą generalinį direktorių, kuris yra pavaldus vyriausiajam įgaliotiniui. Jis atskaitingas vyriausiajam įgaliotiniui už EIVT administracinį ir vidaus biudžeto valdymą. Jis vadovaujasi tomis pačiomis biudžeto eilutėmis ir administracinėmis taisyklėmis, kurios taikytinos pagal Sąjungos biudžeto III skirsnio dalį, kuri priskiriama daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijai,

Krizių valdymo ir planavimo direktoratas, Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centras, Europos Sąjungos karinis štabas ir Europos Sąjungos jungtinis situacijų centras, kurie yra tiesiogiai pavaldūs vyriausiajam įgaliotiniui, už kuriuos vyriausiasis įgaliotinis yra atsakingas ir kurie padeda jam vykdyti jo užduotis vadovauti Sąjungos BUSP pagal Sutarties nuostatas, tuo pačiu atsižvelgiant į kitas Sąjungos kompetencijas pagal ES sutarties 40 straipsnį.

Turi būti atsižvelgiama į šių struktūrų specifiką, taip pat savitas jų funkcijas, įdarbinimo sąlygas ir darbuotojų statusą.

Turi būti užtikrintas visiškas visų EIVT struktūrų veiklos koordinavimas.

b)

EIVT centrinę administraciją taip pat sudaro:

strateginio politikos planavimo padalinys,

teisės padalinys, kuris administraciniu požiūriu yra pavaldus vykdomajam generaliniam sekretoriui ir kuris glaudžiai bendradarbiauja su Tarybos bei Komisijos teisės tarnybomis,

padaliniai, atsakingi už tarpinstitucinius santykius, informavimą ir viešąją diplomatiją, vidaus auditą bei patikrinimus ir asmens duomenų apsaugą.

4.   Vyriausiasis įgaliotinis paskiria asmenis pirmininkauti Tarybos parengiamiesiems organams, kuriems pirmininkauja vyriausiojo įgaliotinio atstovas, įskaitant Politinio ir saugumo komiteto pirmininką, laikydamasis išsamios tvarkos, nustatytos 2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimo 2009/908/ES, nustatančio Europos Vadovų Tarybos sprendimo dėl pirmininkavimo Tarybai ir dėl pirmininkavimo Tarybos parengiamiesiems organams įgyvendinimo priemones (11), II priede.

5.   Vyriausiajam įgaliotiniui ir EIVT prireikus padeda Tarybos generalinis sekretoriatas ir atitinkami Komisijos padaliniai. Tuo tikslu EIVT, Tarybos generalinis sekretoriatas ir atitinkami Komisijos padaliniai gali sudaryti tarnybų lygio susitarimus.

5 straipsnis

Sąjungos delegacijos

1.   Sprendimą sudaryti arba atšaukti delegaciją priima vyriausiasis įgaliotinis, susitaręs su Taryba ir Komisija.

2.   Kiekvienai Sąjungos delegacijai vadovauja delegacijos vadovas.

Delegacijos vadovui pavaldūs visi delegacijos darbuotojai, neatsižvelgiant į jų statusą, ir jis prižiūri visą jos veiklą. Jis atsiskaito vyriausiajam įgaliotiniui už bendrą vadovavimą delegacijos darbui ir visų Sąjungos veiksmų koordinavimo užtikrinimą.

Delegacijų personalą sudaro EIVT personalas ir, kai tai būtina Sąjungos biudžetui ir Sąjungos politikos kryptims, kurios nepriklauso EIVT kompetencijai, įgyvendinti – Komisijos personalas.

3.   Vyriausiasis įgaliotinis ir EIVT duoda nurodymus delegacijos vadovui, kuris atsako už jų vykdymą.

Srityse, kuriose Komisija turi jai Sutartimis suteiktus įgaliojimus, Komisija, vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 221 straipsnio 2 dalimi, taip pat gali duoti nurodymus delegacijoms ir šie nurodymai vykdomi visą atsakomybę prisiimant delegacijos vadovui.

4.   Delegacijos vadovas, laikydamasis Finansinio reglamento, naudoja asignavimus veiklai, susijusius su Sąjungos projektais atitinkamoje trečiojoje šalyje, kai perįgaliojimus suteikia Komisija.

