EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1211

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 337, 18.12.2009, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 210 - 219

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2018; panaikino 32018R1971

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1211/oj

18.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1211/2009

2009 m. lapkričio 25 d.

dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (4), 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos direktyva) (5), 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (6), 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) (7), ir 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (8) (toliau visos kartu vadinamos Pagrindų direktyva ir Specialiosiomis direktyvomis) siekiama sukurti Bendrijoje elektroninių ryšių vidaus rinką ir per didesnę konkurenciją užtikrinti aukšto lygio investicijas, inovacijas ir vartotojų apsaugą.

(2)

2007 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Bendrijoje (9) Bendrijos tarptinklinio ryšio požiūriu papildo ir remia taisykles, nustatytas elektroninių ryšių ES reguliavimo sistemoje.

(3)

Kad elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų vidaus rinka būtų sėkmingai plėtojama, itin svarbu visose valstybėse narėse ES reguliavimo sistemą taikyti nuosekliai. ES reguliavimo sistema nustato siektinus tikslus ir nacionalinių reguliavimo institucijų (NRI) veiklos sistemą, tuo pačiu suteikdama joms lankstumo, kad kai kuriose srityse taisyklės būtų taikomos atsižvelgiant į nacionalines sąlygas.

(4)

Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti nuoseklios reguliavimo praktikos plėtrą ir nuoseklų ES reguliavimo sistemos taikymą, 2002 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimu 2002/627/EB dėl Europos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliuotojų grupės įsteigimo (10) Komisija įsteigė Europos reguliuotojų grupę (ERG), kad ji konsultuotų Komisiją ir jai teiktų pagalbą plėtojant vidaus rinką bei apskritai palaikytų ryšį tarp NRI ir Komisijos.

(5)

ERG teigiamai prisidėjo siekiant nuoseklios reguliavimo praktikos, palengvindama NRI tarpusavio ir NRI bei Komisijos bendradarbiavimą. Šis didesnio nuoseklumo tarp NRI kūrimo metodas, pagal kurį keičiamasi informacija ir žiniomis apie praktinę patirtį, buvo sėkmingai taikomas per trumpą laikotarpį nuo jo taikymo pradžios. Siekiant toliau plėtoti elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų vidaus rinką, reikės tęsti ir intensyvinti NRI tarpusavio bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą.

(6)

Tam reikia, kad ERG būtų stiprinama ir pripažinta ES reguliavimo sistemoje kaip Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI). EERRI neturėtų turėti nei Bendrijos agentūros, nei juridinio asmens statuso. EERRI turėtų pakeisti ERG ir veikti kaip išskirtinis NRI tarpusavio ir NRI bei Komisijos bendradarbiavimo forumas vykdant įvairius įsipareigojimus pagal ES reguliavimo sistemą. EERRI turėtų teikti žinias ir įgyti pasitikėjimą dėl savo nepriklausomumo, savo konsultacijų ir informacijos kokybės, savo procedūrų ir veiklos metodų skaidrumo bei atidumo atliekant savo užduotis.

(7)

Sutelkusi žinias, EERRI turėtų teikti pagalbą NRI nekeisdama jų dabartinių funkcijų ir nedubliuodama jau vykdomo darbo, bei padėti Komisijai vykdyti jos įsipareigojimus.

(8)

EERRI turėtų tęsti ERG darbą plėtodama NRI tarpusavio ir NRI bei Komisijos bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas nuoseklus elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų ES reguliavimo sistemos taikymas visose valstybėse narėse ir tuo būdu būtų prisidėta prie vidaus rinkos plėtros.

(9)

EERRI turėtų būti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos svarstymo, diskusijų ir patariamoji įstaiga elektroninių ryšių srityje. EERRI Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos prašymu arba savo iniciatyva turėtų atitinkamai jiems teikti konsultacijas.

(10)

EERRI savo užduotis turėtų vykdyti bendradarbiaudama su veikiančiomis grupėmis bei komitetais ir neapribodama jų vaidmens, pavyzdžiui, su Ryšių komitetu, įsteigtu Direktyva 2002/21/EB (Pagrindų direktyva), Radijo spektro komitetu, įsteigtu 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (11), Radijo spektro politikos grupe, įsteigta 2002 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimu 2002/622/EB dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo (12), ir Ryšių komitetu, įsteigtu 1997 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (13).

