Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0604

2009/604/EB: 2009 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos sprendimas dėl Europos bendrijos 2009 m. finansinio įnašo dvejų metų trukmės bandomajam projektui, skirtam oro kokybei mokyklose

OJ L 206, 8.8.2009, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/604/oj

8.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/16


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. rugpjūčio 7 d.

dėl Europos bendrijos 2009 m. finansinio įnašo dvejų metų trukmės bandomajam projektui, skirtam oro kokybei mokyklose

(2009/604/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (1), ypač į jo 49 straipsnio 6 dalies a ir b punktus ir 75 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 90 straipsnį,

kadangi:

(1)

Bendrajame Europos Sąjungos biudžete 2009 m. numatyta biudžeto eilutė 17 03 09 – Bandomasis sveikatos, aplinkos, transporto ir klimato kaitos kompleksinių tyrimų projektas (SATK). Patalpų ir lauko oro kokybės gerinimas.

(2)

Pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (toliau – finansinis reglamentas) 49 straipsnio 1 dalį biudžete numatyti asignavimai bet kuriai Bendrijų arba Europos Sąjungos veiklai gali būti naudojami tik priėmus pagrindinį teisės aktą.

(3)

Pagal finansinio reglamento 49 straipsnio 6 dalies a ir b punktus, nukrypstant nuo 49 straipsnio 1 dalies, asignavimai eksperimentinio pobūdžio bandomosioms schemoms, skirtoms veiklos ekonominiam pagrįstumui ir jos naudingumui nustatyti, ir asignavimai parengiamajai veiklai EB steigimo sutarties taikymo srityje, skirti parengti tolesnės veiklos pasiūlymus, gali būti įgyvendinami be pagrindinio teisės akto, jei veiksmai, kuriems finansuoti jie yra skirti, priskiriami Europos Bendrijų ar Europos Sąjungos įgaliojimams.

(4)

Finansinio reglamento 75 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prieš išlaidų paskirties nustatymą institucija arba kitos institucijos, kurioms institucija yra pavedusi tokius įgaliojimus, priima finansavimo sprendimą.

(5)

Pagal Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 90 straipsnio 2 dalį, (toliau – „išsamios finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklės“), kai atitinkamų asignavimų vykdymas yra numatytas metinėje darbo programoje, kurią sudaro išsamus veiksmo (-ų) pagrindas, ši darbo programa laikoma sprendimu dėl finansavimo dotacijų ir viešųjų pirkimų atveju.

(6)

Biudžeto valdymo institucija asignavo konkretų finansavimą Europos Sąjungos 2009 m. biudžete, biudžeto eilute 17 03 09 – Bandomasis sveikatos, aplinkos, transporto ir klimato kaitos kompleksinių tyrimų projektas (SATK). Patalpų ir lauko oro kokybės gerinimas.

(7)

Reikėtų priimti metinį bandomojo sveikatos, aplinkos, transporto ir klimato kaitos kompleksinių tyrimų projekto (SATK) patalpų ir lauko oro kokybės gerinimo darbo planą, kuris taps šio projekto finansavimo sprendimu, pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir išsamių finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Priede išdėstyta darbų programa yra patvirtinta ir finansuojama pagal 2009 m. Europos Bendrijų bendrojo biudžeto eilutę 17 03 09, neviršijant 4 000 000 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra šio projekto finansavimo sprendimas, pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir išsamių finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnį.

Už jo įgyvendinimą atsakingas sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktorius.

Priimta Briuselyje, 2009 m. rugpjūčio 7 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(2)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Bandomasis sveikatos, aplinkos, transporto ir klimato kaitos kompleksinių tyrimų projektas (SATK) – Patalpų ir lauko oro kokybės gerinimas (biudžeto eilutė 17 03 09)

1.   ĮVADAS

1.1.   Biudžeto eilutė: 17 03 09

1.2.   Pagrindinis teisės aktas

Bandomasis projektas pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo bendrojo biudžeto (1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1525/2007 (2)

1.3.   Bendrieji bandomojo projekto tikslai

Biudžeto valdymo institucija pateikė Komisijai finansavimo asignavimus bandomajam projektui, kurio tikslas – pagilinti mūsų žinias apie patalpų oro kokybę mokyklose ir vaikų priežiūros įstaigose.

Anksčiau patalpų oro kokybės tyrimams būdavo skiriama mažiau dėmesio negu lauko oro kokybės tyrimams, net jeigu pastarieji kai kuriais atvejais pritaikomi patalpų orui. Taip pat jau esama išsamių bendrųjų teisės aktų nuostatų dėl lauko oro, tuo tarpu patalpų oro kokybė reguliuojama paskirų iniciatyvų ir teisės aktų. Patalpų oro mokyklose kokybė buvo daug mažiau tyrinėta, palyginti su patalpų oro kokybe kitose vidaus aplinkose. Atsižvelgiant į tai, kad apie 20 % ES gyventojų kiekvieną dieną praleidžia daug laiko mokyklose ir į tai, kad visoje Europoje vis daugiau asmenų (ypač vaikų) suserga astma ir kitomis kvėpavimo takų ligomis projektu siekiama:

nustatyti ir išanalizuoti patalpų oro problemas mokyklose, didžiausią dėmesį kreipiant į patalpų vėdinimą, pastatų statybą, tvarkybą ir valymą,

įvertinti tinkamo vėdinimo veiksmingumą, kad būtų galima sumažinti aplinkos oro užterštumą mokyklose,

įvertinti klimato kaitos (dėl karščio bangų, šalčio bangų dažnėjimo ir oro teršalų daugėjimo) poveikį vaikų sveikatai mokyklose,

įvertinti oro taršos lauke mažinimo priemonių, taip pat trumpalaikių priemonių, poveikį oro kokybei mokyklų patalpose ir poveikį vaikams mokyklos aplinkoje,

pateikti atitinkamas rekomendacijas, kaip spręsti oro kokybės problemas mokyklos aplinkoje.

