Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2011

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2011/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą pritaikantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, Reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo ir Reglamentą (EB) Nr. 320/2006, nustatantį laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą

OJ L 384, 29.12.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 945–951 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 40 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 40 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2015; netiesiogiai panaikino 32015R2284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2011/oj

29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2011/2006

2006 m. gruodžio 19 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą pritaikantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, Reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo ir Reglamentą (EB) Nr. 320/2006, nustatantį laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą (toliau – 2005 m. Stojimo aktas), ypač į jo 20 straipsnį kartu su IV priedu ir 56 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1782/2003, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams (1), iš dalies pakeitė nuostatas dėl pagalbos už sėklą viršutinių ribų dėl 2004 m. stojimo ir įvedė tiesiogines paramos schemas ūkininkams cukraus sektoriuje. 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (2) įvedė bendrąsias taisykles, reglamentuojančias bendrą cukraus sektoriaus rinkų organizavimą nuo 2006–2007 prekybos metų. Reglamentu (EB) Nr. 320/2006 (3) buvo nustatyta laikina Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schema.

(2)

Šios bendrosios taisyklės ir priemonės turėtų būti atitinkamai pritaikytos, kad jas būtų galima įgyvendinti Bulgarijoje ir Rumunijoje nuo jų įstojimo į Europos Sąjungą.

(3)

Siekiant Bulgarijai ir Rumunijai suteikti galimybę cukraus sektoriuje pasinaudoti paramos priemonėmis, nustatytomis Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, tikslinga iš dalies pakeisti Bulgarijai ir Rumunijai taikomas nacionalines viršutines ribas, atsižvelgiant į papildomos pagalbos dydį. Siekiant užtikrinti, kad Bulgarija ir Rumunija galėtų tiesiogines išmokas už cukrų skirti kaip atskiras tiesiogines išmokas, tikslinga iš dalies pakeisti nacionalines viršutines ribas, taikomas referencinėms sumoms už cukrų. Siekiant Bulgarijoje ir Rumunijoje taikyti nuostatas dėl atskirų išmokų už cukrų, tikslinga atitinkamai patikslinti įgyvendinimo laikotarpius.

(4)

Siekiant Bulgarijai ir Rumunijai sudaryti sąlygas integruoti pagalbą už sėklą į paramos schemas, numatytas Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, tikslinga įtraukti Bulgariją ir Rumuniją į šalių, kuriose taikoma ta priemonė, sąrašą.

(5)

Tiek 2005 m. Stojimo aktas, tiek šis reglamentas iš dalies keičia Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir tie pakeitimai turėtų įsigalioti tą pačią dieną. Teisinio tikrumo tikslais turėtų būti patikslintas eiliškumas, kurio laikantis bus taikomi tie pakeitimai.

(6)

Siekiant taikyti mechanizmus dėl cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo gamybos kvotos ir atsižvelgiant į tradicinį rafinuoti skirto cukraus tiekimo poreikį, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 318/2006, Bulgarijoje ir Rumunijoje, abi šalys turėtų būti įtrauktos į šalių, kurios naudojasi šiomis priemonėmis, sąrašą. Kitos to reglamento adaptacijos taip pat turėtų būti atliktos siekiant atsižvelgti į konkrečią Bulgarijos ir Rumunijos situaciją.

(7)

Siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektai Bulgarijoje ir Rumunijoje galėtų dalyvauti restruktūrizavimo schemoje, numatytoje Reglamente (EB) Nr. 320/2006, reikia adaptuoti tą reglamentą.

(8)

Todėl reglamentus (EB) Nr. 1782/2003, (EB) Nr. 318/2006 ir (EB) Nr. 320/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 su pakeitimais, įskaitant 2005 m. Stojimo aktu padarytus pakeitimus, iš dalies keičiamas taip:

1)

71c straipsnyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Bulgarijos ir Rumunijos atveju 143a straipsnyje numatytas padidinimų grafikas taikomas cukrui ir cikorijai.“;

2)

143ba straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„Išmoka skiriama remiantis toliau išvardytais objektyviais ir nediskriminuojančiais kriterijais už 2004–2005, 2005–2006 ir (arba) 2006–2007 prekybos metų atitinkamą laikotarpį, kuris kiekvieno produkto atveju gali būti skirtingas ir kurį valstybės narės turi nustatyti iki 2006 m. balandžio 30 d.:

cukrinių runkelių, cukranendrių ar cikorijų kiekiais, dėl kurių sudarytos tiekimo sutartys pagal atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 19 straipsnį arba Reglamento (EB) Nr. 318/2006 6 straipsnį,

cukraus ar inulino sirupo kiekiais, pagamintais pagal atitinkamai Reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 arba Reglamentą (EB) Nr. 318/2006,

hektarų, kuriuose auginami cukraus ar inulino sirupo gamybai naudojami cukriniai runkeliai, cukranendrės ir cikorijos, dėl kurių sudarytos tiekimo sutartys pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 19 straipsnį arba Reglamento (EB) Nr. 318/2006 6 straipsnį, vidurkiu.

Tačiau jei atitinkamas laikotarpis apima 2006–2007 prekybos metus, šie prekybos metai pakeičiami 2005–2006 prekybos metais ūkininkams, kuriems atsisakoma taikyti kvotas 2006–2007 prekybos metais, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 320/2006 3 straipsnyje.

