Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0230

2007/230/EB: 2007 m. balandžio 12 d. Komisijos sprendimas dėl blanko, naudojamo įgyvendinant socialinius teisės aktus, susijusius su kelių transporto veikla (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1470)

OJ L 99, 14.4.2007, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 486–487 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 180 - 181

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/230/oj

14.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/14


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 12 d.

dėl blanko, naudojamo įgyvendinant socialinius teisės aktus, susijusius su kelių transporto veikla

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1470)

(2007/230/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinančią Direktyvą 88/599/EEB (1), ypač į jos 11 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2006/22/EB Komisija nustatys elektroninės ir spausdintinės formos blanką, kuris pildomas, jei vairuotojas buvo laikinojo nedarbingumo ar kasmetinėse atostogose arba jei jis vairavo kitą transporto priemonę, kuriai netaikomas 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (2).

(2)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 (3) 18 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2006/22/EB 11 straipsnio 3 dalyje nurodytas blankas yra šio sprendimo I priede pateiktos formos blankas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 12 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 102, 2006 4 11, p. 35.

(2)  OL L 102, 2006 4 11, p. 1.

(3)  OL L 370, 1985 12 31, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).


PRIEDAS

Image


Top