5.   Kiekvienos delegacijos veiklą reguliariai vertina EIVT vykdomasis generalinis sekretorius; vertinant atliekami finansiniai ir administraciniai auditai. EIVT vykdomasis generalinis sekretorius gali paprašyti, kad šiuo tikslu jam padėtų atitinkami Komisijos padaliniai. Be EIVT taikomų vidaus priemonių, OLAF naudojasi savo įgaliojimais, visų pirma įgyvendina kovos su sukčiavimu priemones pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/1999.

6.   Vyriausiasis įgaliotinis sudaro būtinus susitarimus su priimančiąja šalimi, tarptautine organizacija ar atitinkama trečiąja šalimi. Visų pirma vyriausiasis įgaliotinis imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad priimančiosios šalys suteiktų Sąjungos delegacijoms, jų personalui ir turtui privilegijas ir imunitetus, lygiaverčius nurodytiesiems 1961 m. balandžio 18 d. Vienos konvencijoje dėl diplomatinių santykių.

7.   Sąjungos delegacijos turi būti pajėgios atsižvelgti į kitų Sąjungos institucijų, visų pirma Europos Parlamento, poreikius palaikant ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ar trečiosiomis šalimis, prie kurių ar kuriose delegacijos yra akredituotos.

8.   Delegacijos vadovas turi įgaliojimus atstovauti Sąjungai toje šalyje, kurioje akredituota toji delegacija, visų pirma sudarant sutartis ar būnant šalimi teismo procese.

9.   Savo darbe Sąjungos delegacijos glaudžiai bendradarbiauja ir keičiasi informacija su valstybių narių diplomatinėmis tarnybomis.

10.   Sąjungos delegacijos, vadovaudamosi ES sutarties 35 straipsnio trečia pastraipa ir valstybių narių prašymu, padeda valstybėms narėms palaikyti diplomatinius santykius ir teikti konsulinę apsaugą Sąjungos piliečiams trečiosiose šalyse lėšų atžvilgiu neutraliu pagrindu.

6 straipsnis

Personalas

1.   Šis straipsnis, išskyrus 3 dalį, taikomas nedarant poveikio Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatams (toliau – Tarnybos nuostatai) ir Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygoms (toliau – Įdarbinimo sąlygos), įskaitant tų taisyklių pakeitimus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 336 straipsnį, kad jos būtų pritaikytos prie EIVT poreikių.

2.   EIVT sudaro Europos Sąjungos pareigūnai ir kiti tarnautojai, įskaitant valstybių narių diplomatinių tarnybų darbuotojus, kurie paskiriami laikinaisiais darbuotojais.

Šiam personalui taikomi Tarnybos nuostatai ir Įdarbinimo sąlygos.

3.   Prireikus konkrečiais atvejais EIVT gali įdarbinti nedidelį skaičių konkrečių sričių komandiruotų nacionalinių ekspertų.

Vyriausiasis įgaliotinis priima taisykles, lygiavertes nustatytosioms 2003 m. birželio 16 d. Tarybos sprendime 2003/479/EB dėl taisyklių, taikomų į Tarybos generalinį sekretoriatą komandiruojamiems nacionaliniams ekspertams ir kariniam personalui (12), pagal kurias EIVT pasitelkia komandiruotus nacionalinius ekspertus, kad pasinaudotų jų specializuota patirtimi.

4.   EIVT personalo nariai atlieka savo pareigas ir elgiasi vadovaudamiesi tik Sąjungos interesais. Nedarant poveikio 2 straipsnio 1 dalies trečios įtraukos, 2 straipsnio 2 dalies ir 5 straipsnio 3 dalies taikymui, jie nesiekia gauti ir nepriima jokios vyriausybės, institucijos, organizacijos ar EIVT nedirbančio asmens arba jokio organo ar asmens, išskyrus vyriausiąjį įgaliotinį, nurodymų. Pagal Tarnybos nuostatų 11 straipsnio antrą pastraipą EIVT personalo nariai negali priimti jokio atlyginimo iš kitų šaltinių, nesusijusių su EIVT.

