Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0428

2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 428/2010, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/16/EB 14 straipsnį dėl išplėstinio laivų inspektavimo (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 125, 21.5.2010, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/428/oj

21.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 428/2010

2010 m. gegužės 20 d.

įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/16/EB 14 straipsnį dėl išplėstinio laivų inspektavimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės (1), ypač į jos 14 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Uosto valstybės kontrolės inspektoriai išplėstinį laivo inspektavimą turėtų vykdyti pagal konkrečių tikrintinų dalykų sąrašą ir atsižvelgti į praktines galimybes juos patikrinti arba į visus su asmenų, laivo arba uosto sauga susijusius apribojimus.

(2)

Nustatant konkrečius dalykus, kuriuos būtina patikrinti per Direktyvos 2009/16/EB VII priede išvardytų rizikos sričių išplėstinį inspektavimą, reikėtų remtis Paryžiaus susitarimo memorandumu dėl uosto valstybės kontrolės.

(3)

Nustatydami, ar galima ir kiek išsamiai būtina tikrinti kiekvieną konkretų dalyką, uosto valstybės kontrolės inspektoriai turėtų remtis profesine patirtimi.

(4)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto (COSS) nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Atliekant išplėstinį inspektavimą tikrintinų dalykų sąrašas

Atliekant Direktyvos 2009/16/EB 14 straipsnyje nurodytą išplėstinį inspektavimą, kai taikoma, tikrinami bent šio reglamento priede išvardyti konkretūs dalykai.

Jeigu tam tikro tipo laivui nenurodoma jokių konkrečių sričių, kaip apibrėžta Direktyvoje 2009/16/EB, inspektorius pasikliaudamas savo profesiniu vertinimu nusprendžia, kokius dalykus ir kokia apimtimi reikia tikrinti, siekiant įvertinti bendrą padėtį šiose srityse,

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Visas šis reglamentas privalomas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 131, 2009 5 28, p. 57.


PRIEDAS

ATLIEKANT IŠPLĖSTINĮ INSPEKTAVIMĄ TIKRINTINI KONKRETŪS DALYKAI

(kaip nurodyta Direktyvos 2009/16/EB 14 straipsnio 4 dalyje)

A.   Visų tipų laivai

a)   Struktūros būklė

korpuso ir denio būklė

b)   Nelaidumas vandeniui ir (arba) sandarumas

vandeniui nelaidžios ir (arba) sandarios durys

ventiliatoriai, ortakiai ir gaubtai

liukai

c)   Avarinės sistemos

modeliuotasis elektros energijos tiekimo nutraukimas ir avarinio generatoriaus įjungimas

avarinis apšvietimas

šulinių išsausinimo įrengimų bandymas

uždarymo įtaisų ir (arba) sandarių durų bandymas

vairo įrenginio bandymas, įskaitant avarinį vairo įrenginį

d)   Radijo ryšys

atsarginio energijos šaltinio bandymas

pagrindinių įrenginių, įskaitant informaciją apie saugumą jūroje priimančius įtaisus, bandymas

visuotinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (GMDSS) labai aukšto dažnio (VHF) kilnojamųjų įtaisų bandymas

e)   Priešgaisrinė sauga

ugniagesių mokymas, įskaitant gebėjimo naudotis ugniagesio ir gaisro gesinimo įranga bei įtaisais tikrinimą

avarinio gaisrinio siurblio bandymas (su dviem žarnomis)

nuotolinio valdymo ventiliacijos išjungimo avarinės sklendės ir susijusių sklendžių bandymas

nuotolinio valdymo avarinio degalų siurblių išjungimo bandymas

nuotolinio valdymo sparčiojo uždarymo vožtuvų bandymas

priešgaisrinės durys

stacionarieji gaisro gesinimo įrenginiai ir susiję signalizatoriai

f)   Signalizacijos sistemos

gaisrinės signalizacijos bandymas

g)   Gyvenimo ir darbo sąlygos

švartavimo įrangos, įskaitant mechanizmo pagrindus, būklė

h)   Gelbėjimosi priemonės

plūdriųjų gelbėjimo priemonių ir gelbėjimo katerių nuleidimo įrenginiai (jeigu turima įrodymų, kad nebuvo naudota, tada plūdrioji priemonė turi būti nuleidžiama ant vandens)

i)   Taršos prevencija

alyvos filtravimo įrangos bandymas

B.   Biriųjų krovinių laivas ir (arba) rūdos, biriųjų krovinių ar naftos gabenimo laivas (OBO) (jeigu gabenamas kietas birusis krovinys)

