Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0478

2007/478/EB: 2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Airijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

OJ L 180, 10.7.2007, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 148 - 154

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/478/oj

10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/17


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 25 d.

dėl Airijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

(2007/478/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (1) ir ypač į jos 3a straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

2002 m. lapkričio 7 d. laišku Airija pranešė Komisijai apie priemones, kurių bus imamasi remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi.

(2)

Komisija per tris mėnesius nuo šio pranešimo gavimo patikrino, ar šios priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, visų pirma atsižvelgiant į šių priemonių proporcingumą ir nacionalinės konsultavimosi procedūros skaidrumą.

(3)

Svarstydama priemones Komisija atsižvelgė į turimus Airijos žiniasklaidos apžvalgos duomenis.

(4)

Buvo aiškiai ir skaidriai sudarytas į Airijos priemones įtrauktų didelę svarbą visuomenei turinčių įvykių sąrašas bei Airijoje pradėta visapusė konsultacija.

(5)

Komisija įsitikino, kad Airijos priemonių sąraše nurodyti įvykiai atitiko bent jau du iš toliau nurodytų kriterijų, kurie laikomi patikimais visuomenei svarbių įvykių rodikliais: i) ypatingas visuotinis atgarsis valstybėje narėje, o ne vien tik reikšmingas įvykis tiems, kurie paprastai domisi aptariama sporto šaka ar veikla, ii) bendrai pripažįstama išskirtinė kultūrinė reikšmė valstybės narės gyventojams, visų pirma kaip kultūrinės tapatybės katalizatoriaus, iii) nacionalinės komandos dalyvavimas aptariamame įvykyje vykstant tarptautinės reikšmės varžyboms ar turnyrui ir iv) įvykis tradiciškai transliuojamas nemokamos televizijos ir sulaukiantis didelio žiūrovų dėmesio.

(6)

Dalis Airijos priemonėse nurodytų įvykių, įskaitant vasaros olimpines žaidynes, Pasaulio taurės ir Europos futbolo čempionato rungtynes, kuriose dalyvauja Airijos nacionalinė komanda, bei šių turnyrų pirmąsias, pusfinalio ir finalo rungtynes, yra įvykiai, kurie tradiciškai laikomi visuomenei itin svarbiais, kaip aiškiai nurodyta Direktyvos 97/36/EB 18 konstatuojamojoje dalyje. Šie įvykiai turi ypatingą visuotinį atgarsį Airijoje, kadangi yra ypač populiarūs plačiojoje visuomenėje, o ne tik tarp tų, kurie domisi sporto įvykiais. Be to, Airijos dalyvavimas Pasaulio taurės ir Europos čempionato rungtynėse turi bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę kaip Airijos kultūrinės tapatybės katalizatoriaus. Šios rungtynės yra svarbiausios visai visuomenei, nes skatina nacionalinio tapatumo jausmą ir pasididžiavimą būti airiu.

(7)

Airijos komandos namie ir svečiuose žaidžiamos Europos futbolo čempionato kvalifikacinės rungtynės ir FIFA Pasaulio taurės varžybos turi ypatingą visuotinį atgarsį Airijoje ir sulaukia dėmesio ne tik tų, kurie paprastai seka šios sporto šakos įvykius.

(8)

Gėlų futbolas ir hurlingas yra išskirtinai airiški sporto žaidimai. Dėl šios priežasties Visos Airijos aukštesniojo lygio apygardų futbolo ir hurlingo finalai turi bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Airijos gyventojams kaip nacionalinės kultūrinės tapatybės katalizatorius.

(9)

Airijoje regbis yra organizuotai žaidžiamas visoje šalyje. Todėl Airijos dalyvavimas „Šešių tautų“ regbio čempionate ir Pasaulio regbio taurės finalų turnyre turi ypatingą visuotinį atgarsį Airijoje. Airijai dalyvaujant Pasaulio regbio taurės finalų turnyre Airijos nacionalinė komanda varžosi svarbiame tarptautiniame turnyre, todėl tai daro įtaką Airijos nacionalinei tapatybei.

(10)

Išvardyti žirgų lenktynių ir jojimo sporto renginiai Airijoje turi ypatingą visuotinį atgarsį dėl Airijos arklių pramonės visoje šalyje daromos didelės įtakos kaimo bendruomenėms. Irish Grand National ir Irish Derby yra svarbiausios Airijoje žirgų lenktynės. Dėl žirgų lenktynių svarbos turizmui ir Airijos tarptautinės reputacijos šie įvykiai turi bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Airijos gyventojams kaip nacionalinės kultūrinės tapatybės katalizatorius. Dublino žirgų pasirodymo Tautos taurė taip pat turi išskirtinę kultūrinę reikšmę, nes garsina Airijos kliūtinį jojimą ir sulaukia stipriausių kliūtinio jojimo komandų dėmesio.

