Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0628

2007/628/EB: 2007 m. rugsėjo 19 d. Komisijos sprendimas dėl metomilo neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra šios medžiagos, registracijų panaikinimo (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4258) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 255, 29.9.2007, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 298 - 299

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/628/oj

29.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/40


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. rugsėjo 19 d.

dėl metomilo neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra šios medžiagos, registracijų panaikinimo

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4258)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/628/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad valstybė narė gali per 12 metų nuo pranešimo apie tą direktyvą įregistruoti dėl pateikimo į vidaus rinką augalų apsaugos produktus, kuriuose yra veikliųjų medžiagų, neįrašytų į tos direktyvos I priedą, ir kurie dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos yra rinkoje, kol šios medžiagos bus laipsniškai tiriamos pagal darbo programą.

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 703/2001 (3) nustatomos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos išsamios antrojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir pateikiamas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti siekiant jas įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Šiame sąraše yra metomilas.

(3)

Metomilo poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pranešėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 ir (EB) Nr. 703/2001 išdėstytas nuostatas. Be to, šiais reglamentais skiriamos valstybės narės ataskaitų rengėjos, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 451/2000 8 straipsnio 1 dalies nuostatas Europos maisto saugos tarnybai (toliau – EMST) privalo pateikti atitinkamas vertinimo ataskaitas ir rekomendacijas. Jungtinė Karalystė buvo paskirta ataskaitą apie metomilą rengiančia valstybe nare, o visa reikiama informacija apie šią medžiagą buvo pateikta 2004 m. gegužės 3 d.

(4)

Šią vertinimo ataskaitą valstybės narės ir EMST peržiūrėjo ir 2006 m. birželio 23 d. pateikė Komisijai kaip EMST veikliosios medžiagos pesticido metomilo keliamo pavojaus vertinimo tarpusavio peržiūros išvadas (4). Šią ataskaitą valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete.

(5)

Vertinant šią veikliąją medžiagą buvo nustatyta keletas susirūpinimą keliančių problemų. Visų pirma, remiantis turimais duomenimis, operatoriaus sąlytis viršytų LOSL (leistiną operatoriaus sąlyčio lygį) ir nebuvo įrodyta, kad numatomas poveikis darbuotojams ir pašaliniams asmenims būtų priimtinas. Be to, susirūpinimą kelia ekotoksikologinės problemos dėl paukščiams, žinduoliams, vandens organizmams, bitėms ir netiksliniams nariuotakojams keliamo didelio pavojaus.

(6)

Komisija paragino pranešėją pateikti pastabų apie tarpusavio peržiūros rezultatus ir apie tai, ar jis ketina toliau remti šios medžiagos įtraukimą. Pranešėjas pateikė pastabų, ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos. Tačiau nepaisant pateiktų argumentų, pirmiau minėtos problemos liko neišspręstos, o remiantis pateikta informacija atlikti ir per EMST ekspertų posėdžius apsvarstyti vertinimai neparodė, kad galima tikėtis, jog augalų apsaugos produktai, kuriuose yra metamilo, siūlomomis naudojimo sąlygomis iš esmės atitinka Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus reikalavimus.

(7)

Todėl metomilas neturėtų būti įtrauktas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(8)

Reikėtų imtis priemonių, siekiant užtikrinti, kad galiojančios augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra metomilo, registracijos per nustatytą laikotarpį būtų panaikintos, nebeatnaujinamos ir kad nebūtų registruojami nauji produktai.

(9)

Bet koks valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis turimoms augalų apsaugos produktų, kuriuose yra metomilo, atsargoms sunaikinti, sandėliuoti, pateikti į rinką ir sunaudoti turėtų būti ne ilgesnis kaip dvylika mėnesių, kad turimos atsargos būtų naudojamos ne ilgiau kaip dar vieną auginimo sezoną, taip užtikrinant, kad augalų apsaugos produktais ūkininkai galėtų naudotis 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo.

(10)

Šiuo sprendimu neapribojama galimybė teikti paraiškas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, siekiant įtraukti metomilą į šios direktyvos I priedą.

(11)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės iki komiteto pirmininko nustatyto termino, ir todėl Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl šių priemonių: Pasibaigus Direktyvos 91/414/EEB 19 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje nustatytam laikotarpiui Taryba nepriėmė pasiūlyto įgyvendinimo akto ir neprieštaravo pasiūlymui dėl įgyvendinimo priemonių, todėl atitinkamai Komisija turi priimti šias priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Veiklioji medžiaga metomilas nėra įtraukiama į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

augalų apsaugos produktų, kuriuose yra metomilo, registracijos būtų panaikinamos 2008 m. kovo 19 d.;

b)

nuo šio sprendimo paskelbimo dienos augalų apsaugos produktų, kuriuose yra metomilo, registracijos nebūtų išduodamos arba atnaujinamos.

3 straipsnis

Valstybių narių suteikiamas lengvatinis laikotarpis pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalį yra kuo trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2009 m. kovo 19 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugsėjo 19 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/52/EB (OL L 214, 2007 8 17, p. 3).

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2003 (OL L 151, 2003 6 19, p. 32).

(3)  OL L 98, 2001 4 7, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 83, 1-73, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of methomyl.


Top