Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0892

2007 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 892/2007 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti 2007 m. liepos mėn.

OJ L 195, 27.7.2007, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/892/oj

27.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 195/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 892/2007

2007 m. liepos 26 d.

dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti 2007 m. liepos mėn.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 327/98, atidarantį tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą (3), ypač į jo 5 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas, suskirstytas pagal kilmės šalis ir pagal laikotarpius remiantis to reglamento IX priedu, ir nustatyta tų kvotų administravimo tvarka.

(2)

Liepos mėn. kvotos laikotarpio dalis yra trečioji kvotos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies a punkte, laikotarpio dalis ir antroji kvotų, nurodytų tos dalies b, c ir d punktuose, laikotarpio dalis.

(3)

Iš pranešimo, pateikto remiantis Reglamento (EB) Nr. 327/98 8 straipsnio a punktu, paaiškėjo, kad pagal to paties reglamento 4 straipsnio 1 dalį per dešimt pirmųjų 2007 m. liepos mėn. darbo dienų pateiktose kvotos (-ų), kurios (-ių) eilės numeris (-iai) yra 09.4154, 09.4116, 09.4166, paraiškose nurodyti kiekiai viršija tam laikotarpiui likusį nepanaudotą kiekį. Todėl kiekį, kuriam eksportuoti galima išduoti licencijas, reikėtų nustatyti pagal paskirstymo koeficientą, taikomą pagal atitinkamą (-as) kvotą (-as) prašomam kiekiui.

(4)

Iš minėto pranešimo taip pat paaiškėjo, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 327/98 4 straipsnio 1 dalį per dešimt pirmųjų 2007 m. liepos mėn. darbo dienų pateiktose kvotos (-ų), kurių eilės numeris (-iai) yra 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153 paraiškose nurodyti kiekiai yra mažesni už tam laikotarpiui likusį nepanaudotą kiekį.

(5)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 327/98 5 straipsnio pirma pastraipa taip pat reikėtų nustatyti visą likusį nepanaudotą kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4166 kiekį, priskiriamą kitai kvotos laikotarpio daliai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal ryžių importo licencijų paraiškas, pateiktas per dešimt pirmųjų 2007 m. liepos mėn. darbo dienų, laikantis Reglamente (EB) Nr. 327/98 nustatytos (-ų) ryžių kvotos (-ų), kurios (-ių) eilės numeris (-iai) yra 09.4154, 09.4116, 09.4166, licencijos prašomam kiekiui importuoti išduodamos pritaikius šio reglamento priede nurodytus paskirstymo koeficientus.

2.   Visas likęs nepanaudotas Reglamente (EB) Nr. 327/98 numatytų kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4166, kitai laikotarpio daliai priskirtas kiekis nustatytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 26 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(3)  OL L 37, 1998 2 11, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2019/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 48).


PRIEDAS

Kiekis, skiriamas 2007 m. liepos mėnesiui ir kiekis, numatytas kitai kvotos laikotarpio daliai remiantis Reglamentu (EB) Nr. 327/98:

a)   Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų visiškai arba iš dalies nulukštentų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 30, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2007 m. liepos mėnesiui nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2007 m. rugsėjo mėnesiui likęs nepanaudotas kiekis

(kg)

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4127

 (2)

19 578 285

Tailandas

09.4128

 (2)

1 233 332

Australija

09.4129

 (2)

305 500

Kitos kilmės šalys

09.4130

 (3)

7 319


b)   Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų lukštentų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 20, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2007 m. liepos mėnesiui nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2007 m. spalio mėnesiui likęs nepanaudotas kiekis

(kg)

Visos šalys

09.4148

 (3)

60 728


c)   Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų skaldytų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 40, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2007 m. liepos mėnesiui nustatytas paskirstymo koeficientas

Tailandas

09.4149

 (2)

Australija

09.4150

 (1)

Gajana

09.4152

 (1)

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4153

 (2)

Kitos kilmės šalys

09.4154

1,809392 %


d)   Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų visiškai arba iš dalies nulukštentų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 30, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2007 m. liepos mėnesiui nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2007 m. rugsėjo mėnesiui likęs nepanaudotas kiekis

(kg)

Tailandas

09.4112

 (3)

7 344

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4116

3,329173 %

0

Indija

09.4117

 (3)

36 522

Pakistanas

09.4118

 (3)

4 521

Kitos kilmės šalys

09.4119

 (3)

58 099

Visos šalys

09.4166

1,218315 %

0


(1)  Šiam laikotarpiui paskirstymo koeficientas netaikomas; Komisijai licencijų paraiškų pateikta nebuvo.

(2)  Šiam laikotarpiui paskirstymo koeficientas netaikomas; prašomas kiekis neviršija tam laikotarpiui likusio kiekio.

(3)  Šiam laikotarpiui kiekio nebėra.


Top