Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0025

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/25/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

OJ L 81, 20.3.2008, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 172 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/25/oj

20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/40


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/25/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/87/EB (4), numatyta, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina tvirtinant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (6) dėl Sprendimo 2006/512/EB, siekiant, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, kurie buvo priimti laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, šie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti įgyvendinimo priemones, būtinas įgyvendinti Direktyvą 2002/87/EB, siekiant paaiškinti kai kurių toje direktyvoje pateiktų apibrėžčių techninius aspektus, kad būtų atsižvelgta į finansų rinkų ir riziką ribojančių metodų pokyčius bei užtikrintas vienodas tos Direktyvos taikymas Bendrijoje. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2002/87/EB nuostatas, papildant šią direktyvą naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Direktyvoje 2002/87/EB Komisijai suteiktiems įgyvendinimo įgaliojimams numatytas terminas. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pareiškime dėl Sprendimo 2006/512/EB nurodė, kad Sprendime 2006/512/EB pateikiamas horizontalus priimtinas sprendimas dėl Europos Parlamento pageidavimo tikrinti teisės aktų, priimtų taikant bendro sprendimo procedūrą, įgyvendinimą ir kad, atitinkamai, įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turėtų būti suteikti neribotam terminui. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat pareiškė užtikrinsią, kad būtų kuo greičiau patvirtinti pasiūlymai, kuriais siekiama panaikinti teisės aktų nuostatas, nustatančias galutinį įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo Komisijai terminą. Pradėjus taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, Direktyvos 2002/87/EB nuostata dėl riboto termino turėtų būti išbraukta.

(6)

Komisija turėtų reguliariai vertinti nuostatų, susijusių su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, veikimą, kad Europos Parlamentas ir Taryba galėtų nustatyti, ar šių įgaliojimų apimtis bei Komisijai keliami procedūriniai reikalavimai yra tinkami ir ar užtikrina veiksmingumą bei demokratinę atskaitomybę.

(7)

Todėl Direktyvą 2002/87/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Kadangi šia direktyva daromi Direktyvos 2002/87/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto darbo tvarka, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl atitinkamos nuostatos nebūtinos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2002/87/EB iš dalies keičiama taip:

1.

20 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „vadovaudamasi šios direktyvos 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka“;

b)

pridedama tokia pastraipa:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, tvirtinamos taikant 21 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2.

21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

s)

3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   Iki 2010 m. gruodžio 31 d., o mažiausiai kas trejus metus Komisija persvarsto nuostatas, susijusias su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikia ataskaitą apie šių įgaliojimų veikimą. Visų pirma ataskaitoje išnagrinėjama, ar Komisija turėtų siūlyti šios direktyvos pakeitimus siekiant užtikrinti tinkamą Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų apimtį. Kartu su išvada, kurioje nurodoma, ar būtini pakeitimai, išsamiai nurodomos ją pagrindžiančios priežastys. Jei reikia, kartu su ataskaita pateikiamas teisės akto pasiūlymas pakeisti nuostatas, pagal kurias Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  OL C 39, 2007 2 23, p. 1.

(3)  2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 35, 2003 2 11, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/1/EB (OL L 79, 2005 3 24, p. 9).

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(6)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


Top