Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2010_125_R_0053_01

2010/293/: 2010 m. gegužės 20 d. Komisijos sprendimas dėl Europos Komisijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės įgyvendinimo susitarimo dėl bendradarbiavimo veiklos vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimų srityje sudarymo
Įgyvendinimo susitarimas dėl bendradarbiavimo veiklos vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimų srityje

OJ L 125, 21.5.2010, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/53


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. gegužės 20 d.

dėl Europos Komisijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės įgyvendinimo susitarimo dėl bendradarbiavimo veiklos vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimų srityje sudarymo

(2010/293/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimą dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo (1), ypač į jo 5 straipsnio b punkto antrą dalį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo (toliau – Susitarimas) buvo patvirtintas Tarybos sprendimu 98/591/EB (2) ir įsigaliojo 1998 m. spalio 14 d. Susitarimo galiojimas pratęsiamas penkerių metų laikotarpiams (3), o 2008 m. spalio 14 d. jis buvo išplėstas ir iš dalies pakeistas (4).

(2)

Transatlantinis bendradarbiavimas vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimo srityje yra pageidautinas ir abipusiai naudingas.

(3)

Per tiriamąsias diskusijas išaiškėjo bendra nuomonė, kad Įgyvendinimo susitarimą būtų galima pasitelkti kaip priemonę siekiant supaprastinti bendrą techninę ir mokslinę veiklą.

(4)

Europos Komisija ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė sėkmingai susitarė dėl Įgyvendinimo susitarimo dėl bendradarbiavimo tarpdalykinėje vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimų srityje (toliau – Įgyvendinimo susitarimas).

(5)

Įgyvendinimo susitarimas neturi tiesioginio finansinio poveikio. Bendri projektai bus finansuojami pagal atitinkamose Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (5) mokslinių tyrimų programose numatytas įprastas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros priemones bei paramos priemones. Remiantis Susitarimu, Europos Sąjungos lėšos bus skiriamos tik Europos partneriams.

(6)

Įgyvendinimo susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamas Europos Komisijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės Įgyvendinimo susitarimas dėl bendradarbiavimo veiklos vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimų srityje.

Įgyvendinimo susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Komisijos narys, atsakingas už Įmonių ir pramonės generalinį direktoratą, įgaliojamas Komisijos vardu pasirašyti Įgyvendinimo susitarimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Parengta Briuselyje, 2010 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 284, 1998 10 22, p. 37.

(2)  OL L 284, 1998 10 22, p. 35.

(3)  OL L 335, 2004 11 11, p. 7.

(4)  Europos Sąjungos Tarybai ir Jungtinių Valstijų Vyriausybės Valstybės departamentui pasikeitus atitinkamai 2009 m. gegužės 15 d. (nuorodos Nr. SGS9/06298) ir 2009 m. liepos 6 d. verbalinėmis notomis.

(5)  OL L 412, 2006 12 30, p. 1.


ĮGYVENDINIMO SUSITARIMAS

dėl bendradarbiavimo veiklos vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimų srityje

Remiantis 1997 m. gruodžio 5 d. Vašingtone pasirašytu Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos bendrijos susitarimu dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, kuris buvo išplėstas ir iš dalies pakeistas (pasikeitus 2009 m. gegužės 15 d. Europos Sąjungos Tarybos ir 2009 m. liepos 6 d. Jungtinių Valstijų Vyriausybės Valstybės departamento verbalinėmis notomis) (toliau – Susitarimas), sudaromas Europos Komisijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – Šalys) įgyvendinimo susitarimas, taikomas bendradarbiavimui tarpdalykinėje vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimų srityje. Bendradarbiavimo veikla vykdoma laikantis Susitarimo nuostatų. Įgyvendinimo susitarimu siekiama skatinti, plėtoti ir lengvinti minėtą Šalių veiklą remiantis abipuse nauda, kurios siekiama užtikrinant bendrą naudos lygiavertiškumą, vienodas galimybes dalyvauti bendradarbiavimo veikloje ir tinkamą bei sąžiningą elgesį. Šiuo Įgyvendinimo susitarimu nesiekiama nustatyti teisiškai privalomų prievolių.

