Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0017

2008 m. vasario 19 d. Komisijos direktyva 2008/17/EB, iš dalies keičianti tam tikrus Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedus dėl acefato, acetamiprido, acibenzolar-S-metilo, aldrino, benalaksilo, benomilo, karbendazimo, chlormekvato, chlorotalonilo, chlorpirifoso, klofentezino, ciflutrino, cipermetrino, ciromazino, dieldrino, dimetoato, ditiokarbamatų, esfenvalerato, famoksadono, fenheksamido, fenitrotiono, fenvalerato, glifosato, indoksakarbo, lambda-cihalotrino, mepanipirimo, metalaksil-M, metidationo, metoksifenozido, pimetrozino, piraklostrobino pirimetanilo, spiroksamino, tiakloprido, tiofanat-metilo ir trifloksistrobino didžiausios leistinos likučių koncentracijos (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 50, 23.2.2008, p. 17–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; netiesiogiai panaikino 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/17/oj

23.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 50/17


KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/17/EB

2008 m. vasario 19 d.

iš dalies keičianti tam tikrus Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedus dėl acefato, acetamiprido, acibenzolar-S-metilo, aldrino, benalaksilo, benomilo, karbendazimo, chlormekvato, chlorotalonilo, chlorpirifoso, klofentezino, ciflutrino, cipermetrino, ciromazino, dieldrino, dimetoato, ditiokarbamatų, esfenvalerato, famoksadono, fenheksamido, fenitrotiono, fenvalerato, glifosato, indoksakarbo, lambda-cihalotrino, mepanipirimo, metalaksil-M, metidationo, metoksifenozido, pimetrozino, piraklostrobino pirimetanilo, spiroksamino, tiakloprido, tiofanat-metilo ir trifloksistrobino didžiausios leistinos likučių koncentracijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvą 86/362/EEB dėl pesticidų likučių grūduose ir ant jų didžiausių koncentracijų nustatymo (1), ypač į jos 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvą 86/363/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų gyvūninės kilmės maisto produktuose ir ant jų nustatymo (2), ypač į jos 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo (3), ypač į jos 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (4), ypač į jos 4 straipsnio 1 dalies f punktą,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 91/414/EEB valstybės narės yra atsakingos už tam tikroms kultūroms skirtų augalų apsaugos produktų registravimą. Tokia registracija turi būti grindžiama poveikio žmogaus bei gyvūnų sveikatai ir aplinkai vertinimu. Atliekant tokį vertinimą, būtina atsižvelgti į operatoriaus ir pašalinių asmenų sąlytį su kenksminga medžiaga, jos poveikį sausumos, vandens bei oro aplinkai ir į tai, kokį poveikį apdorotų kultūrų likučių vartojimas turi žmonėms bei gyvūnams.

(2)

Didžiausia likučių koncentracija (toliau – DLK) rodo mažiausią veiksmingai augalų apsaugai reikalingą panaudotų pesticidų kiekį, naudojant juos taip, kad likučių kiekis būtų mažiausias įmanomas ir toksikologiniu požiūriu priimtinas, visų pirma pagal apskaičiuotą leistiną suvartojimą su maistu.

(3)

Pesticidų DLK, kurioms taikomos Direktyvos 90/642/EEB, 86/363/EEB ir 86/362/EEB, turi būti nuolat tikslinamos ir gali būti keičiamos atsižvelgiant į naują ar pakeistą pesticidų naudojimo paskirtį. Komisijai buvo perduota informacija apie naują ar pakeistą naudojimo paskirtį, į kurią atsižvelgus turėtų būti pakeistos acefato, acetamiprido, acibenzolar-S-metilo, aldrino, benalaksilo, benomilo, karbendazimo, chlormekvato, chlorotalonilo, chlorpirifoso, klofentezino, ciflutrino, cipermetrino, ciromazino, dieldrino, dimetoato, ditiokarbamatų, esfenvalerato, famoksadono, fenheksamido, fenitrotiono, fenvalerato, glifosato, indoksakarbo, lambda-cihalotrino, mepanipirimo, metalaksil-M, metidationo, metoksifenozido, pimetrozino, piraklostrobino pirimetanilo, spiroksamino, tiakloprido, tiofanat-metilo ir trifloksistrobino likučių koncentracijos.

(4)

Šioje direktyvoje nurodytų pesticidų poveikis vartotojams visą gyvenimą per maisto produktus, kuriuose gali būti šių pesticidų likučių, buvo įvertintas ir apskaičiuotas pagal tvarką ir praktiką, taikomą Bendrijoje, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas gaires (5). Šiais vertinimais ir apskaičiavimais grindžiamą tų pesticidų DLK reikia nustatyti taip, kad būtų užtikrinta, jog nėra viršijama leistina paros dozė.