5.   Vyriausiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai, kurie pagal Tarnybos nuostatus yra suteikti paskyrimų tarnybai ir pagal Įdarbinimo sąlygas suteikti institucijai, įgaliotai sudaryti sutartis; vyriausiasis įgaliotinis tuos įgaliojimus gali perduoti pačioje EIVT.

6.   EIVT įdarbinama atsižvelgiant į nuopelnus, tuo pačiu užtikrinant tinkamą geografinę ir lyčių pusiausvyrą. EIVT personalo sudėtimi turi būti užtikrintas prasmingas visų valstybių narių piliečių dalyvavimas. 13 straipsnio 3 dalyje numatyta peržiūra taip pat apima šį klausimą, įskaitant, jei tinkama, pasiūlymus dėl papildomų konkrečių priemonių galimam disbalansui ištaisyti.

7.   Sąjungos pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, EIVT įdarbinti iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, turi tokias pačias teises bei pareigas, ir jiems taikomos vienodos sąlygos, visų pirma reikalavimų atitikimo visoms pareigybėms užimti lygiavertėmis sąlygomis srityje. Paskirstant pareigas, vykdytinas visose EIVT veiklos ir įgyvendinamos politikos srityse, laikiniesiems darbuotojams iš nacionalinių diplomatinių tarnybų ir Sąjungos pareigūnams taikomos vienodos sąlygos. Pagal Finansinio reglamento nuostatas valstybės narės padeda Sąjungai užtikrinti finansinių įsipareigojimų, susijusių su EIVT laikinaisiais darbuotojais iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, vykdymą pagal Finansinio reglamento 66 straipsnį.

8.   Vyriausiasis įgaliotinis nustato EIVT personalo atrankos procedūras, kurios turi būti vykdomos skaidriai, grindžiamos nuopelnais siekiant užtikrinti, kad būtų įdarbintas geriausių sugebėjimų, veiksmingiausiai dirbantis ir sąžiningiausias personalas, tuo pačiu užtikrinant tinkamą geografinę ir lyčių pusiausvyrą ir prasmingą visų valstybių narių piliečių dalyvavimą EIVT. Valstybių narių, Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos atstovai dalyvauja įdarbinimo procedūroje laisvoms pareigybėms EIVT užimti.

9.   EIVT pradėjus veikti visu pajėgumu, personalo nariai iš valstybių narių, kaip nurodyta 2 dalies pirmoje pastraipoje, turėtų sudaryti ne mažiau kaip vieną trečdalį viso AD lygio EIVT personalo. Atitinkamai Sąjungos nuolatiniai pareigūnai turėtų sudaryti ne mažiau kaip 60 % viso AD lygio EIVT personalo, įskaitant personalo narius iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, kurie tapo Sąjungos nuolatiniais pareigūnais pagal Tarnybos nuostatus. Kiekvienais metais vyriausiasis įgaliotinis pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie užimamas pareigybes EIVT.

10.   Vyriausiasis įgaliotinis nustato judumo taisykles, kad būtų užtikrinta, jog EIVT personalo nariams būtų suteikta daug judumo galimybių. 4 straipsnio 3 dalies a punkto trečioje įtraukoje nurodytam personalui taikomos specialios sąlygos. Iš esmės visi EIVT personalo nariai turi periodiškai dirbti Sąjungos delegacijose. Vyriausiasis įgaliotinis nustato tam skirtas taisykles.

11.   Pagal taikomas nacionalinės teisės nuostatas kiekviena valstybė narė savo pareigūnams, tapusiems EIVT laikinaisiais darbuotojais, suteikia garantiją, kad pasibaigus jų tarnybos EIVT laikotarpiui jie bus nedelsiant grąžinti į ankstesnes pareigas. Šis tarnybos laikotarpis pagal Įdarbinimo sąlygų 50b straipsnio nuostatas neviršija aštuonerių metų, nebent jis būtų pratęstas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui išimtinėmis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į tarnybos poreikius.

EIVT dirbantys Sąjungos pareigūnai turi teisę pretenduoti užimti pareigybes savo ankstesnėje institucijoje tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tas pareigybes pretenduojantys užimti asmenys, dirbantys toje institucijoje.