(11)

Siekiant užtikrinti profesinę ir administracinę paramą EERRI turėtų būti įsteigtas Biuras, kuris būtų juridinio asmens statusą turinti Bendrijos įstaiga ir vykdytų jam šiame reglamente numatytas užduotis. Kad parama EERRI būtų teikiama veiksmingai, Biuras turėtų turėti teisinį, administracinį ir finansinį savarankiškumą. Biurą turėtų sudaryti Valdymo komitetas ir Administracijos vadovas.

(12)

EERRI ir Biuro organizacinė struktūra turėtų būti paprasta ir tinkama jų užduočių vykdymui.

(13)

Biuras turėtų būti Bendrijos įstaiga, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (14) (Finansinis reglamentas) 185 straipsnyje. Biurui turėtų būti taikomas 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (15) (2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač jo 47 punktas.

(14)

Kadangi siūlomo veiksmo tikslų, t. y. toliau plėtoti nuoseklią reguliavimo praktiką, intensyvinant NRI tarpusavio ir NRI bei Komisijos bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, valstybės narės negali deramai pasiekti, nes šio reglamento taikymo sritis aprėpia visą ES, ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

ĮSTEIGIMAS

1 straipsnis

Įsteigimas

1.   Įsteigiama Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI), kurios įsipareigojimai nustatyti šiame reglamente.

2.   EERRI veikia Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) ir direktyvų 2002/19/EB, 2002/20/EB, 2002/22/EB ir 2002/58/EB (Specialiųjų direktyvų) bei Reglamento (EB) Nr. 717/2007 taikymo srityje.

3.   EERRI savo užduotis vykdo nepriklausomai, nešališkai ir skaidriai. Visoje savo veikloje EERRI siekia tokių pat tikslų, kurie Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 8 straipsnyje nustatyti nacionalinėms reguliavimo institucijoms (NRI). Visų pirma, EERRI prisideda prie elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų vidaus rinkos plėtros bei veikimo gerinimo siekdama užtikrinti nuoseklų elektroninių ryšių ES reguliavimo sistemos taikymą.

4.   EERRI remiasi NRI sukaupta kompetencija ir vykdo savo užduotis bendradarbiaudama su NRI ir Komisija. EERRI remia NRI tarpusavio ir NRI bei Komisijos bendradarbiavimą. Be to, EERRI konsultuoja Komisiją, o paprašius - Europos Parlamentą ir Tarybą.

II SKYRIUS

EERRI ORGANIZACIJA

2 straipsnis

EERRI vaidmuo

EERRI:

a)

rengia ir skleidžia NRI geriausios reguliavimo praktikos pavyzdžius, pavyzdžiui, bendrus požiūrius, metodikas ar gaires ES reguliavimo sistemos įgyvendinimo srityje;

b)

paprašius teikia pagalbą NRI dėl reguliavimo klausimų;

c)

teikia nuomones dėl Komisijos sprendimų, rekomendacijų ir gairių projektų, nurodytų šiame reglamente, Pagrindų direktyvoje ir Specialiosiose direktyvose;

d)

Komisijos pagrįstu prašymu ar savo iniciatyva rengia ataskaitas bei teikia konsultacijas, o Europos Parlamento arba Tarybos pagrįstu prašymu ar savo iniciatyva teikia jiems nuomones visais jos kompetencijai priklausančiais elektroninių ryšių klausimais;

e)

Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos ir NRI prašymu padeda jiems bendrauti, diskutuoti ir keistis informacija su trečiosiomis šalimis; ir padeda Komisijai ir NRI skleisti geriausios reguliavimo praktikos pavyzdžius trečiosioms šalims.

3 straipsnis

EERRI užduotys

1.   EERRI užduotys yra šios:

a)

teikti nuomones dėl NRI priemonių projektų, susijusių su rinkos apibrėžimu, didelę įtaką rinkoje turinčių įmonių nustatymu ir teisės gynimo priemonių skyrimu, pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 7 ir 7a straipsnius; ir bendradarbiauti bei kartu dirbti su NRI pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 7 ir 7a straipsnius;

b)

teikti nuomones dėl rekomendacijų ir (arba) gairių projektų dėl pranešimuose pateiktinos informacijos formos, turinio ir išsamumo lygio pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 7b straipsnį;

c)

konsultuoti dėl rekomendacijų projektų, susijusių su atitinkamų produktų ir paslaugų rinkomis pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 15 straipsnį;

d)

teikti nuomones dėl sprendimų projektų dėl tarpvalstybinių rinkų nustatymo pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 15 straipsnį;

e)

paprašius teikti pagalbą NRI dėl atitinkamos rinkos tyrimų pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 16 straipsnį;

f)