(5)

Buvo nustatyta acefato, acetamiprido, karbendazimo, chlormekvato, chlorotalonilo, chlorpirifoso, ciflutrino, cipermetrino, ciromazino, dieldrino, dimetoato, esfenvalerato, famoksadono, fenitrotiono, indoksakarbo, lambda-cihalotrino, mepanipirimo, metalaksil-M, metidationo, metoksifenozido, pimetrozino, piraklostrobino, tiakloprido ir tiofanat-metilo ūmaus poveikio etaloninė dozė (ŪPED). Ūmus poveikis vartotojams per visus maisto produktus, kuriuose gali būti šių pesticidų likučių, buvo įvertintas ir apskaičiuotas pagal tvarką ir praktiką, šiuo metu taikomą Bendrijoje, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas gaires. Taip pat atsižvelgta į Augalų mokslinio komiteto (AMK) nuomones, ypač į patarimus ir gaires dėl pesticidais apdorotų maisto produktų vartotojų apsaugos (6). Remiantis suvartojimo su maistu vertinimu, turi būti nustatytos tokios šių pesticidų DLK, kad nebūtų viršijama ŪPED. Įvertinus turimą informaciją apie kitas medžiagas, nustatyta, kad jų ŪPED nustatyti nereikia, todėl trumpalaikis vertinimas nėra būtinas.

(6)

Apatinė analizinio nustatymo riba nustatoma kaip DLK, jei dėl leidžiamų naudoti augalų apsaugos produktų pesticidų likučių koncentracija maisto produkte arba ant jo yra mažesnė nei galima aptikti, arba jei nėra leidimo naudoti, arba jei valstybių narių leidimai naudoti nebuvo patvirtinti reikiamais duomenimis, arba jei dėl leidimų naudoti trečiosiose šalyse likučių kiekis maisto produktuose, galinčiuose patekti į Bendrijos rinką, ir ant jų nebuvo patvirtintas reikiamais duomenimis.

(7)

Laikinųjų DLK nustatymas ar pakeitimas Bendrijos lygmeniu valstybėms narėms neužkerta kelio nustatyti laikinąsias acetamiprido, acibenzolar-S-metilo, famoksadono, fenamifoso, glifosato, indoksakarbo, mepanipirimo, metoksifenozido, pimetrozino, piraklostrobino, tiakloprido ir trifloksistrobino DLK pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą ir tos direktyvos VI priedą. Manoma, kad pakanka ketverių metų laikotarpio, kad būtų leidžiama toliau naudoti šias medžiagas. Tuomet laikinosios Bendrijos DLK turėtų tapti galutinėmis.

(8)

Todėl būtina pakeisti Direktyvose 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB nustatytas DLK, kad būtų galima tinkamai prižiūrėti bei kontroliuoti atitinkamų augalų apsaugos produktų naudojimą ir apsaugoti vartotoją. Jei minėtų direktyvų prieduose jau yra nustatytos DLK, jas reikėtų iš dalies pakeisti. Jei DLK dar nėra nustatytos, jas reikėtų nustatyti pirmą kartą.

(9)

Reikiamais klausimais Pasaulio prekybos organizacijoje vyko konsultacijos su Bendrijos prekybos partneriais ir į jų pastabas apie šias koncentracijos vertes atsižvelgta.

(10)

Todėl Direktyvos 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos.

(11)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 86/362/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos I priedą.

2 straipsnis

Direktyva 86/363/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos II priedą.

3 straipsnis

Direktyva 90/642/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos III priedą.

4 straipsnis

Valstybės narės priima ir skelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, įsigaliojusius iki 2008 m. rugsėjo 14 d., įgyvendinant šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Valstybės narės taiko minėtas nuostatas nuo 2008 m. rugsėjo 15 d.

Priimdamos šias nuostatas, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 19 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 221, 1986 8 7, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/73/EB (OL L 329, 2007 12 14, p. 40).

(2)  OL L 221, 1986 8 7, p. 43. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/57/EB (OL L 243, 2007 9 18, p. 61).

(3)  OL L 350, 1990 12 14, p. 71. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/73/EB.

(4)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/76/EB (OL L 337, 2007 12 21, p. 100).

(5)  Gairės, kaip prognozuoti su maistu suvartojamų pesticidų likučių kiekį (pataisytos), parengtos pagal GEMS/Maisto programą bendradarbiaujant su Pesticidų likučių kodekso komitetu, paskelbtos Pasaulio sveikatos organizacijos 1997 m. (WHO/FSF/FOS/97.7).

(6)  Nuomonė dėl klausimų, susijusių su Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų daliniais pakeitimais (AMK nuomonė išreikšta 1998 m. liepos 14 d.); Nuomonė dėl pesticidų likučių koncentracijos vaisiuose ir daržovėse (AMK nuomonė išreikšta 1998 m. liepos 14 d.) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html).


I PRIEDAS

Direktyvos 86/362/EEB II priedo A dalyje pridedamos eilutės dėl fenitrotiono, o eilutės dėl cipermetrino, famoksadono, mepanipirimo, metidationo ir tiakloprido pakeičiamos taip:

Pesticidų likučiai

Didžiausia leistina koncentracija

(mg/kg)

„Cipermetrinas: įskaitant kitus jį sudarančius mišinius (bendras izomerų kiekis)

2 kviečiai, miežiai, avižos, rugiai, kvietrugiai

0,01 (*) kita

Famoksadonas

0,2 avižos

0,02 (*) kita

Fenitrotionas

0,5 (1) kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai

0,05 (*) kita

Mepanipirimas ir jo metabolitas (2-anilino-4-(2-hidroksi-propil)-6-metilpirimidinas) mepanipirimo pavidalu