(11)

Išvardyti įvykiai yra tradiciškai transliuojami per nemokamą televiziją ir sulaukia didelio žiūrovų dėmesio Airijoje.

(12)

Airijos priemonių proporcingumas pateisina nukrypimą nuo pagrindinės ES sutartyje nustatytos laisvės teikti paslaugas remiantis svarbiausia priežastimi – visuomenės interesu – užtikrinti visuomenei jai labai svarbių įvykių transliavimą.

(13)

Airijos priemonės neprieštarauja EB konkurencijos taisyklėms, kadangi išvardytiems įvykiams transliuoti reikalavimus atitinkančio transliuotojo apibrėžtis grindžiama objektyviais kriterijais, sudarančiais sąlygas faktinei ir galimai konkurencijai dėl teisių transliuoti šiuos įvykius įgijimo. Be to, išvardytų įvykių skaičius nėra toks neproporcingas, kad iškreiptų konkurenciją į vartotojus orientuotos nemokamos televizijos ir mokamos televizijos rinkose.

(14)

Kai Komisija informavo kitas valstybes nares apie Airijos priemones ir pasikonsultavo su remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigtu komitetu, švietimo ir kultūros generalinis direktorius 2003 m. vasario 10 d. laišku pranešė Airijai apie tai, kad Europos Komisija neketina prieštarauti priemonėms, apie kurias buvo pranešta.

(15)

Airijos priemonės buvo patvirtintos 2003 m. kovo 13 d.

(16)

Šios priemonės buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje (2) vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/36/EB.

(17)

Remiantis Pirmosios instancijos teismo nutartimi byloje T-33/01 Infront WM prieš Komisiją, pripažinimas, kad vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi nustatytos priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, prilygsta sprendimui, kaip apibrėžta EB sutarties 249 straipsnyje, kurį turi priimti Komisija. Taigi, šiuo Komisijos sprendimu reikia pripažinti, kad priemonės, apie kurias pranešė Airija, neprieštarauja Bendrijos teisei. Priemonės, kurias galutinai nustatė Airija ir kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, skelbiamos Oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Priemonės, apie kurias Airija 2002 m. lapkričio 7 d. pranešė Komisijai remdamasi Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi ir kurios skelbiamos 2003 m. balandžio 26 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 100, neprieštarauja Bendrijos teisei.

2 straipsnis

Priemonės, kurias galutinai nustatė Airija ir kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, skelbiamos Oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 298, 1989 10 17, p. 23. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 60).

(2)  OL C 100, 2003 4 26, p. 12.


PRIEDAS

Skelbiama pagal Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 2 dalį

Airijos nustatytos priemonės, kurios bus skelbiamos remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi, yra šios:

„1999 m. Nr. 28

1999 m. transliavimo (svarbiausi televizijos transliuojami įvykiai) aktas

Skirsnių išdėstymas

Skirsnis

1.

Vertimas žodžiu

2.

Svarbiausių įvykių nurodymas

3.

Konsultavimas

4.

Transliuotojų pareigos nurodytų įvykių atžvilgiu

5.

Transliuotojų pareigos įvykių valstybėse narėse atžvilgiu

6.

Civilinės priemonės

7.

Priimtina rinkos kaina

8.

Trumpas pavadinimas

Minimi aktai

1972 m. Europos Bendrijų aktas Nr. 27

1993 m. Europos Bendrijų aktas (pataisa) Nr. 25

1999 m. transliavimo (svarbiausi televizijos transliuojami įvykiai) aktas

Aktas, kuris nustato visuomenei itin svarbių įvykių transliavimą per televiziją, įgyvendina 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyvos 89/552/EEB, kurią iš dalies pakeitė 1997 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 97/36/EB, 3a straipsnį ir nustato kitus susijusius dalykus ir kurį [1999 m. lapkričio 13 d.] vykdo Parlamentas (Oireachtas) tokiu būdu:

1)

Šiame Akte:

 

„Transliuotojo“ sąvoka apibrėžta Tarybos direktyvoje.

 

„Tarybos direktyva“ – 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyva 89/552/EEB (1) su pakeitimais, padarytais 1997 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 97/36/EB (2).

 

„EEE susitarimas“ apibrėžtas 1993 m. Europos Bendrijų (pakeitimas) akte.

