Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2013

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2013/2006, iš dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 404/93, (EB) Nr. 1782/2003 ir (EB) Nr. 247/2006 dėl bananų sektoriaus

OJ L 384, 29.12.2006, p. 13–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 775–794 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 52 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 52 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 181 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; netiesiogiai panaikino 32013R0228

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2013/oj

29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/13


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2013/2006

2006 m. gruodžio 19 d.

iš dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 404/93, (EB) Nr. 1782/2003 ir (EB) Nr. 247/2006 dėl bananų sektoriaus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį ir 299 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

pasikonsultavusi su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

kadangi:

(1)

Dabartinis bananų sektoriaus režimas yra nustatytas 1993 m. vasario 13 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 404/93 dėl bendro bananų rinkos organizavimo (1). Pagalbos bananų augintojams schema yra paremta principais, kurie kitais bendro rinkos organizavimo atvejais buvo iš esmės pakeisti. Siekiant užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį bananų auginimo regionuose, geriau nukreipti lėšas augintojų orientavimui į rinką, stabilizuoti viešąsias išlaidas, užtikrinti tarptautinių Bendrijos įsipareigojimų vykdymą, deramai atsižvelgti į auginimo regionų ypatumus, supaprastinti režimo valdymą ir priderinti jį prie reformuoto bendro rinkos organizavimo modelių, būtina keisti dabartinį režimą.

(2)

Atliekant pakeitimus būtina atsižvelgti į režimo, reguliuojančio trečiosiose šalyse užaugintų bananų importą į Bendriją, esamus ir galimus pokyčius, ypač į perėjimą nuo sistemos, reglamentuojamos tarifinėmis kvotomis, į šiuo metu vien tik tarifais reglamentuojamą sistemą, atsižvelgiant tik į preferencines AKR šalyse užaugintų bananų kvotas.

(3)

Bananai yra viena pagrindinių žemės ūkio kultūrų tam tikruose atokiuose Europos Sąjungos regionuose, ypač Prancūzijos užjūrio departamentuose Gvadelupoje ir Martinikoje, Azorų ir Madeiros bei Kanarų salose. Bananų auginimą apsunkina regionų atokumas, izoliuotumas, mažumas ir sunkios topografinės sąlygos. Bananų auginimas yra svarbi šių regionų aplinkosaugos, socialinio ir ekonominio balanso dalis.

(4)

Būtina atsižvelgti į tai, kad bananų sektorius yra svarbus socialiniu ir ekonominiu aspektu atokiausiuose regionuose ir kad jis padeda siekti ekonominės ir socialinės sanglaudos tikslo, nes gaunamos pajamos ir kuriamos darbo vietos, plėtojama įvairi ekonominė veikla ir išlaikoma ekologinė ir gamtovaizdžio pusiausvyra, galinti sukurti palankias sąlygas turizmui plėtotis.

(5)

Esant dabartinei Bendrijos kompensacinės pagalbos už bananus sistemai, kuri nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 404/93 III antraštinėje dalyje, deramai neatsižvelgiama į bananų auginimo ypatumus kiekviename iš atokiausių regionų. Todėl nuostatoje turi būti panaikinta kompensacinė pagalba už bananus šių regionų atžvilgiu, tuomet galima būtų įtraukti bananų auginimą į paramos programas. Todėl tikslinga ieškoti veiksmingesnių priemonių bananų auginimui tuose regionuose remti.

(6)

2006 m. sausio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 247/2006, nustatančio specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams (2), III antraštinėje dalyje numatyta parengti atokiausiems regionams skirtas Bendrijos paramos programas, kuriose pateikiamos konkrečios priemonės vietinei žemės ūkio produktų gamybai remti. Tame reglamente numatyta persvarstyti tas paramos programas ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. Jeigu ekonominės sąlygos, turinčios įtakos pragyvenimo šaltiniams atokiausiuose regionuose, iš esmės pasikeis, Komisija turėtų greičiau pateikti ataskaitą. Ta priemonė būtų geriausiai pritaikyta bananų auginimui kiekviename iš minėtų regionų remti, numatant gana lankstų ir decentralizuotą bananų auginimui remti skirtų būdų taikymą. Galimybė įtraukti paramą už bananus į šias paramos programas turėtų padidinti paramos žemės ūkio gamybai šiuose regionuose strategijų darną.