teikti nuomones dėl sprendimų ir rekomendacijų projektų dėl suderinimo pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 19 straipsnį;

g)

konsultuoti ir teikti nuomones dėl tarpvalstybinių ginčų pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 21 straipsnį;

h)

teikti nuomones dėl sprendimų projektų, kuriais NRI leidžiama arba neleidžiama taikyti išimtines priemones, pagal Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos direktyvos) 8 straipsnį;

i)

konsultuoti dėl priemonių projektų, susijusių su veiksminga skubios pagalbos iškvietimo telefono numerio „112“ prieiga pagal Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų direktyvos) 26 straipsnį;

j)

konsultuoti dėl priemonių projektų, susijusių su veiksmingu numerių, prasidedančių skaitmenimis 116, intervalo, ypač karštosios linijos 116000 pranešimams apie dingusius vaikus numerio, įdiegimu pagal Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų direktyvos) 27a straipsnį;

k)

padėti Komisijai atnaujinant Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos direktyvos) II priedą pagal tos direktyvos 9 straipsnį;

l)

paprašius padėti NRI dėl klausimų, susijusių su sukčiavimu naudojant numeracijos išteklius arba netinkamu jų naudojimu Bendrijoje, ypač kai teikiamos tarpvalstybinės paslaugos;

m)

teikti nuomones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būtų parengtos bendros taisyklės ir reikalavimai tarpvalstybinių verslo paslaugų teikėjams;

n)

stebėti elektroninių ryšių sektorių bei apie jį pranešti ir skelbti metinę ataskaitą apie pokyčius tame sektoriuje.

2.   EERRI, Komisijai pateikus pagrįstą prašymą, gali vienbalsiai nuspręsti imtis kitų specialių užduočių, kurios yra būtinos jos vaidmeniui atlikti 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžtoje taikymo srityje.

3.   NRI ir Komisija kuo labiau atsižvelgia į visas EERRI priimtas nuomones, rekomendacijas, gaires, patarimus ar geriausios reguliavimo praktikos pavyzdžius. Tam tikrais atvejais, prieš pateikdama savo nuomonę Komisijai, EERRI gali konsultuotis su susijusiomis nacionalinėmis konkurencijos institucijomis.

4 straipsnis

EERRI sudėtis ir organizacija

1.   EERRI sudaro Reguliuotojų valdyba.

2.   Reguliuotojų valdybą sudaro po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės; toks narys yra kiekvienoje valstybėje narėje įsteigtos NRI vadovas arba paskirtas aukšto lygio atstovas, visų pirma atsakingas už kasdienio elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkų veikimo priežiūrą.

EERRI, vykdydama šiuo reglamentu pavestas užduotis, yra nepriklausoma.

Reguliuotojų valdybos nariai nesiekia gauti ir nepriima jokios Vyriausybės, Komisijos ar jokių kitų viešųjų arba privačiųjų subjektų nurodymų.

NRI paskiria po vieną pakaitinį narį iš kiekvienos valstybės narės.

Komisija dalyvauja EERRI posėdžiuose stebėtojo teisėmis, ir jai atstovaujama tinkamu lygiu.

3.   Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių ir Europos Sąjungos šalių kandidačių NRI turi stebėtojų statusą, ir joms atstovaujama tinkamu lygiu. Dalyvauti savo posėdžiuose EERRI gali kviesti ir kitus ekspertus bei stebėtojus.

4.   Laikydamasi EERRI darbo tvarkos taisyklių, Reguliuotojų valdyba iš savo narių paskiria pirmininką ir pirmininko pavaduotoją (-us). Pirmininko pavaduotojas (-ai) automatiškai ima vykdyti pirmininko pareigas, jei pirmininkas tų pareigų negali vykdyti. Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo (-jų) kadencija yra vieneri metai.

5.   Nepažeidžiant Reguliuotojų valdybos vaidmens, susijusio su pirmininko vykdomomis užduotimis, pirmininkas nesiekia gauti ir nepriima jokios Vyriausybės ar NRI, Komisijos ar jokių kitų viešųjų arba privačiųjų subjektų nurodymų.

6.   Plenarinius Reguliuotojų valdybos posėdžius šaukia jos pirmininkas, o eiliniai posėdžiai vyksta bent keturis kartus per metus. Neeiliniai posėdžiai taip pat šaukiami pirmininko iniciatyva, Komisijos ar bent trečdalio Valdybos narių prašymu. Posėdžio darbotvarkę nustato pirmininkas, ir ji viešai skelbiama.

