Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0340

2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 107, 17.4.2008, p. 6–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 025 P. 283 - 302

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/340/oj

17.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 340/2008

2008 m. balandžio 16 d.

dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 74 straipsnio 1 dalį ir 132 straipsnį,

kadangi:

(1)

Turėtų būti nustatyta Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) renkamų mokesčių sandara ir dydis bei mokėjimo taisyklės.

(2)

Mokesčių sandara ir suma turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į darbą, kurį turi atlikti Agentūra ir kompetentingos institucijos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, bei būti tokio dydžio, kad būtų užtikrinta, jog iš jų gaunamos pajamos (kartu su kitais Agentūros pajamų šaltiniais pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 96 straipsnio 1 dalį) būtų pakankamos padengti išlaidas, susijusias su suteiktomis paslaugomis. Mokesčiai už registraciją turėtų būti nustatyti taip pat atsižvelgiant į darbą, kurį gali reikėti atlikti pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VI antraštinę dalį.

(3)

Už cheminių medžiagų registravimą turėtų būti nustatytas mokestis, kuris turėtų priklausyti nuo tų cheminių medžiagų kiekio tonomis. Tačiau mokestis neturėtų būti renkamas už registravimą, kuriam taikoma Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 74 straipsnio 2 dalis.

(4)

Specialieji mokesčiai turėtų būti renkami, jei izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos registruojamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 17 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 2 ar 3 dalį, arba 19 straipsnį.

(5)

Taip pat mokesčiai turėtų būti mokami už prašymus, pateiktus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 10 straipsnio a punkto xi papunktį.

(6)

Mokestis turėtų būti renkamas už registracijos dokumentacijos atnaujinimą. Visų pirma, mokestis turėtų būti mokamas už kiekio tonomis lygio informacijos atnaujinimą, už registruotojo tapatybės, dėl kurios keičiasi juridinio asmens statusas, keitimą ir už tam tikrus registracijos dokumentacijoje pateiktos informacijos statuso pakeitimus.

(7)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 straipsnį mokestis turėtų būti renkamas už informacijos apie produkto ir technologinius tyrimus bei plėtrą (PTTP) pateikimą. Mokestis turėtų būti renkamas ir už visus prašymus pratęsti PTTP išimtį.

(8)

Mokestis turėtų būti renkamas už paraiškos autorizacijai gauti pateikimą. Mokestis turėtų būti sudarytas iš bazinio mokesčio, kuris turėtų būti taikomas vienai cheminei medžiagai, vienam naudojimo būdui ir vienam pareiškėjui, ir papildomų mokesčių už bet kurią papildomai paraiškoje nurodytą cheminę medžiagą, naudojimo būdą ar pareiškėją. Mokestis taip pat turėtų būti renkamas už peržiūros ataskaitos pateikimą.

(9)

Sumažinti mokesčiai turėtų būti taikomi tam tikrais atvejais, kai informacija teikiama bendrai. Sumažinti mokesčiai taip pat turėtų būti taikomi mikro, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), apibrėžtoms 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB dėl mikro, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (2).

(10)

Paskirtojo vienintelio atstovo atveju vertinimas, ar sumažinimas taikomas MVĮ, turėtų būti atliekamas remiantis ne Bendrijos gamintojo, preparato ruošėjo ar gaminio gamintojo, kurį atstovauja tas vienintelis atstovas tame sandoryje, darbuotojų skaičiumi, apyvarta ir balanso informacija, įskaitant atitinkamą informaciją iš su ne Bendrijos gamintoju, preparato ruošėju ar gaminio gamintoju susijusių ir bendradarbiaujančių bendrovių pagal Rekomendaciją 2003/361/EB.

(11)

Šiame reglamente nustatyti sumažinimai turėtų būti taikomi remiantis subjekto, kuris teigia turintis teisę į sumažinimą, deklaracija. Nuo klaidingos informacijos pateikimo turėtų atgrasyti Agentūros nustatytas administravimo mokestis ir, jei reikia, valstybių narių taikoma atgrasomoji bauda.

(12)

Mokestis turėtų būti renkamas už visus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 92 pateiktus skundus. Mokesčio dydis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į atliekamo darbo sudėtingumą.

(13)

Mokesčiai turėtų būti renkami tik eurais.

(14)

Dalis Agentūros surinktų mokesčių turėtų būti pervedami valstybių narių kompetentingoms institucijoms kaip kompensacija už Agentūros komitetų pranešėjų darbą ir, jei reikia, už kitas Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nurodytas užduotis. Didžiausią valstybių narių kompetentingoms institucijoms pervedamų mokesčių dalį turėtų nustatyti Agentūros valdančioji taryba, gavusi palankią Komisijos nuomonę.

(15)

Nustatydama sumas, kurios turėtų būti pervestos valstybių narių kompetentingoms institucijoms, ir nustatydama būtiną atlygį už visus kitus Agentūros užsakymu atliktus darbus, Agentūros valdančioji taryba turėtų laikytis gero finansų valdymo principo, kaip nustatyta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 27 straipsnyje (3). Ji taip pat turėtų užtikrinti, kad Agentūra toliau turėtų pakankamai finansinių išteklių užduotims vykdyti, atsižvelgdama į esamus ir daugiamečius apskaičiuotus biudžeto asignavimus bei turėtų atsižvelgti į valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamo darbo krūvį.

(16)

Pagal šį reglamentą renkamų mokesčių mokėjimo terminai turėtų būti nustatomi tinkamai atsižvelgiant į Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytų procedūrų terminus. Visų pirma, pirmasis mokesčio už registracijos dokumentacijos pateikimą ar jos atnaujinimo pateikimą mokėjimo terminas turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į laikotarpius, per kuriuos Agentūra privalo atlikti išsamumo patikrinimą. Taip pat pirmasis mokesčio už pranešimus dėl prievolės registruoti, vykdant produkto ir technologinius tyrimus bei plėtrą, išimties suteikimą mokėjimo terminas turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą. Tačiau Agentūra turėtų nustatyti antrąjį protingos trukmės terminą atlikti mokėjimams, kurie nebuvo įvykdyti iki pirmojo termino pabaigos.

