Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0307

2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 307/2008, nustatantis darbuotojų mokymo programų, susijusių su tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemomis, kuriose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, būtiniausius reikalavimus ir gautų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 166 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/307/oj

3.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 307/2008

2008 m. balandžio 2 d.

nustatantis darbuotojų mokymo programų, susijusių su tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemomis, kuriose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, būtiniausius reikalavimus ir gautų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/40/EB dėl dujų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 70/156/EEB (2), nuo 2011 m. motorinėse transporto priemonėse bus privaloma diegti oro kondicionavimo sistemas, kurių visuotinio klimato atšilimo potencialas yra nedidelis. Reglamente (EB) Nr. 842/2006 reikalaujama imtis trumpalaikės priemonės – nustatyti darbuotojų, surenkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš tokių sistemų, tinkamos kvalifikacijos suteikimo taisykles.

(2)

Darbuotojams, dalyvaujantiems mokymo kursuose, kuriuos baigus išduodamas pažymėjimas, turi būti leista ribotą laiką vykdyti veiklą, kurios mokoma minėtuose kursuose ir kuriai vykdyti reikalingas pažymėjimas, su sąlyga, kad juos prižiūrės tokį pažymėjimą turintys darbuotojai.

(3)

Siekiant sudaryti sąlygas darbuotojams, šiuo metu dirbantiems tose srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, mokytis ir gauti pažymėjimą nepertraukiant profesinės veiklos, reikalaujama nustatyti tinkamą pereinamąjį laikotarpį, kuriuo baigę mokymus pagal esamas kvalifikacijos kėlimo programas arba profesinę patirtį turintys darbuotojai būtų laikomi turinčiais tinkamą kvalifikaciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 842/2006.

(4)

Siekiant išvengti pernelyg didelės administracinės naštos turėtų būti leidžiama pripažinti esamas kvalifikacijos kėlimo programas, jeigu į šias programas įtraukti įgūdžiai ir žinios bei atitinkama kvalifikacijos kėlimo sistema atitinka šiame reglamente numatytus būtiniausius standartus.

(5)

Oficialiai paskirtos atestavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų būtiniausių reikalavimų, ir taip prisidėti prie veiksmingo ir efektyvaus mokymo pažymėjimų abipusio pripažinimo visoje Bendrijoje.

(6)

Informacija apie atestavimo sistemas, pagal kurias išduodami valstybių narių abipusiai pripažįstami pažymėjimai, turėtų būti pateikiama Komisijai 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 308/2008, nustatančiame pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas formą, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 (3) nustatyta forma. Informacija apie esamų kvalifikacijos kėlimo sistemų ar profesinės patirties pripažinimą pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti pateikiama Komisijai.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 18 straipsnio 1 dalimi įkurto komiteto nuomonę (4),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi darbuotojų, surenkančių tam tikras fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, kurioms taikoma Direktyva 2006/40/EB, mokymo programų būtiniausi reikalavimai ir pagal tuos reikalavimus išduotų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos.

2 straipsnis

Darbuotojų mokymas

1.   Darbuotojais, turinčiais tinkamą kvalifikaciją vykdyti 1 straipsnyje nurodytą veiklą, laikomi tik tie darbuotojai, kurie turi 3 straipsnyje nurodytą pažymėjimą.

2.   Ilgiausiai 12 mėnesių 1 dalis netaikoma darbuotojams, dalyvaujantiems mokymo kursuose, kuriuos baigus išduodamas pažymėjimas, jeigu jie vykdo veiklą prižiūrimi tinkamos kvalifikacijos darbuotojo.

3.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad vėliausiai iki 2010 m. liepos 4 d. 1 dalis netaikoma:

a)

darbuotojams, turintiems pagal esamas kvalifikacijos kėlimo programas išduotą pažymėjimą vykdyti 1 dalyje nurodytą veiklą, kurį tokiu pripažįsta valstybė narė; arba

b)

darbuotojams, turintiems profesinę 1 straipsnyje nurodytos veiklos patirtį, įgytą iki 2008 m. liepos 4 d.

Tokie darbuotojai pirmoje pastraipoje nurodytu laikotarpiu laikomi turinčiais tinkamą kvalifikaciją vykdyti 1 straipsnyje nurodytą veiklą.

