Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0229

2010/229/: 2010 m. balandžio 22 d. Komisijos sprendimas dėl Italijos potvarkio, kuriuo nustatomi nešaldomo ilgai negendančio pieno, UAT pieno, mikrofiltruoto pasterizuoto pieno ir aukšta temperatūra pasterizuoto pieno ir pieno produktų ženklinimą reglamentuojantys standartai, projekto (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2436) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 102, 23.4.2010, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/229/oj

23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/52


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. balandžio 22 d.

dėl Italijos potvarkio, kuriuo nustatomi nešaldomo ilgai negendančio pieno, UAT pieno, mikrofiltruoto pasterizuoto pieno ir aukšta temperatūra pasterizuoto pieno ir pieno produktų ženklinimą reglamentuojantys standartai, projekto

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2436)

(Tekstas autentiškas tik italų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/229/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (1), ypač į jos 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 2000/13/EB 19 straipsnio antroje pastraipoje nustatytą tvarką 2009 m. rugpjūčio 25 d. Italijos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie potvarkio, kuriuo nustatomi nešaldomo ilgai negendančio pieno, UAT pieno, mikrofiltruoto pasterizuoto pieno ir aukšta temperatūra pasterizuoto pieno ir pieno produktų ženklinimą reglamentuojantys standartai, projektą.

(2)

Pagal potvarkio, apie kurį pranešta, 1 straipsnį jis taikomas nešaldomam ilgai negendančiam pienui, UAT pienui, mikrofiltruotam pasterizuotam pienui ir aukšta temperatūra pasterizuotam pienui ir pieno produktams.

(3)

Potvarkio, apie kurį pranešta, 2 straipsnyje nurodoma, kad sterilizuoto nešaldomo ilgai negendančio pieno, UAT pieno, mikrofiltruoto pasterizuoto pieno ir aukšta temperatūra pasterizuoto pieno etiketėse turi būti nurodyta atitinkamai apdoroto pieno kilmės šalis.

(4)

Potvarkio, apie kurį pranešta, 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pieno produktų etiketėse turi būti nurodyta šių produktų ruošimui naudojamo pieno kilmės šalis.

(5)

Potvarkio, apie kurį pranešta, 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sūrių, įskaitant varškės sūrius, kurių sudėtyje yra medžiagų, gautų perdirbant pieną ar pieno produktus, etiketėse, šios medžiagos turi būti įtrauktos į sudedamųjų dalių sąrašą nurodant šių medžiagų perdirbimui naudojamo pieno kilmės šalį.

(6)

Potvarkio, apie kurį pranešta, 4 straipsnyje nustatyta, kad sūrių, pagamintų iš varškės, etiketėse turi būti nurodyta varškėje naudojamo pieno kilmės šalis.

(7)

Direktyvoje 2000/13/EB suderintos maisto produktų ženklinimą reglamentuojančios taisyklės, pirma, numatant galimybę suderinti tam tikras nacionalines nuostatas, antra, numatant galimybę nustatyti nesuderintas nacionalines nuostatas reglamentuojančią tvarką. Derinimo taikymo sritis apibrėžta šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodyta pagrindinė informacija, kurią, remiantis 4–17 straipsniais ir juose pateiktomis išimtimis, būtina nurodyti ženklinant maisto produktus.

(8)

Visų pirma, pagal Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą informacija apie kilmės vietą yra privaloma, jei tokios informacijos nepateikus pirkėjas būtų iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto produkto kilmės. Šia nuostata sukuriamas atitinkamas mechanizmas, kuriuo mažinamas pavojus vartotojams būti suklaidintiems tuomet, kai dėl tam tikros informacijos gali atrodyti, kad tam tikro maisto produkto kilmės vieta yra kita nei tikroji.

(9)

Be to, Direktyvos 2000/13/EB 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad be šios Direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos Sąjungos nuostatomis arba, jei tokių nėra, nacionalinėmis nuostatomis apie konkrečiai nurodytus maisto produktus gali būti reikalaujama pateikti ir kitokią informaciją.