(17)

Šiame reglamente nustatyti mokesčiai turėtų būti koreguojami atsižvelgiant į infliaciją ir šiam tikslui turėtų būti naudojamas pagal 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų (4) Eurostato skelbiamas Europos vartotojų kainų indeksas.

(18)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

DALYKAS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatytas Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) renkamų mokesčių dydis ir mokėjimo taisyklės, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1907/2006.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

1)

MVĮ – tai mikro, mažosios ar vidutinio dydžio įmonės, kaip nurodyta Rekomendacijoje 2003/361/EB;

2)

vidutinės įmonės – tai vidutinio dydžio įmonės, kaip nurodyta Rekomendacijoje 2003/361/EB;

3)

mažosios įmonės – tai mažos įmonės, kaip nurodyta Rekomendacijoje 2003/361/EB;

4)

mikro įmonės – tai mikroįmonės, kaip nurodyta Rekomendacijoje 2003/361/EB.

II   SKYRIUS

MOKESČIAI

3 straipsnis

Mokesčiai už registracijos dokumentaciją, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 6, 7 arba 11 straipsnius

1.   Kaip nustatyta šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, Agentūra renka mokestį už bet kokią cheminės medžiagos registraciją pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 6, 7 arba 11 straipsnius.

Tačiau mokesčiai nerenkami už cheminės medžiagos, kurios kiekis yra nuo 1 iki 10 tonų, registraciją, jei registracijos dokumentacijoje pateikta visa informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priede, kaip nustatyta to reglamento 74 straipsnio 2 dalyje.

2.   Jei cheminės medžiagos, kurios kiekis yra nuo 1 iki 10 tonų, registracijos dokumentacijoje pateikta ne visa informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priede, Agentūra renka mokestį, kaip nustatyta šio reglamento I priede.

Agentūra renka mokestį už bet kokią cheminės medžiagos, kurios kiekis yra 10 tonų ar daugiau, registraciją, kaip nustatyta I priede.

3.   Jei registracijos dokumentacija teikiama bendrai, Agentūra renka sumažintą mokestį iš kiekvieno registruotojo, kaip nustatyta I priede.

Tačiau jei registruotojas atskirai pateikia dalį reikalingos informacijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 10 straipsnio a punkto iv, vi, vii ir ix papunkčius, Agentūra iš šio registruotojo renka mokestį už atskirą registracijos dokumentacijos pateikimą, kaip nustatyta šio reglamento I priede.

4.   Jei registruotojas yra MVĮ, Agentūra renka sumažintą mokestį, kaip nustatyta I priedo 2 lentelėje.

5.   Pagal 1–4 dalis nustatyti mokesčiai sumokami per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Agentūra pateikia registruotojui sąskaitą faktūrą.

Tačiau sąskaitos faktūros už preliminariai užregistruotos cheminės medžiagos registracijos dokumentaciją, Agentūrai pateiktą per dviejų mėnesių laikotarpiu iki atitinkamos registracijos termino, nustatyto Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 23 straipsnyje, apmokamos per 30 dienų nuo tos datos, kurią Agentūra pateikė sąskaitą faktūrą registruotojui.

6.   Jei mokėjimas neįvykdomas iki 5 dalyje nustatyto termino pabaigos, Agentūra nustato antrą mokėjimo terminą. Jei mokėjimas neįvykdomas iki antro termino pabaigos, registracijos dokumentacija atmetama.

7.   Jei registracijos dokumentacija buvo atmesta dėl to, kad registruotojas nepateikė trūkstamos informacijos ar dėl to, kad nesumokėjo mokesčio iki nustatytų terminų pabaigos, su ta registracija susiję sumokėti mokesčiai registruotojui negrąžinami ir neįskaitomi kitu būdu.

4 straipsnis

Mokesčiai už registracijos dokumentaciją, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 17 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 2 ar 3 dalį, arba 19 straipsnį

1.   Kaip nustatyta šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, Agentūra renka mokestį už bet kokią gamybos vietoje izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos arba gabenamos izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos registraciją pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 17 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 2 ar 3 dalį, arba 19 straipsnį.

Tačiau mokesčiai nerenkami už gamybos vietoje izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos arba gabenamos izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos, kurios kiekis yra nuo 1 iki 10 tonų, registraciją, jei registracijos dokumentacijoje pateikta visa informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priede, kaip nustatyta to reglamento 74 straipsnio 2 dalyje.

Mokesčiai pagal šį straipsnį taikomi tik gamybos vietoje izoliuotų tarpinių cheminių medžiagų arba gabenamų izoliuotų tarpinių cheminių medžiagų registracijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 17 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 2 ar 3 dalį, arba 19 straipsnį. Šio reglamento 3 straipsnyje nustatyti mokesčiai taikomi tuo atveju, kai registruojamos tarpinės cheminės medžiagos, apie kurias reikia pateikti informaciją, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 10 straipsnyje.

2.   Jei gamybos vietoje izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos arba gabenamos izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos, kurios kiekis yra nuo 1 iki 10 tonų, registracijos dokumentacijoje pateikta ne visa informacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VII priede, Agentūra renka mokestį, kaip nustatyta šio reglamento II priede.

Agentūra renka mokestį už 10 tonų ar didesnio kiekio gamybos vietoje izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos arba gabenamos izoliuotos tarpinės cheminės medžiagos registraciją, kaip nustatyta II priede.

3.   Jei registracijos dokumentacija teikiama bendrai, Agentūra renka sumažintą mokestį iš kiekvieno registruotojo, kaip nustatyta šio reglamento II priede.

Tačiau jei registruotojas atskirai pateikia dalį reikalingos informacijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 17 straipsnio 2 dalies c ir d punktus arba 18 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, Agentūra iš šio registruotojo renka mokestį už atskirą registracijos dokumentacijos pateikimą, kaip nustatyta šio reglamento II priede.