(7)

Atitinkamai turėtų būti padidintas finansavimas iš biudžeto pagal Reglamento (EB) Nr. 247/2006 III antraštinę dalį. Reikėtų taip pat padaryti to reglamento techninius pakeitimus, siekiant palengvinti perėjimą nuo pagal Reglamentą (EEB) Nr. 404/93 taikomos tvarkos prie šiuo reglamentu nustatytos tvarkos. Visų pirma reikėtų pakeisti esamas Bendrijos paramos programas. Siekiant sklandaus perėjimo, tie pakeitimai turėtų būti taikomi nuo šio reglamento taikymo dienos.

(8)

Kalbant apie bananų auginimą ne atokiuose Bendrijos regionuose, nebūtina toliau numatyti konkrečią pagalbos už bananus schemą, nes jie sudaro tik nedidelę visų Bendrijoje užaugintų bananų dalį.

(9)

2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams (3), numatyta atsietos paramos sistema ūkiams (toliau – bendrosios išmokos schema). Šia sistema buvo siekiama pereiti nuo paramos gamybai prie paramos augintojui.

(10)

Persiorientuojant į pagalbos teikimo tvarką, kuri būtų susieta su augintojais, ir siekiant kaimo plėtros, pagrindinį vaidmenį turi atlikti informavimo bei infrastruktūros priemonės; todėl būtina siekti, kad bananų auginimas ir pardavimas būtų susietas su įvairiais kokybės standartais, pvz., su sąžiningos prekybos, ekologinio žemės ūkio produktų, vietinių rūšių arba geografinės kilmės liudijimo normomis; bananus, kaip išskirtinę vietos produkciją, galima pardavinėti šiuose regionuose besilankantiems turistams ir tai skatintų juos vartoti bananus kaip žinomą ypatingą produktą.

(11)

Siekiant suderinamumo, tikslinga panaikinti dabartinę kompensacinę pagalbą už bananus ir įtraukti bananus į bendrąją išmokos schemą. Šiuo tikslu kompensacinę pagalbą už bananus būtina įtraukti į tiesioginių išmokų, susijusių su Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nurodyta bendrąja išmoka, sąrašą. Taip pat turi būti priimta nuostata, kad valstybės narės nustatys referencines sumas ir bendrosios išmokos schemos kriterijus atitinkančius hektarus pagal tam tikrą bananų rinkos ataskaitos laikotarpį ir deramus objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus. Bananais, kurie laikomi daugiamečiu augalu, apsodinti plotai neturėtų būti išskirti. Atitinkamai turi būti patikslintos nacionalinės viršutinės ribos. Taip pat reikėtų priimti nuostatą, kad Komisija patvirtintų išsamias taisykles ir bet kokias reikalingas pereinamojo laikotarpio priemones.

(12)

Reglamento (EEB) Nr. 404/93 II antraštinėje dalyje numatytos augintojų organizacijos ir koncentracijos būdai. Kalbant apie augintojų organizacijas, dabartinio režimo tikslas buvo kuo daugiau augintojų įtraukti į tokias organizacijas ir šitaip sumažinti pripažintų augintojų organizacijų nariams mokamą kompensacinę pagalbą.

(13)

Pirmasis režimo tikslas buvo sėkmingai pasiektas, nes didžioji dalis Bendrijos augintojų dabar yra augintojų organizacijų nariai. Antrasis tikslas šiuo metu jau nebeaktualus, nes kompensacinė pagalbos schema bus panaikinta. Todėl toliau nebūtina laikytis Bendrijos lygiu augintojų organizacijoms nustatytų taisyklių, paliekant valstybėms narėms galimybę prireikus laisvai priimti taisykles, specialiai pritaikytas jų teritorijoms.

(14)

Todėl pagalbos schema, skirta paskatinti augintojų organizacijų steigimąsi ir jų administracinę veiklą, turėtų būti panaikinta. Tačiau siekiant teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos, būtina priimti nuostatą, kad tokia pagalba neseniai pripažintoms augintojų organizacijoms, kurioms ši pagalba jau pradėta teikti, būtų teikiama ir toliau.

