Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0049

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/49/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB, kiek tai susiję su vidutinio dydžio bendrovėms taikomais atskleidimo reikalavimais ir pareiga rengti konsoliduotą atskaitomybę (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 161 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; netiesiogiai panaikino 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/49/oj

26.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/42


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/49/EB

2009 m. birželio 18 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB, kiek tai susiję su vidutinio dydžio bendrovėms taikomais atskleidimo reikalavimais ir pareiga rengti konsoliduotą atskaitomybę

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 44 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

2007 m. kovo 8–9 d. Europos Vadovų Taryba pirmininkaujančios valstybės narės išvadose pabrėžė, kad svarbi Europos ekonomikos skatinimo priemonė yra administracinės naštos mažinimas, pirmiausia todėl, kad jis gali būti naudingas mažoms ir vidutinio dydžio bendrovėms. Ji pabrėžė, kad administracinei naštai sumažinti būtinos didelės bendros – ir Europos Sąjungos, ir valstybių narių pastangos.

(2)

Apskaita ir auditas pripažinti sritimis, kuriose gali būti mažinama Bendrijos bendrovių administracinė našta.

(3)

2007 m. liepos 10 d. Komisijos komunikate dėl supaprastintos bendrovių verslo aplinkos bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityse nustatomi 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtosios Tarybos direktyvos 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių (3), ir 1983 m. birželio 13 d. Septintosios Tarybos direktyvos 83/349/EEB dėl konsoliduotos atskaitomybės (4), pakeitimai. Ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į tai, kaip mažoms ir vidutinio dydžio bendrovėms dar palengvinti atskaitomybę.

(4)

Anksčiau nemažai pakeitimų buvo padaryta tam, kad bendrovės, kurioms taikomos Direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB, galėtų taikyti Tarptautiniuose finansinės atskaitomybės standartuose (IFRS) numatytus apskaitos metodus. Pagal 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (5) bendrovės, kurių vertybiniais popieriais yra leista prekiauti kurios nors valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, turi rengti savo konsoliduotą atskaitomybę laikydamosi IFRS, ir todėl joms netaikomi daugelis Direktyvose 78/660/EEB ir 83/349/EEB nustatytų reikalavimų. Tačiau tos direktyvos išlieka Bendrijos mažų ir vidutinio dydžio bendrovių apskaitos pagrindu.

(5)

Mažoms ir vidutinio dydžio bendrovėms dažnai taikomos tos pačios taisyklės kaip didesnėms bendrovėms, bet į specifinius jų apskaitos poreikius atsižvelgiama retai. Ypač didelį susirūpinimą šioms bendrovėms kelia didėjantis atskleidimo reikalavimų skaičius. Dėl daugybės atskaitomybės taisyklių didėja finansinė našta, be to, jos gali trukdyti veiksmingai naudoti kapitalą rezultatyviems tikslams.

(6)

Taikant Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 taip pat paaiškėjo, kad būtina išaiškinti pagal Direktyvą 83/349/EEB reikalaujamų apskaitos standartų ir IFRS ryšį.

(7)

Tais atvejais, kai formavimo išlaidos balanse gali būti laikomos turtu, Direktyvos 78/660/EEB 34 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad šios išlaidos būtų paaiškintos atskaitomybės aiškinamajame rašte. Pagal tos direktyvos 44 straipsnio 2 dalį mažoms bendrovėms šis reikalavimas atskleisti informaciją gali būti netaikomas. Siekiant sumažinti nereikalingą administracinę naštą, taip pat turėtų būti numatyta galimybė ir vidutinio dydžio bendroves atleisti nuo tokio atskleidimo reikalavimo.

(8)

Direktyvoje 83/349/EEB reikalaujama, kad patronuojanti bendrovė rengtų konsoliduotą atskaitomybę, net jeigu vienintelė dukterinė bendrovė arba visos dukterinės bendrovės kartu nėra reikšmingos taikant šios direktyvos 16 straipsnio 3 dalį. Todėl šioms bendrovėms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir jos turi rengti konsoliduotas finansines atskaitomybes pagal IFRS. Šis reikalavimas laikomas apsunkinančiu, kai patronuojanti bendrovė turi tik nereikšmingų dukterinių bendrovių. Todėl patronuojančiai bendrovei neturėtų būti taikoma pareiga rengti konsoliduotas atskaitomybes ir konsoliduotąjį metinį pranešimą, jei ji turi tik tokias dukterines bendroves, kurios tiek atskirai, tiek visos kartu laikomos nereikšmingomis. Nors ta teisės aktų numatyta pareiga turėtų būti panaikinta, patronuojanti bendrovė turėtų turėti galimybę rengti konsoliduotas atskaitomybę ir konsoliduotą metinę atskaitomybę savo iniciatyva.

(9)

Šios direktyvos tikslo – sumažinti administracinę naštą, susijusią su vidutinio dydžio bendrovėms taikomais tam tikrais atskleidimo reikalavimais ir pareiga tam tikroms Bendrijos bendrovėms rengti konsoliduotą atskaitomybę – valstybės narės deramai negali pasiekti, dėl veiksmų masto bei poveikio to tikslo geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali patvirtinti priemones, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(10)

Todėl Direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

(11)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (6) 34 punktą valstybės narės skatinamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kuriose kuo geriau būtų parodoma šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių koreliacija, ir viešai jas paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 78/660/EEB pakeitimas

Direktyvos 78/660/EEB 45 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirmas sakinys keičiamas taip:

„Valstybės narės 27 straipsnyje nurodytoms bendrovėms gali leisti neteikti 34 straipsnio 2 dalyje ir 43 straipsnio 1 dalies 8 punkte reikalaujamos informacijos.“

2 straipsnis

Direktyvos 83/349/EEB pakeitimas

Direktyvos 83/349/EEB 13 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„2a.   Nedarant poveikio 4 straipsnio 2 dalies ir 5 bei 6 straipsnių taikymui, bet kuriai patronuojančiai bendrovei, kuriai taikoma valstybės narės nacionalinė teisė, turinčiai tik tokias dukterines bendroves, kurios kiekviena atskirai ar visos kartu nėra reikšmingos taikant 16 straipsnio 3 dalį, 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga neprivaloma“.

3 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas, būtinus laikytis šios direktyvos, anksčiau nei 2011 m. sausio 1 d. Jos nedelsdamos apie tai informuoja Komisiją.

Valstybės narės, patvirtindamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

Š. FÜLE


(1)  OL C 77, 2009 3 31, p. 37.

(2)  2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 222, 1978 8 14, p. 11.

(4)  OL L 193, 1983 7 18, p. 1.

(5)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(6)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.


Top