4.   Jei registruotojas yra MVĮ, Agentūra renka sumažintą mokestį, kaip nustatyta II priedo 2 lentelėje.

5.   Pagal 1–4 dalis nustatyti mokesčiai sumokami per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Agentūra pateikia registruotojui sąskaitą faktūrą.

Tačiau sąskaitos faktūros už preliminariai užregistruotos cheminės medžiagos registracijos dokumentaciją, Agentūrai pateiktą dviejų mėnesių laikotarpiu iki atitinkamos registracijos termino, nustatyto Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 23 straipsnyje, apmokamos per 30 dienų nuo tos datos, kurią Agentūra pateikė sąskaitą faktūrą registruotojui.

6.   Jei mokėjimas neįvykdomas iki 5 dalyje nustatyto termino pabaigos, Agentūra nustato antrą mokėjimo terminą. Jei mokėjimas neįvykdomas iki antro termino pabaigos, registracijos dokumentacija atmetama.

7.   Jei registracija buvo atmesta dėl to, kad registruotojas nepateikė trūkstamos informacijos ar dėl to, kad nesumokėjo mokesčio iki nustatytų terminų pabaigos, su ta registracija susiję sumokėti mokesčiai registruotojui negrąžinami ir neįskaitomi kitu būdu.

5 straipsnis

Mokesčiai už registracijos dokumentacijos atnaujinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 22 straipsnį

1.   Kaip nustatyta šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, Agentūra renka mokestį už registracijos dokumentacijos atnaujinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 22 straipsnį.

Tačiau Agentūra nerenka mokesčio šiais registracijos dokumentacijos atnaujinimo atvejais:

a)

didesnis kiekio tonomis lygis keičiamas mažesniu;

b)

mažesnis kiekio tonomis lygis keičiamas didesniu, jei registruotojas anksčiau sumokėjo mokestį už didesnį kiekį tonomis;

c)

keičiamas registruotojo statusas ar tapatybė, jei dėl to nesikeičia juridinio asmens statusas;

d)

keičiama cheminės medžiagos sudėtis;

e)

pateikiama informacija apie naują naudojimo būdą įskaitant nerekomenduotinus naudojimo būdus;

f)

pateikiama informacija apie naują cheminės medžiagos keliamą riziką;

g)

keičiant cheminės medžiagos klasifikaciją ir ženklinimą;

h)

keičiama cheminės saugos ataskaita;

i)

keičiamos saugaus naudojimo rekomendacijos;

j)

pranešama, kad turi būti atliekamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 IX arba X priede nurodytas bandymas;

k)

pateikiamas prašymas, kad anksčiau buvusi konfidenciali informacija taptų vieša.

2.   Agentūra renka mokestį už kiekio tonomis lygio atnaujinimą, kaip nustatyta III priedo 1 ir 2 lentelėse.

Už kitus atnaujinimus Agentūra renka mokestį, kaip nustatyta III priedo 3 ir 4 lentelėse.

3.   Jei prašoma atnaujinti bendrai teikiamą registracijos dokumentaciją, Agentūra renka sumažintą mokestį iš kiekvieno registruotojo, teikiančio atnaujinimą, kaip nustatyta III priede.

Tačiau jei dalis reikalingos informacijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 10 straipsnio a punkto iv, vi, vii ir ix papunkčius, 17 straipsnio 2 dalies c ir d punktus arba 18 straipsnio 2 dalies c ir d punktus teikiama atskirai, Agentūra renka mokestį už atskirą registracijos dokumentacijos pateikimą, kaip nustatyta šio reglamento III priede.

4.   Jei registruotojas yra MVĮ, Agentūra renka sumažintą mokestį, kaip nustatyta III priede.

Tačiau tais atvejais, kai atnaujinant registracijos dokumentaciją keičiama registruotojo tapatybė, MVĮ skirtas mažesnis mokestis taikomas tik tuo atveju, jei naujasis subjektas yra MVĮ.

5.   Pagal 1–4 dalis nustatyti mokesčiai sumokami per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Agentūra pateikia registruotojui sąskaitą faktūrą.

6.   Jei mokėjimas neįvykdomas iki 5 dalyje nustatyto termino pabaigos, Agentūra nustato antrą mokėjimo terminą.

Jei mokėjimas neįvykdomas iki antro termino pabaigos, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 22 straipsnio 1 dalies c punktą atnaujinama kiekio tonomis lygio informacija, toks atnaujinti yra atmetamas.

Kitais atnaujinimo atvejais, jei mokėjimas neįvykdomas iki antro termino pabaigos, registracijos dokumentacijos atnaujinimas atmetamas po to, kai Agentūra registruotojui pateikia oficialų įspėjimą.

7.   Jei registracijos dokumentacijos atnaujinimas buvo atmestas dėl to, kad registruotojas nepateikė trūkstamos informacijos ar dėl to, kad nesumokėjo mokesčio iki nustatytų terminų pabaigos, su tuo registracijos dokumentacijos atnaujinimu susiję sumokėti mokesčiai registruotojui negrąžinami ir neįskaitomi kitu būdu.

6 straipsnis

Mokesčiai už prašymus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 10 straipsnio a punkto xi papunktį

1.   Kaip nustatyta šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, Agentūra renka mokestį už bet kokį prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 10 straipsnio a punkto xi papunktį.

2.   Agentūra renka mokestį už kiekvieną informacijos vienetą, dėl kurio pateiktas prašymas, kaip nustatyta IV priede.

Jei prašymas susijęs su tyrimų santraukomis arba išsamiomis tyrimų santraukomis, Agentūra renka mokestį už kiekvieną tyrimų santrauką ar išsamią tyrimų santrauką, dėl kurios pateiktas prašymas.

3.   Jei teikiamas prašymas, susijęs su bendrai teikiama registracijos dokumentacija, Agentūra renka sumažintą mokestį iš kiekvieno registruotojo, kaip nustatyta IV priede.

