Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0332

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 332/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo nuostatos dėl Izraelio įtraukimo į trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių sąrašą (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 102, 23.4.2010, p. 10–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 133 - 141

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/332/oj

23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 332/2010

2010 m. balandžio 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo nuostatos dėl Izraelio įtraukimo į trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 punkto pirmą pastraipą ir 8 straipsnio 4 punktą,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (2), ypač į jos 24 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2002/99/EB nustatytos bendrosios gyvūnų sveikatos taisyklės, taikomos visiems gyvūninių produktų gamybos, perdirbimo ir paskirstymo Sąjungoje etapams, jų importui iš trečiųjų šalių ir iš jų gaunamiems žmonėms skirtiems produktams. Toje direktyvoje nustatyta, kad turi būti nustatytos specialios importo sąlygos, taikomos kiekvienai trečiajai šaliai ar trečiųjų šalių grupei, atsižvelgiant į jų gyvūnų sveikatos padėtį.

(2)

Direktyva 2009/158/EB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, kuriais reglamentuojama Sąjungos vidaus prekyba paukštiena ir periniais kiaušiniais, ir jų importas iš trečiųjų šalių. Toje direktyvoje nustatyta, kad paukštieną leidžiama įvežti iš paukščių gripu neužkrėstų trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių, neturinčių tokio statuso, tačiau taikančių paukščių gripo kontrolės priemones, bent lygiavertes atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose nustatytoms priemonėms.

(3)

2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (3), nustatyta, kad tame reglamente nurodytas prekes importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą galima tik iš to reglamento I priedo 1 dalyje nurodytų trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių.

(4)

Remiantis tuo reglamentu, jei trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje, anksčiau neužkrėstuose labai patogenišku paukščių gripu (LPPG), nustatomas LPPG protrūkis, ši trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius vėl laikomi neužkrėstais LPPG, jei jie atitinka tam tikras sąlygas, susijusias su ligai kontroliuoti įgyvendinama likvidavimo strategija, pagal kurią, be kitų dalykų, tinkamai išvalomos ir dezinfekuojamos visos užkrėstos įmonės. Be to, tris mėnesius po šios dalies a punkte nurodytos likvidavimo strategijos ir valymo bei dezinfekavimo pabaigos to reglamento IV priedo II dalyje nustatyta tvarka turi būti įgyvendinama paukščių gripo priežiūros programa.

(5)

Šiuo metu Izraelis yra įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje pateiktą sąrašą kaip trečioji šalis, neužkrėsta labai patogenišku paukščių gripu. Todėl iš visos šios trečiosios šalies teritorijos leidžiama importuoti paukštienos prekes, kurioms tas reglamentas taikomas.

(6)

Izraelis pranešė Komisijai apie H5N1 potipio labai patogeniško paukščių gripo protrūkį šalies teritorijoje.

(7)

Dėl šio patvirtinto LPPG protrūkio Izraelio teritorija nebėra neužkrėsta šia liga ir Izraelio veterinarijos institucijos nebeišduoda tam tikrų paukštienos prekių siuntų veterinarijos sertifikatų. Be to, Izraelis įgyvendino likvidavimo strategiją šiai ligai kontroliuoti ir jos plitimui riboti.

(8)

Apie įgyvendintas kontrolės priemones pranešta Komisijai. Komisija įvertino gautą informaciją ir Izraelio epidemiologinę padėtį.

(9)

Greiti ir ryžtingi Izraelio veiksmai ligos plitimui užkirsti ir teigiami epidemiologinės padėties vertinimo rezultatai leidžia sušvelninti tam tikrų paukštienos prekių importo į Sąjungą apribojimus ir juos taikyti tik ligos paveiktoms zonoms, kuriose Izraelio veterinarijos institucijos dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkio taip pat taiko tam tikrus apribojimus.

(10)

Be to, manoma, kad Izraelio paukščių gripo stebėjimo veiksmai atitinka Reglamento (EB) Nr. 798/2008 IV priedo II dalyje nustatytus reikalavimus.

