Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1273

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1273/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1914/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1405/2006, nustatančio konkrečias žemės ūkio priemones mažosioms Egėjo jūros saloms, taikymo taisykles

OJ L 284, 30.10.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 166 - 168

No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2014; panaikino 32014R0178

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1273/oj

30.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1273/2007

2007 m. spalio 29 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1914/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1405/2006, nustatančio konkrečias žemės ūkio priemones mažosioms Egėjo jūros saloms, taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1405/2006, nustatantį konkrečias žemės ūkio priemones mažosioms Egėjo jūros saloms ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (1), ypač į jo 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1914/2006 (2), reikėtų patikslinti kai kurias to reglamento nuostatas.

(2)

2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1291/2000, nustatančiame bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (3), numatyta, kad licencijos ir sertifikatai gali būti išduodami bei naudojami naudojant kompiuterizuotas sistemas; nuorodas į informaciją apie šią galimybę reikėtų įtraukti į Reglamentą (EB) Nr. 1914/2006.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1914/2006 4 straipsnio 1 dalyje aiškiai nenurodyta, ar pagalbos išmokas galima mokėti visus metus. Todėl tą dalį reikia iš dalies pakeisti įtraukiant tokią formuluotę. Taip pat reikėtų iš dalies pakeisti to reglamento 35 straipsnį, kad išmokas pagal tame straipsnyje nurodytas priemones, būtų galima mokėti visus metus.

(4)

Būtina nustatyti tikslesnę Reglamento (EB) Nr. 1914/2006 34 straipsnyje numatytų programų pakeitimų tvarką. Reikia nustatyti specialias taisykles, taikomas bendrųjų programų pakeitimų prašymų pateikimui ir Komisijos atliekamam tų prašymų patvirtinimui, taip pat prašymų pateikimo terminui. Atsižvelgiant į biudžeto taisykles patvirtintus pakeitimus reikėtų taikyti nuo metų, einančių po metų, kuriais pateiktas pakeitimo prašymas, sausio 1 d. Be to, reikėtų atskirti Komisijos sprendimu tvirtinamus didelius pakeitimus nuo mažų pakeitimų, apie kuriuos Komisijai pranešama tik informacijai.

(5)

90 dienų terminas nuo panaudoto pagalbos sertifikato pateikimo dienos, per kurį kompetentingos valdžios institucijos turi išmokėti pagalbos sumą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1914/2006 4 straipsnio 1 dalyje, yra per ilgas ir sukelia tam tikrų administracinių sunkumų. Todėl tą terminą reikia sutrumpinti iki 60 dienų.

(6)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1914/2006.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1914/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

trečios pastraipos įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Pagalbos sumą kompetentingos valdžios institucijos išmoka ne vėliau kaip per 60 dienų nuo panaudoto pagalbos sertifikato pateikimo dienos, išskyrus šiuos atvejus:“;

ii)

ketvirta pastraipa papildoma šiuo tekstu:

„Pagalbos išmokos mokamos visus metus.“;

b)

2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Pagalbos sertifikatai išduodami pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 I priede nustatytą importo licencijos pavyzdį. Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 5 dalis, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29–33 ir 36–41 straipsniai taikomi mutatis mutandis, nepažeidžiant šio reglamento reikalavimų.“;

2)

34 straipsnis pakeičiamas taip:

„34 straipsnis

Programų pakeitimai

1.   Apie bendrosios programos, patvirtintos pagal Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 13 straipsnio 2 dalį, pakeitimus, kurie turi būti tinkamai pagrįsti, Komisijai pranešama visų pirma nurodant šią informaciją:

a)

priežastis ir bet kokiuos įgyvendinimo sunkumus, dėl kurių reikia pakeisti bendrąją programą;

b)

numatomas pakeitimo pasekmes;

c)

poveikį finansavimui ir įsipareigojimų tikrinimui.

Išskyrus force majeure atvejus arba išimtines aplinkybes, Graikija pateikia programos pakeitimų prašymus ne dažniau nei vieną kartą per kalendorinius metus pagal vieną programą ir ne vėliau nei kiekvienų metų rugsėjo 30 d.

Komisijai nepateikus prieštaravimų, Graikija taiko tuos pakeitimus nuo metų, einančių po metų, kuriais apie juos pranešta, sausio 1 d.

Tokie pakeitimai gali būti taikomi anksčiau, jei iki trečioje pastraipoje nurodytos datos Komisija raštu patvirtina Graikijai, kad pakeitimai, apie kuriuos pranešta, atitinka Bendrijos teisės aktus.

Jei pakeitimas, apie kurį pranešta, neatitinka Bendrijos teisės aktų, Komisija apie tai informuoja Graikiją ir pakeitimas pradedamas taikyti tik tada, kai Komisija gauna pranešimą apie teisės aktus atitinkantį pakeitimą.

2.   Nukrypdama nuo 1 dalies, kiek tai susiję su toliau nurodytais pakeitimais, Komisija įvertina Graikijos pasiūlymus ir priima sprendimą dėl pakeitimo patvirtinimo ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo prašymo pateikimo, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka:

a)

į bendrąją programą įtraukdama naujas priemones arba pagalbos schemas; ir

b)

padidindama jau patvirtintos bendros paramos, skiriamos pagal kiekvieną esamą priemonę arba pagalbos schemą, procentinę dalį daugiau kaip 50 % sumos, galiojančios pateikiant pakeitimo prašymą.

3.   Graikijai leidžiama atlikti toliau nurodytus pakeitimus netaikant 1 dalyje nustatytos tvarkos, jeigu apie tuos pakeitimus pranešta Komisijai:

a)

numatomame tiekimo balanse – produktų, kuriems taikomas atitinkamas tiekimo režimas, kiekių pakeitimus ir atitinkamai – pagalbos, skirtos kiekvienai produktų linijai remti, bendros sumos pakeitimus; ir

b)

vietinės produktų gamybos skatinimo programose – pakeitimus, neviršijančius 20 % finansinių asignavimų, skirtų kiekvienai atskirai priemonei.

Tuos pakeitimus galima taikyti nuo tos dienos, kai Komisija apie juos gauna pranešimą. Produktų, kuriems taikomas tiekimo režimas, kiekį ir Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 (4) nurodytus statistinės nomenklatūros bei Bendrojo muitų tarifo kodus galima pakeisti tik kartą per metus, išskyrus force majeure atvejus arba išimtines aplinkybes.

3)

35 straipsnis papildomas šia antra pastraipa:

„Pagalbos išmokos tyrimams, demonstravimo projektams, mokymui ir techninės pagalbos priemonėms finansuoti mokamos visus metus.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 265, 2006 9 26, p. 1.

(2)  OL L 365, 2006 12 21, p. 64.

(3)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(4)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.“;


Top