1.4.   2009 m. prioritetai

1.

Mokyklų patalpose atlikti matavimus, kad būtų surinkti nauji duomenys apie svarbiausių oro teršalų koncentraciją mokyklų patalpose.

2.

Įvertinti transporto (kelių eismo) ir klimato kaitos poveikį mokyklos aplinkai.

3.

Įvertinti aplinkos teršalų patalpose poveikį vaikų sveikatai ir pateikti rekomendacijas kaip gerinant mokyklos aplinkos kokybę ir taikant kitas susijusias priemones užtikrinti susirgimų prevenciją ir mažinti kvėpavimo takų susirgimų skaičių.

4.

Sistemingai atlikti kiekybinį patalpų oro teršalų šaltinių mokyklos aplinkoje skirstymą. Nustatyti pagrindinius taršos šaltinius, kad būtų galima jų sumažinti. Šiame kontekste ypač svarbu gilinti žinias apie vartojamus produktus ir statybinių medžiagų taršą.

5.

Ištirti cheminės ir biocheminės sąveikos mechanizmus oro mišiniuose, būdinguose mokykloms įvairiose geografinėse platumose, ir sukurti metodologiją, kuria remiantis būtų galima gauti daugiau žinių apie tokių sąveikų pavojų sveikatai ir jų keliamą bendrą pavojų sveikatai.

6.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, sukurti bendrąsias Europos mokyklų sveikatos gaires.

Anksčiau Europos Komisija ir Parlamentas parėmė du projektus, susijusius su šia tema.

2001 m. Europos Komisija parėmė projektą dėl kvėpavimo takų sveikatos penkių Europos miestų Danijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Norvegijoje ir Švedijoje mokyklose. Projekto rezultatai atskleidė bendras problemas, pvz., nepakankamą vėdinimą, didelį dulkių, pelėsių ir alergenų kiekį ore. Projekto išvada – panašus tyrimas, aprėpiantis visas valstybes nares, būtų labai naudingas (3).

2008 m. buvo oficialiai pristatytas Europos Parlamento finansuotas bandomasis projektas, kurį įgyvendinant tirtas patalpų ore esančių cheminių medžiagų poveikis ir galimas pavojus sveikatai. Įgyvendinant projektą taip pat tirta atrinktų ES valstybių narių mokyklų ir vaikų darželių padėtis. Svarbiausiosiose išvadose pabrėžiama, kad būtina atlikti tolesnius tyrimus ir ištirti patalpų (ypač vidaus aplinkos, kurioje vaikai būna daug laiko, t. y. mokyklų ir vaikų darželių) oro taršos poveikį visuomenės sveikatai Europos Sąjungoje (4).

Nutarta, kad 2009 m., atsižvelgiant į biudžeto galimybes, bandomasis projektas turėtų apimti daugiau ES valstybių narių, visų pirma naujųjų ES valstybių narių. Į projektą taip pat reikia įtraukti šalis kandidates, taip pat Vidurio ir Rytų Europos šalis. Projekto tikslas – parengti taisomųjų priemonių gaires, apimančias platesnį padėties Europoje spektrą.

Bandomasis projektas turėtų būti grindžiamas ankstesniais projektais ir papildyti esamus šios srities projektus (pvz., HITEA) (5).

2.   FINANSINĖS PARAMOS FORMA – KVIETIMAS DALYVAUTI KONKURSE

2.1.   Išteklių paskirstymas tarp sričių ir (arba) veiksmų, kurie turi būti įgyvendinti (žr. žemiau)

Visa turima suma: 4 000 000 EUR. Remiantis viešojo kvietimo dalyvauti konkurse rezultatais bus sudaryta viena bendra paslaugų teikimo sutartis.

2.2.   Laukiami remtinų veiksmų rezultatai

Kvietimo tikslas – pagilinti mūsų žinias apie patalpų oro kokybę mokyklose, nes vaikai, daugiausia savo laiko būnantys mokykloje, yra ypač pažeidžiami dėl oro taršos. Be to, tyrimu siekiama surinkti žinias apie problemų įvairiose Europos mokyklose įvairovę. Remiantis tyrimu bus pateiktos įvairių problemų sprendimo, kuriant sveiką mokyklos aplinką, gairės.

2.3.   Orientacinis tvarkaraštis

Kvietimas dalyvauti konkurse

iki 2009 m. pirmojo pusmečio pabaigos

Vykdytojo atrinkimas ir sutarties pasirašymas

iki 2009 m. pabaigos


(1)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(2)  OL L 343, 2007 12 27, p. 9.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Patalpų taršos poveikis sveikatai: mikrobiologinių, toksikologinių ir epidemiologinių aspektų integravimas; http://www.hitea.eu/


Top