Vykdant biriųjų krovinių laivų išplėstinį inspektavimą, be A skirsnyje išvardytų dalykų tikrintini tokie dalykai:

a)   Dokumentai

Tikrinimas, ar šie dokumentai laikomi laive, ar jie užpildyti ir patvirtinti laivo vėliavos valstybės ar pripažintos organizacijos:

sustiprintos apžiūros programos (SAP), įskaitant:

i)

laivo konstrukcijos apžiūros ataskaitas

ii)

storio matavimo protokolus

iii)

būklės vertinimo ataskaitas

tikrinimo, ar gabenamą krovinį leidžiama gabenti atsižvelgiant į atitikties reikalavimams, kurie taikomi pavojingus krovinius gabenantiems laivams, dokumentą

krovos priemonių tvirtinimo

b)   Struktūros būklė

pertvarų ir komingsų būklė

balasto cisternos

Bent viena iš krovinių skyriaus balasto cisternų turi būti patikrinta per cisternos angą ir (arba) denyje įrengtą prieigos priemonę arba turi būti patenkama į tikrinamos cisternos vidų, jeigu inspektorius, atsižvelgdamas į apžiūros rezultatus ir sustiprintos apžiūros programos ataskaitas, nustato, kad yra pagrindas patekti į cisternos vidų.

C.   Dujovežis, cheminių medžiagų tanklaivis

Vykdant dujovežių ir cheminių medžiagų tanklaivių išankstinį inspektavimą, be A skirsnyje išvardytų dalykų tikrintini tokie dalykai:

a)   Dokumentai

tikrinama, ar gabenamas produktas įrašytas į galiojantį tinkamumo liudijimą

b)   Krovos darbai

krovininės cisternos stebėjimo ir saugos įtaisai, kuriais matuojama temperatūra, slėgis ir neužpildytos ertmės tūris)

deguonies analizės ir sprogiųjų dujų koncentracijos nustatymo prietaisai, įskaitant jų kalibravimą. Cheminių medžiagų aptikimo įrangos (dumplių) buvimas su konkretaus krovinio vežimui reikalingu atitinkamų dujų aptikimo vamzdelių skaičiumi

denio dušo bandymas

c)   Priešgaisrinė sauga

denyje įmontuotų stacionariųjų gaisro gesinimo įrenginių bandymas (jeigu reikia bandyti atsižvelgiant į gabenamą produktą)

d)   Gyvenimo ir darbo sąlygos

gelbėjimosi iš kajutės rinkiniai su kvėpavimo takų ir akių apsauga, jeigu reikia atsižvelgiant į produktus, įrašytus į galiojantį tinkamumo liudijimą

D.   Generalinių krovinių laivas, konteinervežis, sušaldytų krovinių laivas, žuvų perdirbimo laivas, sunkiasvorių krovinių laivas, jūrinių įrenginių aptarnavimo laivas, specialios paskirties laivas, judrusis jūrinis gręžimo įrenginys, naftos gavybos, laikymo ir perpylimo tanklaivis, kitų tipų laivai

Vykdant šiame skirsnyje išvardytų laivų išplėstinį inspektavimą, be A skirsnyje išvardytų dalykų tikrintini tokie dalykai:

a)   Nelaidumas vandeniui ir (arba) sandarumas

liukų dangčių būklė

patekimo į krovinių triumus ir (arba) krovinines cisternas priemonės

b)   Krovos darbai

krovimo įranga

aprišimo įtaisai

E.   Naftos tanklaivis ir (arba) rūdos, biriųjų krovinių ar naftos gabenimo laivas (jeigu išduotas naftos tanklaivio sertifikatas)