12.   Imamasi veiksmų EIVT personalo tinkamam bendram mokymui užtikrinti, remiantis visų pirma esama praktika ir struktūromis nacionaliniame ir Sąjungos lygmenyje. Vyriausiasis įgaliotinis per metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo imasi tinkamų tam skirtų priemonių.

7 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl personalo

1.   Atitinkami Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos padaliniai bei funkcijos, išvardyti priede, perkeliami į EIVT. Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai, užimantys pareigybes priede išvardytuose padaliniuose ar vykdantys priede išvardytas funkcijas, perkeliami į EIVT. Tai taikoma mutatis mutandis pagal sutartis dirbantiems ir vietos darbuotojams, paskirtiems į tokius padalinius ir vykdantiems tokias funkcijas. Komandiruoti nacionaliniai ekspertai, dirbantys tuose padaliniuose ar vykdantys tas funkcijas, taip pat perkeliami į EIVT gavus juos komandiruojančios valstybės narės institucijų sutikimą.

Šie perkėlimai įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

Pagal Tarnybos nuostatus pareigūnus perkėlus į EIVT, vyriausiasis įgaliotinis kiekvieną pareigūną skiria į pareigybę jo pareigų kategorijoje, kuri atitinka to pareigūno turimą pareigų grupės lygį.

2.   Darbuotojų įdarbinimo į EIVT perkeltoms pareigybėms užimti procedūros, tebevykstančios šio sprendimo įsigaliojimo dieną, lieka galioti: jos vykdomos ir užbaigiamos prižiūrint vyriausiajam įgaliotiniui pagal atitinkamus pranešimus apie laisvas pareigybes ir taikomas Tarybos nuostatų bei Įdarbinimo sąlygų taisykles.

8 straipsnis

Biudžetas

1.   Leidimus duodančio pareigūno Europos Sąjungos bendrojo biudžeto EIVS skirsnio atžvilgiu pareigos paskiriamos pagal Finansinio reglamento 59 straipsnį. Vyriausiasis įgaliotinis patvirtina administracinių išlaidų biudžeto eilučių valdymo vidaus taisykles. Veiklos išlaidos lieka biudžeto Komisijos skirsnyje.

2.   EIVT vykdo savo įgaliojimus laikydamasi Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento, neviršydama jai paskirtų asignavimų.

3.   Vyriausiasis įgaliotinis, rengdamas EIVT administracinių išlaidų sąmatas, atitinkamai konsultuosis su už vystymosi politiką atsakingu Komisijos nariu ir už kaimynystės politiką atsakingu Komisijos nariu pagal jų atitinkamas pareigas.

4.   Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 1 dalį EIVT parengia savo kitų finansinių metų išlaidų sąmatas. Komisija konsoliduoja tas sąmatas parengdama biudžeto projektą, kuriame gali būti skirtingos sąmatos. Komisija gali iš dalies pakeisti biudžeto projektą, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 2 dalyje.

5.   Kad būtų užtikrintas skaidrus biudžetas Sąjungos išorės veiksmų srityje, Komisija biudžeto valdymo institucijai kartu su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu perduos darbinį dokumentą, kuriame išsamiai nurodomos visos išlaidos, susijusios su Sąjungos išorės veiksmais.

6.   EIVT taikomos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnyje ir Finansinio reglamento 145–147 straipsniuose nustatytos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Todėl EIVT visapusiškai bendradarbiaus su institucijomis, dalyvaujančiomis biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje, ir atitinkamais atvejais pateiks reikalingą papildomą informaciją, be kita ko, dalyvaudama atitinkamų įstaigų posėdžiuose.

9 straipsnis

Išorės veiksmų priemonės ir programavimas

1.   Už Sąjungos išorės bendradarbiavimo programų valdymą yra atsakinga Komisija, tačiau tai nedaro poveikio atitinkamam Komisijos ir EIVT atliekamam programavimo vaidmeniui, kaip išdėstyta tolesnėse dalyse.

