EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0220

2010 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 220/2010, kuriuo patvirtinama Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto darbo jėgos atrankinio tyrimo 2013–2015 metų ad hoc modulių programa (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 67, 17.3.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 255 - 257

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/220/oj

17.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 220/2010

2010 m. kovo 16 d.

kuriuo patvirtinama Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto darbo jėgos atrankinio tyrimo 2013–2015 metų ad hoc modulių programa

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 577/98 būtina nurodyti 2013–2015 metų programos ad hoc modulių dalis.

(2)

Tam tikroms sritims, kuriose didelė nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų ir kitų su darbu susijusių sveikatos problemų rizika ir kurios dažniausiai nėra apdraustos ar yra nevisiškai apdraustos pagal nacionalinę socialinės apsaugos sistemą, kaip antai „Žvejyba ir akvakultūra“ (NACE 2 red. 03 skyrius), „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (NACE 2 red. B sekcija) arba „Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas“ (NACE 2 red. Q sekcija), būtini papildomi šaltiniai (2).

(3)

Taikant naują nelaimingų atsitikimų darbe ir su darbu susijusių sveikatos problemų ad hoc modulį, iš Europos nelaimingų atsitikimų darbe statistikos (ENADS) ir Europos profesinių ligų statistikos (EPLS) gaunama informacija taps naudingesnė ir bus galima tiesiogiai susieti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų duomenis su darbo rinkoje esančių asmenų padėtimi ir naujų pavojų (pvz., su darbu susijusios sveikatos problemos, nacionaliniuose teisės aktuose nelaikomos profesine liga) informacija.

(4)

Europos užimtumo strategijoje aiškiai išdėstytas poreikis atsižvelgti į imigrantų darbo aspektus, visų pirma į būtinybę gerinti migrantų padėtį darbo rinkoje. Tarybos sprendimu 2008/618/EB priimtose užimtumo gairėse (3), kurios yra neatsiejama pagal atnaujintą Lisabonos strategiją Europos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti skirto Jungtinio gairių rinkinio dalis, raginama daug pastangų skirti socialiai nuskriaustų, įskaitant neįgaliuosius, ir kitų žmonių, taip pat trečiųjų šalių ir ES piliečių, užimtumo skirtumams mažinti. Jose aiškiai teigiama, kaip svarbu kovoti su diskriminacija ir integruoti imigrantus, ir raginama tinkamai kontroliuoti ekonominę migraciją, kad būtų geriau tenkinami darbo rinkos poreikiai. Šioms problemoms stebėti tinkami duomenys itin svarbūs, ypač atsižvelgiant į tai, kad dėl senėjančios ES darbo jėgos ir numatomo nepakankamo tam tikrus gebėjimus turinčių asmenų skaičiaus, darbuotojų migrantų ateityje reikės vis daugiau.

(5)

Atsižvelgiant į vykstančias diskusijas dėl darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros ir į būtinybę Europos įmonėms ir darbuotojams geriau prisitaikyti – pagrindinį Europos užimtumo strategijos ir užimtumo gairių klausimą, būtina turėti duomenų, gautų atlikus naujų darbo organizavimo būdų ir darbo laiko tvarkos taikymo masto ir su tuo susijusios darbuotojų patirties Europos lygmens tyrimą.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo dokumentu patvirtinama priede išdėstyta darbo jėgos atrankinio tyrimo 2013–2015 m. ad hoc modulių programa.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 77, 1998 3 14, p. 3.

(2)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2007–2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija: gerinti darbo kokybę ir našumą“, priimtas 2007 2 21, COM(2007) 62.

(3)  OL L 198, 2008 7 26, p. 47.


PRIEDAS

DARBO JĖGOS TYRIMAS

Daugiametė ad hoc modulių programa

1.   NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE IR KITOS SU DARBU SUSIJUSIOS SVEIKATOS PROBLEMOS

Kintamųjų sąrašas: turi būti nustatytas iki 2011 m. gruodžio mėn.

Ataskaitinis laikotarpis: 2013 m. Valstybės narės gali teikti visų 52 savaičių arba metų antrojo ketvirčio duomenis.

Susijusios valstybės narės ir regionai: turi būti nustatyta iki 2011 m. gruodžio mėn.

Rezultatų reprezentatyvumas: turi būti nustatyta iki 2011 m. gruodžio mėn.

Ad hoc modulio imties išsamumas: ad hoc modulio imtis turėtų atitikti Komisijos reglamento (EB) Nr. 377/2008 (1) I priedo 4 punkto reikalavimus, t. y. informacijai apie ad hoc modulius rinkti naudojama imtis taip pat turi teikti informacijos apie struktūrinius kintamuosius.

Rezultatų pateikimas: iki 2014 m. kovo 31 d.

2.   MIGRANTŲ IR JŲ TIESIOGINIŲ PALIKUONIŲ PADĖTIS DARBO RINKOJE

Kintamųjų sąrašas: turi būti nustatytas iki 2012 m. gruodžio mėn.

Ataskaitinis laikotarpis: 2014 m. Valstybės narės gali teikti visų 52 savaičių arba metų antrojo ketvirčio duomenis.

Susijusios valstybės narės ir regionai: turi būti nustatyta iki 2012 m. gruodžio mėn.

Rezultatų reprezentatyvumas: turi būti nustatyta iki 2012 m. gruodžio mėn.

Ad hoc modulio imties išsamumas: ad hoc modulio imtis turėtų atitikti Reglamento (EB) Nr. 377/2008 I priedo 4 punkto reikalavimus, t. y. informacijai apie ad hoc modulius rinkti naudojama imtis taip pat turi teikti informacijos apie struktūrinius kintamuosius.

Rezultatų pateikimas: iki 2015 m. kovo 31 d.

3.   DARBO ORGANIZAVIMAS IR DARBO LAIKO NUSTATYMAS

Kintamųjų sąrašas: turi būti nustatytas iki 2013 m. gruodžio mėn.

Ataskaitinis laikotarpis: 2015 m. Valstybės narės gali teikti visų 52 savaičių arba metų antrojo ketvirčio duomenis.

Susijusios valstybės narės ir regionai: turi būti nustatytas iki 2013 m. gruodžio mėn.

Rezultatų reprezentatyvumas: turi būti nustatyta iki 2013 m. gruodžio mėn.

Ad hoc modulio imties išsamumas: ad hoc modulio imtis turėtų atitikti Reglamento (EB) Nr. 377/2008 I priedo 4 punkto reikalavimus, t. y. informacijai apie ad hoc modulius rinkti naudojama imtis taip pat turi teikti informacijos apie struktūrinius kintamuosius.

Rezultatų pateikimas: iki 2016 m. kovo 31 d.


(1)  OL L 114, 2008 4 26, p. 57.


Top