1.   Bendradarbiavimo veikla

Šalys gali imtis bendradarbiavimo veiklos ir ją lengvinti visose mokslo ir technologijų srityse, susijusiose su, viena vertus, vidaus ir civiliniu saugumu, kaip nustatyta Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) 10 temoje „Saugumas“ (ir susijusiose tęstinėse programose) ir, kita vertus, Vidaus saugumo departamento prioritetais.

Konkrečiai, bendradarbiavimo veikla gali apimti šias vidaus ir civilinio saugumo mokslinių tyrimų sritis:

1.1.

piliečių saugumas (pvz., apsauga nuo gamtinių ir žmogaus keliamų grėsmių, neteisėtų narkotikų gamybos prevencija), įskaitant krizių ir ypatingos padėties valdymą;

1.2.

ypač svarbios infrastruktūros, pagrindinių išteklių, žemės ūkio, viešųjų paslaugų, ryšių ir finansinių paslaugų saugumas bei atsparumas;

1.3.

saugumo ir visuomenės sąveika, įskaitant žmogaus ir technologijų sąsają, elgesio mokslinius tyrimus, privatumo klausimus ir biometrijos aspektus;

1.4.

sausumos ir jūrų sienos kontrolės ir perėjimo saugumas;

1.5.

esamų technologijų optimizavimas ir jų sąveika;

1.6.

galutiniams naudotojams skirtų technologijų ir įrangos kūrimas siekiant pašalinti dabartines spragas ir patenkinti poreikius, ypač civilinės saugos ir pirmosios pagalbos teikimo srityje;

1.7.

atitinkamų sričių reikalavimų, normų, pažeidžiamumo vertinimų, tarpusavio priklausomybės tyrimų, sertifikavimo, geriausios patirties, gairių, mokymo programų, bandymų rezultatų, duomenų, programinės įrangos, įrangos kūrimas ir mainai bei personalo ugdymas ir mainai.

2.   Bendradarbiavimo veiklos pobūdis

2.1.

Numatoma ši bendradarbiavimo veikla (pateikiamas sąrašas nėra baigtinis):

2.1.1.

Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų subjektams suteikti panašias galimybes dalyvauti 1 dalyje nurodytų sričių veikloje;

2.1.2.

laiku keistis aktualia informacija, įskaitant informaciją apie kvietimus kreiptis dėl dotacijų ir teikti pasiūlymus arba pranešimus apie 2.1.1 dalyje nurodytas galimybes;

2.1.3.

veikla, kuria siekiama atitinkamose Šalių mokslinių tyrimų bendruomenėse skatinti galimybes, teikiamas šiuo Įgyvendinimo susitarimu, pvz., reguliariai dalyvaujant Šalių programų peržiūrose, Jungtinių Amerikos Valstijų dotacijų ir valstybinių mokslinių tyrimų užsakymų konkursuose bei Europos Sąjungos pasiūlymų konkursuose;

2.1.4.

sudaryti panašias galimybes naudotis laboratorine įranga, kita įranga bei medžiagomis mokslinei ir technologinei veiklai, įskaitant mokslinius tyrimus, plėtrą, bandymus, vertinimą, standartizavimą ir sertifikavimą, vykdyti;

2.1.5.

siekiant abipusės naudos ir papildomos vertės, remti bendrus mokslinius tyrimus, kurti turinį ir prieigos pasiūlymus, papildomąsias dotacijas, sutartis ir susitarimus, bendradarbiavimo teminės veiklos finansavimą.

3.   Koordinavimas

3.1.

