Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1567

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr 1567/2007, nustatantis nekvotinės izogliukozės eksporto kiekybines normas, taikomas iki 2007–2008 prekybos metų pabaigos

OJ L 340, 22.12.2007, p. 58–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1567/oj

22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/58


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr 1567/2007

2007 m. gruodžio 21 d.

nustatantis nekvotinės izogliukozės eksporto kiekybines normas, taikomas iki 2007–2008 prekybos metų pabaigos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 12 straipsnio d dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 318/2006 nustatomos bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo taisyklės. Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 12 straipsnio d dalį izogliukozė, pagaminta viršijant to reglamento 7 straipsnyje numatytą kvotą, gali būti eksportuojama tik laikantis nustatytinų kiekybinių normų.

(2)

Kai kuriems Bendrijos izogliukozės gamintojams jos eksportas iš Bendrijos yra svarbi jų ūkinės veiklos dalis ir jie turi tradicinių rinkų už Bendrijos ribų. Izogliukozės eksportas į tas rinkas galėtų būti ekonomiškai naudingas ir be eksporto grąžinamosios išmokos. Todėl tam, kad suinteresuoti Bendrijos gamintojai galėtų aprūpinti savo tradicines rinkas, būtina nustatyti kiekybines nekvotinės izogliukozės normas.

(3)

Manoma, kad iki 2007–2008 prekybos metų pabaigos, t. y. iki 2008 m. rugsėjo 30 d. nustačius 40 000 tonų sausosios medžiagos kiekybinę normą, nekvotinės izogliukozės eksportas atitiktų rinkos poreikį.

(4)

Siekiant užtikrinti organizuotą valdymą, užkirsti kelią spekuliacijai bei garantuoti veiksmingą kontrolę, turėtų būti nustatytos išsamios paraiškų dėl licencijų pateikimo taisyklės. Tokiose taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama į esamais teisės aktais nustatytas procedūras, tinkamai jas pritaikant specifiniams šio sektoriaus poreikiams.

(5)

Kad būtų sumažinta sukčiavimo rizika ir išvengta piktnaudžiavimo, susijusio su galutiniu tam tikros izogliukozės grįžtamuoju importu ar pakartotiniu įvežimu į Bendriją, kai kurios Vakarų Balkanų šalys turėtų būti pašalintos iš reikalavimus atitinkančių nekvotinės izogliukozės eksporto paskirties šalių sąrašo. Tačiau tai neturėtų būti taikoma toms šio regiono šalims, kurių institucijos turi išduoti eksporto leidimus, patvirtinančius į Bendriją eksportuotinų cukraus ar izogliukozės produktų kilmės šalį, kadangi jose sukčiavimo pavojus yra mažesnis.

(6)

Kad būtų išlaikytas suderinamumas su nuostatomis, susijusiomis su cukraus sektoriaus eksportu, kaip nustatyta 2007 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 900/2007 dėl iki 2007–2008 prekybos metų pabaigos vykdomo nuolatinio konkurso siekiant nustatyti grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2) ir 2007 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1060/2007, skelbiančiu nuolatinį konkursą perparduoti eksportui Belgijos, Čekijos, Airijos, Ispanijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų (3), nekvotinės izogliukozės eksportas neturėtų būti leidžiamas ir į kai kurias artimas paskirties vietas.

(7)

Kad būtų sumažintas grįžtamojo importo į Bendriją pavojus, o konkrečiai – užtikrinta, kad bus laikomasi grąžintoms prekėms, nurodytoms 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą (4) ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (5), taikomų konkrečių taisyklių, valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių reikiamai kontrolei užtikrinti.

(8)

Papildant 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 951/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (6), nuostatas, turėtų būti nustatytos papildomos įgyvendinimo nuostatos, taikytinos šiuo reglamentu nustatomų kiekybinių normų administravimui, ypač dėl eksporto licencijų taikymo sąlygų.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekybinės normos nustatymas nekvotinės izogliukozės eksportui

1.   Iki 2007–2008 prekybos metų pabaigos, t. y. iki 2008 m. rugsėjo 30 d., Reglamento (EB) Nr. 318/2006 12 straipsnio d dalyje minima kiekybinė norma yra 40 000 tonų KN kodais 1702 40 10, 1702 60 10 ir 1702 90 30 klasifikuojamos nekvotinės izogliukozės sausosios medžiagos, skirtos eksportuoti be grąžinamosios išmokos.