4.   Jei prašymą teikia MVĮ, Agentūra renka sumažintą mokestį, kaip nustatyta IV priedo 2 lentelėje.

5.   Prašymo priėmimo data laikoma ta data, kurią Agentūra gavo už prašymo pateikimą renkamą mokestį.

7 straipsnis

Mokesčiai už pranešimus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 straipsnį

1.   Agentūra renka šio reglamento V priedo 1 lentelėje nurodytą mokestį už bet kokį pranešimą dėl bendrosios prievolės registruoti išimties, vykdant produkto ir technologinius tyrimus bei plėtrą (toliau – PTTP), suteikimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 straipsnį.

Jei pranešimą teikia MVĮ, Agentūra renka sumažintą mokestį, kaip nustatyta V priedo 1 lentelėje.

2.   Agentūra renka šio reglamento V priedo 2 lentelėje nurodytą mokestį už prašymą pratęsti bendrosios prievolės registruoti išimtį, vykdant PTTP, pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 straipsnį.

Jei prašymą teikia MVĮ, Agentūra renka sumažintą mokestį, kaip nustatyta V priedo 2 lentelėje.

3.   Pagal 1 dalį nustatyti mokesčiai sumokami per 7 kalendorines dienas nuo tos dienos, kai Agentūra pateikia sąskaitą faktūrą pranešimą teikiančiam gamintojui, importuotojui ar gaminių gamintojui.

Pagal 2 dalį nustatyti mokesčiai sumokami per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Agentūra pateikia sąskaitą faktūrą gamintojui, importuotojui ar gaminių gamintojui, prašančiam suteikti pratęsimą.

4.   Jei mokėjimas neįvykdomas iki 3 dalyje nustatyto termino pabaigos, Agentūra nustato antrą mokėjimo terminą.

Jei mokėjimas neįvykdomas iki antro termino pabaigos, pranešimas arba prašymas pratęsti atmetami.

5.   Jei pranešimas arba prašymas pratęsti buvo atmestas dėl to, kad registruotojas nepateikė trūkstamos informacijos ar dėl to, kad nesumokėjo mokesčio iki nustatytų terminų pabaigos, su tuo pranešimu ar prašymu pratęsti susiję sumokėti mokesčiai asmeniui, teikiančiam pranešimą ar prašymą, negrąžinami ir neįskaitomi kitu būdu.

8 straipsnis

Mokesčiai už paraiškas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 62 straipsnį

1.   Kaip nustatyta šio straipsnio 2 ir 3 dalyse, Agentūra renka mokestį už bet kokią paraišką cheminės medžiagos autorizacijai gauti pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 62 straipsnį.

2.   Agentūra renka bazinį mokestį už bet kokią paraišką cheminės medžiagos autorizacijai gauti, kaip nustatyta VI priede. Bazinis mokestis taikomas paraiškai vienos cheminės medžiagos, vieno naudojimo būdo ir vieno pareiškėjo autorizacijai gauti.

Agentūra renka šio reglamento VI priede nurodytą papildomą mokestį už kiekvieną papildomą naudojimo būdą, kiekvieną papildomą cheminę medžiagą, atitinkančią Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XI priedo 1 skirsnio 5 dalyje nustatytą cheminių medžiagų grupės apibrėžtį ir nurodytą paraiškoje, bei kiekvieną papildomą pareiškėją, kuris yra paraiškos šalis.

Šioje dalyje kiekvienas poveikio scenarijus laikomas skirtingu naudojimo būdu.

3.   Jei paraišką pateikia vidutinė įmonė arba dvi ar daugiau MVĮ, iš kurių didžiausia yra vidutinė įmonė, Agentūra renka sumažintą bazinį mokestį ir sumažintus papildomus mokesčius, kaip nustatyta VI priedo 2 lentelėje.

Jei paraišką pateikia mažoji įmonė arba dvi ar daugiau MVĮ, iš kurių didžiausia yra mažoji įmonė, Agentūra renka sumažintą bazinį mokestį ir sumažintus papildomus mokesčius, kaip nustatyta VI priedo 3 lentelėje.

Jei paraišką teikia tik viena ar daugiau mikro įmonių, Agentūra renka sumažintą bazinį mokestį ir sumažintus papildomus mokesčius, kaip nustatyta VI priedo 4 lentelėje.

4.   Paraiškos gavimo data laikoma ta data, kurią Agentūra gavo už paraišką autorizacijai gauti renkamą mokestį.

9 straipsnis

Mokesčiai už autorizacijų peržiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 61 straipsnį

1.   Kaip nustatyta šio straipsnio 2 ir 3 dalyse, Agentūra renka mokestį už bet kokį peržiūros ataskaitos pateikimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 61 straipsnį.

2.   Agentūra renka bazinį mokestį už bet kokios peržiūros ataskaitos pateikimą, kaip nustatyta VII priede. Bazinis mokestis taikomas pateiktai peržiūros ataskaitai apie vieną cheminę medžiagą, vieną naudojimo būdą ir vieną pareiškėją.

Agentūra renka šio reglamento VII priede nustatytą papildomą mokestį už kiekvieną peržiūros ataskaitoje nurodytą papildomą naudojimo būdą, kiekvieną papildomą cheminę medžiagą, atitinkančią Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XI priedo 1 skirsnio 5 dalyje nustatytą cheminių medžiagų grupės apibrėžtį, ir kiekvieną papildomą subjektą, nurodytą peržiūros ataskaitoje.

Šioje dalyje kiekvienas poveikio scenarijus laikomas skirtingu naudojimo būdu.

3.   Jei paraišką teikia tik viena ar daugiau MVĮ, iš kurių didžiausia yra vidutinė įmonė, Agentūra renka sumažintą bazinį mokestį ir sumažintus papildomus mokesčius, kaip nustatyta VII priedo 2 lentelėje.

Jei paraišką teikia tik viena ar daugiau MVĮ, iš kurių didžiausia yra mažoji įmonė, Agentūra renka sumažintą bazinį mokestį ir sumažintus papildomus mokesčius, kaip nustatyta VII priedo 3 lentelėje.

Jei paraišką teikia tik viena ar daugiau mikro įmonių, Agentūra renka sumažintą bazinį mokestį ir sumažintus papildomus mokesčius, kaip nustatyta VII priedo 4 lentelėje.

