Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0481

2007/481/EB: 2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Suomijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

OJ L 180, 10.7.2007, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 007 P. 110 - 113

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/481/oj

10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/38


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 25 d.

dėl Suomijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

(2007/481/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (1) ir ypač į jos 3a straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

2006 m. rugsėjo 22 d. laišku, kurį Komisija gavo 2006 m. spalio 2 d., Suomija pranešė Komisijai apie priemones, kurių imsis remdamasi Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi.

(2)

Komisija per tris mėnesius nuo šio pranešimo gavimo patikrino, ar šios priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei ypač atsižvelgiant į šių priemonių proporcingumą ir nacionalinės konsultavimosi procedūros skaidrumą.

(3)

Svarstydama priemones Komisija atsižvelgė į turimus Suomijos žiniasklaidos apžvalgos duomenis.

(4)

Buvo aiškiai ir skaidriai sudarytas į Suomijos priemones įtrauktų labai didelę svarbą visuomenei turinčių įvykių sąrašas bei Suomijoje pradėta išsami konsultacija.

(5)

Komisija įsitikino, kad Suomijos priemonių sąraše nurodyti įvykiai atitiko bent jau du iš toliau nurodytų kriterijų, kurie laikomi patikimais įvykių svarbumo visuomenei rodikliais: i) ypatingas visuotinis atgarsis valstybėje narėje, o ne vien tik reikšmingas įvykis tiems, kurie paprastai domisi aptariama sporto šaka ar veikla, ii) bendrai pripažįstama išskirtinė kultūrinė reikšmė valstybės narės gyventojams, visų pirma kaip kultūrinės tapatybės katalizatoriaus, iii) nacionalinės komandos dalyvavimas aptariamame įvykyje vykstant tarptautinės reikšmės varžyboms ar turnyrui ir iv) įvykis tradiciškai transliuojamas nemokamos televizijos ir sulaukiantis didelio žiūrovų dėmesio.

(6)

Kai kurie Suomijos priemonėse nurodyti įvykiai, įskaitant vasaros ir žiemos olimpines žaidynes, Pasaulio futbolo taurės pirmąsias, ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo rungtynes bei Suomijos komandos rungtynes šiame turnyre, priskiriami įvykiams, kurie tradiciškai laikomi visuomenei itin svarbiais, kaip aiškiai nurodyta Direktyvos 97/36/EB 18 konstatuojamojoje dalyje. Šie įvykiai turi ypatingą visuotinį atgarsį Suomijoje, kadangi yra ypač populiarūs plačiojoje visuomenėje, o ne tik tarp tų, kurie domisi sporto įvykiais.

(7)

Tarptautinės ledo rutulio federacijos (IIHF) organizuojami Pasaulio vyrų ledo rutulio čempionatai turi ypatingą visuotinį atgarsį, kadangi suomiai yra aktyvūs ledo rutulio žaidėjai, ir turi bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Suomijos gyventojams dėl labai sėkmingo Suomijos komandos dalyvavimo šiame tarptautiniame turnyre. Pasaulio ledo rutulio čempionatus dėl jų savitos organizacijos reikia laikyti vienu įvykiu, kuriame rungtynės tarp kitų šalių tai pat daro įtaką komandų, su kuriomis Suomijos komanda turi arba gali žaisti, padėčiai ir bendram rezultatui.

(8)

Tarptautinės slidinėjimo federacijos (FIS) organizuojami Šiaurės šalių pasaulio slidinėjimo čempionatai (slidinėjimo krosas, šuolis su slidėmis ir krosas su šuoliu) turi ypatingą visuotinį atgarsį ir bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Suomijos gyventojams kaip kultūrinės tapatybės katalizatorius, kadangi Šiaurės šalių slidinėjimo sportas Suomijoje turi nacionalinės sporto šakos statusą.

(9)

Išvardyti atletikos įvykiai, būtent Tarptautinės lengvosios atletikos federacijų asociacijos (IAAF) rengiami Pasaulio lengvosios atletikos čempionatai ir Europos lengvosios atletikos asociacijos (EAA) rengiami Europos lengvosios atletikos čempionatai turi bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Suomijos gyventojams kaip kultūrinės tapatybės katalizatorius, kadangi daugelyje individualių sporto šakų Suomijai atstovaujantys geriausi suomių atletai savo srityje priklauso pasaulio sporto elitui.

(10)

Išvardytus įvykius tradiciškai transliuoja nemokama televizija; jie sulaukia didelio žiūrovų dėmesio.

(11)

Suomijos priemonių proporcingumas pateisina nukrypimą nuo pagrindinės ES sutartyje nustatytos laisvės teikti paslaugas remiantis svarbiausia priežastimi – visuomenės interesu – užtikrinti visuomenei jai labai svarbių įvykių transliavimą.

