Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0477

2007/477/EB: 2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Austrijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

OJ L 180, 10.7.2007, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 142 - 147

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/477/oj

10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/11


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 25 d.

dėl Austrijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

(2007/477/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (1) ir ypač į jos 3a straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

2001 m. kovo 12 d. laišku Austrija pranešė Komisijai apie priemones, kurių bus imamasi remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi.

(2)

Komisija per tris mėnesius nuo šio pranešimo gavimo patikrino, ar šios priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, ypač atsižvelgiant į šių priemonių proporcingumą ir nacionalinės konsultavimosi procedūros skaidrumą.

(3)

Svarstydama priemones Komisija atsižvelgė į turimus Austrijos žiniasklaidos apžvalgos duomenis.

(4)

Buvo aiškiai ir skaidriai sudarytas į Austrijos priemones įtrauktų visuomenei didelę svarbą turinčių įvykių sąrašas bei Austrijoje pradėta išsami konsultacija.

(5)

Komisija įsitikino, kad Austrijos priemonių sąraše nurodyti įvykiai atitiko bent jau du iš toliau nurodytų kriterijų, kurie laikomi patikimais visuomenei svarbių įvykių rodikliais: i) ypatingas visuotinis atgarsis valstybėje narėje, o ne vien tik reikšmingas įvykis tiems, kurie paprastai domisi aptariama sporto šaka ar veikla, ii) bendrai pripažįstama išskirtinė kultūrinė reikšmė valstybės narės gyventojams, visų pirma kaip kultūrinės tapatybės katalizatoriaus, iii) nacionalinės komandos dalyvavimas aptariamame įvykyje vykstant tarptautinės reikšmės varžyboms ar turnyrui ir iv) įvykis tradiciškai transliuojamas nemokamos televizijos ir sulaukiantis didelio žiūrovų dėmesio.

(6)

Dalis Austrijos priemonėse nurodytų įvykių, įskaitant vasaros ir žiemos olimpines žaidynes, Pasaulio taurės ir Europos futbolo čempionato rungtynes, kuriose dalyvauja nacionalinė Austrijos komanda, bei šių turnyrų (vyrų) pirmąsias, pusfinalio ir finalo rungtynes, yra įvykiai, kurie tradiciškai laikomi visuomenei itin svarbiais, kaip aiškiai nurodyta Direktyvos 97/36/EB 18 konstatuojamojoje dalyje. Šie įvykiai turi ypatingą visuotinį atgarsį Austrijoje, kadangi yra ypač populiarūs plačiojoje visuomenėje, o ne tik tarp tų, kurie paprastai domisi sporto renginiais.

(7)

Austrijos futbolo taurės finalas turi ypatingą visuotinį atgarsį Austrijoje, nes šioje valstybėje narėje futbolas yra populiariausia sporto šaka.

(8)

Tarptautinės slidinėjimo federacijos (FIS) pasaulio kalnų slidinėjimo čempionatai ir FIS Šiaurės šalių pasaulio slidinėjimo čempionatai turi ypatingą visuotinį atgarsį Austrijoje, kadangi slidinėjimas šioje valstybėje narėje yra labai populiari sporto šaka, įtraukta į bendrą mokyklos sportinio lavinimo programą. Be to, šių įvykių išskirtinę kultūrinę reikšmę kaip Austrijos kultūrinės tapatybės katalizatoriaus lemia sėkmingas Austrijos sportininkų dalyvavimas šiose varžybose ir slidžių turizmo svarba Austrijoje.

(9)

Vienos filharmonijos orkestro Naujųjų metų koncertas turi išskirtinę kultūrinę reikšmę kaip Austrijos kultūrinės tapatybės pamatas dėl ypač aukšto šio kultūros renginio lygio ir didelio pasaulinio masto auditorijos dėmesio.

