Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1275

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, IX priedą (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 284, 30.10.2007, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 227 - 229

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1275/oj

30.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1275/2007

2007 m. spalio 29 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, IX priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (1), ypač į jo 23 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 999/2001 nustatytos tam tikrų gyvūnų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisyklės. Jos taikomos gyvų gyvūnų auginimui ir gyvūninės kilmės produktų gamybai ir jų pateikimui rinkai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 IX priede nustatytos gyvų gyvūnų, embrionų, kiaušialąsčių ir gyvūninės kilmės produktų importo į Bendriją taisyklės. Nurodytos pavojingos medžiagos pašalinimas iš produktų, skirtų maistui ir pašarui, yra pati svarbiausia priemonė visuomenės sveikatai saugoti.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 5 straipsnyje nustatyta, kad valstybių narių, trečiųjų šalių ar jų regionų būklė atsižvelgiant į galvijų spongiforminę encefalopatiją (GSE) turi būti nustatoma priskiriant juos vienai iš trijų kategorijų: GSE rizika nedidelė, GSE rizika kontroliuojama arba GSE rizika nenustatyta. Šiame straipsnyje taip pat numatytas Bendrijos šalių suskirstymo į kategorijas persvarstymas vadovaujantis Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) nustatyta šalių suskirstymo į kategorijas tvarka.

(4)

Kol bus priimtas sprendimas dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių GSE būklės, Reglamente (EB) Nr. 999/2001 numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikytinos po 2007 m. liepos 1 d. Pereinamojo laikotarpio priemonės, susiję su dėl GSE taikomais apribojimais GSE riziką keliančių prekių importui į Bendriją iš trečiųjų šalių, taikomos mėsos produktams, nurodytiems Tarybos direktyvoje 77/99/EEB (2), įskaitant ir apdorotas žarnas (gyvūnų žarnas). Be to, įvesta trišalės prekybos galimybė, kai trečiosios šalys, keliančios GSE riziką, galėjo eksportuoti apdorotas žarnas iš šalių, kur GSE mažai tikėtina.

(5)

2007 m. birželio 25 d. Reglamentas (EB) Nr. 999/2001 iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 722/2007 (3). Iš dalies pakeistu Reglamentu (EB) Nr. 999/2001 įvestas Bendrijos šalių suskirstymo į kategorijas pagal GSE riziką sistema, atitinkanti OIE sistemą. Nustatyta ne tik šalių priskyrimo vienai iš trijų kategorijų – GSE rizika nedidelė, GSE rizika kontroliuojama arba GSE rizika nenustatyta – sistema, bet ir kiekvienos rizikos kategorijos prekybos taisyklės.

(6)

Importo pagal naująją suskirstymo į kategorijas sistemą taisyklės taikomos mėsos produktams, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (4), o apdorotos žarnos neįtrauktos. Atsižvelgiant į iki 2007 m. liepos 1 d. taikytas sąlygas ir siekiant užtikrinti tokį pat vartotojų apsaugos lygį, apdorotos žarnos turėtų būti įtrauktos į produktų, kuriems taikomos su GSE susijusios Reglamento (EB) Nr. 999/2001 importo taisyklės, sąrašą. Todėl šio reglamento IX priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Trečiosioms šalims, priskirtoms nedidelės GSE rizikos kategorijai, su GSE susijusios importo taisyklės netaikomos. Būtina patikslinti importo sąlygas tais atvejais, kai žarnų kilmės šalis yra šalis arba regionas, kur GSE rizika nedidelė, o jos apdorojamos trečiojoje šalyje, kuri priskirta kitokiai GSE rizikos kategorijai. Siekiant nuoseklumo į naująsias nuostatas turėtų būti vėl įtraukta trišalės prekybos galimybė.

(8)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 999/2001 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 IX priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 727/2007 (OL L 165, 2007 6 27, p. 8).

(2)  OL L 26, 1977 1 31, p. 85. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

(3)  OL L 164, 2007 6 26, p. 7.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55, su paskutiniais pakeitimais, OL L 226, 2004 6 25, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 IX priedo C skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

A skirsnis pakeičiamas taip:

„A   SKIRSNIS

Produktai

Šie galvijų, avių ir ožkų kilmės produktai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004 (1), turi atitikti B, C ir D skirsniuose nustatytas sąlygas, priklausomai nuo to, kuriai GSE rizikos kategorijai priskiriama kilmės šalis:

šviežia mėsa,

smulkinta mėsa ir mėsos pusgaminiai,

mėsos produktai,

apdorotos žarnos,

perdirbti gyvūnų riebalai,

spirgai ir

želatina.

b)

C skirsnis papildomas tokiu 5 punktu:

„5.

Jeigu importuojamos apdorotos žarnos, kurių kilmės šalis yra šalis arba regionas, kur GSE rizika nedidelė, turi būti pateiktas veterinarijos sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad:

a)

šalis ar regionas pagal 5 straipsnio 2 dalį priskiriami šaliai ar regionui, kur GSE rizika kontroliuojama;

b)

gyvūnai, iš kurių buvo gauti galvijų, avių ir ožkų kilmės produktai, kilę, nuolat auginti ir paskersti šalyje arba regione, kur GSE rizika nedidelė, ir jiems buvo atlikti ante-mortem ir post-mortem patikrinimai;

c)

jeigu apdorotų žarnų kilmės šalyje arba regione buvo vietinių GSE atvejų:

i)

gyvūnai gimė po tos dienos, kai buvo pradėtas įgyvendinti draudimas šerti atrajotojus mėsos ir kaulų miltais ir spirgais, gautais iš atrajotojų arba

ii)

galvijų, avių ir ožkų kilmės produktai, kurių sudėtyje nėra ir jie nėra gauti iš nurodytos pavojingos medžiagos, kaip apibrėžta V priede.“

c)

D skirsnis papildomas tokiu 5 punktu:

„5.

Jeigu importuojamos apdorotos žarnos, kurių kilmės šalis yra šalis arba regionas, kur GSE rizika nedidelė, turi būti pateiktas veterinarijos sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad:

a)

šalis ar regionas pagal 5 straipsnio 2 dalį priskiriami šaliai ar regionui, kur GSE rizika nenustatyta;

b)

gyvūnai, iš kurių buvo gauti galvijų, avių ir ožkų kilmės produktai, kilę, nuolat auginti ir paskersti šalyje arba regione, kur GSE rizika nedidelė, ir jiems buvo atlikti ante-mortem ir post-mortem patikrinimai;

c)

jeigu apdorotų žarnų kilmės šalyje arba regione buvo vietinių GSE atvejų:

i)

gyvūnai gimė po tos dienos, kai buvo pradėtas įgyvendinti draudimas šerti atrajotojus mėsos ir kaulų miltais ir spirgais, gautais iš atrajotojų arba

ii)

galvijų, avių ir ožkų kilmės produktai, kurių sudėtyje nėra ir jie nėra gauti iš nurodytos pavojingos medžiagos, kaip apibrėžta V priede.“


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55; ištaisyta OL L 226, 2004 6 25, p. 22.“


Top