2.   Vyriausiasis įgaliotinis užtikrina Sąjungos išorės veiksmų bendrą politinį koordinavimą, užtikrindamas Sąjungos išorės veiksmų vienybę, nuoseklumą ir veiksmingumą, visų pirma pasitelkdamas šias išorės pagalbos priemones:

vystomojo bendradarbiavimo priemonę (13),

Europos plėtros fondą (14),

Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (15),

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (16),

bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis priemonę (17),

bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonę (18),

stabilumo priemonę, taikomą Reglamento (EB) Nr. 1717/2006 (19) 4 straipsnyje numatytai pagalbai.

3.   Visų pirma EIVT prisideda prie 2 dalyje nurodytų priemonių programavimo ir valdymo ciklo, atsižvelgdama į tose priemonėse nustatytus politikos tikslus. Ji yra atsakinga už toliau nurodytų Komisijos sprendimų dėl strateginių daugiamečių veiksmų parengimą programavimo ciklo metu:

i)

finansavimo lėšų skyrimas šalims siekiant nustatyti bendrą finansinį paketą kiekvienam regionui, atsižvelgiant į orientacinį daugiametės finansinės programos paskirstymą. Kiekviename regione tam tikra lėšų dalis bus rezervuota regioninėms programoms;

ii)

šalių ir regionų strateginiai dokumentai;

iii)

nacionalinės ir regionų orientacinės programos.

Vadovaujantis 3 straipsniu, per visą 2 dalyje nurodytų priemonių programavimo, planavimo ir įgyvendinimo ciklą vyriausiasis įgaliotinis ir EIVT bendradarbiauja su atitinkamais Komisijos nariais bei tarnybomis, nedarant poveikio 1 straipsnio 3 dalies taikymui. Visi pasiūlymai dėl sprendimų bus rengiami laikantis Komisijos procedūrų ir bus pateikiami Komisijai priimti.

4.   Europos plėtros fondo ir vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės atžvilgiu visus pasiūlymus, įskaitant pasiūlymus dėl pagrindinių reglamentų ir 3 dalyje nurodytų programavimo dokumentų pakeitimų, kartu rengia atitinkamos EIVT ir Komisijos tarnybos prižiūrint už vystymosi politiką atsakingam Komisijos nariui, ir jie bendrai su vyriausiuoju įgaliotiniu pateikiami Komisijai priimti.

Temines programas, išskyrus Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę, Bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonę ir 2 dalies septintoje įtraukoje nurodytą stabilumo priemonės dalį, rengia atitinkama Komisijos tarnyba, vadovaujant už vystymosi politiką atsakingam Komisijos nariui, ir jos pateikiamos Komisijos narių kolegijai, susitarus su vyriausiuoju įgaliotiniu ir kitais atitinkamais Komisijos nariais.

5.   Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės atžvilgiu visus pasiūlymus, įskaitant pasiūlymus dėl pagrindinių reglamentų ir 3 dalyje nurodytų programavimo dokumentų pakeitimų, kartu rengia atitinkamos EIVT ir Komisijos tarnybos prižiūrint už kaimynystės politiką atsakingam Komisijos nariui, ir jie bendrai su vyriausiuoju įgaliotiniu pateikiami Komisijai priimti.

6.   Vyriausiasis įgaliotinis/EIVT yra atsakingas už vykdomus veiksmus: finansuojamus iš BUSP biudžeto, stabilumo priemonę, išskyrus 2 dalies septintoje įtraukoje nurodytą dalį, bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis finansavimo priemonę, ryšių ir viešosios diplomatijos veiksmus bei rinkimų stebėjimo misijas. Komisija yra atsakinga už jų finansinį įgyvendinimą vadovaujant vyriausiajam įgaliotiniui kaip Komisijos pirmininko pavaduotojui. Komisijos padalinys, atsakingas už šį įgyvendinimą, ir EIVT įkuriami tose pačiose patalpose.

10 straipsnis

Saugumas

1.   Vyriausiasis įgaliotinis, pasikonsultavęs su 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimo 2001/264/EB, patvirtinančio Tarybos saugumo nuostatus (20), priedo II dalies I skirsnio 3 punkte nurodytu komitetu, priima sprendimą dėl EIVT skirtų saugumo taisyklių ir imasi visų atitinkamų priemonių užtikrinti, kad EIVT veiksmingai valdytų riziką, kylančią jos personalui, materialiajam turtui bei informacijai, ir kad ji savo funkcijas vykdytų šiuo požiūriu rūpestingai ir atsakingai. Tokios taisyklės taikomos visiems EIVT personalo nariams ir visiems darbuotojams Sąjungos delegacijose, nepriklausomai nuo jų administracinio statuso ar kilmės.