 

„Įvykis“ – plačiajai visuomenei Europos Sąjungoje, valstybėje narėje ar valstybėje ar didelėje valstybės dalyje svarbus įvykis, kurį rengia organizatorius, turintis teisinę galią parduoti su tuo renginiu susijusias transliavimo teises.

 

„Nemokamos televizijos paslauga“ – tai televizijos transliavimo paslauga, kuriai šią paslaugą teikiantis asmuo netaiko jokio mokesčio.

 

„Valstybė narė“ – tai Europos Bendrijų valstybė narė (kaip apibrėžta 1972 m. Europos Bendrijų akte) įskaitant valstybę, kuri yra EEE susitarimo Susitariančioji Šalis.

 

„Ministras“ – meno, paveldo, gėlų kalba kalbančių regionų (Gaeltacht) ir salų ministras.

 

„Beveik visuotinė aprėptis“ – tai:

a)

nemokama televizijos paslauga, kuria naudotis gali mažiausiai 95 % valstybės gyventojų arba

b)

nemokama televizijos paslauga, kuria naudotis gali mažiausiai 90 % valstybės gyventojų, jei kažkuriuo metu mažiau nei trys transliuotojai turi galimybę užtikrinti a punkte nustatytą aprėptį.

 

„Reikalavimus atitinkantis transliuotojas“ – tai transliuotojas, kuris vadovaujantis 2 dalimi yra laikomas reikalavimus atitinkančiu transliuotoju.

 

Sąvoka „televizijos transliavimas“ apibrėžta Tarybos direktyvoje.

2)

Reikalavimus atitinkančiais transliuotojais yra laikomi šie transliuotojai:

a)

(iki 2001 m. gruodžio 31 d.) transliuotojas, teikiantis nemokamą nurodyto įvykio transliavimo paslaugą, kuria naudotis gali bent jau 85 % valstybės gyventojų;

b)

(2002 m. sausio 1 d. ir vėliau) transliuotojas, teikiantis nurodyto įvykio beveik visuotinės aprėpties paslaugas.

3)

2 dalyje du ar daugiau transliuotojų, kurie sudaro sutartį ar susitaria bendrai teikti nurodyto įvykio beveik visuotinės aprėpties paslaugas laikomi vienu transliuotoju to įvykio atžvilgiu.

4)

Dėl 2 punkto taikymo ir 1 dalyje nustatytos termino „beveik visuotinė aprėptis“ apibrėžties transliuotojas gali kreiptis į ministrą prašydamas išspręsti ginčą dėl nemokamos televizijos paslaugos, kurią transliuotojas teikia valstybėje, masto.

5)

Ministras gali konsultuotis su techniniais specialistais ar kitais asmenimis ar institucijomis, su kuriomis, jo nuomone, reikėtų konsultuotis prieš priimant sprendimą kilus 4 dalyje nurodytam ginčui.

6)

Šiame Akte:

a)

jei kontekstas nereikalauja kitaip, nuoroda į įstatymų galią turintį aktą suprantama kaip nuoroda į tą įstatymų galią turintį aktą, kurį pakeitė ar išplėtė vėlesnis įstatymų galią turintis aktas įskaitant šį Aktą arba kuris juo vadovaujantis buvo pakeistas ar išplėstas;

b)

nuoroda į skirsnį yra nuoroda į šio Akto skirsnį, nebent nurodyta, kad nuoroda yra daroma į kitą įstatymų galią turintį aktą ir

c)

nuoroda į skirsnio dalį, pastraipą ar pastraipos dalį yra nuoroda į nuostatos skirsnio dalį, pastraipą ar pastraipos dalį, kurioje yra nuoroda, nebent nurodyta, kad nuoroda yra daroma į kitą nuostatą.

1)

Ministras nutarimu gali:

a)

nurodyti įvykius kaip visuomenei itin svarbius įvykius, kurių transliavimo teikiant nemokamas televizijos paslaugas teisė reikalavimus atitinkančiam transliuotojui suteikiama paisant viešojo intereso ir

b)

nustatyti, ar remiantis a punktu nurodytas įvykis teikiant nemokamą televizijos paslaugą turėtų būti transliuojamas:

i)

tiesiogiai, netiesiogiai arba ir tiesiogiai, ir netiesiogiai, ir

ii)

ištisai, dalimis ar ir ištisai, ir dalimis.

2)

Ministras, nurodydamas įvykius pagal 1 dalies a punktą, atsižvelgia į visas aplinkybes ir visų pirma į visus toliau nurodytus kriterijus:

a)

įvykio sukeliamo ypatingo visuotinio atgarsio Airijos visuomenėje mastą;

b)

įvykio turimos bendrai pripažįstamos išskirtinės kultūrinės reikšmės Airijos žmonėms mastą.