(10)

Vienos operos pokylis turi ypatingą visuotinį atgarsį Austrijoje kaip „populiariosios kultūros“ renginys ir kaip pokylių sezono simbolis, turintis ypatingą reikšmę Austrijos kultūros tradicijai. Kadangi šiame renginyje paprastai dalyvauja pasaulinio garso operos solistai, šio renginio svarbus indėlis į Vienos valstybės operos teatro pasaulinę šlovę rodo jo išskirtinę kultūrinę reikšmę Austrijai.

(11)

Išvardyti įvykiai yra tradiciškai transliuojami per nemokamą televiziją ir sulaukia daugelio žiūrovų dėmesio.

(12)

Austrijos priemonių proporcingumas pateisina nukrypimą nuo pagrindinės ES sutartyje nustatytos laisvės teikti paslaugas remiantis svarbiausia su visuomenės interesu susijusia priežastimi – užtikrinti visuomenei jai labai svarbių įvykių transliavimą.

(13)

Austrijos priemonės neprieštarauja EB konkurencijos taisyklėms, kadangi išvardytiems įvykiams transliuoti reikalavimus atitinkančio transliuotojo apibrėžtis grindžiama objektyviais kriterijais, sudarančiais sąlygas faktinei ir galimai konkurencijai dėl teisių transliuoti šiuos įvykius įgijimo. Be to, išvardytų įvykių skaičius nėra toks neproporcingas, kad iškreiptų konkurenciją į vartotoją orientuotos nemokamos televizijos ir mokamos televizijos rinkose.

(14)

Kai Komisija informavo kitas valstybes nares apie Austrijos priemones ir pasikonsultavo su remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigtu komitetu, Švietimo ir kultūros generalinis direktorius 2001 m. gegužės 31 d. laišku pranešė Austrijai apie tai, kad Europos Komisija neketina prieštarauti priemonėms, apie kurias buvo pranešta.

(15)

Austrijos priemonės įsigaliojo 2001 m. spalio 1 d.

(16)

Šios priemonės buvo paskelbtos Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijoje (2) vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

(17)

Remiantis Pirmosios instancijos teismo nutartimi byloje T-33/01 Infront WM prieš Komisiją, pripažinimas, kad vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi nustatytos priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, prilygsta sprendimui kaip apibrėžta EB sutarties 249 straipsnyje, kurį turi priimti Komisija. Taigi, šiuo Komisijos sprendimu reikia pripažinti, kad priemonės, apie kurias pranešė Austrija, neprieštarauja Bendrijos teisei. Priemonės, kurias galutinai nustatė Austrija ir kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, turi būti skelbiamos Oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Priemonės, apie kurias Austrija 2001 m. kovo 12 d. pranešė Komisijai remdamasi Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi ir kurios skelbiamos 2002 m. sausio 19 d. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje C 16, neprieštarauja Bendrijos teisei.

2 straipsnis

Priemonės, kurias galutinai nustatė Austrija ir kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, skelbiamos Oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 298, 1989 10 17, p. 23. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 60).

(2)  OL C 16, 2002 1 19, p. 8.


PRIEDAS

Skelbiama pagal Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 2 dalį

Austrijos nustatytos priemonės, kurios turi būti skelbiamos remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi, nurodytos šiose ištraukose iš Bundesgesetzblatt (Federal Law Gazette – I Nr. 85/2001 ir II Nr. 305/2001):

„85.   Federalinis naudojimosi išimtinėmis televizijos transliavimo teisėmis aktas (Išimtinių televizijos transliavimo teisių aktas (Fernseh-Exclusivrechtegesetz, toliau – FERG)

Nationalrat paskelbė šį dekretą:

I straipsnis

1 pastraipa.

(1)

Šis Aktas išskyrus 5 pastraipą taikomas tik televizijos transliuotojams, kuriems taikomas Austrijos transliavimo aktas (Österreichischer Rundfunkgesetz, toliau – ORF-Gesetz), paskelbtas Federal Law Gazette (BGBl.) Nr. 379/1984 arba Privačios televizijos aktas (Privatfernsehgesetz), BGBl. I Nr. 84/2001.