(15)

Reglamento (EEB) Nr. 404/93 nuostatos, numatančios pripažinimą ir veikimą grupių, apimančių vieną ar daugiau su bananų auginimu, prekyba ar perdirbimu susijusios ekonominės veiklos rūšių, nebuvo praktiškai pritaikytos. Todėl šias nuostatas reikėtų panaikinti.

(16)

Atsižvelgiant į bananų režimo pokyčius, nelieka būtinybės toliau turėti atskirą Bananų vadybos komitetą. Jį būtų galima pakeisti 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (4) įsteigtu Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komitetu.

(17)

Nemažai Reglamento (EEB) Nr. 404/93 nuostatų neteko teisinės galios, todėl siekiant aiškumo jas reikėtų panaikinti.

(18)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentus (EEB) Nr. 404/93, (EB) Nr. 1782/2003 ir (EB) Nr. 247/2006.

(19)

Reikėtų priimti nuostatą, kad Komisija nustatytų išsamias šiame reglamente numatytų pakeitimų įgyvendinimo taisykles ir pereinamojo laikotarpio priemones, kurios palengvintų perėjimą nuo dabartinės tvarkos prie numatytosios šiame reglamente.

(20)

Tiek Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktas (toliau – 2005 m. Stojimo aktas), tiek šis reglamentas, tiek Reglamentas (EB) Nr. 2011/2006 (5) (cukrus ir sėklos) iš dalies keičia Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir tie pakeitimai turėtų įsigalioti tą pačią dieną. Teisinio tikrumo tikslais turėtų būti patikslintas eiliškumas, kurio laikantis bus taikomi tie pakeitimai.

(21)

Siekiant netęsti dabartinės pagalbos už bananus schemos ir įgyvendinti paprastą ir veiksmingą valdymą, šiame reglamente numatyti pakeitimai turi būti pradėti taikyti kiek įmanoma greičiau, t. y. jau nuo 2007 prekybos bananais metų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 404/93 pakeitimai

Reglamentas (EEB) Nr. 404/93 iš dalies keičiamas taip:

1)

II ir III antraštinės dalys, 16–20 straipsniai, 21 straipsnio 2 dalis, 25 straipsnis ir 30–32 straipsniai išbraukiami.

2)

27 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisijai padeda Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komitetas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 2200/96 46 straipsnio 1 dalyje.

Nuorodos į Bananų vadybos komitetą laikomos nuorodomis į pirmoje pastraipoje nurodytą komitetą.“;

3)

29 straipsnis pakeičiamas taip:

„29 straipsnis

Valstybės narės teikia Komisijai šiam reglamentui įgyvendinti reikalingą informaciją.“;

4)

įterpiamas šis straipsnis:

„29a straipsnis

Išsamios šio reglamento taikymo taisyklės priimamos 27 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 2003 su pakeitimais, įskaitant 2005 m. Stojimo aktu ir Reglamentu (EB) Nr. 2011/2006 (cukrus ir sėklos) padarytus pakeitimus, iš dalies keičiamas taip:

1)

33 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

38 straipsnyje nurodytu referenciniu laikotarpiu arba 37 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytais alyvuogių aliejaus prekybos metais jiems buvo skirta išmoka pagal bent vieną VI priede nurodytą paramos schemą arba, cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų atveju, jei augintojams buvo suteikta rinkos parama atitinkamu laikotarpiu, nurodytu VII priedo K punkte, arba, bananų atveju, jei jų augintojams buvo skirta kompensacija už negautas pajamas atitinkamu laikotarpiu, nurodytu VII priedo L punkte.“;

2)

37 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Už bananus referencinė suma apskaičiuojama ir koreguojama pagal VII priedo L punktą.“;

3)

40 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei visu referenciniu laikotarpiu buvo patirta nuostolių dėl force majeure ar išimtinių aplinkybių, valstybė narė apskaičiuoja referencinę sumą, remdamasi 1997–1999 m. laikotarpiu arba, cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų atveju, artimiausiais prekybos metais, ėjusiais prieš atitinkamą laikotarpį pagal VII priedo K punktą, arba, bananų atveju, artimiausiais prekybos metais, ėjusiais prieš atitinkamą laikotarpį pagal VII priedo L punktą. Šiuo atveju mutatis mutandis taikoma 1 dalis.“;