4.   Peržiūros ataskaitos pateikimo data laikoma ta data, kurią Agentūra gavo už peržiūros ataskaitos pateikimą renkamą mokestį.

10 straipsnis

Mokesčiai už skundus dėl Agentūros sprendimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 92 straipsnį

1.   Agentūra renka šio reglamento VIII priede nustatytą mokestį už kiekvieną pateiktą skundą dėl Agentūros sprendimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 92 straipsnį.

2.   Jei skundą teikia MVĮ, Agentūra renka sumažintą mokestį, kaip nustatyta VIII priedo 2 lentelėje.

3.   Jei apeliacinė komisija mano, kad skundas yra nepriimtinas, mokestis negrąžinamas.

4.   Agentūra grąžina pagal šio straipsnio 1 dalį sumokėtą mokestį, jei Agentūros vykdomasis direktorius pataiso sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 93 straipsnio 1 dalį arba jei skundas išsprendžiamas jį pateikusio asmens naudai.

5.   Laikoma, kad apeliacinė komisija skundo negavo, kol Agentūrai nesumokėtas atitinkamas mokestis.

11 straipsnis

Kiti mokesčiai

1.   Mokestis gali būti renkamas už šalies prašymu Agentūros suteiktas administracines ir technines paslaugas, kurioms netaikomas kitas mokestis, nustatytas šiuo reglamentu. Mokesčio dydis nustatomas atsižvelgiant į darbo krūvį.

Tačiau mokesčiai nerenkami už pagalbą, kurią teikia jos pagalbos tarnyba ir už pagalbą valstybėms narėms, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 77 straipsnio 2 dalies h ir i punktuose.

Agentūros vykdomasis direktorius gali nuspręsti nerinkti mokesčio iš tarptautinių organizacijų ar šalių, kurios prašo agentūros pagalbos.

2.   Mokesčiai už administracines paslaugas sumokami per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Agentūra pateikia sąskaitą faktūrą.

3.   Jei mokėjimas neįvykdomas iki 2 dalyje nustatyto termino pabaigos, Agentūra nustato antrą mokėjimo terminą.

Jei mokėjimas neįvykdomas iki antro termino pabaigos, Agentūra atmeta pateiktą prašymą.

4.   Jei sutartyje nesusitariama kitaip, mokesčiai už technines paslaugas sumokami prieš suteikiant paslaugą.

5.   Paslaugų ir mokesčių klasifikaciją rengia Agentūros valdančioji taryba ir ją tvirtina gavusi teigiamą Komisijos nuomonę.

12 straipsnis

Vieninteliai atstovai

Paskirtojo vienintelio atstovo, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 8 straipsnyje, atveju vertinimas, ar sumažinimas taikomas MVĮ, atliekamas remiantis ne Bendrijos gamintojo, preparato ruošėjo ar gaminio gamintojo, kurį atstovauja tas vienintelis atstovas atitinkamame sandoryje, darbuotojų skaičiumi, apyvarta ir balanso informacija, įskaitant atitinkamą informaciją iš su ne Bendrijos gamintoju, preparato ruošėju ar gaminio gamintoju susijusių ir bendradarbiaujančių bendrovių pagal Rekomendaciją 2003/361/EB.

13 straipsnis

Sumažinimas ir atleidimas nuo mokesčio

1.   Fizinis ar juridinis asmuo, kuris teigia turįs teisę mokėti sumažintą mokestį pagal 3–10 straipsnius, apie tai Agentūrą informuoja teikdamas registracijos dokumentaciją, registracijos dokumentacijos atnaujinimą, pranešimą, paraišką, peržiūros ataskaitą ar skundą, už kurių pateikimą reikia mokėti mokestį.

2.   Fizinis arba juridinis asmuo, kuris teigia turįs teisę nemokėti mokesčio pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 74 straipsnio 2 dalį, apie tai Agentūrą informuoja pateikdamas registracijos dokumentaciją.

3.   Agentūra bet kada gali paprašyti įrodymų, kad laikomasi mokesčių sumažinimo arba atleidimo nuo mokesčių sąlygų.

4.   Jei fizinis ar juridinis asmuo, kuris teigia turįs teisę mokėti sumažintą mokestį arba būti atleistas nuo mokesčio, negali įrodyti, kad turi teisę mokėti sumažintą mokestį arba jo nemokėti, Agentūra renka visą mokestį ir administravimo mokestį.

Jei fizinis ar juridinis asmuo, kuris teigia turįs teisę mokėti sumažintą mokestį, jau yra jį sumokėjęs, bet negali įrodyti, kad turi tam teisę, Agentūra renka skirtumą nuo viso mokesčio ir administravimo mokestį.

11 straipsnio 2, 3 ir 5 dalys taikomos mutatis mutandis.

III   SKYRIUS

AGENTŪROS MOKAMAS ATLYGIS

14 straipsnis

Lėšų pervedimas valstybėms narėms

1.   Dalis pagal šį reglamentą surinktų mokesčių pervedami valstybių narių kompetentingoms institucijoms toliau išvardytais atvejais:

a)

kai valstybės narės kompetentinga institucija pateikia Agentūrai cheminės medžiagos vertinimo procedūros pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/200646 straipsnio 4 dalį išvadą;

b)

kai kompetentinga institucija yra paskyrusi rizikos vertinimo komiteto narį, kuris veikia kaip pranešėjas autorizacijos procedūroje, įskaitant peržiūrą;

c)

kai valstybės narės kompetentinga institucija yra paskyrusi socialinės ir ekonominės analizės komiteto narį, kuris veikia kaip pranešėjas autorizacijos procedūroje, įskaitant peržiūrą;

d)

kai valstybės narės kompetentinga institucija yra paskyrusi rizikos vertinimo komiteto narį, kuris veikia kaip pranešėjas apribojimų procedūroje;

e)

kai valstybės narės kompetentinga institucija yra paskyrusi socialinės ir ekonominės analizės komiteto narį, kuris veikia kaip pranešėjas apribojimų procedūroje;

f)

jei reikia, už kitas Agentūros prašymu kompetentingų institucijų atliktas užduotis.

