Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0115

2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 115/2010, kuriuo nustatomos aliumogelio naudojimo fluoridui iš natūralaus mineralinio ir šaltinio vandens šalinti sąlygos (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 37, 10.2.2010, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 241 - 243

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/115/oj

10.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 37/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 115/2010

2010 m. vasario 9 d.

kuriuo nustatomos aliumogelio naudojimo fluoridui iš natūralaus mineralinio ir šaltinio vandens šalinti sąlygos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/54/EB dėl natūralaus mineralinio vandens eksploatavimo ir pateikimo į rinką (1), ypač į jos 4 straipsnio 1 dalies c punktą ir 12 straipsnio d punktą,

atsižvelgdama į Europos maisto saugos tarnybos nuomonę,

kadangi:

(1)

2003 m. gegužės 16 d. Komisijos direktyva 2003/40/EB, nustatančia natūralių mineralinių vandenų sudedamųjų medžiagų sąrašą, koncentracijos ribas ir ženklinimo reikalavimus bei ozonu prisodrinto oro naudojimą perdirbant natūralius mineralinius ir šaltinių vandenis (2), nustatyta didžiausia leidžiama fluorido koncentracija natūraliame mineraliniame vandenyje. Atitinkama koncentracija šaltinio vandenyje nustatyta 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (3).

(2)

Kad ūkio subjektai galėtų laikytis šių direktyvų nuostatų, turėtų būti leista ruošti natūralų mineralinį ir šaltinio vandenį apdorojant aliumogeliu, kad būtų pašalintas fluoridas (toliau – fluorido šalinimas).

(3)

Atlikus fluorido šalinimo procedūrą paruoštame vandenyje neturėtų susidaryti tokia medžiagų likučių koncentracija, dėl kurios galėtų kilti pavojus visuomenės sveikatai.

(4)

Apie fluorido šalinimą turėtų būti pranešta kompetentingoms institucijoms, kad jos galėtų atlikti reikiamą kontrolę siekiant užtikrinti tinkamą paruošimą.

(5)

Taip paruošto vandens etiketėje turėtų būti nurodyta, kad buvo atlikta fluorido šalinimo procedūra.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja Europos Parlamentas bei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Leidžiama natūralų mineralinį ir šaltinio vandenį apdoroti aliumogeliu, kad būtų pašalintas fluoridas (toliau – fluorido šalinimas).

Natūralus mineralinis ir šaltinio vanduo toliau vadinamas vandeniu.

2.   Fluorido šalinimas atliekamas laikantis priede nustatytų techninių sąlygų.

2 straipsnis

Atlikus fluorido šalinimo procedūrą likučiai vandenyje turėtų būti kuo mažesni kiek tik įmanoma techniškai naudojant geriausius metodus ir nekelti pavojaus visuomenės sveikatai. Ūkio subjektas, siekdamas tai užtikrinti, įgyvendina ir stebi priede nustatytus esminius paruošimo etapus.

3 straipsnis

1.   Likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki fluorido šalinimo pradžios apie tai pranešama kompetentingoms institucijoms.

2.   Pranešdamas apie fluorido šalinimą ūkio subjektas pateikia kompetentingoms institucijoms visą reikiamą informaciją, dokumentus ir paruošimo tyrimų rezultatus, kuriais įrodoma, kad paruošimas atitinka priedą.

4 straipsnis

Vandens, kuriam taikyta fluorido šalinimo procedūra, etiketėje greta analitinės sudėties informacijos įrašoma: „Vanduo paruoštas taikant oficialiai leidžiamą adsorbcijos metodą“.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Iki 2010 m. rugpjūčio 10 d. rinkai pateiktais produktais, neatitinkančiais 4 straipsnio, gali būti prekiaujama iki 2011 m. rugpjūčio 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 164, 2009 6 26, p. 45.

(2)  OL L 126, 2003 5 22, p. 34.

(3)  OL L 330, 1998 12 5, p. 32.


PRIEDAS

Aliumogelio naudojimo fluoridui iš natūralaus mineralinio ir šaltinio vandens šalinti techninės sąlygos

Tinkamai įgyvendinami ir stebimi šie esminiai paruošimo etapai:

1.

Prieš apdorojant vandenį aliumogeliu taikoma pirminio vandens paruošimo procedūra, per kurią naudojant rūgštines arba šarmines chemines medžiagas pašalinami visi likučiai ir atvirkštinio vandens srauto procedūra pašalinamos smulkiausios dalelės.

2.

Kas viena – keturios savaitės priklausomai nuo vandens kokybės ir srauto taikoma regeneracijos procedūra. Ji atliekama naudojant adsorbuotiems jonams šalinti tinkamas chemines medžiagas, kad būtų atkurta aliumogelio adsorbcijos geba ir kad būtų pašalinta bet kokia galbūt susidariusi biologinė plėvelė. Ši procedūra atliekama trimis etapais:

apdorojimas natrio hidroksidu, kad būtų pašalinti fluorido jonai ir pakeisti hidroksido jonais,

apdorojimas rūgštimi, kad būtų pašalintas likęs natrio hidroksidas ir suaktyvinta terpė,

skalavimas geriamuoju ar demineralizuotu vandeniu ir, galiausiai, kondicionavimas vandeniu siekiant įsitikinti, kad filtras nepakeitė bendros paruošto vandens mineralinės sudėties.

3.

Pirminio paruošimo ir regeneracijos procedūroms naudojamos cheminės medžiagos ir reagentai atitinka visus susijusius Europos standartus (1) ar taikytinus nacionalinius geriamajam vandeniui paruošti naudojamų cheminių reagentų grynumo standartus.

4.

Aliumogelis atitinka Europos išplovimo bandymų standartą (EN 12902) (2), siekiant užtikrinti, kad į vandenį patekusių likučių koncentracija neviršytų Komisijos direktyvoje 2003/40/EB arba, jei ja didžiausia koncentracija nenustatyta, Tarybos direktyvoje 98/83/EB arba taikytinuose nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų didžiausios koncentracijos ribų. Bendras aliuminio jonų kiekis paruoštame vandenyje pašalinus aliuminį – pagrindinį aliumogelio komponentą – neviršija 200 μg/l, kaip nustatyta Tarybos direktyva 98/83/EB. Šis kiekis reguliariai tikrinamas vadovaujantis minėta Tarybos direktyva.

5.

Procedūros etapams taikomi geros gamybos praktikos ir RVASVT (rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų) principai, nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3).

6.

Ūkio subjektas parengia stebėsenos programą, kuria užtikrinama, kad būtų tinkamai vykdomi procedūros etapai, visų pirma susiję su esminių vandens savybių išlaikymu ir fluorido kiekiu.


(1)  Europos standartizacijos komiteto (ESK) parengti Europos standartai.

(2)  Europos standartas EN 12902 (2004). Gaminiai žmonių vartojamam vandeniui ruošti. Neorganinės pagalbinės ir košiamosios medžiagos.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.


Top