2.   Kol nepriimtas 1 dalyje nurodytas sprendimas:

dėl įslaptintos informacijos apsaugos, EIVT taiko Sprendimo 2001/264/EB priede išdėstytas saugumo priemones,

dėl kitų saugumo aspektų, EIVT taiko Komisijos saugumo nuostatas, kaip išdėstyta Komisijos darbo tvarkos taisyklių (21) atitinkamame priede.

3.   EIVT turi padalinį, atsakingą už saugumo klausimus, kuriam padeda atitinkamos valstybių narių tarnybos.

4.   Vyriausiasis įgaliotinis imasi visų priemonių, būtinų siekiant įgyvendinti saugumo taisykles EIVT, visų pirma susijusias su įslaptintos informacijos apsauga ir priemonėmis, kurių turi būti imamasi EIVT personalui nesilaikius saugumo taisyklių. Šiuo tikslu EIVT konsultuojasi su Tarybos generalinio sekretoriato Saugumo tarnyba, atitinkamomis Komisijos tarnybomis ir atitinkamomis valstybių narių tarnybomis.

11 straipsnis

Galimybė susipažinti su dokumentais, archyvais ir duomenų apsauga

1.   EIVT taiko 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (22) nustatytas taisykles. Vyriausiasis įgaliotinis priima sprendimą dėl EIVT skirtų įgyvendinimo taisyklių.

2.   EIVT vykdomasis generalinis sekretorius organizuoja šios tarnybos archyvus. Atitinkami iš Tarybos generalinio sekretoriato ir Komisijos perkeltų padalinių archyvai perkeliami į EIVT.

3.   EIVT užtikrina asmenų apsaugą tvarkant jų asmens duomenimis, vadovaujantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (23). Vyriausiasis įgaliotinis priima sprendimą dėl EIVT skirtų įgyvendinimo taisyklių.

12 straipsnis

Nekilnojamasis turtas

1.   Tarybos generalinis sekretoriatas ir atitinkamos Komisijos tarnybos imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad 7 straipsnyje nurodyti perkėlimai galėtų būti vykdomi kartu su Tarybos ir Komisijos pastatų, būtinų EIVT veikimui, perdavimais.

2.   Dėl sąlygų, kuriomis nekilnojamuoju turtu gali naudotis EIVT centrinė administracija ir Sąjungos delegacijos, bendrai sprendžia, atitinkamais atvejais, vyriausiasis įgaliotinis ir Tarybos generalinis sekretoriatas bei Komisija.

13 straipsnis

Baigiamosios ir bendrosios nuostatos

1.   Vyriausiasis įgaliotinis, Taryba, Komisija ir valstybės narės yra atsakingi už šio sprendimo įgyvendinimą ir imasi visų tam būtinų priemonių.

2.   Vyriausiasis įgaliotinis iki 2011 m. pabaigos Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pateikia EIVT veikimo ataskaitą. Ta ataskaita turi apimti visų pirma 5 straipsnio 3 ir 10 dalių bei 9 straipsnio įgyvendinimą.

3.   Iki 2013 m. vidurio vyriausiasis įgaliotinis atlieka EIVT struktūros ir veikimo peržiūrą, kuri apims, inter alia, 6 straipsnio 6, 8 ir 11 dalių įgyvendinimą. Atlikus šią peržiūrą, prireikus pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl šio sprendimo patikslinimo. Tokiu atveju Taryba pagal ES sutarties 27 straipsnio 3 dalį iki 2014 m. pradžios patikslina šį sprendimą atsižvelgdama į peržiūros rezultatus.

4.   Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. Nuostatos dėl finansų valdymo ir įdarbinimo įsigalioja tik priėmus būtinus Tarnybos nuostatų, Įdarbinimo sąlygų ir Finansinio reglamento pakeitimus bei taisomąjį biudžetą. Kad būtų užtikrintas sklandus perėjimas, vyriausiasis įgaliotinis, Tarybos generalinis sekretoriatas ir Komisija sudaro reikiamus susitarimus bei konsultuojasi su valstybėmis narėmis.