Kai šioje dalyje nurodyti komitetai nusprendžia paskirti dar vieną antrąjį pranešėją, lėšos dalijamos pranešėjui ir antrajam pranešėjui.

2.   Sumą už kiekvieną šio straipsnio 1 dalyje nurodytą užduotį ir didžiausią valstybių narių kompetentingoms institucijoms pervedamų mokesčių dalį bei visas pervedimams atlikti reikalingas priemones nustato Agentūros valdančioji taryba, gavusi palankią Komisijos nuomonę. Nustatydama pervestinas sumas, Agentūros valdančioji taryba laikosi ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų, kaip nurodyta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 27 straipsnyje. Atsižvelgdama į esamus biudžeto asignavimus ir daugiametes pajamų sąmatas, įskaitant Bendrijos subsidijas, ji taip pat užtikrina, kad Agentūra nuolat turėtų pakankamai finansinių išteklių užduotims vykdyti, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1907/2006, ir atsižvelgia į valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamo darbo krūvį.

3.   1 dalyje nurodyti pervedimai vykdomi tik po to, kai Agentūrai pateikiama atitinkama ataskaita.

Tačiau Agentūros valdančioji taryba gali nuspręsti leisti išankstinį finansavimą arba mokėti tarpinius išmokėjimus pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 81 straipsnio 1 dalį.

4.   1 dalies b–e punktuose nurodyti lėšų pervedimai yra skirti atlyginti valstybių narių kompetentingoms institucijoms už pranešėjo arba antrojo pranešėjo darbą ir už bet kokią susijusią mokslinę ir techninę pagalbą bei nepažeidžia valstybių narių įsipareigojimų neteikti nurodymų, kurie yra nesuderinami su Agentūros nepriklausomumu.

15 straipsnis

Kiti atlygiai

Nustatydama mokėjimų sumas, skirtas atlyginti ekspertams ar papildomai parinktiems komitetų nariams už Agentūrai atliktą darbą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 87 straipsnio 3 dalį, Agentūros valdančioji taryba atsižvelgia į atliekamo darbo krūvį ir laikosi ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų, kaip nurodyta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 27 straipsnyje. Atsižvelgdama į esamus biudžeto asignavimus ir daugiametes pajamų sąmatas, įskaitant Bendrijos subsidijas, ji taip pat užtikrina, kad Agentūra turėtų pakankamų finansinių išteklių užduotims vykdyti, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1907/2006.

IV   SKYRIUS

MOKĖJIMAI

16 straipsnis

Mokėjimo būdai

1.   Mokesčiai mokami eurais.

2.   Mokėjimai vykdomi tik Agentūrai išdavus sąskaitą faktūrą, išskyrus mokėjimus pagal 10 straipsnį.

3.   Mokėjimai vykdomi pervedant į Agentūros banko sąskaitą.

17 straipsnis

Mokėjimo identifikavimas

1.   Atliekant kiekvieną mokėjimą nuorodos lauke turi būti įrašomas sąskaitos faktūros numeris, išskyrus mokėjimus pagal 10 straipsnį.

Vykdant mokėjimus pagal 10 straipsnį, nuorodos lauke nurodoma skundo teikėjo(-ų) tapatybė ir, jei yra, skundžiamo sprendimo numeris.

2.   Jei mokėjimo paskirties neįmanoma nustatyti, Agentūra nustato laikotarpį, per kurį mokėtojas privalo raštu nurodyti mokėjimo paskirtį. Jei Agentūra negauna pranešimo apie mokėjimo paskirtį iki nustatyto termino pabaigos, mokėjimas laikomas negaliojančiu ir atitinkama suma grąžinama mokėtojui.

18 straipsnis

Mokėjimo data

1.   Mokėjimo įvykdymo data laikoma ta data, kurią visa mokėtina suma pervedama į Agentūros banko sąskaitą.

2.   Mokėjimas laikomas atliktu laiku, jei pateikiama pakankamai dokumentais pagrįstų įrodymų, kad mokėtojas iki nurodyto termino pabaigos pateikė pavedimą į sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

Finansų įstaigos išduotas pavedimo pateikimo patvirtinimas laikomas pakankamu įrodymu. Tačiau jei pervedant reikia naudoti SWIFT elektroninį banko mokėjimo metodą, patvirtinimas, kad pavedimas yra pateiktas, turi būti SWIFT ataskaitos kopijos formos; jis turi būti su antspaudu ir jį turi pasirašyti tinkamai įgaliotas finansų įstaigos pareigūnas.

19 straipsnis

Nepriemoka

1.   Laikoma, kad mokėjimo termino laikytasi tik tuo atveju, jeigu laiku sumokama visa mokesčio suma.

2.   Jei sąskaitoje faktūroje nurodytos kelios operacijos, Agentūra gali visas nepriemokas priskirti bet kuriai iš nurodytų operacijų. Mokėjimų priskyrimo kriterijus nustato Agentūros valdančioji taryba.

20 straipsnis

Permokėtų sumų grąžinimas

1.   Permokėtų mokesčių sumų grąžinimo mokėtojui taisykles nustato Agentūros vykdomasis direktorius; jos skelbiamos Agentūros interneto svetainėje.

Tačiau jei permokėta suma yra mažesnė nei 100 EUR ir ją permokėjusi šalis nepateikė atskiro prašymo grąžinti, permokėta suma negrąžinama.

2.   Jokių permokėtų sumų negalima užskaityti ateityje atliekant mokėjimus Agentūrai.

V   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

Laikinoji sąmata

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 96 straipsnio 5 dalį rengdama visų išlaidų ir pajamų sąmatą kitiems finansiniams metams, Agentūros valdančioji taryba įtraukia specialią laikiną iš mokesčių gautų pajamų sąmatą, kuri nėra susijusi su pajamomis iš bet kokių Bendrijos subsidijų.

22 straipsnis

Peržiūra

1.   Šiame reglamente nustatyti mokesčiai perskaičiuojami kasmet atsižvelgiant į infliacijos lygį, kuris nustatomas pagal Europos vartotojų kainų indeksą, kurį Eurostatas skelbia vadovaudamasis Reglamentu (EB) Nr. 2494/95. Pirmas perskaičiavimas atliekamas iki 2009 m. birželio 1 d.

