Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0037

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/37/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2005/68/EB dėl perdraudimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 81, 20.3.2008, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 239 - 240

No longer in force, Date of end of validity: 01/11/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/37/oj

20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/71


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/37/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2005/68/EB dėl perdraudimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį ir 55 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/68/EB (3) numatyta, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina priimant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka priimtiems teisės aktams, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomos tvarkos.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti priemones, reikalingas Direktyvai 2005/68/EB įgyvendinti, siekiant atsižvelgti į techninius draudimo sektoriaus arba finansų rinkų pokyčius ir užtikrinti vienodą tos direktyvos taikymą. Konkrečiau šios priemonės yra skirtos papildyti įmonių teisinio statuso sąrašą, paaiškinti arba patikslinti elementus, sudarančius mokumo atsargą, padidinti įmokas ar reikalavimų sumas, naudojamas apskaičiuojant tam tikros perdraudimo veiklos arba sutarčių tipų mokumo atsargą, pakeisti minimalų garantinį fondą ir paaiškinti apibrėžtis. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2005/68/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Todėl Direktyvą 2005/68/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Kadangi šia direktyva padaryti Direktyvos 2005/68/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl nebūtina nustatyti atitinkamų nuostatų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2005/68/EB iš dalies keičiama taip:

1)

55 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jeigu yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

b)

3 dalis išbraukiama.

2)

56 straipsnio įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Toliau nurodomos įgyvendinimo priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, tvirtinamos pagal 55 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu:“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. liepos 10 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 323, 2005 12 9, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/44/EB (OL L 247, 2007 9 21, p. 1).

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


Top