7.   EERRI darbas gali būti organizuojamas sudarant ekspertų darbo grupes.

8.   Komisijos atstovai kviečiami į visus plenarinius Reguliuotojų valdybos posėdžius.

9.   Reguliuotojų valdyba sprendimus priima dviejų trečdalių visų savo narių balsų dauguma, jei šiame reglamente, Pagrindų direktyvoje ar Specialiosiose direktyvose nenumatyta kitaip. Kiekvienas narys arba pakaitinis narys turi vieną balsą. Reguliuotojų valdybos sprendimai skelbiami viešai ir juose NRI prašymu pateikiamos šios institucijos išlygos.

10.   Reguliuotojų valdyba priima ir viešai skelbia EERRI darbo tvarkos taisykles. Darbo tvarkos taisyklėse nustatoma išsami balsavimą reglamentuojanti tvarka, įskaitant sąlygas, kuriomis vienas narys gali veikti kito nario vardu, kvorumą reglamentuojančios taisyklės ir pranešimo apie posėdžius terminai. Be to, darbo tvarkos taisyklėmis užtikrinama, kad Reguliuotojų valdybos nariams prieš kiekvieną posėdį visada būtų pateikiamos išsamios darbotvarkės ir pasiūlymų projektai, kad jie prieš balsuodami turėtų galimybę pateikti pakeitimų. Darbo tvarkos taisyklėse, inter alia, taip pat gali būti nustatytos balsavimo skubos tvarka procedūros.

11.   6 straipsnyje nurodytas Biuras teikia administracinę ir profesinę paramą EERRI.

5 straipsnis

Reguliuotojų valdybos užduotys

1.   Reguliuotojų valdyba vykdo EERRI užduotis, numatytas 3 straipsnyje, ir priima visus sprendimus, susijusius su jos funkcijų vykdymu.

2.   Reguliuotojų valdyba prieš valstybėms narėms ar NRI atliekant savanoriškus finansinius įnašus juos patvirtina, vadovaudamasi 11 straipsnio 1 dalies b punktu pagal šią tvarką:

a)

vienbalsiai, kai visos valstybės narės ar NRI nusprendė padaryti įnašą;

b)

paprastąja balsų dauguma, kai dalis valstybių narių ar NRI vienbalsiai nusprendė padaryti įnašą.

3.   Reguliuotojų valdyba EERRI vardu pagal 22 straipsnį priima specialias nuostatas dėl teisės susipažinti su EERRI turimais dokumentais.

4.   Reguliuotojų valdyba, pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis šalimis pagal 17 straipsnio nuostatas, priima EERRI metinę darbo programą iki kiekvienų metų, ankstesnių nei tie, kuriems sudaroma programa, pabaigos. Reguliuotojų valdyba, kai tik patvirtina metinę darbo programą, perduoda ją Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

5.   Reguliuotojų valdyba priima metinę EERRI veiklos ataskaitą ir kasmet ne vėliau kaip birželio 15 d. pateikia ją Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Audito Rūmams. Europos Parlamentas gali prašyti Reguliuotojų valdybos pirmininko kreiptis į jį dėl atitinkamų klausimų, susijusių su EERRI veikla.

6 straipsnis

Biuras

1.   Įsteigiamas Biuras, kuris yra Bendrijos įstaiga, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 185 straipsnyje. Biurui taikomas 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punktas.

2.   Vadovaudamasis Reguliuotojų valdybos rekomendacijomis Biuras, visų pirma:

teikia EERRI administracinę ir profesinę paramą,

iš NRI renka informaciją ir ja keičiasi bei perduoda informaciją, susijusią su vaidmeniu ir užduotimis, nustatytais 2 straipsnio a punkte ir 3 straipsnyje,

skleidžia tarp NRI geriausios reguliavimo praktikos pavyzdžius vadovaujantis 2 straipsnio a punktu,

padeda pirmininkui organizuoti Reguliuotojų valdybos darbą,

gavęs Reguliuotojų valdybos prašymą sudaro ekspertų darbo grupes ir teikia pagalbą, kad užtikrintų sklandų šių grupių darbą.

3.   Biurą sudaro:

a)

Valdymo komitetas;

b)

Administracijos vadovas.

4.   Kiekvienoje valstybėje narėje Biuras naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal nacionalinę teisę. Pirmiausia Biuras gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto ir juo disponuoti, taip pat būti šalimi teismo procese.

5.   Biurui vadovauja Administracijos vadovas, o jame dirba tik tiek darbuotojų, kiek būtina jo pareigoms vykdyti. Darbuotojų skaičių siūlo Valdymo komiteto nariai ir Administracijos vadovas pagal 11 straipsnį. Bet koks pasiūlymas padidinti darbuotojų skaičių gali būti priimtas tik Valdymo komitetui vienbalsiai nusprendus.