2.   Komisija taip pat reguliariai peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į reikšmingą informaciją, susijusią su Agentūros pajamų ir išlaidų prognozėmis. Ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 1 d. Komisija peržiūri šį reglamentą ir, jei reikia, jį keičia, visų pirma atsižvelgdama į Agentūros sąnaudas bei susijusias valstybių narių kompetentingų institucijų teikiamų paslaugų išlaidas.

23 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 16 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1, su pakeitimais, padarytais OL L 136, 2007 5 29, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 134/2007 (OL L 304, 2007 11 22, p. 1).

(2)  OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9).

(4)  OL L 257, 1995 10 27, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


I PRIEDAS

Mokesčiai už registracijos dokumentaciją, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 6, 7 arba 11 straipsnius

1   lentelė

Standartiniai mokesčiai

(EUR)

 

Teikiant atskirai

Teikiant bendrai

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 1 iki 10 tonų

1 600

1 200

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 10 iki 100 tonų

4 300

3 225

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 100 iki 1 000 tonų

11 500

8 625

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra didesnis nei 1 000 tonų

31 000

23 250


2   lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai

(EUR)

 

Vidutinė įmonė

(Teikiant atskirai)

Vidutinė įmonė

(Teikiant bendrai)

Mažoji įmonė

(Teikiant atskirai)

Mažoji įmonė

(Teikiant bendrai)

Mikroįmonė

(Teikiant atskirai)

Mikroįmonė

(Teikiant bendrai)

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 1 iki 10 tonų

1 120

840

640

480

160

120

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 10 iki 100 tonų

3 010

2 258

1 720

1 290

430

323

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra nuo 100 iki 1 000 tonų

8 050

6 038

4 600

3 450

1 150

863

Mokestis už chemines medžiagas, kurių kiekis yra didesnis nei 1 000 tonų

21 700

16 275

12 400

9 300

3 100

2 325


II PRIEDAS

Mokesčiai už registracijos dokumentaciją, pateiktą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 17 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 3 dalį arba 19 straipsnį

1   lentelė

Standartiniai mokesčiai

(EUR)

 

Teikiant atskirai

Teikiant bendrai

Mokestis

1 600

1 200


2   lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai

(EUR)

 

Vidutinė įmonė

(Teikiant atskirai)

Vidutinė įmonė

(Teikiant bendrai)

Mažoji įmonė

(Teikiant atskirai)

Mažoji įmonė

(Teikiant bendrai)

Mikroįmonė

(Teikiant atskirai)

Mikroįmonė

(Teikiant bendrai)

Mokestis

1 120

840

640

480

160

120


III PRIEDAS

Mokesčiai už registracijos dokumentacijos atnaujinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 22 straipsnį

1   lentelė

Standartiniai mokesčiai už kiekio tonomis lygio atnaujinimą

(EUR)

 

Teikiant atskirai

Teikiant bendrai

Keičiant 1–10 kiekio tonomis lygį 10–100 kiekio tonomis lygiu

2 700

2 025

Keičiant 1–10 kiekio tonomis lygį 100–1 000 kiekio tonomis lygiu

9 900

7 425

Keičiant 1–10 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

29 400

22 050

Keičiant 10–100 kiekio tonomis lygį 100–1 000 kiekio tonomis lygiu

7 200

5 400

Keičiant 10–100 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

26 700

20 025

Keičiant 100–1 000 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

19 500

14 625


2   lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai už kiekio tonomis lygio atnaujinimą

(EUR)

 

Vidutinė įmonė

(Teikiant atskirai)

Vidutinė įmonė

(Teikiant bendrai)

Mažoji įmonė

(Teikiant atskirai)

Mažoji įmonė

(Teikiant bendrai)

Mikroįmonė

(Teikiant atskirai)

Mikroįmonė

(Teikiant bendrai)

Keičiant 1–10 kiekio tonomis lygį 10–100 kiekio tonomis lygiu

1 890

1 418

1 080

810

270

203

Keičiant 1–10 tonų kiekį 100–1 000 kiekio tonomis lygiu

6 930

5 198

3 960

2 970

990

743

Keičiant 1–10 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

20 580

15 435

11 760

8 820

2 940

2 205

Keičiant 10–100 kiekio tonomis lygį 100–1 000 kiekio tonomis lygiu

5 040

3 780

2 880

2 160

720

540

Keičiant 10–100 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

18 690

14 018

10 680

8 010

2 670

2 003

Keičiant 100–1 000 kiekio tonomis lygį didesniu nei 1 000 kiekio tonomis lygiu

13 650

10 238

7 800

5 850

1 950

1 463


3   lentelė

Mokesčiai už kitus atnaujinimus

(EUR)

Atnaujinimo rūšis

 

Keičiant registruotojo tapatybę, dėl kurios keičiasi juridinio asmens statusas

1 500

Atnaujinimo rūšis

Teikiant atskirai

Teikiant bendrai

Registruojant Suteiktos teisės susipažinti su paraiškoje nurodyta informacija pakeitimas (už vnt.)

1 500

1 125


4   Lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai už kitus atnaujinimus

(EUR)

Atnaujinimo rūšis

Vidutinė įmonė

Mažoji įmonė

Mikroįmonė

Keičiant registruotojo tapatybę, dėl kurios keičiasi juridinio asmens statusas

1 050

600

150

Atnaujinimo rūšis

Vidutinė įmonė

(Teikiant atskirai)

Vidutinė įmonė

(Teikiant bendrai)

Mažoji įmonė

(Teikiant atskirai)

Mažoji įmonė

(Teikiant bendrai)

Mikroįmonė

(Teikiant atskirai)

Mikroįmonė

(Teikiant bendrai)

Registruojant Suteiktos teisės susipažinti su paraiškoje nurodyta informacija pakeitimas (už vnt.)