(2)

3 pastraipa televizijos transliavimo teisėms, įgytoms iki šio Akto įsigaliojimo dienos, netaikoma, nebent įsigaliojus šiam Aktui buvo pratęsti pamatiniai susitarimai.

2 pastraipa.   Šiame Akte „didelės socialinės svarbos įvykis“ – tai tik tie įvykiai, kurie nurodomi remiantis 4 pastraipa išleistu įsaku.

3 pastraipa.

(1)

Jei televizijos transliuotojas įgijo išimtines teises transliuoti įvykį, nurodytą remiantis 4 pastraipa išleistame įsake, jis privalo suteikti galimybę jį matyti per Austrijoje laisvai prieinamą televizijos kanalą bent jau 70 % už licenciją mokančių ir nuo licencijos mokesčio atleistų žiūrovų tokiu būdu laikantis įsake (transliuoti ištisai ar dalimis tiesiogiai ar netiesiogiai) nustatytos tvarkos. Šioje pastraipos dalyje transliacija laikoma „netiesiogine“, jei nuo įvykio pradžios iki transliacijos pradžios yra praėję ne daugiau nei 24 valandos.

(2)

Šiame Akte „laisvai prieinami televizijos kanalai“ reiškia kanalus, kuriuos žiūrovai gali žiūrėti nemokėdami jokio papildomų ar nuolatinių mokesčių už naudojimąsi technine dekodavimo įranga. „Papildomi mokesčiai“ kaip apibrėžta šioje pastraipos dalyje neapima mokesčio už licenciją (Mokesčio už licenciją akto (Rundfunkgebührengesetz, toliau – RGG) 2 pastraipa), mokestis už programą (RFG 20 pastraipa), kabelinės televizijos tinklo prijungimo mokesčio ir kabelinių ryšių operatoriui mokamo nuolatinio mokesčio.

(3)

Pastraipos 1 dalyje minimas įpareigojimas laikomas įvykdytu, jei įrodoma, kad televizijos transliuotojas padarė viską, ko galima būtų pagrįstai tikėtis įprastomis rinkos sąlygomis, stengdamasis, kad pastraipos 1 dalyje nurodytą įvykį galima būtų žiūrėti per laisvai prieinamus televizijos kanalus. Televizijos transliuotojas, norėdamas taikiai susitarti dėl to, kokios tai yra sąlygos, gali šį klausimą perduoti spręsti Federaliniam ryšių senatui (Bundeskommunikationssenat). Pastarasis stengdamasis pasiekti susitarimą pasitelks visas šalis ir surašys derybų ir jų rezultatų protokolą.

(4)

Jei susitarti nepavyksta, Federalinis ryšių senatas kurio nors iš susijusių televizijos transliuotojų prašymu nusprendžia, ar konkretus transliuotojas tinkamai įvykdė įsipareigojimą remiantis pastraipos 1 ir 3 dalimis. Jei transliuotojas nevisiškai įvykdė šiuos įpareigojimus, Federalinis ryšių senatas vietoj transliuotojo nusprendžia, ką apima „įprastos rinkos sąlygos“, kaip nurodyta pastraipos 3 dalyje. Visų pirma Federalinis ryšių senatas nustato tinkamą rinkos kainą už transliavimo teisių suteikimą.

(5)

Televizijos transliuotojui, kuris nevisiškai įvykdė įsipareigojimus remiantis pastraipos 1 dalimi, gali būti iškeltas civilinis ieškinys dėl žalos atlyginimo. Be to, žalos atlyginimo ieškinyje gali būti reikalaujama kompensacijos už negautas pajamas.

(6)

Ieškinį dėl žalos atlyginimo leidžiama kelti tik tuo atveju, jei yra priimtas pastraipos 4 dalyje nurodytas sprendimas. Nepažeidžiant pastraipos 7 dalies nuostatų, pastraipos 4 dalyje nurodytam teismui ir proceso šalims neapskundžiamas sprendimas yra privalomas.

