Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0027

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos direktyva 2007/27/EB, iš dalies keičianti kai kuriuos Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedus dėl didžiausios leistinos etoksazolio, indoksakarbo, mezosulfurono, 1-metilciklopropeno, MCPA ir MCPB, tolilfluanido ir tritikonazolio likučių koncentracijos (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 128, 16.5.2007, p. 31–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; netiesiogiai panaikino 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/27/oj

16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/31


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/27/EB

2007 m. gegužės 15 d.

iš dalies keičianti kai kuriuos Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedus dėl didžiausios leistinos etoksazolio, indoksakarbo, mezosulfurono, 1-metilciklopropeno, MCPA ir MCPB, tolilfluanido ir tritikonazolio likučių koncentracijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvą 86/362/EEB dėl pesticidų likučių grūduose ir ant jų didžiausių koncentracijų nustatymo (1), ypač į jos 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvą 86/363/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų gyvūninės kilmės maisto produktuose ir ant jų nustatymo (2), ypač į jos 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo (3), ypač į jos 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (4), ypač į jos 4 straipsnio 1 dalies f punktą,

kadangi:

(1)

Į Direktyvos 91/414/EEB I priedą buvo įtrauktos šios esamos veikliosios medžiagos: Komisijos direktyva 2005/57/EB (5) – MCPA ir MCPB, Komisijos direktyva 2006/6/EB (6) – tolilfluanidas, Komisijos direktyva 2006/39/EB (7) – tritikonazolis.

(2)

Į Direktyvos 91/414/EEB I priedą buvo įtrauktos šios naujos veikliosios medžiagos: Komisijos direktyva 2005/34/EB (8) – etoksazolis, Komisijos direktyva 2003/119/EB (9) – mezosulfuronas, Komisijos direktyva 2006/10/EB (10) – indoksakarbas ir Komisijos direktyva 2006/19/EB (11) – 1-metilciklopropenas.

(3)

Minėtosios veikliosios medžiagos įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą remiantis pateiktos informacijos apie siūlomus naudojimo atvejus vertinimu. Informaciją apie šių medžiagų naudojimo atvejus pateikė tam tikros valstybės narės pagal tos direktyvos 4 straipsnio 1 dalies f punktą. Turima informacija buvo apsvarstyta ir jos pakanka kai kurioms didžiausios leistinos likučių koncentracijos (DLK) vertėms nustatyti.

(4)

Jei nėra nustatytų Bendrijos arba laikinųjų DLK verčių, prieš registruodamos augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų, valstybės narės turi nustatyti nacionalines laikinąsias DLK vertes pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą.

(5)

Bendrijos DLK vertės ir Maisto kodekse rekomenduojamos koncentracijos vertės nustatomos ir vertinamos taikant panašias metodikas. Kodekse nustatytos kelios DLK vertės tolilfluanidui ir į jas buvo atsižvelgta. Pagal Kodekso DLK vertes nustatytos DLK vertės buvo vertinamos atsižvelgiant į vartotojams keliamą pavojų. Naudojantis Komisijos turimais tyrimais pagrįstomis toksikologinėmis charakteristikomis, didelio pavojaus nebuvo nustatyta.

(6)

Komisijos svarstymo ataskaitose, parengtose siekiant minėtas veikliąsias medžiagas įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, buvo nustatyta šių medžiagų leistina paros dozė (LPD) ir, jei būtina, ūmaus poveikio etaloninė dozė (ŪPED). Maisto produktų, apdorotų minėtomis veikliosiomis medžiagomis, poveikis vartotojams buvo įvertintas Bendrijos nustatyta tvarka. Taip pat buvo atsižvelgta į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas rekomendacijas (12) ir į Augalų mokslinio komiteto nuomonę (13) dėl taikomos metodikos. Padaryta išvada, kad dėl pasiūlytų DLK verčių LPD arba ŪPED nebus viršytos.

(7)

Siekiant užtikrinti, kad vartotojas būtų tinkamai apsaugotas nuo be leidimo naudojamų augalų apsaugos produktų likučių poveikio, atitinkamiems produktų ir (arba) pesticidų deriniams reikėtų nustatyti laikinąsias DLK vertes, atitinkančias žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(8)

Tokių laikinųjų DLK verčių nustatymas Bendrijos lygiu valstybėms narėms neužkerta kelio atitinkamoms medžiagoms nustatyti laikinąsias DLK vertes pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą ir tos direktyvos VI priedą. Manoma, kad ketverių metų turėtų pakakti kitiems atitinkamos veikliosios medžiagos naudojimo atvejams nustatyti. Vėliau laikinosios DLK vertės turėtų tapti galutinėmis.