0,01 (*) (p)

grūdai

Metidationas

0,1 kukurūzai, 0,2 sorgai, 0,02 (*) kita

Tiaklopridas

0,1 kviečiai, 1 miežiai, avižos 0,05 (p) kita


(1)  Laikinoji DLK iki 2009 m. birželio 1 d. Jei ši DLK nebus pakeista direktyva ar reglamentu iki nurodytos datos, bus taikomos atitinkamos analizinio nustatymo ribos.“


II PRIEDAS

Direktyvos 86/363/EEB II priedo B dalyje glifosatui skirta eilutė pakeičiama taip:

 

Didžiausia leistina koncentracija mg/kg (ppm)

Pesticidų likučiai

mėsoje, įskaitant riebalus, mėsos pusgaminiuose, subproduktuose ir gyvūnų taukuose, nurodytuose I priedo Nr. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ir 1602 pozicijose

piene ir pieno produktuose, išvardytuose I priedo Nr. 0401, 0402, 0405 00 ir 0406 pozicijose

šviežiuose kiaušiniuose be lukštų, paukščių kiaušiniuose ir kiaušinių tryniuose, nurodytuose I priedo Nr. 0407 00 ir 0408

„Glifosatas

2 (2) galvijų inkstuose

0,2 (2) galvijų kepenyse

0,5 (2) kiaulių inkstuose

0,1 (2) naminių paukščių inkstuose

0,05 (1)  (2) kita

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)


(1)  Rodo žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Nurodo pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą nustatytą laikiną didžiausią likučių koncentraciją.“


III PRIEDAS

Direktyvos 90/642/EEB II priedo A dalyje eilutės dėl acefato, acetamiprido, acibenzolar-S-metilo, aldrino, benalaksilo, benomilo, karbendazimo, chlormekvato, chlorotalonilo, chlorpirifoso, klofentezino, ciflutrino, ciromazino, dieldrino, dimetoato, ditiokarbamatų, esfenvalerato, famoksadono, fenheksamido, fenvalerato, indoksakarbo, lambda-cihalotrino, mepanipirimo, metalaksil(-M), metidationo, metoksifenozido, pimetrozino, piraklostrobino pirimetanilo, spiroksamino, tiakloprido, tiofanat-metilo ir trifloksistrobino pakeičiamos taip:

„Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Acefatas

Acetamipridas

Acibenzolar-s-metilas

Aldrinas ir dieldrinas (Aldrinas ir dieldrinas kartu, išreikšti dieldrinu) (4)

Benalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant benalaksilą-M (izomerų suma).

Karbendazimas and benomilas (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta karbendazimu)

Chlormekvatas

Chlorpirifosas

Chlortalonilas

Klofentezinas

1.

Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, užkonservuoti šaldant, be cukraus; riešutai

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)

 

 

 

 

 

 

(i)

CITRUSŲ VAISIAI

 

1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,5

0,05 (1)

 

0,01 (1)

0,5

Greipfrutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrinos

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarinai (įskaitant klementinus ir kitus hibridus)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didieji greipfrutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

(ii)

MEDŽIŲ RIEŠUTAI (su kevalais ar be jų)

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

Migdolai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braziliniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anakardžio riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Ciflutrinas (ciflutrinas, įskaitant kitų į sudėtį įeinančių izomerų mišinius (izomerų suma)) (4)

Ciromazinas

Dimetoatas (dimetoato ir ometoato suma, išreikšta dimetoatu)

Ditiokarbamatas, išreikšta CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą and ziramą (2), (3)

Famoksadonas

Fenheksamidas

Fenvaleratas ir Esfenvaleratas (RR & SS izomerų suma) (4)

Indoksakarbas (S- ir R-izomerų suma)

Liambda-cihalothrinas (4)

Mepanipirimas ir jo metabolitas (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-metilpirimidinas), išreikštas mepanipirimu

1.

Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, užkonservuoti šaldant, be cukraus; riešutai

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

CITRUSŲ VAISIAI

0,02 (1)

 

0,02 (1)

5 (mz)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Greipfrutai

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Citrinos

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Mandarinai (įskaitant klementinus ir kitus hibridus)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Didieji greipfrutai

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

(ii)

MEDŽIŲ RIEŠUTAI (su kevalais ar be jų)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,01 (1)  (7)

Migdolai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braziliniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anakardžio riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Metalaksilas and metalaksilas-M (metalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant metalaksilą-M (izomerų suma))

Metidationas

Metoksifenozidas (4)

Pimetrozinas

Piraklostrobinas

Pirimetanilas

Spiroksaminas

Trifloksistrobinas

Tiaklopridas (4)

Metiltiofanatas

1.

Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, užkonservuoti šaldant, be cukraus; riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

CITRUSŲ VAISIAI

0,5

5

1

0,3

1 (7)

10 (7)

0,05 (1)

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

Greipfrutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrinos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarinai (įskaitant klementinus ir kitus hibridus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didieji greipfrutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

MEDŽIŲ RIEŠUTAI (su kevalais ar be jų)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,2

Migdolai

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

Braziliniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anakardžio riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Acefatas

Acetamipridas

Acibenzolar-s-metilas

Aldrinas ir dieldrinas (Aldrinas ir dieldrinas kartu, išreikšti dieldrinu) (4)

Benalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant benalaksilą-M (izomerų suma).