7 straipsnis

Valdymo komitetas

1.   Valdymo komitetą sudaro po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės – toks narys yra kiekvienoje valstybėje narėje įsteigtos nepriklausomos NRI vadovas arba paskirtas aukšto lygio atstovas, visų pirma atsakingas už kasdienio elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkos veikimo priežiūrą – ir vienas Komisijai atstovaujantis narys.

Kiekvienas narys turi vieną balsą.

4 straipsnio nuostatos mutatis mutandis taikomos Valdymo komitetui.

2.   Valdymo komitetas skiria Administracijos vadovą. Siūlomas Administracijos vadovas nedalyvauja rengiant tokį sprendimą ar balsuojant dėl jo.

3.   Valdymo komitetas teikia patarimus Administracijos vadovui šiam atliekant savo užduotis.

4.   Valdymo komitetas atsako už darbuotojų skyrimą.

5.   Valdymo komitetas padeda ekspertų darbo grupių darbo vykdymui.

8 straipsnis

Administracijos vadovas

1.   Administracijos vadovas yra atskaitingas už savo veiklą Valdymo komitetui. Vykdydamas savo funkcijas Administracijos vadovas nesiekia gauti ir nepriima jokios valstybės narės, NRI, Komisijos ar trečiosios šalies nurodymų.

2.   Administracijos vadovą viešojo konkurso būdu skiria Valdymo komitetas, atsižvelgdamas į nuopelnus ir sugebėjimus bei patirtį elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų srityje. Prieš Valdymo komiteto atrinktą kandidatą paskiriant Administracijos vadovu, dėl jo neįpareigojančią nuomonę gali pareikšti Europos Parlamentas. Šiuo tikslu kandidatas pakviečiamas padaryti pareiškimą atsakingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į komiteto narių klausimus.

3.   Administracijos vadovo kadencija trunka trejus metus.

4.   Valdymo komitetas, atsižvelgdamas į pirmininko parengtą vertinimo ataskaitą ir tik tais atvejais, kai tai gali būti pateisinama EERRI pareigomis ir reikalavimais, gali vieną kartą pratęsti Administracijos vadovo kadenciją ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

Valdymo komitetas informuoja Europos Parlamentą apie visus ketinimus pratęsti Administracijos vadovo kadenciją.

Jei kadencija nepratęsiama, Administracijos vadovas toliau eina pareigas tol, kol paskiriamas naujas Administracijos vadovas.

9 straipsnis

Administracijos vadovo užduotys

1.   Administracijos vadovas yra atsakingas už vadovavimą Biurui.

2.   Administracijos vadovas padeda ruošti Reguliuotojų valdybos, Valdymo komiteto ir ekspertų darbo grupių darbotvarkes. Administracijos vadovas Reguliuotojų valdybos ir Valdymo komiteto darbe dalyvauja be teisės balsuoti.

3.   Kasmet Administracijos vadovas padeda Valdymo komitetui rengti kitų metų Biuro darbo programos projektą. Kitų metų darbo programos projektas pateikiamas Valdymo komitetui ne vėliau kaip birželio 30 d. ir Valdymo komitetas ją priima ne vėliau kaip rugsėjo 30 d., nedarant jokios įtakos galutiniam Europos Parlamento ir Tarybos (kartu vadinamiems „biudžeto valdymo institucija“) sprendimui dėl subsidijos.

4.   Vadovaudamasis Reguliuotojų valdybos rekomendacijomis Administracijos vadovas atlieka Biuro metinės darbo programos įgyvendinimo priežiūrą.

5.   Administracijos vadovas, prižiūrint Valdymo komitetui, imasi būtinų priemonių, visų pirma priima vidaus administracinius nurodymus ir skelbia pranešimus, siekdamas užtikrinti, kad Biuras veiktų pagal šį reglamentą.

6.   Administracijos vadovas, prižiūrint Valdymo komitetui, pagal 13 straipsnį vykdo Biuro biudžetą.

7.   Kasmet Administracijos vadovas padeda rengiant metinės EERRI veiklos ataskaitos projektą, nurodytą 5 straipsnio 5 dalyje.

10 straipsnis

Darbuotojai

1.   Biuro darbuotojams, įskaitant Administracijos vadovą, taikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, nustatyti Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (16), ir bendrai Europos bendrijos institucijų priimtos šių tarnybos nuostatų ir įdarbinimo sąlygų taikymo taisyklės.