(9)

Todėl būtina pakeisti direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB prieduose pateiktas DLK vertes, siekiant tinkamai prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi draudimo jas naudoti, ir apsaugoti vartotoją.

(10)

Todėl direktyvos 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos.

(11)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 86/362/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos I priedą.

2 straipsnis

Direktyva 86/363/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos II priedą.

3 straipsnis

Direktyva 90/642/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos III priedą.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės priima ir skelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 2007 m. lapkričio 16 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Valstybės narės taiko minėtas nuostatas nuo 2007 m. lapkričio 17 d.

Valstybės narės, tvirtindamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtąją dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 221, 1986 8 7, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/11/EB (OL L 63, 2007 3 1, p. 26).

(2)  OL L 221, 1986 8 7, p. 43. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/11/EB.

(3)  OL L 350, 1990 12 14, p. 71. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/12/EB (OL L 59, 2007 2 27, p. 75).

(4)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/25/EB (OL L 106, 2007 4 24, p. 34).

(5)  OL L 246, 2005 9 22, p. 14.

(6)  OL L 12, 2006 1 18, p. 21.

(7)  OL L 104, 2006 4 13, p. 30.

(8)  OL L 125, 2005 5 18, p. 5.

(9)  OL L 325, 2003 12 12, p. 41.

(10)  OL L 25, 2006 5 28, p. 24.

(11)  OL L 44, 2006 2 15, p. 15.

(12)  Rekomendacijos kaip prognozuoti pesticidų likučių paros dozę (pataisytos), parengtos pagal GEMS/Maisto programą bendradarbiaujant su Pesticidų likučių kodekso komitetu, paskelbtos Pasaulinės sveikatos organizacijos 1997 m. (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13)  Augalų mokslinio komiteto nuomonė dėl problemų, susijusių su Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų pakeitimais (1998 m. liepos 14 d. Augalų mokslinio komiteto pareikšta nuomonė) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


I PRIEDAS

Direktyvos 86/362/EEB II priedo A dalyje pridedamos tokios eilutės:

„Pesticidų likučiai

Didžiausia leistina koncentracija (mg/kg)

Etoksazolis

0,02 (1)  (2)

grūdai

Indoksakarbas kaip izomerų S ir R suma

0,02 (1)  (2)

grūdai

MCPA, MCPB, įskaitant jų druskas, esterius ir jų junginius, išreikštus kaip MCPA

0,05 (1)  (2)

grūdai

Tolilfluanidas (Tolilfluanido ir dimetilaminosulfotoluidido suma, išreikšta kaip tolilfluanidas)

0,05 (1)  (2)

grūdai

Mezosulfuron-metilas, išreikštas kaip mezosulfuronas

0,01 (1)  (2)

grūdai

Tritikonazolis

0,01 (1)  (2)

grūdai

1-metilciklopropenas

0,01 (1)  (2)

grūdai


(1)  Rodo žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Rodo pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą nustatytą laikinąją didžiausią likučių koncentraciją: jei ši vertė nebus pakeista, ji taps galutinė nuo 2011 m. birželio 5 d.“


II PRIEDAS

Direktyvos 86/363/EEB II priedo A dalyje pridedamos tokios eilutės:

 

Didžiausia leistina koncentracija (mg/kg)

Pesticidų likučiai

mėsoje, įskaitant riebalus, mėsos pusgaminiuose, subproduktuose ir gyvūnų taukuose, nurodytuose I priedo ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 ir 1602 pozicijose

piene ir pieno produktuose, išvardytuose I priedo 0401, 0402, 0405 ir 0406 pozicijose

šviežiuose kiaušiniuose be lukštų, paukščių kiaušiniuose ir kiaušinių tryniuose, nurodytuose I priedo 0407 ir 0408 pozicijose

„Indoksakarbas kaip izomerų S ir R suma

mėsa ir valgomieji subproduktai: 0,01 (1)  (2); riebalai: 0,3 (2)

pienas: 0,02 (2); pieno grietinėlė 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB ir MCPA tioetilas išreikštas kaip MCPA