JAV ir EB ketina glaudžiai bendradarbiauti koordinuodamos bendrą veiklą. Todėl kiekviena Šalis skiria po du atstovus, kuriems paveda koordinuoti veiklą (toliau – koordinavimo grupė). Atstovai gali susirinkti, kai reikia, paprastai – kartą per metus. Paprastai posėdžiai rengiami paeiliui Europos Sąjungoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, o priimančioji Šalis pasirūpina jų organizavimu ir administravimu.

3.2.

Prireikus, kiekviena Šalis gali paskirti papildomus tokių posėdžių dalyvius. Posėdžiam kartu pirmininkauja Vidaus saugumo departamento mokslo ir technologijų valstybės sekretorius ir už saugumo mokslinius tyrimus atsakingas EK direktorius. Oficialus statusas šiai koordinavimo grupei nesuteikiamas.

3.3.

Koordinavimo grupei pavedama prižiūrėti ir skatinti pagal šį Įgyvendinimo susitarimą vykdomą bendradarbiavimo veiklą. Ji keičiasi tiesiogiai su bendradarbiavimu pagal šį Įgyvendinimo susitarimą susijusia informacija apie patirtį, įstatymus, kitus teisės aktus ir programas. Ji planuoja ir nustato kiekvienų būsimų metų tikslus bei galimybes, siūlo ad hoc veiklą, peržiūri veiklą bei dalyvavimo lygį ir panašias pastangas kiekvienos Šalies programose pagal šį Įgyvendinimo susitarimą. Koordinavimo grupė periodiškai parengia bendradarbiavimo pažangos ataskaitą.

4.   Finansavimas

4.1.

Šiame Įgyvendinimo susitarime numatyta bendradarbiavimo veikla yra vykdoma, jei jai skiriama lėšų ir laikantis kiekvienos Šalies galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų, politikos ir programų, taip pat Susitarimo ir šio Įgyvendinimo susitarimo sąlygų. Šiuo Įgyvendinimo susitarimu finansinės prievolės nenustatomos.

4.2.

Kiekviena Šalis apmoka savo dalyvavimo koordinavimo grupės posėdžiuose išlaidas. Tačiau, jeigu nesusitariama kitaip, išlaidos, išskyrus kelionės ir gyvenimo išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios su koordinavimo grupės posėdžiais, apmoka priimančioji Šalis.

4.3.

Kiekviena Šalis atsako už bet kokį savo veiksmų, atliktų vykdant bendradarbiavimo veiklą, įskaitant bet kurio iš jos dalyvių veiklą, patikrinimą. Kiekviena Šalis patikrinimus atlieka laikydamasi savo galiojančios tvarkos.

5.   Intelektinė nuosavybė

Intelektinės nuosavybės teisės suteikiamos ir saugomos laikantis Susitarimo priede išdėstytų nuostatų.

6.   Įslaptinta informacija ir įranga bei medžiagos

6.1.

Įslaptinta informacija, kuria Šalys keičiasi ar kurią sukuria, žymima, tvarkoma ir saugoma laikantis 2007 m. balandžio 30 d. Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl įslaptintos informacijos saugumo ir to susitarimo įgyvendinimo susitarimo, ES Tarybos Generalinio sekretoriato Saugumo biuro ir Europos Komisijos Saugumo direktorato bei Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės departamento susitarimo dėl įslaptintos informacijos, kuria keičiasi ES ir JAV, apsaugos.

6.2.

Kiekviena Šalis paskiria vieno langelio principu veikiančią Saugumo instituciją ryšiams, kuri būtų atsakinga ir už tvarkos, kuria reglamentuojamas įslaptintos informacijos, kuriai taikomas šis Įgyvendinimo susitarimas, saugumas, parengimą.

6.3.

Informacija ir įranga bei medžiagos, kurios teikiamos arba sukuriamos pagal šį Įgyvendinimo susitarimą, JAV žymima SECRET, o ES – SECRET UE/ES SECRET.

7.   Neteisėtas informacijos atskleidimas

7.1.

