Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0308

2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 308/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 156 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2015; pakeitė ir anuliavo 32015R2065

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/308/oj

3.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 308/2008

2008 m. balandžio 2 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Pranešimą turėtų sudaryti svarbiausia reikalinga informacija, kad būtų sudarytos sąlygos patvirtinti pažymėjimo arba kvalifikaciją patvirtinančio dokumento, atitinkančio Komisijos nustatytus būtiniausius reikalavimus ir abipusio pripažinimo ir sąlygas, autentiškumą pagal Reglamentą (EB) Nr. 842/2006.

(2)

Komisija patvirtino būtiniausius įmonių ir darbuotojų sertifikavimo reikalavimus ir abipusio pripažinimo sąlygas. Visų pirma, Komisija priėmė 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių ir darbuotojų sertifikavimo reikalavimai ir abipusio pripažinimo sąlygos, taikomos stacionariai šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo įrangai, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (2); 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 304/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių ir darbuotojų sertifikavimo reikalavimai ir abipusio pripažinimo sąlygos, taikomos stacionarioms priešgaisrinėms sistemoms ir gesintuvams, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (3); 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 305/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi darbuotojų, surenkančių tam tikras fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių, reikalavimai ir abipusio pripažinimo sąlygos (4); 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 306/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi darbuotojų, iš įrangos surenkančių tirpiklius, kurių pagrindas yra tam tikros fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, sertifikavimo reikalavimus ir abipusio pripažinimo sąlygas (5); ir 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 307/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi mokymo programų reikalavimai ir darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo sąlygos, taikomos motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemoms, kuriose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (6).

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 18 straipsnio 1 dalimi įkurto komiteto nuomonę (7),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 2 dalyje nurodytiems pranešimams pateikti valstybės narės naudoja tokias formas:

1)

dėl stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo įrangos – šio reglamento I priede nurodytą pranešimo formą;

2)

dėl stacionarių priešgaisrinių sistemų ir gesintuvų – šio reglamento II priede nurodytą pranešimo formą;

3)

dėl aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių – šio reglamento III priede nurodytą pranešimo formą;

4)

dėl įrangos, kurioje yra tirpiklių, kurių pagrindą sudaro fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos – šio reglamento IV priede nurodytą pranešimo formą;

5)

dėl motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų – šio reglamento V priede nurodytą pranešimo formą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2008 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 3.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 12.

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 17.

(5)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 21.

(6)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 25.

(7)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/540/EB (OL L 198, 2007 7 31, p. 35).


I PRIEDAS

STACIONARI ŠALDYMO, ORO KONDICIONAVIMO IR ŠILUMOS SIURBIMO ĮRANGA

PRANEŠIMAS

DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮMONIŲ IR DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ VEIKLOJE, KURIAI TAIKOMA REGLAMENTO (EB) Nr. 842/2006 DĖL TAM TIKRŲ FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ 5 STRAIPSNIO 1 DALIS, MOKYMO IR SERTIFIKAVIMO REIKALAVIMŲ NUSTATYMO ARBA PRITAIKYMO

BENDROJI INFORMACIJA

a)

Valstybė narė

 

b)

Pranešanti institucija

 

c)

Pranešimo data

 

A   DALIS

Darbuotojai

Ši(-ios) darbuotojų, dalyvaujančių stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo įrangos, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, , , arba tų dujų iš tokios įrangos darbuose, sertifikavimo sistema(-os) atitinka Reglamento (EB) Nr. 303/2008 (1) 5 ir 13 straipsniuose nustatytus būtiniausius abipusio pripažinimo reikalavimus ir sąlygas.

Pažymėjimo pavadinimas

Darbuotojų sertifikavimo institucija (pavadinimas ir kontaktiniai duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B   DALIS

Įmonės

Ši(-ios) įmonių, dalyvaujančių stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo įrangos, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, , ar , sertifikavimo sistema(-os) atitinka Reglamento (EB) Nr. 303/2008 8 ir 13 straipsniuose nustatytus būtiniausius abipusio pripažinimo reikalavimus ir sąlygas.

Pažymėjimo pavadinimas

Įmonių sertifikavimo institucija (pavadinimas ir kontaktiniai duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OL L 92, 2008 4 3 , p. 3.