4)

43 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

VII priede išvardytų pagalbos už bulvių krakmolą, sausuosius pašarus, sėklą, alyvmedžius ir tabaką atveju, hektarų, kuriuose už užaugintą produkciją referenciniu laikotarpiu buvo paskirta pagal VII priedo B, D, F, H ir I punktus apskaičiuota pagalba, skaičius, cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų atveju, hektarų, kuriuose už užaugintą produkciją referenciniu laikotarpiu buvo paskirta pagalba pagal VII priedo K punkto 4 dalį, skaičius ir bananų atveju, hektarų, kuriuose už užaugintą produkciją referenciniu laikotarpiu buvo paskirta pagalba pagal VII priedo L punktą, skaičius;“;

5)

44 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje žodžiai „ar apsodintus bananais“ įrašomi prieš žodžius „arba laikinai paliekamus pūdymui“;

6)

51 straipsnio a punkte žodžiai „ar bananai“ įrašomi pabaigoje prieš žodį „apyniai;“;

7)

po 145 straipsnio db punkto įterpiamas papunktis:

„d c)

išsamios taisyklės, susijusios su paramos už bananus įtraukimu į bendrosios išmokos schemą.“;

8)

155 straipsnis keičiamas taip:

„155 straipsnis

Kitos pereinamojo laikotarpio taisyklės

Kitos priemonės, kurių reikia, siekiant palengvinti perėjimą nuo 152 ir 153 straipsniuose minėtuose reglamentuose ir Reglamente (EB) Nr. 1260/2001 bei Tarybos reglamente (EEB) Nr. 404/93 (6) numatytos tvarkos iki šiame reglamente numatytos tvarkos, ypač dėl Reglamento (EB) Nr. 1259/1999 4, 5 straipsnių ir priedo, Reglamento (EB) Nr. 1251/1999 6 straipsnio taikymo ir atsisakymą nuostatų, susijusių su modernizavimo planais, pateiktais Reglamente (EEB) Nr. 1035/72, prie tvarkos, nustatytos šio reglamento 83–87 straipsniuose, gali būti patvirtinamos šio reglamento 144 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. 152 ir 153 straipsniuose nurodyti reglamentai ir straipsniai ir toliau taikomi siekiant nustatyti VII priede nurodytas referencines sumas.

9)

priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 247/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

23 straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šiame reglamente, išskyrus 16 straipsnį, numatytos priemonės yra intervencinės priemonės, skirtos stabilizuoti žemės ūkio rinkas, kaip apibrėžta 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo (7) 2 straipsnio 2 dalyje, laikotarpiu iki 2006 m. gruodžio 31 d. Nuo 2007 m. sausio 1 d. tos pačios priemonės yra intervencinės priemonės, skirtos reguliuoti žemės ūkio rinkas, kaip apibrėžta 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo (8) 3 straipsnio 1 dalies b punkte, arba tiesioginės išmokos ūkininkams pagal to reglamento 3 straipsnio 1 dalies c punktą.

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kasmetinis Bendrijos šio reglamento II ir III antraštinėse dalyse numatytų priemonių finansavimas neviršija tokios didžiausios sumos:

(mln. EUR)

 

2007 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2010 ir vėlesni finansiniai metai

Prancūzijos užjūrio departamentai

126,6

262,6

269,4

273

Azorų ir Madeiros salos

77,9

86,6

86,7

86,8

Kanarų salos

127,3

268,4

268,4

268,4“;

c)

23 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   2 ir 3 dalyse nurodytos metinės sumos apima visas išlaidas, patirtas laikantis 29 straipsnyje nurodytų reglamentų.“;

2)

Įterpiamas šis straipsnis:

„24a straipsnis

1.   Iki 2007 m. kovo 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai visos programos pakeitimų projektus siekiant atsižvelgti į Reglamentu (EB) Nr. 2011/2006 (9) įvestus pakeitimus.

