Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0137

2006/137/EC 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva, iš dalies keičianti Direktyvą 2006/87/EB, nustatančią techninius reikalavimus vidaus vandenų kelių laivams

OJ L 389, 30.12.2006, p. 261–263 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 018 P. 263 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 018 P. 263 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 93 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; netiesiogiai panaikino 32016L1629

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/137/oj

30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 389/261


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

2006 m. gruodžio 18 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 2006/87/EB, nustatančią techninius reikalavimus vidaus vandenų kelių laivams

(2006/137/EC)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

Direktyva 2006/87/EB (2) yra nustatomos suderintos sąlygos visų Bendrijos vidaus vandenų kelių laivų techniniams sertifikatams gauti.

(2)

Direktyvos 2006/87/EB prieduose nurodytuose techniniuose reikalavimuose pateikiamos pagrindinės nuostatos, nurodytos 2004 m. valstybių narių ir Laivybos Reino upe centrinės komisijos (CCNR) patvirtintoje Reglamento dėl Reino upe plaukiojančių laivų tikrinimo redakcijoje. Sąlygos ir techniniai reikalavimai vidaus vandenų kelių laivų techniniams sertifikatams gauti pagal peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe 22 straipsnį yra nuolatos atnaujinami ir yra pripažįstama, kad jie atspindi techninę pažangą.

(3)

Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo ir nevienodo saugos lygio, bei siekiant suderinimo Europos lygmeniu tikslinga nustatyti vienodus techninius reikalavimus visame Bendrijos vidaus vandenų tinkle ir vėliau juos nuolatos atnaujinti, kad išliktų jų vienodumas.

(4)

Direktyva 2006/87/EB Komisijai suteikia teisę priderinti tuos techninius reikalavimus, atsižvelgiant į techninę pažangą ir dėl kitų tarptautinių organizacijų, ypač CCNR, darbo rezultatų atsirandančius pokyčius.

(5)

Siekiant užtikrinti, kad laivybai Reino upe pripažįstamo Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato išdavimui būtini techniniai reikalavimai užtikrintų saugos lygį, lygiavertį tam lygiui, kurio reikalaujama išduodant peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe 22 straipsnyje nurodytą sertifikatą, būtina greitai padaryti tuos pakeitimus.

(6)

Turėtų būti patvirtintos priemonės, būtinos Direktyvai 2006/87/EB įgyvendinti laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (3).

(7)

Visų pirma Komisija turėtų būti įgaliota suteikti įgaliojimus nustatyti tvarką, pagal kurią galėtų būti iš dalies keičiami Direktyvos 2006/87/EB prieduose išdėstyti bendrieji techniniai reikalavimai ir administracinė tvarka. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2006/87/EB nuostatas, jos turi būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(8)

Įprastai reguliavimo procedūrai su tikrinimu taikomas laikotarpis tokiai priemonei, iš dalies keičiančiai Direktyvos 2006/87/EB priedus, priimti dėl veiksmingumo turėtų būti sutrumpintas

(9)

Dėl skubos priežasčių būtina taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje numatytą skubos procedūrą iš dalies keičiant Direktyvos 2006/87/EB priedus siekiant priderinti prie techninės pažangos ar pokyčių šioje srityje, atsirandančių dėl kitų tarptautinių organizacijų, visų pirma CCNR, darbo, bei priimant laikinuosius reikalavimus.

(10)

Todėl atitinkamai reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 2006/87/EB,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2006/87/EB iš dalies keičiama taip:

1.

19 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 5 dalies b punktas bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte ir 4 dalies b ir e punktuose minimi laikotarpiai yra atitinkamai dvidešimt viena diena, penkiolika dienų ir vienas mėnuo.

4.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

2.

20 straipsnis pakeičiamas taip:

„20 straipsnis

Priedų patikslinimas ir rekomendacijos dėl laikinųjų sertifikatų

1.   Pakeitimai, būtini šios direktyvos priedams priderinti prie technikos pažangos ar pokyčių šioje srityje, atsirandančių dėl kitų tarptautinių organizacijų, visų pirma dėl Laivybos Reino upe centrinės komisijos (toliau — CCNR), darbo, siekiant užtikrinti, kad abu 3 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti sertifikatai būtų išduodami atsižvelgiant į techninius reikalavimus, garantuojančius lygiavertį saugos lygį, arba kad būtų atsižvelgta į 5 straipsnyje nurodytus atvejus, priimami pagal 19 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 19 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.

Siekiant užtikrinti, kad laivybai Reino upe pripažįstamo Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato išdavimui techniniai reikalavimai užtikrintų saugos lygį, lygiavertį tam lygiui, kurio reikalaujama išduodant peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe 22 straipsnyje nurodytą sertifikatą, tie pakeitimai turi būti daromi greitai.

2.   Nepaisant 1 dalies nuostatų, Komisija priima 5 straipsnio 2 dalyje nurodytus patvirtinimus, laikydamasi 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

3.   Komisija priima sprendimus dėl Komiteto rekomendacijų dėl laikinųjų Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikatų išdavimo pagal II priedo 2.19 punktą.“

3.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

1.06 punktas pakeičiamas taip:

„1.06

Laikinieji reikalavimai

Laikinieji reikalavimai, kuriais siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, gali būti priimti pagal šios direktyvos 19 straipsnio 4 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kai tai skubiai būtina vidaus vandenų kelių transportui suderinti su technikos pažanga, numatyti nuo šios direktyvos nuostatų leidžiančias nukrypti nuostatas arba, kad būtų galima atlikti bandymus. Reikalavimai yra skelbiami ir galioja ne ilgiau kaip trejus metus. Visose valstybėse narėse jie įsigalioja vienu metu ir panaikinami vienodomis sąlygomis.“

2.

10. 03a punkto 5 papunktis pakeičiamas taip:

„5.   Sistemos, išpurškiančios mažiau vandens, turi turėti tipo patvirtinimą pagal TJO rezoliuciją A 800(19) arba turi turėti kitą pripažintą standartą. Tokie pripažinimai, jei numatoma pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinami pagal šios direktyvos 19 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Tipo patvirtinimą atlieka patvirtinta klasifikacinė bendrovė arba akredituota bandymų institucija. Akredituota bandymų institucija laikosi Europos darniųjų bandymų laboratorijų eksploatacijos standartų (EN ISO/IEC 17025: 2000).“

3.

10. 03b punkto 1 papunktis pakeičiama taip:

„1.   Gesinamosios medžiagos

Mašinų skyriams, katilinėms ir siurblinėms apsaugoti stacionariose gaisro gesinimo sistemose gali būti naudojamos šios gesinamosios medžiagos:

a)

CO2 (anglies dioksidas);

b)

HFC 227ea (heptafluoropropanas);

c)

IG-541 (52 % azoto, 40 % argono, 8 % anglies dioksido).

Leidimai naudoti kitas gesinamąsias medžiagas, jei tokiais leidimais siekiama pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, išduodami pagal šios direktyvos 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2 straipsnis

1.   Valstybės narės, kurios turi vidaus vandenų kelius, nurodytus Direktyvos 2006/87/EB 1 straipsnio 1 dalyje, priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2008 m. gruodžio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai paskelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus. Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms, turinčioms tokius vidaus vandenų kelius, kaip nurodyta Direktyvos 2006/87/EB 1 straipsnio dalyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-E. ENESTAM


(1)  2006 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(3)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).


Top