3)

Ministras, nustatydamas 2 dalyje nurodytų kriterijų atitikimo lygį, gali atsižvelgti į šiuos veiksnius:

a)

įvykyje dalyvauja nacionalinė komanda ar ne nacionalinė komanda ar Airijai atstovaujantys asmenys;

b)

įvykio ar panašių įvykių transliavimo per televiziją ankstesnė praktika ar patirtis.

4)

Ministras, priimdamas sprendimą dėl 1 dalies b punkto, atsižvelgia į:

a)

įvykio pobūdį;

b)

valstybės, kurioje įvykis vyksta, laiką;

c)

praktinius transliavimo sumetimus.

5)

Vadovaudamasis šiuo skirsniu ministras nutarimu gali panaikinti arba iš dalies pakeisti nutarimą.

6)

Prieš priimdamas, panaikindamas arba iš dalies pakeisdamas nutarimą pagal šį skirsnį ministras konsultuojasi su turizmo, sporto ir poilsio ministru.

7)

Jei siūloma priimti, panaikinti arba iš dalies pakeisti nutarimą pagal šį skirsnį, kiekvieniems Parlamento rūmams (House of the Oireachtas) pateikiamas nutarimo projektas, o nutarimas nepriimamas tol, kol negaunamos abiejų Rūmų projektą patvirtinančios rezoliucijos.

1)

Ministras prieš priimdamas nutarimą pagal 2 skirsnį:

a)

atitinkamai stengiasi konsultuotis su įvykio organizatoriais ir transliuotojais, kurie priklauso valstybės jurisdikcijai kaip nustatyta Tarybos direktyvoje;

b)

bent jau viename visoje valstybėje leidžiamame laikraštyje paskelbia pranešimą apie įvykį, kurį jis ketina nurodyti sąraše vadovaudamasis tuo skirsniu ir

c)

skatina visuomenę teikti pastabas apie į sąrašą įtraukti ketinamą įvykį.

2)

Jei nepavyksta nustatyti įvykio organizatorių arba jei valstybės jurisdikcijoje esantis organizatorius ar transliuotojas nereaguoja į ministro pastangas surengti konsultaciją, tai nesutrukdo priimti nutarimą pagal 2 skirsnį.

1)

Jei valstybės jurisdikcijai priklausantis reikalavimų neatitinkantis transliuotojas įgyja išimtines teises transliuoti sąraše nurodytą įvykį, jis netransliuoja įvykio, nebent remiantis 2 skirsnyje nurodytu nutarimu įvykio transliavimą perleidžia reikalavimus atitinkančiam transliuotojui jo prašymu už priimtiną rinkos kainą.

2)

Jei reikalavimus atitinkantis transliuotojas įgyja teisę transliuoti nurodytą įvykį (pagal šį skirsnį ar tiesiogiai), reikalavimus atitinkantis transliuotojas transliuoja įvykį teikdamas nemokamą televizijos paslaugą ir beveik visuotinę aprėptį remdamasis pagal 2 skirsnį priimtu nutarimu.

3)

Šiame skirsnyje „sąraše nurodytas įvykis“ yra nutarime remiantis 2 skirsniu nurodytas įvykis.

5.   Jei kita valstybė narė nurodė įvykį kaip tos valstybės narės visuomenei itin svarbų įvykį ir Europos Komisija pranešė apie tos valstybės narės nustatytas priemones remiantis Tarybos direktyvos 3a straipsnio 2 dalimi, nė vienas tos valstybės jurisdikcijai priklausantis transliuotojas, įgijęs nurodyto įvykio išimtines teises, negali tomis išimtinėmis teisėmis naudotis tokiu būdu, kad didžioji dalis tos valstybės narės visuomenės dėl nustatytų priemonių netektų galimybės stebėti įvykį.

1)

Jei transliuotojas („žalą patyręs transliuotojas“) tvirtina, kad vienas ar keli kiti transliuotojai („kiti transliuotojai“) vykdo, vykdė ar ketina vykdyti 4 ar 5 skirsnyje draudžiamą veiklą arba jų elgesys prieštarauja šiems skirsniams, žalą patyręs transliuotojas turi teisę kreiptis į Aukštesnįjį teismą prašydamas kitų transliuotojų atžvilgiu taikyti šias teismines priemones:

a)

nutartį, kuri apriboja kito transliuotojo galimybę vykdyti arba bandyti vykdyti 4 ar 5 skirsniuose draudžiamą veiklą ar jiems prieštaraujant elgtis;

b)

pripažinimą, kad sutartis, suteikianti kitam transliuotojui nurodyto įvykio išimtines teises, yra negaliojanti;

c)

nurodymą, kad kitas transliuotojas atlygintų žalą;

d)

nurodymą įvykio transliavimo teisę pasiūlyti žalą patyrusiam transliuotojui už priimtiną rinkos kainą.