2.   Laikantis 1 dalyje nustatytos kiekybinės normos, leidžiama eksportuoti į visas paskirties vietas, išskyrus:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Albaniją, Bosniją ir Hercegoviną, buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Juodkalniją ir San Mariną;

b)

valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Seutą ir Melilją, Livinjo ir Campione d’Italia administracinius vienetus, Farerų salas, Grenlandiją, Heligolandą, ir tas Kipro dalis, kurių nekontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė;

c)

Europos teritorijas, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą.

3.   Eksportuoti 1 dalyje minėtus produktus leidžiama tik tada, kai jie atitinka šias sąlygas:

a)

yra gauti izomerizuojant gliukozę;

b)

juose fruktozė sudaro ne mažiau kaip 41 % sausosios medžiagos svorio;

c)

polisacharidai ir oligosacharidai, įskaitant di- ir trisacharidus, juose sudaro ne daugiau kaip 8,5 % sausosios medžiagos svorio.

Izogliukozės sausosios medžiagos kiekis nustatomas remiantis praskiesto tirpalo, kurio santykis pagal svorį yra 1:1, tirštumu, o jei produktas yra labai tirštas – džiovinant.

2 straipsnis

Eksporto licencijos

1.   Jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip, kai eksportas vykdomas, laikantis šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nustatytos kiekybinės normos, būtina pateikti eksporto licenciją pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2006 (7), Komisijos reglamento (EB) Nr. 951/2006 ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 967/2006 (8) 19 straipsnio nuostatas.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio, eksporto licencijų teisės yra neperleidžiamos.

3 straipsnis

Eksporto licencijų paraiškos

1.   Eksporto licencijų paraiškas dėl kiekybinių normų, nustatytų šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje, gali pateikti tik izogliukozės gamintojai, patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 17 straipsnį, kuriems izogliukozės kvota 2007–2008 prekybos metams skirta pagal to reglamento 7 straipsnį.

2.   Eksporto licencijų paraiškos pateikiamos valstybės narės, kurioje pareiškėjui skirta izogliukozės kvota, kompetentingoms institucijoms.

3.   Nuo šio reglamento įsigaliojimo datos iki tol, kai licencijų išdavimas sustabdomas 8 straipsnyje nustatyta tvarka, eksporto licencijų paraiškos pateikiamos kiekvieną savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio.

4.   Pareiškėjai per 3 pastraipoje nurodytą savaitę gali pateikti tik vieną prašymą.

5.   Pagal kiekvieną eksporto licenciją prašomas kiekis neviršija 5 000 tonų.

6.   Prie paraiškos turi būti pridedamas įrodymas, apie 4 straipsnyje nurodyto užstato sumokėjimą.

7.   Eksporto licencijos paraiškos ir pačios licencijos 20 langelyje daromas toks įrašas:

„nekvotinė izogliukozė eksportui be grąžinamosios išmokos“.

4 straipsnis

Užstatas už eksporto licenciją

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 951/2006 12 straipsnio 1 dalies b punkto ketvirtos įtraukos, pareiškėjas sumoka 110 EUR užstatą už toną izogliukozės sausosios medžiagos.

2.   Pareiškėjas 1 dalyje nurodytą užstatą savo nuožiūra gali pateikti grynaisiais pinigais arba kaip garantiją, kurią išduoda įstaiga, atitinkanti atitinkamos valstybės narės, kurioje licencijų paraiškos pateikiamos, nustatytus kriterijus.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas užstatas grąžinamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 35 straipsnio nuostatas:

a)

jei pareiškėjas pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 31 straipsnio b dalį ir 32 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį įvykdo įsipareigojimą eksportuoti kiekį, kurį pareiškėjas įsipareigojo eksportuoti pagal licencijas, išduotas pagal šio reglamento 6 straipsnio nuostatas;

b)

jei pareiškėjas tos valstybės narės, kuri išdavė eksporto licenciją, kompetentingai institucijai priimtinu būdu gali įrodyti, kad buvo atlikti muitinės formalumai minėto izogliukozės kiekio importui, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnyje (9).