Karbendazimas and benomilas (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta karbendazimu)

Chlormekvatas

Chlorpirifosas

Chlortalonilas

Klofentezinas

Kaštainiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokoso riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdyno riešutai

 

 

0,1 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

Makadamijos riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedro riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graikiniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

(iii)

SĖKLAVAISIAI

 

0,1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,2

 

0,5

1

0,5

Obuoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

0,2 (8)

 

 

 

Svarainiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

(iv)

KAULAVAISIAI

 

 

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

Abrikosai

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

 

1

 

Vyšnios

 

0,2 (7)

 

 

 

0,5

 

0,3

 

 

Persikai (įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

0,2

1

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Ciflutrinas (ciflutrinas, įskaitant kitų į sudėtį įeinančių izomerų mišinius (izomerų suma)) (4)

Ciromazinas

Dimetoatas (dimetoato ir ometoato suma, išreikšta dimetoatu)

Ditiokarbamatas, išreikšta CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą and ziramą (2), (3)

Famoksadonas

Fenheksamidas

Fenvaleratas ir Esfenvaleratas (RR & SS izomerų suma) (4)

Indoksakarbas (S- ir R-izomerų suma)

Liambda-cihalothrinas (4)

Mepanipirimas ir jo metabolitas (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-metilpirimidinas), išreikštas mepanipirimu

Kaštainiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokoso riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdyno riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makadamijos riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedro riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graikiniai riešutai

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

(iii)

SĖKLAVAISIAI

0,2

 

0,02 (1)

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05

 

0,1

0,01 (1)  (7)

Obuoliai

 

 

 

 

 

 

 

0,5 (7)

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarainiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

(iv)

KAULAVAISIAI

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

0,01 (1)  (7)

Abrikosai

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 

Vyšnios

0,2

 

1

2 (mz, me, pr, t, z)

 

5 (7)

 

 

0,1

 

Persikai (įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Metalaksilas and metalaksilas-M (metalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant metalaksilą-M (izomerų suma))

Metidationas

Metoksifenozidas (4)

Pimetrozinas

Piraklostrobinas

Pirimetanilas

Spiroksaminas

Trifloksistrobinas

Tiaklopridas (4)

Metiltiofanatas

Kaštainiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokoso riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdyno riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makadamijos riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedro riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacijos

 

 

 

 

1 (7)

0,2 (7)

 

 

 

 

Graikiniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

(iii)

SĖKLAVAISIAI

1

0,05

2

0,02 (1)

0,3 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,3 (7)

0,5

Obuoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarainiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv)

KAULAVAISIAI

0,05 (1)

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

Abrikosai

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

3 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2

Vyšnios

 

0,2

 

 

0,3 (7)

 

 

1 (7)

0,3 (7)

0,3

Persikai (įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

10 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Acefatas

Acetamipridas

Acibenzolar-s-metilas

Aldrinas ir dieldrinas (Aldrinas ir dieldrinas kartu, išreikšti dieldrinu) (4)

Benalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant benalaksilą-M (izomerų suma).

Karbendazimas and benomilas (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta karbendazimu)

Chlormekvatas

Chlorpirifosas

Chlortalonilas

Klofentezinas

Slyvos

 

0,02 (7)

 

 

 

0,5

 

0,2

 

0,2

Kiti

 

0,01 (1)  (7)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

0,02 (1)

(v)

UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

(a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

 

 

 

 

0,2

 

 

0,5

 

 

Valgomosios vynuogės

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1

0,02 (1)

Vynuogės vynui gaminti

 

 

 

 

 

0,5

 

 

3

1

(b)

Braškės (išskyrus žemuoges)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,2

3

2

(c)

Uogos, augančios ant stiebų (išskyrus laukines)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

Gervuogės (Rubus fruticosus)

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Gervuogės (Rubus flagelaris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganberijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avietės

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

0,3

(d)

Kitos uogos ir smulkūs vaisiai (išskyrus laukinius)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

 

Mėlynės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanguolės

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)

 

 

 

 

 

 

 

1

10

0,5

Agrastai

 

 

 

 

 

 

 

1

10

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Ciflutrinas (ciflutrinas, įskaitant kitų į sudėtį įeinančių izomerų mišinius (izomerų suma)) (4)

Ciromazinas

Dimetoatas (dimetoato ir ometoato suma, išreikšta dimetoatu)

Ditiokarbamatas, išreikšta CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą and ziramą (2), (3)

Famoksadonas

Fenheksamidas

Fenvaleratas ir Esfenvaleratas (RR & SS izomerų suma) (4)

Indoksakarbas (S- ir R-izomerų suma)

Liambda-cihalothrinas (4)

Mepanipirimas ir jo metabolitas (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-metilpirimidinas), išreikštas mepanipirimu

Slyvos

0,2

 

 

2 (mz, me, t, z)

 

1 (7)

 

 

0,1

 

Kiti

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,1

 

(v)

UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

0,3

 

 

5 (ma, mz, me, pr, t)

2

5 (7)

0,1

2 (7)

0,2

3 (7)