2)

Į Aukštesnįjį teismą dėl 1 dalyje nurodytos nutarties yra kreipiamasi pateikiant prašymą, o teismas jį svarstydamas priims jo nuomone tinkančią laikiną arba negalutinę nutartį.

1)

Dėl 4 skirsnio 1 dalies, jei transliuotojai negali susitarti dėl įvykio transliavimo per televiziją priimtinos rinkos kainos, kiekvienas transliuotojas gali supaprastintu būdu kreiptis į Aukštesnįjį teismą dėl įvykio priimtiną rinkos kainą nustatančios nutarties.

2)

Aukštesnysis teismas 1 dalyje nurodytoje nutartyje gali nustatyti jo nuomone tinkamas logiškai išplaukiančias ar papildomas nuostatas.

8.   Šį Aktą galima cituoti kaip 1999 m. Transliavimo (svarbiausių televizijos transliuojamų įvykių) aktą.

Teisės aktuose nustatytos priemonės

2003 m. S.I. Nr. 99

1999 m. Transliavimo (svarbiausių televizijos transliuojamų įvykių) aktas (svarbiausių įvykių nurodymas)

Nutavimas

2003 m.

Aš, Dermot Ahern, Ryšių, jūros ir gamtos išteklių ministras, naudodamasis 1999 m. Transliavimo (svarbiausių televizijos transliuojamų įvykių) akto (1999 m. Nr. 28) 2 skirsnio 1 dalimi ir 2002 m. Transliavimo (departamento administravimo ir ministerijos funkcijų perdavimas) (S.I. 2002 m. Nr. 302) nutarimu (patikslinta jūros ir gamtos ištekliai) (Departamento pavadinimo ir ministro titulo pakeitimas) 2002 nutarimu (S.I. 2002 m. Nr. 307) man suteiktais įgaliojimais, pasikonsultavęs su Meno, sporto ir turizmo ministru, kaip nustatyta to skirsnio 6 dalyje (patikslinta 2002 m. Turizmo, sporto ir poilsio ministro nutarimu (Departamento pavadinimo ir ministro titulo pakeitimas) (S.I. 2002 m. Nr. 307), priimu šį nutarimą, kurio projektas remiantis to skirsnio 7 dalimi buvo pateiktas visiems Parlamento (House of the Oireachtas) rūmams ir kiekvienas jų pateikė projektui pritariančią rezoliuciją:

1)

Šį nutarimą galima cituoti kaip 2003 m. Transliavimo (svarbiausių televizijos transliuojamų įvykių) akto 2003 m. (svarbiausių įvykių nurodymas) nutarimą.

2)

Šio nutarimo sąraše išvardyti įvykiai yra nurodomi kaip visuomenei itin svarbūs įvykiai, kurių tiesioginio transliavimo teisė teikiant nemokamas televizijos paslaugas reikalavimus atitinkančiam transliuotojui suteikiama paisant viešojo intereso.

3)

Kiekvienos Airijos rungtynės „,,Šešių tautų“ regbio futbolo čempionate yra nurodomos kaip visuomenei itin svarbus įvykis, kurio netiesioginio transliavimo teisė teikiant nemokamas televizijos paslaugas reikalavimus atitinkančiam transliuotojui suteikiama paisant viešojo intereso.

SĄRAŠAS

2 reglamentas

Vasaros olimpinės žaidynės;

Visos Airijos aukštesniojo lygio apygardų futbolo ir hurlingo finalai;

Airijos komandos namie ir svečiuose žaidžiamos kvalifikacinės rungtynės Europos futbolo čempionate ir FIFA Pasaulio taurės turnyrai;

Airijos komandos rungtynės Europos futbolo čempionato finalo turnyre ir FIFA Pasaulio taurės finalo turnyras;

Europos futbolo čempionato finalo pirmosios, pusfinalio ir finalo rungtynės ir FIFA Pasaulio taurės finalo turnyras;

Airijos komandos rungtynės Pasaulio regbio taurės finalų turnyre;

Irish Grand National ir Irish Derby;

Dublino žirgų pasirodymo Tautos taurė.

Tvirtinu savo oficialiu antspaudu

2003 m. kovo 13 d.

DERMOT AHERN

Ryšių, jūros ir gamtos išteklių ministras“.


Top