Vykdant naftos tanklaivių išplėstinį inspektavimą, be A skirsnyje išvardytų dalykų tikrintini tokie dalykai:

a)   Dokumentai

Tikrinimas, ar šie dokumentai laikomi laive, ar jie užpildyti ir patvirtinti laivo vėliavos valstybės ar pripažintos organizacijos:

sustiprintos apžiūros programos (SAP), įskaitant:

i)

laivo konstrukcijos apžiūros ataskaitas

ii)

storio matavimo protokolus

iii)

būklės vertinimo ataskaitas

denyje sumontuotos putų sistemos putų sertifikatas

b)   Struktūros būklė

balasto cisternos

Bent viena iš balasto cisternų, įmontuotų krovinių skyriuje, turi būti patikrinta per cisternos angą ir (arba) denyje įrengtą prieigos priemonę arba turi būti patenkama į tikrinamos cisternos vidų, jeigu inspektorius, atsižvelgdamas į apžiūros rezultatus ir sustiprintos apžiūros programos ataskaitas, nustato, kad yra pagrindas patekti į cisternos vidų.

c)   Priešgaisrinė sauga

stacionari denyje sumontuota putų sistema

inertinių dujų slėgio kontrolė ir deguonies kiekio jose kontrolė

F.   Greitaeigis keleivinis laivas, keleivinis laivas, ro-ro keleivinis laivas

Vykdant keleivinių laivų išplėstinį inspektavimą, be A skirsnyje išvardytų dalykų tikrintini tokie dalykai:

Jeigu tikslinga, gavus kapitono ar laivo operatoriaus sutikimą, Tarybos direktyvoje 1999/35/EB (1) nurodytą ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų tam tikrus tikrinimo veiksmus galima tęsti laivui plaukiant į valstybių narių uostus ar iš jų, taip siekiant patvirtinti, kad keltas ar laivas ir toliau atitinka visus būtinus saugaus plaukiojimo reikalavimus. Uosto valstybės kontrolės inspektoriai turi netrukdyti valdyti laivo ir nesudaryti aplinkybių, dėl kurių, laivo kapitono nuomone, galėtų kilti pavojus keleivių saugai, įgulai ar laivui.

a)   Dokumentai

Dokumentais pagrįsti įrodymai:

minios valdymo pratybų

susipažinimo su darbo reikalavimais pratybų

personalo, kuris susiklosčius avarinei padėčiai tiesiogiai padeda keleiviams (ypač vyresnio amžiaus ir neįgaliems keleiviams) gelbėtis iš jiems skirtų patalpų, saugos pratybų

krizių valdymo ir žmonių elgsenos mokymo

b)   Nelaidumas vandeniui ir (arba) sandarumas

pirmagalio ir laivagalio durų, jeigu taikoma

pertvarose įrengtų vandeniui nelaidžių durų nuotolinio ir rankinio valdymo įtaisų bandymas

c)   Avarinė sistema

įgulos narių susipažinimas su laivo gelbėjimo planu

d)   Krovos darbai

aprišimo įtaisai, jeigu taikoma

e)   Priešgaisrinė sauga

priešgaisrinių sklendžių uždarymo tolimojo ir rankinio valdymo įtaisų bandymas

f)   Signalizacijos sistemos

masinio informavimo sistemos bandymas

gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos bandymas

g)   Gelbėjimosi priemonės

mokymasis palikti skęstantį laivą (įskaitant gelbėjimo katerio ir gelbėjimo valties nuleidimą ant vandens)

G.   Ro-Ro krovininis laivas

Vykdant ro-ro krovininių laivų išplėstinį inspektavimą, be A skirsnyje išvardytų dalykų tikrintini tokie dalykai:

a)   Nelaidumas vandeniui ir (arba) sandarumas

pirmagalio ir laivagalio durų, jeigu taikoma

b)   Krovos darbai

aprišimo įtaisai


(1)  OL L 138, 1999 6 1, p. 1.


Top