2.   Komisijai pritarus, Valdymo komitetas patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsnyje nustatytą tvarką.

3.   Valdymo komiteto pirmininko pavaduotojas naudojasi įgaliojimais, kurie skiriančiajai institucijai suteikiami pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus, ir įgaliojimais, kurie institucijai, turinčiai teisę sudaryti sutartis, suteikiami pagal kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.

4.   Valdymo komitetas gali priimti nuostatas, pagal kurias leidžiama Biure laikinai, bet ne ilgiau kaip trejiems metams įdarbinti valstybių narių deleguotus nacionalinius ekspertus.

III SKYRIUS

FINANSINĖS NUOSTATOS

11 straipsnis

Biuro biudžetas

1.   Biuro įplaukas ir išteklius visų pirma sudaro:

a)

Bendrijos subsidija, įtraukta į atitinkamas Europos Sąjungos bendrojo biudžeto antraštes (Komisijos skirsnis), kaip nusprendė biudžeto valdymo institucija bei vadovaujantis 2006 m. gegužės 17 d. TIS 47 punktu;

b)

valstybių narių arba jų NRI savanoriški įnašai pagal 5 straipsnio 2 dalį. Šie įnašai naudojami specialiems veiklos išlaidų straipsniams finansuoti kaip apibrėžta susitarime, kurį Biuras sudarys su valstybėmis narėmis ar jų NRI pagal 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (17), 19 straipsnio 1 dalies b punktą. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad NRI turėtų tinkamų finansinių išteklių, reikalingų dalyvauti Biuro veikloje. Prieš parengiant preliminarų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą, Biuras biudžeto valdymo institucijai laiku perduoda tinkamus ir išsamius dokumentus dėl asignuotųjų pajamų pagal šį straipsnį.

2.   Biuro išlaidas sudaro darbuotojų, administracijos, infrastruktūros ir veiklos išlaidos.

3.   Turi būti išlaikyta įplaukų ir išlaidų pusiausvyra.

4.   Visos įplaukos ir išlaidos numatomos kiekvieniems finansiniams metams, sutampantiems su kalendoriniais metais, ir įtraukiamos į Biuro biudžetą.

5.   Organizacinė ir finansinė Biuro struktūra persvarstoma praėjus penkeriems metams nuo Biuro įsteigimo dienos.

12 straipsnis

Biudžeto sudarymas

1.   Kiekvienais metais ne vėliau kaip vasario 15 d. Administracijos vadovas Valdymo komitetui padeda paruošti preliminarų biudžeto projektą, apimantį kitais finansiniais metais numatomas išlaidas, kartu su numatomų pareigybių sąrašu. Kiekvienais metais Valdymo komitetas pagal parengtą projektą sudaro kitų finansinių metų Biuro įplaukų ir išlaidų sąmatą. Ne vėliau kaip kovo 31 d. Valdymo komitetas Komisijai pateikia tą sąmatą, įskaitant personalo plano projektą.

2.   Komisija pateikia sąmatą biudžeto valdymo institucijai kartu su preliminariu Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu.

3.   Remdamasi šia sąmata, Komisija preliminariame Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekte numato į bendrąjį biudžetą įtrauktinas personalo plano sumas, kurios, jos nuomone, yra būtinos, ir pasiūlo subsidijos sumą.

4.   Biudžeto valdymo institucija priima Biuro personalo planą.

5.   Biuro biudžetą sudaro Valdymo komitetas. Jis tampa galutiniu, kai priimamas galutinis Europos Sąjungos bendrasis biudžetas. Prireikus jis atitinkamai patikslinamas.

6.   Valdymo komitetas nedelsdamas praneša biudžeto valdymo institucijai apie savo ketinimą įgyvendinti projektus, kurie gali turėti reikšmingų finansinių padarinių biudžeto finansavimui, pirmiausia su nuosavybe, pavyzdžiui, pastatų nuoma ar pirkimu, susijusius projektus. Apie tai jis praneša Komisijai. Jeigu kuri nors iš biudžeto valdymo instituciją sudarančių institucijų ketina pareikšti nuomonę, ji per dvi savaites nuo informacijos apie statybų projektą gavimo dienos praneša Valdymo komitetui apie savo ketinimą pareikšti nuomonę. Jeigu atsakymo nėra, Valdymo komitetas gali pradėti vykdyti numatytą veiklą.

13 straipsnis

Biudžeto vykdymas ir kontrolė

1.   Administracijos vadovas atlieka įgaliojimus suteikiančio pareigūno vaidmenį ir vykdo Biuro biudžetą, prižiūrint Valdymo komitetui.

