Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_144_R_0020_01

2009/432/EB: 2008 m. lapkričio 4 d. Tarybos sprendimas dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto, pasirašymo
Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto

OJ L 144, 9.6.2009, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/20


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 4 d.

dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto, pasirašymo

(2009/432/EB)

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos pirmuoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į 2005 m. Stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto (toliau – susitarimas) pasirašytas 2002 m. gruodžio 6 d. Briuselyje ir įsigaliojo 2008 m. kovo 1 d. (1).

(2)

2006 m. spalio 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis dėl protokolo su Kinija, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas, kad būtų atsižvelgta į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą.

(3)

2008 m. vasario 28 d. abi šalys parafavo protokolą.

(4)

Todėl protokolas turi būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto priimamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių vardu.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu teikia protokolo 3 straipsnyje numatytą pranešimą.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. LAGARDE


(1)  OL L 46, 2008 2 21, p. 25.


PROTOKOLAS,

kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ

(toliau – valstybės narės), atstovaujamos Europos Sąjungos Tarybos, bei EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija), atstovaujama Europos Sąjungos Tarybos,

– viena susitariančioji šalis – ir

KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ,

– kita susitariančioji šalis, –

ATSIŽVELGDAMOS į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, taigi ir į Bendriją 2007 m. sausio 1 d.,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Bulgarijos Respublika ir Rumunija yra Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl jūrų transporto (toliau – susitarimas), pasirašyto 2002 m. gruodžio 6 d. Briuselyje ir įsigaliojusio 2008 m. kovo 1 d., šalys.

2 straipsnis

Prie šio protokolo pridėti susitarimo tekstai bulgarų ir rumunų kalbomis yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis kaip ir tekstai kitomis kalbomis, sudaryti pagal šio susitarimo 14 straipsnį.

3 straipsnis

Atlikusios vidaus teisines procedūras, reikalingas, kad įsigaliotų šis protokolas, susitariančios šalys praneša apie tai viena kitai. Šis protokolas įsigalioja tą dieną, kurią gaunamas paskutinis raštiškas pranešimas.

4 straipsnis

Šis protokolas sudarytas du tūkstančiai devintų metų kovo trisdešimt pirmą dieną Briuselyje dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, prancūzų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir kinų kalbomis, ir visi šie tekstai yra autentiški.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

За правителството на Китайската народна република

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour la gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Ķīnas Népköztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Voor de regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze

Za vládu Čínskej l'udovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


Top