(10)

Pagal Direktyvos 2000/13/EB 18 straipsnio 2 dalį leidžiama priimti nesuderintas nacionalines nuostatas, jei jos pateisinamos viena iš ten išvardytų priežasčių, įskaitant, inter alia, sukčiavimo prevenciją ir visuomenės sveikatos apsaugą, nebent tokios nuostatos trukdytų taikyti Direktyvoje 2000/13/EB nustatytas apibrėžtis ir taisykles. Todėl kai valstybė narė pateikia pasiūlymo priimti nacionalines ženklinimo nuostatas projektą, būtina ištirti, ar šios nuostatos atitinka minėtus reikalavimus ir Sutarties nuostatas.

(11)

Italijos valdžios institucijos teigia, kad potvarkio, apie kurį pranešta, reikia siekiant apibrėžti ir kontroliuoti sterilizuoto nešaldomo ilgai negendančio pieno, UAT pieno, mikrofiltruoto pasterizuoto pieno ir aukšta temperatūra pasterizuoto pieno ir pieno produktų atsekamumo sistemą. Be to, jos teigia, kad potvarkio, apie kurį pranešta, reikia siekiant kontroliuoti potvarkio 1 straipsnyje išvardytų maisto produktų ženklinimą, kad vartotojų interesų apsauga būtų kuo geriau užtikrinta.

(12)

Atsižvelgiant į potvarkio, apie kurį pranešta, 1 straipsnyje išvardytų produktų atsekamumą, 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (2), nurodyta, kad maisto ir pašarų versle visiems gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapams turi būti nustatyta visapusio atsekamumo sistema, kad būtų galima taikyti tikslinius ir tikslius išėmimus iš apyvartos arba suteikti informaciją vartotojams ar kontroliuojantiems pareigūnams. Visų pirma, pagal minėto reglamento 18 straipsnį maisto ir pašarų verslo subjektas turi įstengti nustatyti kiekvieną asmenį, pateikusį jiems maisto produktą ir kitas įmones, kurioms buvo teikiami jų produktai. Be to, minėto reglamento 19 straipsnyje numatyti konkretūs įpareigojimai maisto verslo subjektams. Privaloma informacija apie kilmės vietą aptariamų galutinių produktų etiketėje nėra būtina informacija siekiant atitikti minėtus atsekamumo reikalavimus.

(13)

Be to, be bendro pobūdžio nurodymo apie poreikį apsaugoti vartotojų interesus, Italijos valdžios institucijos nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad, siejant su potvarkio, apie kurį pranešta, 1 straipsnyje išvardytais produktais, privaloma informacija apie kilmės vietą, išskyrus įpareigojimą, išdėstytą Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte, būtų būtina.

(14)

Todėl Italijos valdžios institucijoms nepavyko įrodyti, kad informacija apie kilmės vietą, kaip nustatyta potvarkiu, apie kurį pranešta, yra būtina, kad pasiektų vieną iš Direktyvos 2000/13/EB 18 straipsnio 2 pastraipoje išvardytų tikslų.

(15)

Atsižvelgdama į šias pastabas Komisija pagal Direktyvos 2000/13/EB 19 straipsnio trečiąją pastraipą pareiškė neigiamą nuomonę dėl minėtų nuostatų.

(16)

Todėl atitinkamai reikėtų reikalauti, kad Italijos valdžios institucijos nepriimtų aptariamo potvarkio, apie kurį pranešta, nuostatų.

(17)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Italija nepriima potvarkio, apie kurį pranešta, kuriuo nustatomi nešaldomo ilgai negendančio pieno, UAT pieno, mikrofiltruoto pasterizuoto pieno ir aukšta temperatūra pasterizuoto pieno ir pieno produktų ženklinimą reglamentuojantys standartai 2 straipsnio, 3 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 3 dalies ir 4 straipsnio (jei tai susiję su įpareigojimu nurodyti varškėje naudoto pieno kilmės šalį) nuostatų.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

(2)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.


Top