0,1 (1)  (2); valgomieji subproduktai: 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Tolilfluanidas (tolilfluanidas tiriamas kaip dimetilaminosulfotoluididas ir išreikštas kaip tolilfluanidas)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Rodo žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Rodo pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą nustatytą laikinąją didžiausią likučių koncentraciją: jei ši vertė nebus pakeista, ji taps galutinė nuo 2011 m. birželio 5 d.“


III PRIEDAS

Direktyvos 90/642/EEB priedai keičiami taip:

1)

I priedo grupės „2. Daržovės, šviežios arba neapvirtos, šaldytos arba džiovintos“ v dalies „lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės“ a punkte „salotos ir panašios daržovės“ įrašas „kopūstinių daržovių lapai ir stiebai“ pakeičiamas įrašu „kopūstinių daržovių lapai ir stiebai, įskaitant ropių lapus“.

2)

II priede pridedami tokie stulpeliai, skirti etoksazoliui, indoksakarbui, MCPA, MCPB, tepraloksidimui, mezosulfuronui, tolilfluanidui, tritikonazoliui ir 1-metilciklopropenui:

 

Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)

Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai

Etoksazolis

Indoksakarbas kaip izomerų S ir R suma

MCPA, MCPB, įskaitant jų druskas, esterius ir jų junginius, išreikštus kaip MCPA

Tolilfluanidas (Tolilfluanido ir dimetilaminosulfotoluidido suma, išreikšta kaip tolilfluanidas)

Mezosulfuron-metilas, išreikštas kaip mezosulfuronas

Tritikonazolis

1-metilciklopropenas

„1.

Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, užkonservuoti šaldant, be cukraus; riešutai

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

CITRUSŲ VAISIAI

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Greipfrutai

 

 

 

 

 

 

 

Citrinos

 

 

 

 

 

 

 

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

 

 

 

Mandarinai įskaitant klementinus ir panašius hibridus)

 

 

 

 

 

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

 

Didieji greipfrutai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

ii)

MEDŽIŲ RIEŠUTAI su kevalais arba be jų)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Migdolai

 

 

 

 

 

 

 

Braziliniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

Anakardžio riešutai

 

 

 

 

 

 

 

Kaštainiai

 

 

 

 

 

 

 

Kokoso riešutai

 

 

 

 

 

 

 

Lazdyno riešutai

 

 

 

 

 

 

 

Makadamijos riešutai

 

 

 

 

 

 

 

Pekanai

 

 

 

 

 

 

 

Kedro riešutai

 

 

 

 

 

 

 

Pistacijos

 

 

 

 

 

 

 

Graikiniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

iii)

SĖKLAVAISIAI

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Obuoliai

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

 

Svarainiai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

iv)

KAULAVAISIAI

 

 

 

 

 

 

 

Abrikosai

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Vyšnios

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Persikai įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Slyvos

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Kiti

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI

 

 

 

 

 

 

 

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Valgomosios vynuogės

 

 

 

 

 

 

 

Vynuogės vynui gaminti

 

 

 

 

 

 

 

b)

Braškės išskyrus žemuoges)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

c)

Uogos, augančios ant stiebų išskyrus laukines)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

Gervuogės Rubus fruticosus)

 

 

 

 

 

 

 

Gervuogės Rubus flagellaris)

 

 

 

 

 

 

 

Ilgavaisės gervuogės longaberijos)

 

 

 

 

 

 

 

Avietės

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

d)

Kitos uogos ir smulkūs vaisiai išskyrus laukinius)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Mėlynės

 

 

 

 

 

 

 

Spanguolės

 

 

 

 

 

 

 

Serbentai raudonieji, juodieji, baltieji)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Agrastai

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Kiti

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

e)

Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vi)

KITI VAISIAI

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Avokadai

 

 

 

 

 

 

 

Bananai

 

 

 

 

 

 

 

Datulės

 

 

 

 

 

 

 

Figos

 

 

 

 

 

 

 

Kiviai

 

 

 

 

 

 

 

Kinkanai

 

 

 

 

 

 

 

Ličiai

 

 

 

 

 

 

 

Mangai

 

 

 

 

 

 

 

Alyvuogės valgomosios)

 

 

 

 

 

 

 

Alyvuogės aliejui spausti)

 

 

 

 

 

 

 

Papajos

 

 

 

 

 

 

 

Pasifloros vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

Ananasai

 

 

 

 

 

 

 

Granatai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

2.