(7)

Jei pastraipos 6 dalyje nurodytame teismo procese teismas mano, kad sprendimas neteisėtas, jis nutraukia procesą ir pateikia skundą Aukščiausiajam administraciniam teismui (Verwaltungsgerichtshof, toliau – VwGH) pagal Federalinės konstitucijos (B-VG) 131 straipsnio 2 punktą prašydamas priimti ieškovo teises pripažįstantį sprendimą, patvirtinantį sprendimo neteisėtumą. VwGH priėmus sprendimą teismas tęsia procesą ir sprendžia ginčą laikydamasis VwGH teisinės pozicijos.

4 pastraipa.

(1)

Federalinė vyriausybė įsake nustato, kurie 2 pastraipoje nurodyti įvykiai turi didelę socialinę svarbą Austrijai. Įsake pateikiami tik tie įvykiai, kurie atitinka bent du iš šių kriterijų:

1.

įvykis jau sulaukė didelio dėmesio Austrijoje, visų pirma dėl pranešimų žiniasklaidoje;

2.

įvykis yra Austrijos kultūrinės, meninės arba socialinės tapatybės išraiška;

3.

dėl aukščiausio lygio Austrijos sportininkų ar sportininkių dalyvavimo įvykis yra ypatingos nacionalinės svarbos sporto įvykis arba įvykis, kuris dėl savo tarptautinės reikšmės sulaukia didelio Austrijos žiūrovų susidomėjimo;

4.

įvykį anksčiau transliavo laisvai prieinama televizija.

(2)

Įsake turi būti nurodyta, ar laisvai prieinamos televizijos rodomas įvykis turi būti transliuojamas tiesiogiai ar netiesiogiai ir ar turi būti transliuojamas visas įvykis ar tik jo dalys. Įvykis transliuojamas tiesiogiai ir ištisai, nebent dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, laiko juostų skirtumo, tuo pačiu metu vykstančių to paties įvykio dalių) reikia ir galima to atsisakyti.

(3)

Prieš paskelbiant įsaką ar jį iš dalies pakeičiant konsultuojamasi su televizijos transliuotojų atrankine grupe, teisių savininkais, verslo sektoriaus atstovais, vartotojais, darbuotojais ir asmenimis, susijusiais su kultūros ir sporto sritimis. Įsako projektas skelbiamas Wiener Zeitung oficialiame priede (Amtsblatt) kiekvienam asmeniui suteikiant galimybę pateikti pastabas per aštuonias savaites. Vėliau projektas pateikiamas Europos Komisijai. Įsakas gali būti išleistas tik tuomet, jei per tris mėnesius nuo jo pateikimo Europos Komisijai pastaroji nepareiškė prieštaravimo dėl įsako paskelbimo.

[…]

6. pastraipa.   Priežiūros, kaip laikomasi su teisiniais klausimais susijusių šio Akto nuostatų, pareiga tenka Federaliniam ryšių senatui, kadangi šios nuostatos yra susijusios su televizijos transliuotojais (KommAustria Act (KOG), BGBl. 11 pastraipa, I Nr. 32/2001).

7 pastraipa.

(1)

Kiekvienas asmuo, pažeidęs įpareigojimą remiantis:

1.

3 pastraipos 1 dalimi arba

[…]

laikomas padaręs administracinį nusižengimą ir yra Federalinio ryšių senato baudžiamas nuo 36 000 iki 58 000 EUR bauda.

(2)

vykstant pastraipos 1 dalyje nustatytai procedūrai Federalinis ryšių senatas rengia viešą bylos nagrinėjimą.

(3)

Federalinis ryšių senatas taiko 1991 m. Bendrų administracinių procedūrų aktą (Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991) (BGBl. Nr. 51), o pastraipos 1 dalyje nustatytais atvejais – 1991 m. Administracinių nuobaudų aktą (Verwaltungsstrafgesetz 1991) (BGBl. Nr. 52).

(4)

Jei televizijos transliuotojas pakartotinai ir rimtai pažeidžia šį Aktą (Privačios televizijos akto BGBl. I Nr. 84/2001 2 pastraipos 1 dalis), Federalinis ryšių senatas inicijuoja procedūrą dėl licencijų atėmimo arba transliavimo kabeliniais tinklais uždraudimo kaip nustatyta Privačios televizijos akto 63 pastraipoje.