1 050

788

600

450

150

113


IV PRIEDAS

Mokesčiai už prašymus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 10 straipsnio a punkto xi papunktį

1   lentelė

Standartiniai mokesčiai

(EUR)

Informacijos vienetas, kuriam prašoma suteikti konfidencialios informacijos statusą

Teikiant atskirai

Teikiant bendrai

Grynumo laipsnis ir (arba) priemaišų ar priedų tapatybė

4 500

3 375

Atitinkamas kiekio tonomis lygis

1 500

1 125

Tyrimų santrauka arba išsami tyrimų santrauka

4 500

3 375

Saugos duomenų lape pateikiama informacija

3 000

2 250

Cheminės medžiagos prekinis pavadinimas

1 500

1 125

Pavojingų cheminių medžiagų, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, IUPAC pavadinimas

1 500

1 125

Pavojingų cheminių medžiagų, naudojamų kaip tarpinės cheminės medžiagos moksliniams tyrimams ir plėtrai arba produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai, IUPAC pavadinimas

1 500

1 125


2   lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai

(EUR)

Informacijos vienetas, kuriam prašoma suteikti konfidencialios informacijos statusą

Vidutinė įmonė

(Teikiant atskirai)

Vidutinė įmonė

(Teikiant bendrai)

Mažoji įmonė

(Teikiant atskirai)

Mažoji įmonė

(Teikiant bendrai)

Mikroįmonė

(Teikiant atskirai)

Mikroįmonė

(Teikiant bendrai)

Grynumo laipsnis ir (arba) priemaišų ar priedų tapatybė

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Atitinkamas kiekio tonomis lygis

1 050

788

600

450

150

113

Tyrimų santrauka arba išsami tyrimų santrauka

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Saugos duomenų lape pateikiama informacija

2 100

1 575

1 200

900

300

225

Cheminės medžiagos prekinis pavadinimas

1 050

788

600

450

150

113

Pavojingų cheminių medžiagų, kurioms netaikomas pereinamasis laikotarpis, IUPAC pavadinimas

1 050

788

600

450

150

113

Pavojingų cheminių medžiagų, naudojamų kaip tarpinės cheminės medžiagos moksliniams tyrimams ir plėtrai arba produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai, IUPAC pavadinimas

1 050

788

600

450

150

113


V PRIEDAS

Mokesčiai už pranešimus apie PTTP pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 straipsnį

1   lentelė

Mokesčiai už pranešimus apie PTTP

(EUR)

Standartinis mokestis

500

Sumažintas mokestis vidutinėms įmonėms

350

Sumažintas mokestis mažosioms įmonėms

200

Sumažintas mokestis mikroįmonėms

50


2   lentelė

Mokesčiai už PTTP išimties pratęsimą

(EUR)

Standartinis mokestis

1 000

Sumažintas mokestis vidutinėms įmonėms

700

Sumažintas mokestis mažosioms įmonėms

400

Sumažintas mokestis mikroįmonėms

100


VI PRIEDAS

Mokesčiai už paraiškas autorizacijai gauti pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 62 straipsnį

1   lentelė

Standartiniai mokesčiai

Bazinis mokestis

50 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

10 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

10 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą pareiškėją

Papildomas pareiškėjas nėra MVĮ:

37 500 EUR

Papildomas pareiškėjas yra vidutinė įmonė:

30 000 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mažoji įmonė:

18 750 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mikroįmonė:

5 625 EUR


2   lentelė

Sumažinti mokesčiai vidutinėms įmonėms

Bazinis mokestis

40 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

8 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

8 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą pareiškėją

Papildomas pareiškėjas yra vidutinė įmonė:

30 000 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mažoji įmonė:

18 750 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mikroįmonė:

5 625 EUR


3   lentelė

Sumažinti mokesčiai mažosioms įmonėms

Bazinis mokestis

25 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

5 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

5 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą pareiškėją

Papildomas pareiškėjas yra mažoji įmonė:

18 750 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mikroįmonė:

5 625 EUR


4   lentelė

Sumažinti mokesčiai mikroįmonėms

Bazinis mokestis

7 500 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

1 500 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

1 500 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą pareiškėją

Papildomas pareiškėjas: 5 625 EUR


VII PRIEDAS

Mokesčiai už autorizacijos peržiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 61 straipsnį

1   lentelė

Standartiniai mokesčiai

Bazinis mokestis

50 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

10 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

10 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą pareiškėją

Papildomas pareiškėjas nėra MVĮ:

37 500 EUR

Papildomas pareiškėjas yra vidutinė įmonė:

30 000 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mažoji įmonė:

18 750 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mikroįmonė:

5 625 EUR


2   lentelė

Sumažinti mokesčiai vidutinėms įmonėms

Bazinis mokestis

40 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

8 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

8 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą pareiškėją

Papildomas pareiškėjas yra vidutinė įmonė:

30 000 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mažoji įmonė:

18 750 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mikroįmonė:

5 625 EUR


3   lentelė

Sumažinti mokesčiai mažosioms įmonėms

Bazinis mokestis

25 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

5 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

5 000 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą pareiškėją

Papildomas pareiškėjas yra mažoji įmonė:

18 750 EUR

Papildomas pareiškėjas yra mikroįmonė:

5 625 EUR


4   lentelė

Sumažinti mokesčiai mikroįmonėms

Bazinis mokestis

7 500 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą naudojimo būdą

1 500 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą cheminę medžiagą

1 500 EUR

Papildomas mokestis už kiekvieną kitą pareiškėją

Papildomas pareiškėjas yra mikroįmonė:

5 625 EUR


VIII PRIEDAS

Mokesčiai už skundus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 92 straipsnį

1   lentelė

Standartiniai mokesčiai

(EUR)

Skundžiamas sprendimas, priimtas remiantis:

Mokestis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 arba 20 straipsniu

2 200

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 27 arba 30 straipsniu

4 400

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 51 straipsniu

6 600


2   lentelė

MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai

(EUR)

Skundžiamas sprendimas, priimtas remiantis:

Mokestis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 9 arba 20 straipsniu

1 800

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 27 arba 30 straipsniu

3 600

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 51 straipsniu

5 400


Top