2.   Valdymo komitetas parengia Biuro metinę veiklos ataskaitą kartu pateikdamas sąskaitų patikimumo pareiškimą. Šie dokumentai skelbiami viešai.

3.   Ne vėliau kaip kovo 1 d. po kiekvienų finansinių metų pabaigos Biuro apskaitos pareigūnas preliminarias finansines ataskaitas kartu su finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita pateikia Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams. Biuro apskaitos pareigūnas Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat atsiunčia ataskaitą apie biudžeto ir finansų valdymą ne vėliau kaip kitų metų kovo 31 d. Po to Komisijos apskaitos pareigūnas sujungia institucijų ir decentralizuotų įstaigų preliminarias finansines ataskaitas pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 128 straipsnį.

4.   Ne vėliau kaip kovo 31 d. po kiekvienų finansinių metų pabaigos Komisijos apskaitos pareigūnas preliminarias Biuro finansines ataskaitas kartu su finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita pateikia Audito Rūmams. Finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita taip pat siunčiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Gavęs Audito Rūmų pastabas apie preliminarias Biuro finansines ataskaitas pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 129 straipsnį, Administracijos vadovas savo atsakomybe parengia galutines Biuro finansines ataskaitas ir pateikia jas Valdymo komitetui, kad jis pareikštų nuomonę.

6.   Valdymo komitetas pateikia nuomonę dėl galutinių Biuro finansinių ataskaitų.

7.   Ne vėliau kaip liepos 1 d. po finansinių metų pabaigos Administracijos vadovas šias galutines finansines ataskaitas kartu su Valdymo komiteto nuomone pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

8.   Galutinės finansinės ataskaitos skelbiamos viešai.

9.   Ne vėliau kaip spalio 15 d. Valdymo komitetas nusiunčia Audito Rūmams atsakymą į jų pastabas. Valdymo komitetas šį atsakymą taip pat siunčia Europos Parlamentui ir Komisijai.

10.   Valdymo komitetas, Europos Parlamentui paprašius ir kaip numatyta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 146 straipsnio 3 dalyje, jam pateikia visą informaciją, kurios reikia, kad būtų užtikrintas sklandus atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros taikymas.

11.   Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma priimta rekomendacija, iki n + 2 metų gegužės 15 d. priima sprendimą dėl Valdymo komiteto n finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

14 straipsnis

Vidaus kontrolės sistemos

Komisijos vidaus auditorius atsakingas už Biuro auditą.

15 straipsnis

Finansinės taisyklės

Biurui taikomas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002. Pasikonsultavęs su Komisija, Valdymo komitetas parengia Biurui taikomas papildomas finansines taisykles. Šios taisyklės gali nukrypti nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, jeigu to reikia atsižvelgiant į konkrečius Biuro veiklos poreikius ir tik Komisijai iš anksto pritarus.

16 straipsnis

Kovos su sukčiavimu priemonės

1.   Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, be jokių apribojimų taikomos 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (18) nuostatos.

2.   Biuras prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų (19) ir nedelsdamas priima atitinkamas nuostatas, taikomas visiems Biuro darbuotojams.

3.   Sprendimuose dėl finansavimo ir jų pagrindu priimtuose susitarimuose ir įgyvendinimo dokumentuose aiškiai nurodoma, kad Audito Rūmai ir OLAF prireikus gali atlikti Biuro lėšų gavėjų ir už šių lėšų skyrimą atsakingų darbuotojų patikrinimus vietoje.

IV SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

17 straipsnis

Konsultacijos

Tam tikrais atvejais EERRI, prieš priimdama nuomones, geriausios reguliavimo praktikos pavyzdžius ar ataskaitas, konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis ir suteikia joms galimybę per pagrįstą laikotarpį pateikti pastabas. EERRI konsultacijų procedūros rezultatus viešai skelbia nepažeisdama 20 straipsnio.

18 straipsnis

Skaidrumas ir atskaitomybė

EERRI ir Biuras savo veiklą vykdo itin skaidriai. EERRI ir Biuras užtikrina, kad visuomenei ir visoms suinteresuotosioms šalims būtų pateikiama objektyvi, patikima ir lengvai gaunama informacija, ypač susijusi su jų darbo rezultatais.

19 straipsnis

Informacijos teikimas EERRI ir Biurui

Komisija ir NRI teikia informaciją, kurios EERRI ir Biuras prašo, kad EERRI ir Biuras galėtų vykdyti savo užduotis. Ši informacija tvarkoma laikantis Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 5 straipsnyje nustatytų taisyklių.