5.   Per vieną mėnesį po šio sprendimo įsigaliojimo vyriausiasis įgaliotinis pateikia Komisijai EIVT pajamų ir išlaidų sąmatą, įskaitant etatų planą, kad Komisija pateiktų taisomojo biudžeto projektą.

6.   Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. VANACKERE


(1)  OL C 46, 2006 2 24, p. 1.

(2)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai – Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos link (COM/2007/0317 galutinis). Nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.

(3)  OL C 298, 2002 11 30, p. 1.

(4)  2004 m. liepos 12 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2004/551/BUSP dėl Europos gynybos agentūros įsteigimo (OL L 245, 2004 7 17, p. 17).

(5)  2001 m. liepos 20 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2001/555/BUSP dėl Europos Sąjungos palydovų centro įsteigimo (OL L 200, 2001 7 25, p. 5).

(6)  2001 m. liepos 20 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2001/554/BUSP dėl Europos Sąjungos saugumo studijų instituto įsteigimo (OL L 200, 2001 7 25, p. 1).

(7)  2008 m. birželio 23 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/550/BUSP, įsteigiantys Europos saugumo ir gynybos koledžą (ESGK) (OL L 176, 2008 7 4, p. 20).

(8)  Reglamentas Nr. 31 (EEB), 11 (Euratomas), nustatantis Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL 45, 1962 6 14, p. 1387/62. Specialusis leidimas anglų kalba: I serija, 1959-1962 skyrius, p. 135).

(9)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(10)  1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (OL L 136, 1999 5 31, p. 1).

(11)  OL L 322, 2009 12 9, p. 28.

(12)  OL L 160, 2003 6 28, p. 72.

(13)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (OL L 378, 2006 12 27, p. 41).

(14)  Tarybos reglamentas Nr. 5, nustatantis taisykles dėl finansinių įnašų į Užjūrio šalių ir teritorijų vystymo fondą, jo biudžetinių nuostatų ir išteklių administravimo (OL 33, 1958 12 31, p. 681/58).

(15)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę (OL L 386, 2006 12 29, p. 1).

(16)  2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1638/2006, išdėstantis bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (OL L 310, 2006 11 9, p. 1).

(17)  2001 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 382/2001 dėl projektų, skatinančių bendradarbiavimą ir komercinius ryšius tarp Europos Sąjungos ir pramoninių Šiaurės Amerikos, Tolimųjų Rytų bei Australazijos šalių, įgyvendinimo (OL L 57, 2001 2 27, p. 10).

(18)  2007 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 300/2007, nustatantis bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonę (OL L 81, 2007 3 22, p. 1).

(19)  2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1717/2006 nustatantis stabilumo priemonę (OL L 327, 2006 11 24, p. 1).

(20)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1.

(21)  OL L 308, 2000 12 8, p. 26.

(22)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

(23)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


PRIEDAS

PADALINIAI IR FUNKCIJOS, PERKELTINI Į EIVT  (1)

Toliau pateikiamas visų administracinių vienetų, kurie turi būti kartu perkelti į EIVT, sąrašas. Tam nereikia nei papildomų poreikių ir išteklių skyrimo, nustatytinų derybose dėl bendrojo biudžeto steigiant EIVT, nei priimti sprendimų dėl aprūpinimo už pagalbines funkcijas atsakingu tinkamu personalu, nei sudaryti atitinkamų Tarybos generalinio sekretoriato, Komisijos ir EIVT tarnybų lygio susitarimų.