4.   3 dalyje minėti įrodymai turi būti pateikti per 12 mėnesių nuo eksporto deklaracijos priėmimo dienos.

5 straipsnis

Valstybių narių pranešimai

1.   Ne vėliau kaip kiekvienos savaitės pirmą darbo dieną valstybės narės Komisijai praneša apie izogliukozės kiekį, kuriam praėjusią savaitę pateiktos eksporto licencijų paraiškos.

Prašomi kiekiai suskirstomi pagal aštuonženklius KN kodus. Jei eksporto licencijų paraiškų nebuvo pateikta, apie tai valstybės narės taip pat praneša Komisijai.

Ši dalis taikoma tik toms valstybėms narėms, kurioms 2007–2008 prekybos metams Reglamento (EB) Nr. 318/2006 III priede ir (arba) IV priedo II dalyje buvo nustatyta izogliukozės kvota.

2.   Komisija kiekvieną savaitę į apskaitą įtraukia kiekius, kuriems pateiktos eksporto licencijų paraiškos.

6 straipsnis

Licencijų išdavimas ir galiojimas

1.   Licencijos išduodamos trečią darbo dieną po 5 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo, atsižvelgiant į paraiškų priėmimo procentą, Komisijos nustatytą pagal 8 straipsnį.

2.   Kiekvienos savaitės pirmą darbo dieną valstybės narės Komisijai praneša apie izogliukozės kiekį, kuriam praėjusią savaitę išduotos eksporto licencijos.

3.   Eksporto licencijos, išduotos laikantis 1 straipsnio 1 dalyje nustatytos kiekybinės normos, galioja nuo faktinės jų išdavimo dienos iki trečio mėnesio nuo jų išdavimo mėnesio, pabaigos, ir ne vėliau kaip iki 2008 m. rugsėjo 30 d.

4.   Valstybės narės tvarko faktiškai eksportuoto izogliukozės kiekio apskaitą.

5.   Valstybės narės iki kiekvieno mėnesio pabaigos praneša Komisijai apie ankstesnį mėnesį eksportuotos izogliukozės kiekius.

6.   Šio straipsnio 2, 4 ir 5 dalys taikomos tik toms valstybėms narėms, kurioms 2007–2008 prekybos metams Reglamento (EB) Nr. 318/2006 III priede ir (arba) IV priedo II dalyje buvo nustatyta izogliukozės kvota.

7 straipsnis

Pranešimų perdavimo būdai

5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 2 bei 5 dalyse nurodyti pranešimai perduodami elektroniniu būdu, naudojant valstybėms narėms Komisijos pateiktas formas.

8 straipsnis

Eksporto licencijų išdavimo sustabdymas

Jei prašomi eksporto licencijų kiekiai atitinkamu laikotarpiu viršija šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nustatytą kiekybinę normą, Reglamento (EB) Nr. 951/2006 9 straipsnio nuostatos taikomos mutatis mutandis.

9 straipsnis

Kontrolė

Kad būtų laikomasi grąžinamoms prekėms taikomų konkrečių taisyklių, išdėstytų Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 VI antraštinės dalies 2 skyriuje ir Reglamento (EB) Nr. 2454/93 III dalies I antraštinėje dalyje, ir kad būtų užkirstas kelias mėginimui apeiti lengvatinius susitarimus su trečiosiomis šalimis, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių reikiamai kontrolei užtikrinti.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1).

(2)  OL L 196, 2007 7 28, p. 26.

(3)  OL L 242, 2007 9 15, p. 8.

(4)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(5)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).

(6)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2031/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 43).

(7)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(8)  OL L 176, 2006 6 30, p. 22.

(9)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11.


Top