(12)

Suomijos priemonės neprieštarauja EB konkurencijos taisyklėms, kadangi išvardytiems įvykiams transliuoti reikalavimus atitinkančio transliuotojo apibrėžtis grindžiama objektyviais kriterijais, sudarančiais sąlygas faktinei ir galimai konkurencijai dėl teisių transliuoti šiuos įvykius įgijimo. Be to, išvardytų įvykių skaičius nėra toks neproporcingas, kad iškreiptų konkurenciją į vartotojus orientuotos nemokamos televizijos ir mokamos televizijos rinkose.

(13)

Suomijos priemonių proporcingumą sustiprina tai, kad jos neturi grįžtamojo poveikio ir todėl nedaro įtakos naudojimuisi teisėmis transliuoti sąraše nurodytus įvykius, įgytomis iki tų priemonių įsigaliojimo dienos.

(14)

Komisija informavo kitas valstybes nares apie priemones, apie kurias pranešė Suomija, o jų patikrinimo rezultatus pateikė per komiteto, įsteigto remiantis 2006 m. lapkričio 15 d. Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu, posėdį. Šiame posėdyje komitetas priėmė palankią nuomonę.

(15)

Suomijos priemonės buvo priimtos 2007 m. vasario 22 d. ir įsigaliojo 2007 m. kovo 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Priemonės, apie kurias Suomija 2006 m. rugsėjo 22 d. pranešė Komisijai remdamasi Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi, neprieštarauja Bendrijos teisei.

2 straipsnis

Priemonės, kurias galutinai nustatė Suomija ir kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 298, 1989 10 17, p. 23. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 60).


PRIEDAS

Skelbiama pagal Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 2 dalį

Priemonės, kurias nustatė Suomija ir kurios bus skelbiamos remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi, yra šios:

„VYRIAUSYBĖS DEKRETAS DĖL

visuomenei svarbių įvykių transliavimo per televiziją

Patvirtinta 2007 m. vasario 22 d. Helsinkyje.

Vadovaujantis Vyriausybės sprendimu, priimtu Susisiekimo ministerijos teikimu ir remiantis 2003 m. spalio 9 d. Televizijos ir radijo veiklos akto (744/1998) su pakeitimais, padarytais Aktu Nr. 394/2003, 20 skirsnio 3 dalimi, nustatoma:

1 skyrius

Visuomenei svarbūs įvykiai

Šie įvykiai yra Suomijos visuomenei svarbūs įvykiai, kaip nurodyta Televizijos ir radijo veiklos akto (744/1998) 20 skirsnio 3 dalyje:

1)

Tarptautinio olimpinio komiteto rengiamos vasaros ir žiemos olimpinės žaidynės;

2)

FIFA (Fédération Internationale de Football Association) rengiamos Pasaulio futbolo taurės pirmosios, ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo rungtynės ir Suomijos komandos rungtynės;

3)

Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) rengiamos Europos futbolo čempionatų pirmosios, ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo rungtynės ir Suomijos komandos rungtynės;

4)

Tarptautinės ledo rutulio federacijos (IIHF) organizuojami Pasaulio vyrų ledo rutulio čempionatai;

5)

Tarptautinės slidinėjimo federacijos (FIS) organizuojami Šiaurės šalių pasaulio slidinėjimo čempionatai;

6)

Tarptautinės lengvosios atletikos federacijų asociacijos (IAAF) rengiami Pasaulio lengvosios atletikos čempionatai;

7)

Europos lengvosios atletikos asociacijos (EAA) rengiami Europos lengvosios atletikos čempionatai.

Pasaulio futbolo taurės pirmosios, pusfinalio ir finalo rungtynės ir Suomijos komandos rungtynės; Europos futbolo čempionatų pirmosios, pusfinalio ir finalo rungtynės ir Suomijos komandos rungtynės; Pasaulio vyrų ledo rutulio čempionatų pusfinalio ir finalo rungtynės ir Suomijos komandos rungtynės, kaip nurodyta skirsnio 1 dalyje, turi būti transliuojamos ištisai tiesiogiai.

Kitus skirsnio 1 punkte nurodytus įvykius galima transliuoti ištisai ar dalimis tiesiogiai arba netiesiogiai.

2 skyrius

Šis dekretas įsigalioja 2007 m. kovo 1 d.

Šis dekretas iki jo įsigaliojimo dienos nusipirktoms išimtinėms teisėms netaikomas.

Helsinkis, 2007 m. vasario 22 d.

Susanna HUOVINEN

susisiekimo ministrė

Ismo KOSONEN

skyriaus direktorius


Top