Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0540

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 540/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1483/2006, atidarantį nuolatinius konkursus perparduoti Bendrijos rinkoje valstybių narių intervencinių agentūrų turimus grūdus

OJ L 128, 16.5.2007, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/540/oj

16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 540/2007

2007 m. gegužės 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1483/2006, atidarantį nuolatinius konkursus perparduoti Bendrijos rinkoje valstybių narių intervencinių agentūrų turimus grūdus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1483/2006 (2) buvo paskelbti nuolatiniai konkursai perparduoti Bendrijos rinkoje valstybių narių intervencinių agentūrų laikomus grūdus.

(2)

Atsižvelgiant į Bendrijoje susidariusią padėtį kukurūzų rinkoje bei į įvairiuose regionuose per pastarąsias savaites užregistruotus grūdų paklausos pokyčius, būtina pasiūlyti rinkoje naują atitinkamų valstybių narių intervencinių agentūrų turimą kiekį. Todėl atitinkamai reikėtų leisti atitinkamų valstybių narių intervencinėms agentūroms to konkurso tvarka padidinti perparduotiną kiekį; Vengrijai kukurūzų kiekis didinamas 500 000 tonų.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1483/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1483/2006 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 276, 2006 10 7, p. 58. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 385/2007 (OL L 96, 2007 4 11, p. 9).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

KONKURSŲ SĄRAŠAS

Valstybė narė

Vidaus rinkoje skirti parduoti maksimalūs grūdų kiekiai (tonomis)

Intervencinė agentūra

Pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys

Paprastieji kviečiai

Miežiai

Kukurūzai

Rugiai

Belgique/België/Belgija

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel.: (32-2) 287.24.78

Faksas: (32-2) 287.25.24

el. paštas: webmaster@birb.be

Interneto svetainė: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ/Bulgarija

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Faksas: (+359 2) 81 87 267

el.paštas: dfz@dfz.bg

Interneto svetainė: www.mzgar.government.bg

Česká republika/ Čekijos Respublika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefonas (420) 222 871 667/222 871 403

Faksas: (420) 296 806 404

el. paštas: dagmar.hejrovska@szif.cz

Interneto svetainė: www.szif.cz

Danmark/Danija

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Tel.: (45) 33 95 88 07

Faksas: (45) 33 95 80 34

el. paštas: mij@dffe.dk arba pah@dffe.dk

Interneto svetainė: www.dffe.dk

Deutschland/Vokietija

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel.: (49-228) 6845 - 3704

1 faksas: (49-228) 6845 - 3985

2 faksas: (49-228) 6845 - 3276

el. paštas: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Interneto svetainė: www.ble.de

Eesti/Estija

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Tel.: (372) 7371 200

Faksas: (372) 7371 201

el. paštas: pria@pria.ee

Interneto svetainė: www.pria.ee

Eire/Ireland/Airija

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel.: 353 53 91 63400

Faksas: 353 53 91 42843

Interneto svetainė: www.agriculture.gov.ie

Elláda/Graikija

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Tel.: (30-210) 212.4787 & 4754

Faksas: (30-210) 212.4791

el. paštas: ax17u073@minagric.gr

Interneto svetainė: www.opekepe.gr

España/Ispanija

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Tel.: (34-91) 3474765

Faksas: (34-91) 3474838

el. paštas: sgintervencion@fega.mapa.es

Interneto svetainė: www.fega.es

France/Prancūzija

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tel.: (33-1) 44 18 22 29 ir 23 37

Faksas: (33-1) 44 18 20 08 – (33-1) 44 18 20 80

el. paštas: f.abeasis@onigc.fr

Interneto svetainė: www.onigc.fr

Italia/Italija

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Tel.: (39) 0649499755

Faksas: (39) 0649499761

el. paštas: d.spampinato@agea.gov.it

Interneto svetainė: www.enterisi.it

Kypros/Kibris/Kipras

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Tel.: (371) 702 7893

Faksas: (371) 702 7892

el. paštas: lad@lad.gov.lv

Interneto svetainė: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tel.: (370-5) 268 50 49

Faks: (370-5) 268 50 61

el. paštas: info@litfood.lt

Interneto svetainė: www.litfood.lt

Luxembourg/ Liuksemburgas

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 70

Faksas: (352) 46 61 38

Teleksas: 2 537 AGRIM LU

Magyarország/ Vengrija

450 000

19 011

2 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Tel.: (36) 1 219 45 76

Faksas: (36) 1 219 89 05

el. paštas: ertekesites@mvh.gov.hu

Interneto svetainė: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland/ Nyderlandai

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Tel.: (31) 475 355 486

Faksas: (31) 475 318939

el. paštas: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Interneto svetainė: www9.minlnv.nl

Österreich/Austrija

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tel.:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Faksas:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

el. paštas: referat10@ama.gv.at

Interneto svetainė: www.ama.at/intervention

Polska/Lenkija

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel.: (48) 22 661 78 10

Faks.: (48) 22 661 78 26

el. paštas: cereals-intervention@arr.gov.pl

Interneto svetainė: www.arr.gov.pl

Portugal/Portugalija

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Tel.:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Faksas: (351) 21 384 61 70

el. paštas:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Interneto svetainė: www.inga.min-agricultura.pt

Romania/Rumunija

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Telefonas: +40 21 3054802 +40 21 3054842

Faksas: +40 21 3054803

Interneto svetainė: www.apia.org.ro

Slovenija/Slovėnija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Tel.: (386) 1 580 76 52

Faksas: (386) 1 478 92 00

el. paštas: aktrp@gov.si

Interneto svetainė: www.arsktrp.gov.si

Slovensko/Slovakija

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel.: (421-2) 58 243 271

Faks.: (421-2) 53 412 665

el. paštas: jvargova@apa.sk

Interneto svetainė: www.apa.sk

Suomi/Finland/Suomija

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.: (358-9) 16001

Faksas:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

el. paštas: intervention.unit@mmm.fi

Interneto svetainė: www.mmm.fi

Sverige/Švedija

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tel.: (46) 36 15 50 00

Faks.: (46) 36 19 05 46

el. paštas: jordbruksverket@sjv.se

Interneto svetainė: www.sjv.se

United Kingdom/ Jungtinė Karalystė

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel.: (44) 191 226 5882

Faksas: (44) 191 226 5824

el. paštas: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Interneto svetainė: www.rpa.gov.uk

Ženklas „—“ reiškia, kad šioje valstybėje narėje nėra intervencinių tos grūdų rūšies atsargų.“


Top