[…]

9 pastraipa.

(1)

Šio Akto 4 pastraipos 1, 2 ir 3 dalių vykdymo užtikrinimas ir galutinio nuosprendžio priėmimas pavedamas federalinei vyriausybei, 3 pastraipos 5–7 dalių vykdymo užtikrinimas pavedamas Teisingumo ministerijai, o visų kitų nuostatų vykdymo užtikrinimas pavedamas federaliniam kancleriui.

(2)

4 pastraipos 3 dalies pirmame ir antrame sakiniuose nustatytų reikalavimų galima nepaisyti, kai įsakas išleidžiamas pirmą kartą nuo šio Federalinio akto įsigaliojimo, jei, rengiantis pranešimo procedūrai remiantis Direktyvos 89/552/EEB, su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/36/EB, 3 straipsnio a dalies 1 ir 2 punktais, jau buvo įvykusios konsultacijos su susijusiomis šalimis, o planuojamo išleisti įsako turinys buvo atitinkamu būdu paskelbtas kaip šios konsultacijos dalis.

10 pastraipa.   Šio Akto 1–4 pastraipų dalys, 6–9 pastraipų dalys ir 11 pastraipa perkelia Direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 298, 1989 10 17, p. 23), su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 60), 3 straipsnio a dalies 1 punktą.

[…]

11.   pastraipa. Šis Aktas įsigalioja 2001 m. rugpjūčio 1 d.

KLESTIL

SCHÜSSEL“

„305.   Įsakas dėl didelės socialinės svarbos įvykių

Toliau nurodytas įsakas parengtas remiantis Federalinio naudojimosi išimtinėmis televizijos transliavimo teisėmis akto (Išimtinių televizijos transliavimo teisių aktas (Fernseh-Exclusivrechtegesetz, toliau – FERG), BGBl. I Nr. 85/2001) 4 pastraipos 1 dalimi:

1 pastraipa.

Didelės socialinės svarbos įvykiai yra šie:

1.

Vasaros arba žiemos olimpinės žaidynės;

2.

FIFA pasaulio vyrų futbolo taurės rungtynės, jei dalyvauja Austrijos nacionalinė komanda, Pasaulio vyrų futbolo taurės pirmosios, pusfinalių ir finalo rungtynės;

3.

Europos vyrų futbolo čempionato rungtynės, jei dalyvauja Austrijos nacionalinė komanda, Europos vyrų futbolo čempionato pirmosios, pusfinalių ir finalo rungtynės;

4.

Austrijos futbolo taurės finalas;

5.

FIS pasaulio kalnų slidinėjimo čempionatai;

6.

Šiaurės šalių pasaulio slidinėjimo čempionatai;

7.

Vienos filharmonijos orkestro Naujųjų metų koncertas;

8.

Vienos operos pokylis.

2 pastraipa.

(1)

Televizijos transliuotojai, gavę išimtines teises transliuoti 1 pastraipoje nurodytus įvykius, privalo užtikrinti galimybę šiuos įvykius žiūrėti tiesiogiai ir ištisai per laisvai prieinamą televiziją.

(2)

1 pastraipos 1, 5, 6 ir 8 dalyse nurodytų įvykių įrašą arba sutrumpintą įvykį galima transliuoti, jei:

1.

vieno iš 1 pastraipoje nurodytų įvykių dalys arba daugiau nei vienas 1 pastraipoje nurodytų įvykių vyksta tuo pačiu metu, arba

2.

įvykis anksčiau nebuvo visas transliuojamas dėl jo ilgos trukmės.

3 pastraipa.

Šis įsakas įsigalioja 2001 m. spalio 1 d.

SCHÜSSEL – RIESS-PASSER – FERRERO-WALDNER – GEHRER – GRASSER – STRASSER – BÖHMDORFER – MOLTERER – HAUPT – FORSTINGER – BARTENSTEIN.“


Top