EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0692

2010 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 692/2010 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

OJ L 201, 3.8.2010, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 298 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/692/oj

3.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 201/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 692/2010

2010 m. liepos 30 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant KN kodus, nurodytus 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad atsižvelgiant į Europos Sąjungoje taikomas priemones, susijusias su dvigubos kontrolės sistemomis ir į Europos Sąjungą importuojamų tekstilės dirbinių išankstine ir retrospektyvia priežiūra, valstybių narių muitinių pateikta ir šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje, vadovaujantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalimi, jos turėtojas galėtų remtis dar 60 dienų.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Atsižvelgiant į Europos Sąjungoje taikomas priemones, susijusias su dvigubos kontrolės sistemomis ir į Europos Sąjungą importuojamų tekstilės dirbinių išankstine ir retrospektyvia priežiūra, valstybių narių muitinių pateikta privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi dar galima remtis 60 dienų.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 30 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Pirmininko pavaduotoja


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

1.

Storas pusapvalis dirbinys, kurio apytikriai matmenys yra 75 cm (ilgis) x 45 cm (plotis), pagamintas iš didžiąją paviršiaus dalį sudarančio tekstilės audinio, išausto iš verptų kokoso pluoštų, uždėto ant guminio pagrindo. Dirbinį juosia dekoratyvinis gumos apvadas (durų kilimėlis).

(Žr. 652 paveikslą) (1)

5702 20 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1, 3 (b punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 40 skirsnio 2 pastabos a punktu, 46 skirsnio 1 pastaba, 57 skirsnio 1 pastaba ir KN kodus 5702 ir 5702 20 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Kokoso pluoštai yra augaliniai tekstilės pluoštai, kurie, suverpti, priskiriami 5308 pozicijai, todėl priklauso Kombinuotosios nomenklatūros XI skyriui (tekstilės medžiagos ir tekstilės dirbiniai).

Dirbinio paviršių sudaro audinys, išaustas iš kokoso pluošto verpalų, ir guma, o kokoso pluoštai suteikia tam paviršiui jo esmines savybes, kaip apibrėžta 3 bendrosios aiškinimo taisyklės b punkte, nes į jį galima valytis batų padus; be to, kokoso pluoštai sudaro didžiąją paviršiaus dalį.

Naudojimo metu tekstilės medžiaga (audinys, išaustas iš kokoso pluošto verpalų) yra išoriniame dirbinio paviršiuje, todėl šis dirbinys laikytinas tekstiline grindų danga, kaip apibrėžta 57 skirsnio 1 pastaboje.

Dydis, storis, standumas ir tvirtumas dirbiniui suteikia objektyvias tekstilinės grindų dangos (durų kilimėlio) savybes.

Be to, 5702 pozicijos pavadinimo formuluotėje „kita austinė tekstilinė grindų danga“ kilimėliai neskirstomi pagal jų naudojimą (patalpose ar lauke) ir nenurodytas jų dydis.

Remiantis 40 skirsnio 2 pastabos a punktu XI skyriaus prekės (tekstilės medžiagos ir tekstilės dirbiniai) nepriskirtinos 40 skirsniui, todėl ir šis dirbinys nepriskirtinas 40 skirsniui.

Šis dirbinys taip pat nepriskirtinas ir 46 skirsniui, nes, remiantis to skirsnio 1 pastaba, dirbinyje nėra verptų natūralių tekstilės pluoštų.

Todėl dirbinys klasifikuotinas kaip tekstilinė grindų danga ir priskirtinas 57 skirsniui.

2.

Storas stačiakampis dirbinys, kurio apytikriai matmenys – 60 cm (ilgis) x 40 cm (plotis), pagamintas iš kokoso pluoštų, sudarančių šeriuotą paviršių. Kokoso pluoštai priklijuoti prie polivinilchlorido pasluoksnio, sudarančio dirbinio pagrindą. Kilimėlį juosia dekoratyvinis polivinilchlorido apvadas (durų kilimėlis).

(Žr. 653 paveikslą) (1)

5705 00 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1, 3 (b punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 39 skirsnio 2 pastabos p punktu, 57 skirsnio 1 pastaba ir KN kodus 5705 ir 5705 00 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Kokoso pluoštai yra augaliniai tekstilės pluoštai, priskiriami 5305 pozicijai, todėl priklauso Kombinuotosios nomenklatūros XI skyriui (tekstilės medžiagos ir tekstilės dirbiniai).

Dirbinio paviršių sudaro kokoso pluoštai ir polivinilchloridas, o kokoso pluoštai suteikia tam paviršiui jo esmines savybes, kaip apibrėžta 3 bendrosios aiškinimo taisyklės b punkte, nes į jį galima valytis batų padus.

Naudojimo metu tekstilės medžiaga (kokoso pluoštai) yra išoriniame dirbinio paviršiuje, todėl šis dirbinys laikytinas tekstiline grindų danga, kaip apibrėžta 57 skirsnio 1 pastaboje.

Dydis, storis, standumas ir tvirtumas dirbiniui suteikia objektyvias tekstilinės grindų dangos (durų kilimėlio) savybes.

Be to, 5705 pozicijai priskiriami kilimai ir austinės tekstilinės grindų dangos neskirstomi pagal jų naudojimą (patalpose arba lauke) ir nenurodytas jų dydis (taip pat žr. SS paaiškinimų 5705 pozicijos paaiškinimų pirmąją pastraipą). Šiai pozicijai priskiriami klijuotiniai pūkiniai kilimai, kurių pūkinis paviršius yra priklijuotas prie pasluoksnio arba tiesiogiai prie pasluoksnį sudarančio adhezyvo (taip pat žr. SS paaiškinimų 5705 pozicijos paaiškinimų antrosios pastraipos 1 punktą).

Remiantis 39 skirsnio 2 pastabos p punktu XI skyriaus prekės (tekstilės medžiagos ir tekstilės dirbiniai) nepriskirtinos 39 skirsniui, todėl ir šis dirbinys nepriskirtinas 39 skirsniui.

Todėl dirbinys klasifikuotinas kaip tekstilinė grindų danga ir priskirtinas 57 skirsniui.

Image

Image


(1)  Paveikslas skirtas tik informacijai.


Top