Valgomosios vynuogės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vynuogės vynui gaminti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Braškės (išskyrus žemuoges)

0,02 (1)

 

 

10 (8)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,5

2 (7)

(c)

Uogos, augančios ant stiebų (išskyrus laukines)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

10 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Gervuogės (Rubus fruticosus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gervuogės (Rubus flagelaris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganberijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avietės

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

(d)

Kitos uogos ir smulkūs vaisiai (išskyrus laukinius)

0,02 (1)

 

 

5 (mz)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Mėlynės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanguolės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

Agrastai

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Metalaksilas and metalaksilas-M (metalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant metalaksilą-M (izomerų suma))

Metidationas

Metoksifenozidas (4)

Pimetrozinas

Piraklostrobinas

Pirimetanilas

Spiroksaminas

Trifloksistrobinas

Tiaklopridas (4)

Metiltiofanatas

Slyvos

 

0,2

 

 

0,2 (7)

3 (7)

 

0,2 (7)

0,1 (7)

0,3

Kiti

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

(v)

UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

 

0,02 (1)

1

0,02 (1)

 

5 (7)

1

5 (7)

0,02 (1)  (7)

 

Valgomosios vynuogės

2

 

1

 

1 (7)

 

 

 

 

0,1 (1)

Vynuogės vynui gaminti

1

 

1

 

2 (7)

 

 

 

 

3

(b)

Braškės (išskyrus žemuoges)

0,5

0,02 (1)

0,02 (1)

0,5

0,5 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,5 (7)

0,1 (1)

(c)

Uogos, augančios ant stiebų (išskyrus laukines)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,1 (1)

Gervuogės (Rubus fruticosus)

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

Gervuogės (Rubus flagelaris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganberijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avietės

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

Kitos

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

1 (7)

 

(d)

Kitos uogos ir smulkūs vaisiai (išskyrus laukinius)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

5 (7)

0,05 (1)

 

1 (7)

0,1 (1)

Mėlynės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanguolės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)

 

 

 

0,1

2 (7)

 

 

1 (7)

 

 

Agrastai

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

 

 

Kitos

 

 

 

0,02 (1)

0,5 (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Acefatas

Acetamipridas

Acibenzolar-s-metilas

Aldrinas ir dieldrinas (Aldrinas ir dieldrinas kartu, išreikšti dieldrinu) (4)

Benalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant benalaksilą-M (izomerų suma).

Karbendazimas and benomilas (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta karbendazimu)

Chlormekvatas

Chlorpirifosas

Chlortalonilas

Klofentezinas

(e)

Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

(vi)

KITI VAISIAI

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

Avokadai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananai

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

3

0,2

2

Datulės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiviai

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Kinkanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangai

 

 

0,5 (7)

 

 

0,5

 

 

 

 

Alyvos (valgomosios)

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

Alyvos (aliejui spausti)

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

Papajos

 

 

 

 

 

0,2

 

 

20

 

Pasifloros vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananasai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Ciflutrinas (ciflutrinas, įskaitant kitų į sudėtį įeinančių izomerų mišinius (izomerų suma)) (4)

Ciromazinas

Dimetoatas (dimetoato ir ometoato suma, išreikšta dimetoatu)

Ditiokarbamatas, išreikšta CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą and ziramą (2), (3)

Famoksadonas

Fenheksamidas

Fenvaleratas ir Esfenvaleratas (RR & SS izomerų suma) (4)

Indoksakarbas (S- ir R-izomerų suma)

Liambda-cihalothrinas (4)

Mepanipirimas ir jo metabolitas (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-metilpirimidinas), išreikštas mepanipirimu

(e)

Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,2

0,01 (1)  (7)

(vi)

KITI VAISIAI

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Avokadai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananai

 

 

 

2 (mz, me)

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

Datulės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiviai

 

 

 

 

 

10 (7)

 

 

 

 

Kinkanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangai

 

 

 

2 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Alyvos (valgomosios)

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Alyvos (aliejui spausti)

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Papajos

 

 

 

7 (mz)

 

 

 

 

 

 

Pasifloros vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananasai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Metalaksilas and metalaksilas-M (metalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant metalaksilą-M (izomerų suma))

Metidationas

Metoksifenozidas (4)

Pimetrozinas

Piraklostrobinas

Pirimetanilas

Spiroksaminas

Trifloksistrobinas

Tiaklopridas (4)

Metiltiofanatas

(e)

Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

(vi)

KITI VAISIAI

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

Avokadai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananai

 

 

 

 

 

0,1 (7)

3

0,05 (7)

 

 

Datulės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiviai

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Kinkanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangai

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

0,5 (7)

 

1

Alyvos (valgomosios)

 

1

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

Alyvos (aliejui spausti)

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

Papajos

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

1 (7)

0,5 (7)

1

Pasifloros vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananasai

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Granatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Acefatas

Acetamipridas

Acibenzolar-s-metilas

Aldrinas ir dieldrinas (Aldrinas ir dieldrinas kartu, išreikšti dieldrinu) (4)

Benalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant benalaksilą-M (izomerų suma).

Karbendazimas and benomilas (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta karbendazimu)

Chlormekvatas

Chlorpirifosas

Chlortalonilas

Klofentezinas

2.