Jungtinėse Amerikos Valstijose „Controlled Unclassified Information“, o Europos Sąjungoje – neskelbtina neįslaptinta informacija – tai informacija ar preliminarūs duomenys arba, tam tikrais atvejais, duomenys, susiję su dar nepriimtu sprendimu, kurie nelaikomi įslaptinta informacija, tačiau yra ribojama galimybė su jais susipažinti ar platinti, ir kurių tvarkymas reglamentuojamas instrukcijomis pagal atitinkamus Šalių įstatymus ir kitus teisės aktus, politiką ar gaires.

7.2.

Kai tinka, pagal šį Įgyvendinimo susitarimą teikiama ar sukuriama informacija pažymima nurodant jos slaptumo pobūdį pagal atitinkamus Šalių įstatymus ir kitus teisės aktus, politiką ar gaires.

7.3.

Jungtinėse Amerikos Valstijose „Controlled Unclassified Information“ reiškia informaciją, pažymėtą tokiais įrašais: „Sensitive Security Information“, „For Official Use Only“, „Law Enforcement Sensitive Information“, „Protected Critical Infrastructure Information“ ir „Sensitive But Unclassified (SBU)“ (šis sąrašas nėra baigtinis); tai gali būti ir konfidenciali verslo informacija. Europos Komisijos atveju neskelbtina neįslaptinta informacija – tai informacija, pažymėta Europos Komisijos Saugumo direktorato oficialiai patvirtinta žyma.

7.4.

Šiame Įgyvendinimo susitarime numatyta JAV „Controlled Unclassified Information“ ir ES neskelbtina neįslaptinta informacija turi būti:

7.4.1.

tinkamai pažymėta siekiant pabrėžti tai, kad ji yra neskelbtina,

7.4.2.

nenaudojama šiame Įgyvendinimo susitarime nenurodytais tikslais ir

7.4.3.

neperduodama trečiosioms šalims negavus išankstinio ją siunčiančios Šalies ar ją parengusio asmens sutikimo.

7.5.

Vadovaudamosi savo atitinkamais įstatymais ir kitais teisės aktais, Šalys imasi visų turimų priemonių, būtinų neįslaptintai informacijai, kuriai taikomi prieigos ir platinimo apribojimai, apsaugoti nuo neteisėto atskleidimo.

7.6.

Šalys gali nustatyti išsamią neskelbtinos neįslaptintos informacijos ženklinimo, laikymo, tvarkymo ir apsaugos tvarką.

8.   Ginčų sprendimas

8.1.

Ginčai dėl intelektinės nuosavybės sprendžiami laikantis Susitarimo priedo nuostatų.

8.2.

Visus klausimus ar ginčus, kylančius dėl šio Įgyvendinimo susitarimo ar su juo susijusius, išskyrus ginčus dėl intelektinės nuosavybės, Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu laikydamosi Susitarimo, įskaitant jo 12 straipsnio, nuostatų.

9.   Trukmė

Šis Įgyvendinimo susitarimas gali įsigalioti, kai jį pasirašo abi Šalys. Jis galioja tiek laiko, kiek galioja Susitarimas arba kol viena iš Šalių nenusprendžia jame nebedalyvauti. Jeigu Šalis ketina nutraukti savo dalyvavimą šiame Įgyvendinimo susitarime, ji pasistengia prieš 90 dienų apie tai pranešti kitai Šaliai. Jeigu šis Įgyvendinimo susitarimas arba Susitarimas nutraukimas ar pasibaigia jų galiojimas, siekiama toliau užtikrinti įslaptintos informacijos apsaugą ir užkirsti kelią bet kokiam neteisėtam informacijos atskleidimui laikantis Susitarimo ir 2007 m. Susitarimo dėl įslaptintos informacijos saugumo nuostatų. Šis Įgyvendinimo susitarimas gali būti keičiamas arba išplečiamas rašytiniu abiejų Šalių sutarimu.

Pasirašyta 2010 m. …

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖS VARDU

EUROPOS KOMISIJOS VARDU EUROPOS SĄJUNGOS VARDU


Top