20 straipsnis

Konfidencialumas

Pagal 22 straipsnį nei EERRI, nei Biuras neskelbia ar neatskleidžia trečiosioms šalims informacijos, kurią jie tvarko arba gauna ir kurią reikalaujama tvarkyti konfidencialiai.

Reguliuotojų valdybos bei Valdymo komiteto nariams, Administracijos vadovui, išorės ekspertams, įskaitant ekspertų darbo grupių ekspertus, ir Biuro darbuotojams net ir tuo atveju, jei jie baigė eiti pareigas, taikomi konfidencialumo reikalavimai pagal Sutarties 287 straipsnį.

Savo atitinkamose vidaus darbo tvarkos taisyklėse EERRI ir Biuras nustato praktinę pirmoje ir antroje pastraipose nurodytų konfidencialumo taisyklių įgyvendinimo tvarką.

21 straipsnis

Interesų deklaravimas

Reguliuotojų valdybos bei Valdymo komiteto nariai, Administracijos vadovas ir Biuro darbuotojai pateikia metinę įsipareigojimų deklaraciją ir interesų deklaraciją, kurioje nurodo tiesioginius arba netiesioginius interesus, kurie galėtų būti laikomi pažeidžiančiais jų nepriklausomumą. Tokios deklaracijos pateikiamos raštu. Viešai skelbiamos Reguliuotojų valdybos bei Valdymo komiteto narių ir Administracijos vadovo interesų deklaracijos.

22 straipsnis

Dokumentų prieinamumas

1.   EERRI ir Biuro turimiems dokumentams taikomas 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (20).

2.   Reguliuotojų valdyba ir Valdymo komitetas patvirtina praktines Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo priemones per šešis mėnesius nuo faktinės atitinkamai EERRI ir Biuro veiklos pradžios.

3.   Dėl sprendimų, priimtų pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį, gali būti pateiktas skundas ombudsmenui arba iškelta byla Europos Bendrijų Teisingumo Teisme, laikantis atitinkamai Sutarties 195 ir 230 straipsniuose nustatytų sąlygų.

23 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Biurui ir jo darbuotojams taikomas Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.

24 straipsnis

Biuro atsakomybė

1.   Nesutartinės atsakomybės atveju Biuras, remdamasis bendraisiais principais, nustatytais visų valstybių narių įstatymuose, atlygina bet kokią žalą, kurią padaro jis arba jo darbuotojai, vykdydami savo pareigas. Bet koks ginčas, kylantis dėl tokios žalos atlyginimo, priklauso Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

2.   Asmeninę Biuro darbuotojų finansinę ir drausminę atsakomybę Biurui reglamentuoja atitinkamos Biuro darbuotojams taikomos nuostatos.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25 straipsnis

Vertinimas ir peržiūra

Per trejus metus nuo faktinės atitinkamai EERRI ir Biuro veiklos pradžios Komisija skelbia vykdant EERRI ir Biuro veiklą įgytos patirties vertinimo ataskaitą. Vertinimo ataskaita apima EERRI ir Biuro pasiektus rezultatus ir jų atitinkamus darbo metodus, atsižvelgiant į šiame reglamente bei jų atitinkamose metinėse darbo programose apibrėžtus tikslus, įgaliojimus ir užduotis. Vertinimo ataskaitoje atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių nuomonę Bendrijos bei nacionaliniu lygmeniu ir ji siunčiama Europos Parlamentui bei Tarybai. Europos Parlamentas pateikia nuomonę dėl vertinimo ataskaitos.

26 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2009 m. lapkričio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

Å. TORSTENSSON


(1)  OL C 224, 2008 8 30, p. 50.

(2)  OL C 257, 2008 10 9, p. 51.

(3)  2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2009 m. vasario 16 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 75 E, 2009 3 31, p. 67), 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento pozicija ir 2009 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

(5)  OL L 108, 2002 4 24, p. 7.

(6)  OL L 108, 2002 4 24, p. 21.

(7)  OL L 108, 2002 4 24, p. 51.

(8)  OL L 201, 2002 7 31, p. 37.

(9)  OL L 171, 2007 6 29, p. 32.

(10)  OL L 200, 2002 7 30, p. 38.

(11)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(12)  OL L 198, 2002 7 27, p. 49.

(13)  OL L 202, 1997 7 30, p. 60.

(14)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(15)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(16)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(17)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(18)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(19)  OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

(20)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.


Top