Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0530

2007/530/Euratomas: 2007 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimas dėl Europos branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio grupės sudarymo (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 195, 27.7.2007, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 177 - 179

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/530/oj

27.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 195/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. liepos 17 d.

dėl Europos branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio grupės sudarymo

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/530/Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 135 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos atominės energijos bendrija (Euratomas) ir jos valstybės narės yra įsipareigojusios užtikrinti branduolinių įrenginių eksploatavimo ir panaudoto kuro bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą ir gerinti ją, kaip numatyta galiojančiuose Bendrijos teisės aktuose, kurie buvo priimti pagal Euratomo sutarties 31 ir 32 straipsnius, ir atitinkamose Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento, Tarybos ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rezoliucijose bei išvadose.

(2)

2007 m. kovo 8–9 d. posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba pritarė Komisijos pasiūlymui sudaryti ES branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio grupę, kuri būtų įgaliota palaipsniui sukurti bendrą koncepciją ir galiausiai parengti papildomas europines branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo taisykles.

(3)

Vykdydama savo veiklą, Aukšto lygio grupė turėtų vadovautis Europos Sąjungos Tarybos (ekonomikos ir finansinių reikalų) 2798-ojo susitikimo, įvykusio 2007 m. gegužės 8 d., išvadomis, kuriose, remiantis Branduolinės saugos darbo grupės ataskaitomis, pateiktas galimų priemonių sąrašas, taip pat remtis šioje srityje vykdomu tarptautiniu bendradarbiavimu (susijusiu su Branduolinio saugumo konvencija, Jungtine konvencija, Tarptautine atominės energetikos agentūra, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Branduolinės energetikos agentūra, Vakarų Europos branduolinio reguliavimo institucijų asociacija).

(4)

Aukšto lygio grupę turėtų sudaryti nacionalinių reguliavimo arba už saugą atsakingų institucijų, įgaliotų užtikrinti branduolinių įrenginių saugą ir saugų panaudoto kuro bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, vadovai. Komisija turėtų paskirti savo atstovą.

(5)

Aukšto lygio grupė turėtų reguliariai teikti informaciją Europos branduolinės energetikos forumui, kuriame diskutuojama visais branduolinės energetikos klausimais ir kuriame dalyvauja visos su branduoline energetika susijusios suinteresuotosios šalys. Ji turėtų padėti užtikrinti nuoseklų atitinkamų galiojančių nuostatų taikymą visose suinteresuotose valstybėse narėse.

(6)

Aukšto lygio grupė turėtų teikti Komisijai reguliarias veiklos ataskaitas, o tam tikrais atvejais ir rekomendacijas, kurios perduodamos Europos Parlamentui ir Tarybai.

(7)

Todėl reikia sudaryti Aukšto lygio grupę ir nustatyti jos įgaliojimus bei apibrėžti jos struktūrą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sudaroma Europos branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio grupė (toliau – Aukšto lygio grupė).

2 straipsnis

Užduotys

Aukšto lygio grupė savo iniciatyva arba Komisijos prašymu konsultuoja Komisiją, padeda jai palaipsniui kurti bendrą koncepciją ir galiausiai parengti papildomas europines taisykles dėl:

a)

branduolinių įrenginių saugumo ir

b)

panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos.

Aukšto lygio grupė padeda nacionalinėms reguliavimo institucijoms konsultuotis, koordinuoti savo veiklą ir bendradarbiauti.

3 straipsnis

Sudėtis

1.   Aukšto lygio grupę sudaro 27 nacionaliniai atstovai, įgalioti veikti 2 straipsnyje nurodytose srityse, ir Komisijos atstovas. Grupė gali paprasta balsų dauguma nuspręsti padidinti narių skaičių ir įtraukti grupės narių pavaduotojus.

Kiekviena valstybė narė skiria po vieną narį ir vieną nario pavaduotoją. Grupės nariai eina pareigas, kol juos pakeičia kiti.

2.   Komisija skiria aukšto lygio atstovą, kuris dalyvauja Aukšto lygio grupės posėdžiuose ir diskusijose. Komisijos atstovas yra visateisis grupės narys ir dalyvauja visuose jos posėdžiuose.

3.   Narius, kurie nebegali visavertiškai dalyvauti grupės diskusijose, nutraukia savo narystę arba nesilaiko narystės sąlygų, likusį jų įgaliojimų laiką gali pakeisti kiti.

4.   Kiekvienais metais asmeniškai skiriami nariai pasirašo pasižadėjimą veikti visuomenės interesų labui ir deklaraciją apie interesų, galinčių paveikti jų nešališkumą, neturėjimą arba turėjimą.

5.   Asmeniškai skiriamų narių pavardės skelbiamos Energetikos ir transporto generalinio direktorato tinklavietėje.

4 straipsnis

Organizacija

1.   Aukšto lygio grupė paprasta balsų dauguma išsirenka iš savo narių pirmininką.

2.   Aukšto lygio grupė gali sudaryti ekspertų darbo grupes arba pogrupius, kurie pagal grupės nustatytus įgaliojimus svarsto konkrečių temų klausimus; įvykdžiusios šias užduotis, ekspertų darbo grupės ir pogrupiai nutraukia savo veiklą.

3.   Komisija gali dalyvauti visuose ekspertų darbo grupių posėdžiuose.

4.   Grupė ir jos pogrupiai paprastai renkasi Komisijos patalpose, laikydamiesi nustatytų procedūrų ir tvarkaraščio. Komisija teikia sekretoriato paslaugas.

5.   EEE valstybių ir Europos Sąjungos šalių kandidačių ekspertai gali dalyvauti Aukšto lygio grupės posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Aukšto lygio grupė ir Komisija gali kviesti į savo posėdžius kitus ekspertus ir stebėtojus.

6.   Komisijai pritarus, Aukšto lygio grupė tvirtina savo darbo tvarkos taisykles bendru sutarimu, o jeigu jo nėra – dviem trečdaliais balsų; kiekviena valstybė narė turi po vieną balsą.

7.   Komisija skiria Aukšto lygio grupei sekretorius.

5 straipsnis

Posėdžių išlaidos

Komisija, remdamasi savo vidinėmis galiojančiomis nuostatomis, apmoka vieno valstybės narės atstovo kelionės ir gyvenimo išlaidas, susijusias su Aukšto lygio grupės veikla.

Už einamas pareigas nariams atlyginimas nemokamas.

6 straipsnis

Ataskaitos

Įsigaliojus šiam sprendimui, ne vėliau kaip po dvejų metų, o vėliau kas dvejus metus Aukšto lygio grupė teikia Komisijai savo veiklos ataskaitą.

Komisija perduoda ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai, o tam tikrais atvejais ir su pastabomis.

7 straipsnis

Skaidrumas

Aukšto lygio grupė, laikydamasi atvirumo ir skaidrumo principų, daug konsultuojasi su visomis suinteresuotosiomis šalimis bei suinteresuotomis visuomenės grupėmis.

8 straipsnis

Konfidencialumas

Kai Komisija praneša Aukšto lygio grupei, kad prašomas patarimas arba svarstomas klausimas yra konfidencialus, Grupės nariai, stebėtojai ir visi kiti asmenys įsipareigoja neatskleisti informacijos, kurią sužinojo dirbdami Aukšto lygio grupėje arba jos darbo grupėse.

Tokiais atvejais Komisijos atstovas gali nuspręsti, kad tik Aukšto lygio grupės nariai gali dalyvauti jos posėdžiuose.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 17 d.

Komisijos vardu

Andris PIEBALGS

Komisijos narys


Top