Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0536

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 536/2007, kuriuo pradedama naudoti Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta paukštienos tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas

OJ L 128, 16.5.2007, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 51 - 57

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/536/oj

16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 536/2007

2007 m. gegužės 15 d.

kuriuo pradedama naudoti Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta paukštienos tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarime pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusiame su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą (2), patvirtintame Tarybos sprendimu 2006/333/EB (3) Jungtinėms Valstijoms nustatoma 16 665 t naminių paukščių mėsos importo tarifinė kvota.

(2)

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, turi būti taikomi 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4) ir 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (5).

(3)

Turi būti iš esmės pakeistas 2006 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1232/2006, kuriuo atidaroma Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta paukštienos importo tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas (6). Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1232/2006 turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(4)

Siekiant užtikrinti pastovų importo srautą, kvotos laikotarpį nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. reikėtų padalyti į kelis trumpesnius laikotarpius. Bet kokiu atveju, Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 licencijos galiojimas apribojamas iki paskutinės tarifinės kvotos laikotarpio dienos.

(5)

Tarifinės kvotos administravimas turėtų būti grindžiamas importo licencijomis. Šiuo tikslu reikėtų nustatyti išsamias paraiškų pateikimo ir paraiškose bei licencijose nurodytinos informacijos taisykles.

(6)

Atsižvelgiant į atitinkamai tvarkai paukštienos sektoriuje būdingą spekuliacijos pavojų, turėtų būti nustatytos aiškios ūkio subjektų naudojimosi tarifinėmis kvotomis sąlygos.

(7)

Siekiant užtikrinti tinkamą tarifinių kvotų administravimą, už importo licencijas turėtų būti nustatomas 20 EUR už 100 kilogramų užstatas.

(8)

Atsižvelgiant į ūkio subjektų interesus reikia numatyti, kad Komisija nustatytų nepaprašytus kiekius, kurie būtų pridedami prie kitos laikotarpio dalies remiantis Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

(9)

Norint naudotis tarifinėmis kvotomis, būtina pateikti Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios institucijų pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (7) išduotą kilmės sertifikatą.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Leidžiama naudoti I priede numatytą tarifinę kvotą importuojant I priede nurodytais KN kodais žymimus paukštienos sektoriaus produktus, kurių kilmės šalis yra Jungtinės Amerikos Valstijos.

Tarifinę kvotą leidžiama naudoti vienerius metus nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.

2.   Produktų, kuriems taikoma 1 dalyje nurodyta kvota, kiekis ir taikomas muito tarifas bei eilės numeris nurodyti I priede.

2 straipsnis

Išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, taikomos reglamentų (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos.

3 straipsnis

Metinei kvotai priskiriamas kiekis suskirstomas į šiuos keturis laikotarpius:

a)

25 % – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

b)

25 % – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

c)

25 % – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.;

d)

25 % – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

4 straipsnis

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnį, importo licencijos paraiškos pateikėjas, teikdamas pirmąją paraišką, susijusią su atitinkamu kvotos laikotarpiu, pateikia įrodymą, kad kiekvienu iš abiejų 5 straipsnyje nurodytų laikotarpių jis importavo ar eksportavo mažiausiai 50 tonų produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 2777/75.

2.   Licencijos paraišką galima pateikti keliems produktams, kurių KN kodai yra skirtingi, ir kurių kilmės šalis yra Jungtinės Amerikos Valstijos. Tokiais atvejais visi KN kodai turi būti įrašyti licencijos paraiškos ir licencijos atitinkamai 16 ir 15 langeliuose.

Paraiškoje nurodomas kiekis turi būti ne mažesnis nei 10 tonų ir ne didesnis nei 10 % kiekio, turimo atitinkamu laikotarpiu.

3.   Licencijomis įpareigojama importuoti iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

Licencijos paraiškose ir licencijoje įrašoma:

a)

8 langelyje – kilmės šalis;

b)

20 langelyje – vienas iš įrašų, nurodytų II priedo A dalyje.

Licencijos 24 langelyje nurodomas vienas iš II priedo B dalyje išvardytų įrašų.

5 straipsnis

1.   Licencijos paraiška gali būti pateikta tik per pirmąsias septynias mėnesio, einančio prieš kiekvieną 3 straipsnyje nurodytą laikotarpį, dienas.

2.   Kartu su licencijos paraiška pateikiamas 20 EUR už 100 kilogramų užstatas.

3.   Ne vėliau kaip penktą dieną nuo paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos valstybės narės praneša Komisijai apie visą kiekį (kg), dėl kurio buvo pateiktos paraiškos.

4.   Licencijos išduodamos nuo septintos darbo dienos, vėliausiai vienuoliktą darbo dieną, skaičiuojant nuo 3 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo termino pabaigos.

5.   Prireikus Komisija nustato kiekius, dėl kurių paraiškos nebuvo pateiktos, kurie automatiškai pridedami prie kitai kvotos laikotarpio daliai nustatyto kiekio.

6 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos, valstybės narės iki kvotos laikotarpio dalies pirmojo mėnesio pabaigos praneša Komisijai apie bendrus kiekius (kg), dėl kurių buvo išduotos licencijos ir kurie nurodyti to reglamento 11 straipsnio 1 dalies b punkte.