Daržovės, šviežios arba neapvirtos, užšaldytos ar džiovintos

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBAVAISIAI

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

Burokėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morkos

 

 

 

 

 

 

 

0,1

1

 

Manijokai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salierai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Krienai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topinambai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastarnokai

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

 

 

Petražolių šaknys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridikai

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Gelteklės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldžiosios bulvės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griežčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dioskorėjos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Ciflutrinas (ciflutrinas, įskaitant kitų į sudėtį įeinančių izomerų mišinius (izomerų suma)) (4)

Ciromazinas

Dimetoatas (dimetoato ir ometoato suma, išreikšta dimetoatu)

Ditiokarbamatas, išreikšta CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą and ziramą (2), (3)

Famoksadonas

Fenheksamidas

Fenvaleratas ir Esfenvaleratas (RR & SS izomerų suma) (4)

Indoksakarbas (S- ir R-izomerų suma)

Liambda-cihalothrinas (4)

Mepanipirimas ir jo metabolitas (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-metilpirimidinas), išreikštas mepanipirimu

2.

Daržovės, šviežios arba neapvirtos, užšaldytos ar džiovintos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBAVAISIAI

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Burokėliai

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

 

 

Morkos

 

1

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Manijokai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salierai

 

 

0,1

0,3 (ma, me, pr, t)

 

 

 

 

0,1

 

Krienai

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Topinambai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastarnokai

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Petražolių šaknys

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Ridikai

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

Gelteklės

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Saldžiosios bulvės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griežčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dioskorėjos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Metalaksilas and metalaksilas-M (metalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant metalaksilą-M (izomerų suma))

Metidationas

Metoksifenozidas (4)

Pimetrozinas

Piraklostrobinas

Pirimetanilas

Spiroksaminas

Trifloksistrobinas

Tiaklopridas (4)

Metiltiofanatas

2.

Daržovės, šviežios arba neapvirtos, užšaldytos ar džiovintos

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

(i)

ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBAVAISIAI

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

Burokėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morkos

0,1

 

 

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,05 (7)

 

 

Manijokai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salierai

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 (7)

 

Krienai

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

Topinambai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastarnokai

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

Petražolių šaknys

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

Ridikai

0,1

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Gelteklės

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

Saldžiosios bulvės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griežčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dioskorėjos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Acefatas

Acetamipridas

Acibenzolar-s-metilas

Aldrinas ir dieldrinas (Aldrinas ir dieldrinas kartu, išreikšti dieldrinu) (4)

Benalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant benalaksilą-M (izomerų suma).

Karbendazimas and benomilas (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta karbendazimu)

Chlormekvatas

Chlorpirifosas

Chlortalonilas

Klofentezinas

(ii)

SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

Česnakai

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Svogūnai

 

 

 

 

0,2

 

 

0,2

0,5

 

Askaloniniai česnakai

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Svogūnlaiškiai

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Kitos

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

(iii)

VAISINĖS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

(a)

Bulvinių šeimos

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,5

2

 

Pomidorai

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,5

0,5

 

 

 

0,3

Paprikos

 

0,3 (7)

 

 

0,2

 

 

 

 

 

Baklažanai

 

0,1 (7)

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

Valgomieji hibiskai

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Kitos

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

0,02 (1)

(b)

Moliūginės – valgoma luoba

 

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

Agurkai

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

1

 

Kornišonai

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Cukinijos

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

0,01 (1)

 

(c)

Moliūginės – nevalgoma luoba

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,03 (5)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

1

 

Melionai

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

0,1

Moliūgai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbūzai

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Ciflutrinas (ciflutrinas, įskaitant kitų į sudėtį įeinančių izomerų mišinius (izomerų suma)) (4)

Ciromazinas

Dimetoatas (dimetoato ir ometoato suma, išreikšta dimetoatu)

Ditiokarbamatas, išreikšta CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą and ziramą (2), (3)

Famoksadonas

Fenheksamidas

Fenvaleratas ir Esfenvaleratas (RR & SS izomerų suma) (4)

Indoksakarbas (S- ir R-izomerų suma)

Liambda-cihalothrinas (4)

Mepanipirimas ir jo metabolitas (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-metilpirimidinas), išreikštas mepanipirimu

(ii)

SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Česnakai

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Svogūnai

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Askaloniniai česnakai

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Svogūnlaiškiai

 

 

2

1 (mz)

 

 

 

 

0,05

 

Kitos

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

 

(iii)

VAISINĖS DARŽOVĖS

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Bulvinių šeimos

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomidorai

0,05

 

 

3 (mz, me, pr)

1

1 (7)

0,05

0,5 (7)

0,1

1 (7)

Paprikos

0,3

 

 

5 (mz, pr)

 

2 (7)

 

0,3 (7)

0,1

 

Baklažanai

0,1

 

 

3 (mz, me)

1

1 (7)

0,02 (1)

0,5 (7)

0,5

1 (7)

Valgomieji hibiskai

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Kitos

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

0,01 (1)  (7)

(b)

Moliūginės – valgoma luoba

 

1

 

2 (mz, pr)

0,2

1 (7)

0,02 (1)

0,2 (7)

0,1

0,01 (1)  (7)

Agurkai

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kornišonai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukinijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Moliūginės – nevalgoma luoba