Daržovės, šviežios arba neapvirtos, šaldytos arba džiovintos

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBIAVAISIAI

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Burokėliai

 

 

 

 

 

 

 

Morkos

 

 

 

 

 

 

 

Manijokai

 

 

 

 

 

 

 

Salierai

 

 

 

 

 

 

 

Krienai

 

 

 

 

 

 

 

Topinambai

 

 

 

 

 

 

 

Pastarnokai

 

 

 

 

 

 

 

Petražolių šaknys

 

 

 

 

 

 

 

Ridikai

 

 

 

 

 

 

 

Gelteklės

 

 

 

 

 

 

 

Saldžiosios bulvės

 

 

 

 

 

 

 

Griežčiai

 

 

 

 

 

 

 

Ropės

 

 

 

 

 

 

 

Dioskorėjos

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

ii)

SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Česnakai

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Svogūnai

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Askaloniniai česnakai

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Svogūnlaiškiai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iii)

VAISINĖS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

 

 

a)

Bulvinių šeimos

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Pomidorai

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Paprikos

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Baklažanai

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Valgomosios ybiškės

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Moliūginės valgoma luoba)

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Agurkai

 

 

 

 

 

 

 

Kornišonai

 

 

 

 

 

 

 

Cukinijos

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

c)

Moliūginės nevalgoma luoba)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Melionai

 

 

 

 

 

 

 

Moliūgai

 

 

 

 

 

 

 

Arbūzai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

d)

Cukriniai kukurūzai

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iv)

KOPŪSTINĖS DARŽOVĖS

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Žiedinės kopūstinės daržovės

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Brokoliai įskaitant Calabrese)

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Žiediniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Gūžinės kopūstinės daržovės

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Briuselio kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

Gūžiniai kopūstai

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Kiti

 

0,2 (1)  (2)

 

 

 

 

 

c)

Lapinės kopūstinės daržovės

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Kininiai bastučiai

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Lapiniai kopūstai

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Kiti

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

d)

Kaliaropės

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽIOS PRIESKONINĖS ŽOLĖS

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Salotos ir panašios daržovės

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Pipirnės

 

 

 

 

 

 

 

Sultenės

 

 

 

 

 

 

 

Salotos

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Salotinės trūkažolės

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Sėjamoji gražgarstė

 

 

 

 

 

 

 

Kopūstinių daržovių lapai ir stiebai, įskaitant ropių lapus

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

b)

Špinatai ir panašios daržovės

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Špinatai

 

 

 

 

 

 

 

Mangoldai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

c)

Rėžiukai

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

d)

Salotinės cikorijos

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

e)

Prieskoninės žolės

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Builiai

 

 

 

 

 

 

 

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

 

 

 

Petražolės

 

 

 

 

 

 

 

Salierų lapai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

vi)

ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Pupelės (su ankštimis)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Pupelės (be ankščių)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Žirniai (su ankštimis)

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Žirniai (be ankščių)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Kiti

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vii)

STIEBINĖS DARŽOVĖS (šviežios)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Šparagai

 

 

 

 

 

 

 

Ispanijos artišokai

 

 

 

 

 

 

 

Salierai

 

 

 

 

 

 

 

Pankoliai

 

 

 

 

 

 

 

Artišokai

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Porai

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Rabarbarai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

viii)

GRYBAI

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Auginamieji grybai

 

 

 

 

 

 

 

b)

Miško grybai

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ankštiniai

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Pupos

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lęšiai

 

 

 

 

 

 

 

Žirniai

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lubinai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

Aliejinių augalų sėklos

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Sėmenys

 

 

 

 

 

 

 

Žemės riešutai

 

 

 

 

 

 

 

Aguonų sėklos

 

 

 

 

 

 

 

Sezamo sėklos

 

 

 

 

 

 

 

Saulėgrąžos

 

 

 

 

 

 

 

Rapsų sėklos

 

 

 

 

 

 

 

Sojos pupelės

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Garstyčių sėklos

 

 

 

 

 

 

 

Medvilnės sėklos

 

 

 

 

 

 

 

Kanapių sėklos

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Bulvės

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Ankstyvosios bulvės

 

 

 

 

 

 

 

Sandėliuojamosios bulvės

 

 

 

 

 

 

 

6.

Arbatžolės džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

Apyniai džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Rodo žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Rodo pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą nustatytą laikinąją didžiausią likučių koncentraciją: jei ši vertė nebus pakeista, ji taps galutinė nuo 2011 m. birželio 5 d.“.


Top