1.   TARYBOS GENERALINIS SEKRETORIATAS

Visas toliau nurodytų padalinių personalas ir funkcijos kartu perkeliami į EIVT, išskyrus labai nedidelį skaičių personalo narių, kurie vykdys įprastines Tarybos generalinio sekretoriato užduotis pagal 2 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką, ir išskyrus tam tikroms konkrečioms toliau nurodytoms funkcijoms atlikti:

Politikos padalinys

BSGP ir krizių valdymo struktūros

Krizių valdymo ir planavimo direktoratas (CMPD)

Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centras (CPCC)

Europos Sąjungos karinis štabas (EUMS)

Europos Sąjungos karinio štabo generaliniam direktoriui tiesiogiai pavaldūs padaliniai (DGEUMS)

Koncepcijų ir pajėgumų direktoratas

Žvalgybos direktoratas

Operacijų direktoratas

Logistikos direktoratas

Ryšių ir informacinių sistemų direktoratas

ES jungtinis situacijų centras (SITCEN)

Išimtis:

SITCEN personalas, atliekantis pagalbines funkcijas Saugumo akreditavimo institucijai

E generalinis direktoratas

Tiesiogiai generaliniam direktoriui pavaldūs subjektai

Šiaurės ir Pietų Amerikos ir Jungtinių Tautų direktoratas

Vakarų Balkanų, Rytų Europos ir Vidurinės Azijos direktoratas

Masinio naikinimo ginklų neplatinimo direktoratas

Parlamentinių reikalų BUSP srityje direktoratas

Niujorko ryšių palaikymo tarnyba

Ženevos ryšių palaikymo tarnyba

Tarybos generalinio sekretoriato pareigūnai, komandiruoti kaip Europos Sąjungos specialieji įgaliotiniai ir į BSGP misijas

2.   KOMISIJA (ĮSKAITANT DELEGACIJAS)

Visas toliau nurodytų padalinių personalas ir funkcijos kartu perkeliami į EIVT, išskyrus labai nedidelį skaičių personalo narių, kurie toliau nurodyti kaip išimtys.

Išorės santykių generalinis direktoratas

Visi vadovaujantys pareigūnai ir tiesiogiai jiems priskirtas pagalbinis personalas

A direktoratas (Krizių platforma ir politikos koordinavimas BUSP srityje)

B direktoratas (Daugiašaliai santykiai ir žmogaus teisės)

C direktoratas (Šiaurės Amerika, Rytų Azija, Australija, Naujoji Zelandija, EEE, ELPA, San Marinas, Andora, Monakas)

D direktoratas (Europos kaimynystės politikos koordinavimas)

E direktoratas (Rytų Europa, Pietų Kaukazas, Vidurinės Azijos respublikos)

F direktoratas (Artimieji Rytai, Viduržemio jūros pietinė pakrantė)

G direktoratas (Lotynų Amerika)

H direktoratas (Azija, išskyrus Japoniją ir Korėją)

I direktoratas (Centrinių būstinių ištekliai, informacija, tarpinstituciniai ryšiai)

K direktoratas (Išorės reikalų tarnyba)

L direktoratas (Strategija, koordinavimas ir analizė)

Rytų partnerystės darbo grupė

Relex-01 padalinys (auditas)

Išimtys:

Už finansinių priemonių valdymą atsakingas personalas

Už atlyginimų ir išmokų mokėjimą delegacijų personalui atsakingas personalas

Išorės reikalų tarnyba

Visi delegacijų vadovai ir delegacijų vadovų pavaduotojai bei jiems tiesiogiai priskirtas pagalbinis personalas

Visi politiniai padaliniai ar skyriai ir personalas

Visi informacijos ir viešosios diplomatijos padaliniai ir personalas

Visi administracijos padaliniai

Išimtys:

Už finansinių priemonių įgyvendinimą atsakingas personalas

Vystymosi generalinis direktoratas

D direktoratas (AKR II – Vakarų ir Centrinė Afrika, Karibų jūros regionas ir UŠT), išskyrus UŠT darbo grupę

E direktoratas (Afrikos Kyšulys, Rytų ir Pietų Afrika, Indijos vandenynas ir Ramusis vandenynas)

CI padalinys (AKR I: pagalbos programavimas ir valdymas): už programavimą atsakingas personalas

C2 padalinys (visos Afrikos klausimai ir institucijos, valdymas ir migracija): už santykius su visa Afrika atsakingas personalas

Atitinkami vadovaujantys pareigūnai ir tiesiogiai jiems priskirtas pagalbinis personalas.


(1)  Visi perkeltini žmogiškieji ištekliai finansuojami pagal daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategoriją (Administravimas).


Top