0,02 (1)

 

 

1 (mz, pr)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,1 (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

Melionai

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Moliūgai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbūzai

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Metalaksilas and metalaksilas-M (metalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant metalaksilą-M (izomerų suma))

Metidationas

Metoksifenozidas (4)

Pimetrozinas

Piraklostrobinas

Pirimetanilas

Spiroksaminas

Trifloksistrobinas

Tiaklopridas (4)

Metiltiofanatas

(ii)

SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

Česnakai

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Svogūnai

0,5

0,1

 

 

0,2

0,1 (7)

 

 

 

 

Askaloniniai česnakai

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Svogūnlaiškiai

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

(iii)

VAISINĖS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Bulvinių šeimos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomidorai

0,2

0,1

2

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

0,5 (7)

0,5 (7)

2

Paprikos

0,5

 

1

1

0,5 (7)

2 (7)

 

0,3 (7)

1 (7)

 

Baklažanai

 

 

0,5

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

 

0,5 (7)

2

Valgomieji hibiskai

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Kitos

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

(b)

Moliūginės – valgoma luoba

 

 

0,02 (1)

0,5

0,02 (1)  (7)

1 (7)

 

0,2 (7)

0,3 (7)

0,1 (1)

Agurkai

0,5

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Kornišonai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukinijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Moliūginės – nevalgoma luoba

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,3

Melionai

0,2

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

0,2 (7)

 

Moliūgai

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Arbūzai

0,2

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2 (7)

 

Kitos

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Acefatas

Acetamipridas

Acibenzolar-s-metilas

Aldrinas ir dieldrinas (Aldrinas ir dieldrinas kartu, išreikšti dieldrinu) (4)

Benalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant benalaksilą-M (izomerų suma).

Karbendazimas and benomilas (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta karbendazimu)

Chlormekvatas

Chlorpirifosas

Chlortalonilas

Klofentezinas

(d)

Cukriniai kukurūzai

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

(iv)

KOPŪSTINĖS DARŽOVĖS

 

 

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

(a)

Žiedinės kopūstinės daržovės

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

3

 

Brokoliai (įskaitant Calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiediniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Gūžinės kopūstinės daržovės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briuselio kopūstai

 

0,05

 

 

 

0,5

 

 

3

 

Gūžiniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

Kitos

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

(c)

Lapinės kopūstinės daržovės

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

Kininiai barstučiai

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

Lapiniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

(d)

Kaliaropės

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

(v)

LAPINĖS DARŽOVĖS IR PRIESKONINĖS ŽOLĖS

 

 

 

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

(a)

Salotos ir panašios daržovės

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

0,01 (1)

 

Pipirnės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sultenės

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Ciflutrinas (ciflutrinas, įskaitant kitų į sudėtį įeinančių izomerų mišinius (izomerų suma)) (4)

Ciromazinas

Dimetoatas (dimetoato ir ometoato suma, išreikšta dimetoatu)

Ditiokarbamatas, išreikšta CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą and ziramą (2), (3)

Famoksadonas

Fenheksamidas

Fenvaleratas ir Esfenvaleratas (RR & SS izomerų suma) (4)

Indoksakarbas (S- ir R-izomerų suma)

Liambda-cihalothrinas (4)

Mepanipirimas ir jo metabolitas (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-metilpirimidinas), išreikštas mepanipirimu

(d)

Cukriniai kukurūzai

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

(iv)

KOPŪSTINĖS DARŽOVĖS

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,01 (1)  (7)

(a)

Žiedinės kopūstinės daržovės

0,05

 

 

1 (mz)

0,1

 

0,02 (1)

0,3 (7)

0,1

 

Brokoliai (įskaitant Calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiediniai kopūstai

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Gūžinės kopūstinės daržovės

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Briuselio kopūstai

 

 

0,3

2 (mz)

 

 

0,05

 

0,05

 

Gūžiniai kopūstai

0,3

 

1

3 (mz)

 

 

0,1

3 (7)

0,2

 

Kitos

0,2

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

(c)

Lapinės kopūstinės daržovės

0,3

 

0,02 (1)

0,5 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,2 (7)

1

 

Kininiai barstučiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapiniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

(d)

Kaliaropės

0,02 (1)

 

0,02 (1)

1 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

(v)

LAPINĖS DARŽOVĖS IR PRIESKONINĖS ŽOLĖS

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

(a)

Salotos ir panašios daržovės

1

15

 

5 (mz, me, t)

 

30 (7)

 

 

 

 

Pipirnės

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Sultenės

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

1

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Metalaksilas and metalaksilas-M (metalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant metalaksilą-M (izomerų suma))

Metidationas

Metoksifenozidas (4)

Pimetrozinas

Piraklostrobinas

Pirimetanilas

Spiroksaminas

Trifloksistrobinas

Tiaklopridas (4)

Metiltiofanatas

(d)

Cukriniai kukurūzai

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,1 (7)

0,1 (1)

(iv)

KOPŪSTINĖS DARŽOVĖS

 

 

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

(a)

Žiedinės kopūstinės daržovės

0,2

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,1 (7)

 

 

 

0,1 (7)

0,1 (1)

Brokoliai (įskaitant Calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

Žiediniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

(b)