2.   Komisija įvertina siūlomus pakeitimus ir nusprendžia, ar juos patvirtinti ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo jų pateikimo laikydamasi 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

3.   Nukrypstant nuo 24 straipsnio 3 dalies, pakeitimai taikomi nuo 2007 m. sausio 1 d.

3)

28 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d., o vėliau kas penkeri metai Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai bendrąją ataskaitą apie priemonių, kurių buvo imtasi taikant šį reglamentą, įskaitant priemones bananų sektoriuje, poveikį, prireikus pridedant atitinkamus pasiūlymus.“;

4)

30 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Ta pačia tvarka Komisija taip pat gali priimti priemones, skirtas palengvinti perėjimą nuo Tarybos reglamente (EEB) Nr. 404/93 (10) nustatytos tvarkos prie šiame reglamente nustatytos tvarkos.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Nepaisant šio reglamento 1 straipsnio 1 punkto:

valstybės narės ir toliau taiko Reglamento (EEB) Nr. 404/93 5 ir 6 straipsnius ir 25 straipsnio 2 dalį ne vėliau kaip iki 2006 m. gruodžio 31 d. pripažintoms augintojų organizacijoms ir kurioms iki šios dienos jau bus išmokėta parama pagal minėto reglamento 6 straipsnio 2 dalį, ir

to reglamento 12 straipsnis toliau taikomas kompensacinės pagalbos sistemai 2006 metams.

2.   Išsamios taisyklės, reikalingos šio straipsnio 1 daliai įgyvendinti, priimamos vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 404/93 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 47, 1993 2 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 42, 2006 2 14, p. 1. Reglamentas, iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 318/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(3)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1405/2006 (OL L 265, 2006 9 26, p. 1).

(4)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 686/2004 (OL L 106, 2004 4 15, p. 12).

(5)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(6)  OL L 47, 1993 2 25, p. 1.“;

(7)  OL L 160, 1999 6 26, p. 103. Reglamentas, panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1290/2005 (OL L 209, 2005 8 11, p. 1).

(8)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. vasario 20 d. Reglamentu (EB) Nr. 320/2006, nustatančiu laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą (OL L 58, 2006 2 28, p. 42).“;

(9)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.“;

(10)  OL L 47, 1993 2 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.“


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priede eilutė apie bananus panaikinama;

2)

VI priedas papildomas šia eilute:

„Bananai

Reglamento (EEB) Nr. 404/93 12 straipsnis

Kompensacija už negautas pajamas“;

3)

VII priedas papildomas šiuo punktu:

„L.   Bananai

Valstybės narės nustato sumą, kuri bus įtraukta į kiekvieno ūkininko referencinę sumą, remdamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, tokiais kaip:

a)

ūkininko parduotų bananų kiekis, už kurį per atitinkamą laikotarpį nuo 2000 iki 2005 prekybos metų buvo išmokėta kompensacija už negautas pajamas pagal Reglamento (EEB) Nr. 404/93 12 straipsnįu;

b)

plotas, kuriame buvo užauginti pirmoje įtraukoje nurodyti bananai, ir

c)

kompensacijos, ūkininkui išmokėtos už negautas pajamas per laikotarpį, nurodytą a punkte, suma.

Valstybės narės apskaičiuoja kriterijus atitinkančių hektarų, nurodytų šio reglamento 43 straipsnio 2 dalyje, skaičių remdamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, tokiais kaip plotai, nurodyti pirmos pastraipos b punkte.“

4)

VIII ir VIIIa priedai pakeičiami taip:

„VIII PRIEDAS

Nacionalinės viršutinės ribos, nurodytos 41 straipsnyje

tūkst. EUR

Valstybė narė

2005

2006

2007

2008

2009

2010 ir vėlesni metai

Belgija

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danija

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Vokietija

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Graikija

838 289

2 143 603

2 171 217

2 175 731

2 178 146

1 988 815

Ispanija

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Prancūzija

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Airija

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italija

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Liuksemburgas

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nyderlandai

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Austrija

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugalija

452 000

504 287

571 377

572 368

572 898

572 594

Suomija

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Švedija

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Jungtinė Karalystė

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849“

5)

VIIIa priede skiltis, skirta Kiprui, pakeičiama taip:

„Kalendoriniai metai

 

 

Kipras

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

8 900

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

12 500

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

17 660

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

22 100

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

26 540

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

30 980

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

35 420

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

39 860

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2016 ir vėlesni metai

 

 

44 300“

 

 

 

 

 

 

 


Top