3 straipsnis

Pažymėjimų išdavimas darbuotojams

1.   Atestavimo institucija numatoma nacionaliniame įstatyme ar taisyklėse arba ją skiria valstybės narės kompetentinga institucija ar kitos tokią teisę turinčios institucijos.

2.   1 dalyje nurodyta atestavimo institucija pažymėjimus išduoda darbuotojams, baigusiems mokymo kursus, kuriuose įgyjami priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai ir žinios.

3.   Pažymėjime nurodomi bent jau tokie duomenys:

a)

atestavimo institucijos pavadinimas, kvalifikaciją patvirtinančio dokumento turėtojo vardas ir pavardė bei registracijos numeris;

b)

veikla, kurią turi teisę vykdyti dokumento turėtojas;

c)

išdavimo data ir išdavusio asmens parašas.

4.   Jei į esamus mokymo kursus įtraukti priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai ir žinios, tačiau susijusiame patvirtinančiame dokumente nėra šio straipsnio 3 dalyje nustatytų elementų, 1 dalyje nurodyta atestavimo institucija gali išduoti pažymėjimą tokią kvalifikaciją turinčiam asmeniui, nereikalaudama dar kartą lankyti mokymo kursų.

4 straipsnis

Pranešimas

1.   Iki 2008 m. liepos 4 d. valstybės narės praneša Komisijai apie ketinimą taikyti 2 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a arba b punktą, nustatydamos esamas kvalifikacijos kėlimo sistemas arba profesine patirtimi pagrįstas sąlygas, į kurias atsižvelgiant sprendžiama, ar darbuotojai turi tinkamą kvalifikaciją.

2.   Iki 2009 m. sausio 4 d. valstybės narės Reglamente (EB) Nr. 308/2008 nustatyta forma pateikia Komisijai darbuotojų atestavimo institucijų, kurioms taikoma 3 straipsnio 1 dalis, pavadinimus ir kontaktinius duomenis ir pažymėjimų, atitinkančių 3 straipsnio 2 dalies ir priedo reikalavimus, pavadinimus.

3.   Pagal 2 dalį pateiktą pranešimą valstybės narės papildo atitinkama nauja informacija ir nedelsdamos pateikia Komisijai.

5 straipsnis

Abipusio pripažinimo sąlygos

1.   Valstybės narės abipusiškai pripažįsta kitose valstybėse narėse pagal 3 straipsnį išduotus pažymėjimus.

2.   Valstybės narės gali reikalauti, kad kitoje valstybėje narėje išduotų pažymėjimų turėtojai pateiktų pažymėjimo vertimą į kitą oficialią Bendrijos kalbą.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 161, 2006 6 14, p. 12.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 28.

(4)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/540/EB (OL L 198, 2007 7 31, p. 35).


PRIEDAS

Įgūdžiams ir žinioms, kurie turi būti įtraukti į mokymo programas, keliami būtiniausi reikalavimai

3 straipsnio 2 dalyje nurodytus mokymo kursus sudaro:

a)

teorinis modulis, stulpelyje „Modulio rūšis“ pažymėtas „T“;

b)

praktinis modulis: kursų dalyvis atlieka atitinkamą užduotį, naudodamasis reikiamomis priemonėmis, įrankiais ir įranga; šis modulis stulpelyje „Modulio rūšis“ pažymėtas „P“.


Būtiniausios žinios ir įgūdžiai

Modulio rūšis

1.   

Motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, kuriose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, eksploatavimas, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų aušalų poveikis aplinkai ir susijusios aplinkosaugos nuostatos

1.1.

Elementarus motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų eksploatavimo išmanymas

T

1.2.

Elementarus fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, naudojamų kaip motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų aušalai, naudojimo ir savybių bei šių dujų išmetimo poveikio aplinkai išmanymas (jų visuotinio atšilimo potencialas, susijęs su klimato kaita)

T

1.3.

Elementarus atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 842/2006 ir Direktyvos 2006/40/EB nuostatų išmanymas

T

2.   

Ekologiškas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimas

2.1.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimo bendrų procedūrų išmanymas

T

2.2.

Aušalų cilindro eksploatavimas

P

2.3.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimo įrengimo prijungimas prie motorinės transporto priemonės oro kondicionavimo sistemos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, priežiūros angų ir atjungimas nuo jų

P

2.4.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimo įrengimo eksploatavimas

P


Top