(11)

Atsižvelgiant į palankias epidemiologinės padėties tendencijas ir susijusius paukščių gripo stebėjimo veiksmus, kurių imtasi kovojant su protrūkiu, reikėtų iki 2010 m. gegužės 1 d. sutrumpinti laikotarpį, per kurį laikinai neleidžiama importuoti į Sąjungą.

(12)

Todėl Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(13)

Siekiant įgyvendinti skirstymo zonomis reikalavimus ir sudaryti sąlygas kuo greičiau tęsti prekybą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo.

(14)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 IX priedo 1 dalis pakeičiama šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. sausio 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 343, 2009 12 22, p. 74.

(3)  OL L 226, 2008 8 23, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalis pakeičiama taip:

„1   DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų, zonų arba skyrių sąrašas

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas

Pavyzdys (-iai)

Papildomos garantijos

Galiojimo pabaigos data (1)

Galiojimo pradžios data (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albanija

AL-0

Visa šalies teritorija

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentina

AR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Australija

AU-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brazilija

BR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Šios valstijos:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ir Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Šios valstijos:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ir São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Distrito Federal ir šios valstijos:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ir São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Botsvana

BW-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY – Baltarusija

BY-0

Visa šalies teritorija

EP ir E (abu tik tranzitui per ES)

IX

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH – Šveicarija

CH-0

Visa šalies teritorija

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Čilė

CL-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN–Kinija

CN-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Šendongo provincija

POU, E

VI

P2

2004 2 6

 

 

S4

GL – Grenlandija

GL-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Honkongas

HK-0

Visa Honkongo specialiojo administracinio regiono teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Kroatija

HR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL – Izraelis

IL-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Izraelio teritorija, išskyrus IL-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

 

IL-2

Izraelio teritorija, ribojama:

vakaruose –

kelio Nr. 4,

pietuose –

kelio Nr. 5812, jungiančio su keliu Nr. 5815,

rytuose –

apsauginės sienos iki kelio Nr. 6513,

šiaurėje –

kelio Nr. 6513 iki sankirtos su keliu Nr. 65.

Nuo šio taško – tiesiai iki įvažiavimo į Givat Nili ir po to – tiesiai iki sankirtos su keliais Nr. 652 ir 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

2010 1 26

2010 5 1

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

2010 1 26

2010 5 1

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

2010 1 26

2010 5 1

 

 

S4

IN – Indija

IN-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islandija

IS-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Korėjos Respublika

KR-0

Visa šalies teritorija

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME – Juodkalnija

ME-O

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskaras

MG-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malaizija

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Vakarų pusiasalis

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

2004 2 6

 

 

 

S4

MK –

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (4)

MK-0 (4)

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Meksika

MX-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibija

NA-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Naujoji Kaledonija

NC-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Naujoji Zelandija

NZ-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Sen Pjeras ir Mikelonas

PM-0

Visa teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbija (5)

RS-0 (5)

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Rusija

RU-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapūras

SG-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Tailandas

TH-0

Visa šalies teritorija

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

2004 1 23

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

2004 1 23

 

 

 

S4

TN – Tunisas

TN-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turkija

TR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US – Jungtinės Amerikos Valstijos

US-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY – Urugvajus

UY-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Pietų Afrika

ZA-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabvė

ZW-0

Visa šalies teritorija

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4


(1)  Iki šios datos pagamintas prekes, taip pat ir plukdomas atvira jūra, galima importuoti į Sąjungą 90 dienų nuo šios datos.

(2)  Į Sąjungą galima importuoti tik po šios datos pagamintas prekes.

(3)  Pagal Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais (OL L 114, 2002 4 30, p. 132).

(4)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija; laikinas kodas, kuris neturi įtakos galutiniam šalies pavadinimui, kuris bus skirtas pasibaigus šiuo metu Jungtinių Tautų Organizacijoje vykstančioms deryboms.

(5)  Neįskaitant Kosovo, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.“


Top