II PRIEDAS

STACIONARIOS PRIEŠGAISRINĖS SISTEMOS IR GESINTUVAI

PRANEŠIMAS

DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮMONIŲ IR DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ VEIKLOJE, KURIAI TAIKOMA REGLAMENTO (EB) Nr. 842/2006 DĖL TAM TIKRŲ FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ 5 STRAIPSNIO 1 DALIS, MOKYMO IR SERTIFIKAVIMO REIKALAVIMŲ NUSTATYMO IR (ARBA) PRITAIKYMO

BENDROJI INFORMACIJA

a)

Valstybė narė

 

b)

Pranešanti institucija

 

c)

Pranešimo data

 

A   DALIS

Darbuotojai

Ši(-ios) darbuotojų, dalyvaujančių stacionarių priešgaisrinių sistemų, kuriose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, , , arba tų dujų surinkimo iš stacionarių priešgaisrinių sistemų ar gesintuvų darbuose, sertifikavimo sistema(-os) atitinka Reglamento (EB) Nr. 304/2008 (1) 5 ir 13 straipsniuose nustatytus būtiniausius abipusio pripažinimo reikalavimus ir sąlygas.

Pažymėjimo pavadinimas

Darbuotojų sertifikavimo institucija (pavadinimas ir kontaktiniai duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B   DALIS

Įmonės

Ši(-ios) įmonių, dalyvaujančių stacionarių priešgaisrinių sistemų, kuriose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, , ar , sertifikavimo sistema (-os), atitinka Reglamento (EB) Nr. 304/2008 8 ir 13 straipsniuose nustatytus būtiniausius abipusio pripažinimo reikalavimus ir sąlygas.

Pažymėjimo pavadinimas

Įmonių sertifikavimo institucija (pavadinimas ir kontaktiniai duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OL L 92, 2008 4 3, p. 12.


III PRIEDAS

AUKŠTOS ĮTAMPOS SKIRSTOMIEJI ĮRENGINIAI

PRANEŠIMAS

DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ VEIKLOJE, KURIAI TAIKOMA REGLAMENTO (EB) Nr. 842/2006 DĖL TAM TIKRŲ FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ 5 STRAIPSNIO 1 DALIS, MOKYMO IR SERTIFIKAVIMO REIKALAVIMŲ NUSTATYMO IR (ARBA) PRITAIKYMO

BENDROJI INFORMACIJA

a)

Valstybė narė

 

b)

Pranešanti institucija

 

c)

Pranešimo data

 

Ši(-ios) darbuotojų, dalyvaujančių atliekant tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų iš aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių darbuose, sertifikavimo sistema(-os) atitinka Reglamento (EB) Nr. 305/2008 (1) 4 ir 8 straipsniuose nustatytus būtiniausius abipusio pripažinimo reikalavimus ir sąlygas..

Pažymėjimo pavadinimas

Darbuotojų sertifikavimo institucija (pavadinimas ir kontaktiniai duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OL L 92, 2008 4 3, p. 17.


IV PRIEDAS

ĮRANGA, KURIOJE YRA TIRPIKLIŲ, KURIŲ PAGRINDĄ SUDARO FLUORINTOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS

PRANEŠIMAS

DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ VEIKLOJE, KURIAI TAIKOMA REGLAMENTO (EB) Nr. 842/2006 DĖL TAM TIKRŲ FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ 5 STRAIPSNIO 1 DALIS, MOKYMO IR SERTIFIKAVIMO REIKALAVIMŲ NUSTATYMO IR (ARBA) PRITAIKYMO

BENDROJI INFORMACIJA

a)

Valstybė narė

 

b)

Pranešanti institucija

 

c)

Pranešimo data

 

Ši(-ios) darbuotojų, dalyvaujančių tirpiklių, kurių pagrindą sudaro tam tikros fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, iš įrangos darbuose, sertifikavimo sistema(-os) atitinka Reglamento (EB) Nr. 306/2008 (1) 3 ir 7 straipsniuose nustatytus būtiniausius abipusio pripažinimo reikalavimus ir sąlygas.

Pažymėjimo pavadinimas

Darbuotojų sertifikavimo institucija (pavadinimas ir kontaktiniai duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OL L 92, 2008 4 3, p. 21.


V PRIEDAS

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS

PRANEŠIMAS

DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ VEIKLOJE, KURIAI TAIKOMA REGLAMENTO (EB) Nr. 842/2006 DĖL TAM TIKRŲ FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ 5 STRAIPSNIO 1 DALIS, MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ NUSTATYMO IR (ARBA) PRITAIKYMO

BENDROJI INFORMACIJA

a)

Valstybė narė

 

b)

Pranešanti institucija

 

c)

Pranešimo data

 

Ši(-ios) darbuotojų, dalyvaujančių tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų darbuose, mokymo programa(-os) atitinka Reglamento (EB) Nr. 307/2008 (1) 2 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje nustatytus būtiniausius abipusio pripažinimo reikalavimus ir sąlygas.

Patvirtinančio dokumento pavadinimas

Darbuotojų atestavimo institucija (pavadinimas ir kontaktiniai duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OL L 92, 2008 4 3, p. 25.


Top