Gūžinės kopūstinės daržovės

 

0,1

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Briuselio kopūstai

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

0,05 (7)

1

Gūžiniai kopūstai

1

 

 

0,05

0,2 (7)

 

 

 

0,2 (7)

 

Kitos

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

(c)

Lapinės kopūstinės daržovės

 

0,02 (1)

 

0,2

0,02 (1)  (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

1 (7)

0,1 (1)

Kininiai barstučiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapiniai kopūstai

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Kaliaropės

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (7)

0,1 (1)

(v)

LAPINĖS DARŽOVĖS IR PRIESKONINĖS ŽOLĖS

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

0,1 (1)

(a)

Salotos ir panašios daržovės

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Pipirnės

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sultenės

0,2

 

 

 

10 (7)

 

 

 

 

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Acefatas

Acetamipridas

Acibenzolar-s-metilas

Aldrinas ir dieldrinas (Aldrinas ir dieldrinas kartu, išreikšti dieldrinu) (4)

Benalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant benalaksilą-M (izomerų suma).

Karbendazimas and benomilas (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta karbendazimu)

Chlormekvatas

Chlorpirifosas

Chlortalonilas

Klofentezinas

Salotos

 

5

 

 

0,5

 

 

 

 

 

Salotinės trūkažolės

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Sėjamoji gražgarstė

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopūstinių daržovių lapai ir daigai

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

(b)

Špinatai ir panašios daržovės

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

0,01 (1)

 

Špinatai

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

 

 

Mangoldai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Rėžiukai

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

 

 

 

0,01 (1)

 

(d)

Salotinės cikorijos

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

 

 

 

0,01 (1)

 

(e)

Prieskoninės žolės

 

 

0,3 (7)

 

0,05 (1)

 

 

 

5

 

Builiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petražolės

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Salierų lapai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

0,01 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Ciflutrinas (ciflutrinas, įskaitant kitų į sudėtį įeinančių izomerų mišinius (izomerų suma)) (4)

Ciromazinas

Dimetoatas (dimetoato ir ometoato suma, išreikšta dimetoatu)

Ditiokarbamatas, išreikšta CS2, įskaitant manebą, mankozebą, metiramą, propinebą, tiramą and ziramą (2), (3)

Famoksadonas

Fenheksamidas

Fenvaleratas ir Esfenvaleratas (RR & SS izomerų suma) (4)

Indoksakarbas (S- ir R-izomerų suma)

Liambda-cihalothrinas (4)

Mepanipirimas ir jo metabolitas (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-metilpirimidinas), išreikštas mepanipirimu

Salotos

 

 

0,5

 

 

 

 

2 (7)

0,5

 

Salotinės trūkažolės

 

 

 

 

 

 

 

2 (7)

1

 

Sėjamoji gražgarstė

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Kopūstinių daržovių lapai ir daigai

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

1

 

Kitos

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

1

 

(b)

Špinatai ir panašios daržovės

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,5

 

Špinatai

 

 

 

 

 

 

 

2 (7)

 

 

Mangoldai

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Rėžiukai

0,02 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,3 (mz)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

(d)

Salotinės cikorijos

0,02 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,5 (mz)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

(e)

Prieskoninės žolės

0,02 (1)

15

0,02 (1)

5 (mz, me)

 

30 (7)

 

2 (7)

1

 

Builiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petražolės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salierų lapai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Metalaksilas and metalaksilas-M (metalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant metalaksilą-M (izomerų suma))

Metidationas

Metoksifenozidas (4)

Pimetrozinas

Piraklostrobinas

Pirimetanilas

Spiroksaminas

Trifloksistrobinas

Tiaklopridas (4)

Metiltiofanatas

Salotos

2

 

 

 

 

10 (7)

 

 

 

 

Salotinės trūkažolės

1

 

 

 

 

10 (7)

 

 

 

 

Sėjamoji gražgarstė

2

 

 

 

 

 

 

 

3 (7)

 

Kopūstinių daržovių lapai ir daigai

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

0,05 (1)

 

 

 

2 (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

2 (7)

 

(b)

Špinatai ir panašios daržovės

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,5 (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

 

Špinatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangoldai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

Rėžiukai

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

 

(d)

Salotinės cikorijos

0,3

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

 

(e)

Prieskoninės žolės

2

 

 

2

2 (7)

3 (7)

 

 

3 (7)

 

Builiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petražolės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salierų lapai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomas DLK, grupės ir pavyzdžiai

Acefatas

Acetamipridas

Acibenzolar-s-metilas

Aldrinas ir dieldrinas (Aldrinas ir dieldrinas kartu, išreikšti dieldrinu) (4)

Benalaksilas, įskaitant kitus į sudėtį įeinančių izomerų mišinius, įskaitant benalaksilą-M (izomerų suma).

Karbendazimas and benomilas (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta karbendazimu)

Chlormekvatas

Chlorpirifosas

Chlortalonilas

Klofentezinas

(vi)

ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios)

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

Pupelės (su ankštimis)

 

 

 

 

 

0,2

 

 

5

 

Pupelės (be ankščių)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Žirniai (su ankštimis)

 

 

 

 

 

0,2

 

 

2

 

Žirniai (be ankščių)