2.   Valstybės narės iki ketvirto mėnesio, einančio po kiekvieno metinio laikotarpio pabaigos, praneša Komisijai apie atitinkamu laikotarpiu faktiškai pagal šį reglamentą į laisvą apyvartą išleistą kiekį kilogramais.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos, valstybės narės praneša Komisijai apie kiekius, su kuriais susijusios nepanaudotos ar tik iš dalies panaudotos importo licencijos: pirmą kartą – kartu su paraiška dėl paskutinės kvotos laikotarpio dalies, kitą kartą – iki ketvirtojo mėnesio, einančio po kiekvieno metinio laikotarpio, pabaigos.

7 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio, importo licencijos galioja šimtą penkiasdešimt dienų nuo kvotos laikotarpio dalies, kuriai jos buvo išduotos, pirmosios dienos.

2.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, licencijomis suteiktas teises galima perduoti tik perėmėjams, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje ir šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

8 straipsnis

Teisė pasinaudoti tarifine kvota suteikiama pateikus pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 55–65 straipsnių nuostatas Jungtinių Amerikos Valstijų kompetentingų institucijų išduotą kilmės sertifikatą. Šiame reglamente nurodytų gaminių kilmė nustatoma remiantis Bendrijoje galiojančiomis taisyklėmis.

9 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1232/2006 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir suprantamos taip, kaip nurodyta III priede pateiktoje koreliacijos lentelėje.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(2)  OL L 124, 2006 5 11, p. 15.

(3)  OL L 124, 2006 5 11, p. 13.

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(5)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(6)  OL L 225, 2006 8 17, p. 5.

(7)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).


I PRIEDAS

Eilės numeris

KN kodai

Taikomas muitas

Visas produkto svoris tonomis nuo 2006 m. liepos 1 d.

09.4169

0207 11 10

131 EUR už toną

16 665

0207 11 30

149 EUR už toną

0207 11 90

162 EUR už toną

0207 12 10

149 EUR už toną

0207 12 90

162 EUR už toną

0207 13 10

512 EUR už toną

0207 13 20

179 EUR už toną

0207 13 30

134 EUR už toną

0207 13 40

93 EUR už toną

0207 13 50

301 EUR už toną

0207 13 60

231 EUR už toną

0207 13 70

504 EUR už toną

0207 14 10

795 EUR už toną

0207 14 20

179 EUR už toną

0207 14 30

134 EUR už toną

0207 14 40

93 EUR už toną

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR už toną

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR už toną

0207 24 90

186 EUR už toną

0207 25 10

170 EUR už toną

0207 25 90

186 EUR už toną

0207 26 10

425 EUR už toną

0207 26 20

205 EUR už toną

0207 26 30

134 EUR už toną

0207 26 40

93 EUR už toną

0207 26 50

339 EUR už toną

0207 26 60

127 EUR už toną

0207 26 70

230 EUR už toną

0207 26 80

415 EUR už toną

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR už toną

0207 27 40

93 EUR už toną

0207 27 50

339 EUR už toną

0207 27 60

127 EUR už toną

0207 27 70

230 EUR už toną

0207 27 80

0 %


II PRIEDAS

A.

4 straipsnio 3 dalies b punkto antrojoje pastraipoje nurodyti įrašai:

bulgarų k.

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

ispanų k.

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

čekų k.

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

danų k.

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

vokiečių k.

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

estų k.

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

graikų k.

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

anglų k.

:

Regulation (EC) No 536/2007.

prancūzų k.

:

Règlement (CE) no 536/2007.

italų k.

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

latvių k.

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

lietuvių k.

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

vengrų k.

:

536/2007/EK rendelet.

maltiečių k.

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

olandų k.

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

lenkų k.

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

portugalų k.

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

rumunų k.

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

slovakų k.

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

slovėnų k.

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

suomių k.

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

švedų k.

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B.

4 straipsnio 3 dalies trečiojoje pastraipoje nurodyti įrašai:

bulgarų k.

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

ispanų k.

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

čekų k.

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

danų k.

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

vokiečių k.

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

estų k.

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

graikų k.

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

anglų k.

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

prancūzų k.

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

italų k.

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

latvių k.

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

lietuvių k.

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

vengrų k.

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

maltiečių k.

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

olandų k.

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

lenkų k.

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

portugalų k.

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

rumunų k.

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

slovakų k.

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

slovėnų k.

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

suomių k.

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

švedų k.

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1232/2006

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa

4 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio 2 dalies antroji pastraipa

4 straipsnio 1 dalies d punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies e punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies f punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 4 dalies pirmoji pastraipa

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalies antroji pastraipa

5 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 6 dalis

5 straipsnio 7 dalis

5 straipsnio 8 dalies pirmoji pastraipa

5 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 9 dalis

5 straipsnio 10 dalis

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa

7 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa

6 straipsnio 2 dalis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnio pirmoji pastraipa

2 straipsnis

8 straipsnio antroji pastraipa

9 straipsnis

10 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedo A dalis

III priedas

II priedo B dalis

IV priedas

V priedas

VI priedas


Top