Bulgarijos ir Rumunijos atveju:

a)

pirmoje pastraipoje nurodyta data – 2006 m. balandžio 30 d. – pakeičiama 2007 m. vasario 15 d.;

b)

atskiros išmokos už cukrų gali būti skirtos už 2007–2011 m.

c)

pirmojoje pastraipoje nurodytas 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007 ir 2007–2008 prekybos metų atitinkamas laikotarpis kiekvieno produkto atveju gali būti skirtingas;

d)

jei atitinkamas laikotarpis apima 2007–2008 prekybos metus, šie prekybos metai pakeičiami 2006–2007 prekybos metais ūkininkams, kuriems atsisakoma taikyti kvotas 2007–2008 prekybos metų laikotarpiu, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 320/2006 3 straipsnyje.“;

b)

po 3 dalies papildoma šia dalimi:

„3a.   2007 metams Bulgarijai ir Rumunijai 3 dalyje nurodyta data – kovo 31 d. – pakeičiama 2007 m. vasario 15 d.“;

3)

VII, VIIIa ir XIa priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnio 2 dalyje įterpiama ši pastraipa:

„Šioje dalyje prekybos metai Bulgarijai ir Rumunijai yra 2006–2007 metai.“;

2)

9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   2006–2007 prekybos metais III priede nustatyta bendra izogliukozės kvota papildoma 100 000 tonų izogliukozės kvota. Kiekvienais 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais ankstesnių prekybos metų kvota papildoma 100 000 tonų izogliukozės kvota. Bulgarijai ir Rumunijai tai netaikoma.

Kiekvienais 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais ankstesnių prekybos metų kvota papildoma 11 045 tonų kvota Bulgarijai ir 1 966 kvota Rumunijai.

Valstybės narės papildomas kvotas įmonėms skiria proporcingai izogliukozės kvotai, skirtai pagal 7 straipsnio 2 dalį.“;

3)

29 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nepaisant 19 straipsnio 1 dalies, nustatytas tradicinis rafinuoti skirto cukraus tiekimo poreikis Bendrijoje yra 2 324 735 tonos per prekybos metus, išreiškus baltojo cukraus kiekiu.

2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais tradicinis tiekimo poreikis paskirstomas taip:

198 748 tonos Bulgarijai,

296 627 tonos Prancūzijai,

291 633 tonos Portugalijai,

329 636 tonos Rumunijai,

19 585 tonos Slovėnijai,

59 925 tonos Suomijai,

1 128 581 tona Jungtinei Karalystei.“;

4)

III priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

3 straipsnis

Reglamentu (EB) Nr. 320/2006 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai pakeičiami taip:

„Cukrų, izogliukozę ar inulino sirupą gaminančiai įmonei, kuriai kvota buvo paskirta iki 2006 m. liepos 1 d., – o Bulgarijos ir Rumunijos atveju iki 2007 m. sausio 31 d., – gali būti skirta restruktūrizavimo pagalba už atsisakytos kvotos toną, jeigu per 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009 arba 2009–2010 prekybos metus ji:“.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d. atsižvelgiant į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sutartį.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1405/2006 (OL L 265, 2006 9 26, p. 1).

(2)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1585/2006 (OL L 294, 2006 10 25, p. 19).

(3)  OL L 58, 2006 2 28, p. 42.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VII, VIIIa ir XIa priedai iš dalies keičiami taip:

1)

VII priedo K 2 punkto 1 lentelė pakeičiama taip:

„1   lentelė

Viršutinės sumų ribos, kurias reikia įtraukti į referencinę sumą ūkininkams

(tūkstančiais EUR)

Valstybė narė

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 ir vėlesni metai

Belgija

47 429

60 968

74 508

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

Bulgarija

84

121

154

176

220

264

308

352

396

440

Čekija

27 851

34 319

40 786

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

Danija

19 314

25 296

31 278

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

Vokietija

154 974

203 607

252 240

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

Graikija

17 941

22 455

26 969

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

Ispanija

60 272

74 447

88 621

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

Prancūzija

152 441

199 709

246 976

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

Airija

11 259

14 092

16 925

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

Italija

79 862

102 006

124 149

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

Latvija

4 219

5 164

6 110

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

Lietuva

6 547

8 012

9 476

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

Vengrija

26 105

31 986

37 865

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

Nyderlandai

41 743

54 272

66 803

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

Austrija

18 971

24 487

30 004

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

Lenkija

99 135

122 906

146 677

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

Portugalija

3 940

4 931

5 922

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

Rumunija

1 930

2 781

3 536

4 041

5 051

6 062

7 072

8 082

9 093

10 103

Slovėnija

2 284

2 858

3 433

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

Slovakija

11 813

14 762

17 712

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

Suomija

8 255

10 332

12 409

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

Švedija

20 809

26 045

31 281

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

Jungtinė Karalystė

64 340

80 528

96 717

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376“

2)

VIIIa priedas pakeičiamas taip:

„VIIIa PRIEDAS

71c straipsnyje nurodytos nacionalinės viršutinės ribos

(tūkstančiais EUR)

Kalendoriniai metai

Bulgarija

Čekija

Estija

Kipras

Latvija

Lietuva

Vengrija

Malta

Lenkija

Rumunija

Slovėnija

Slovakija

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

441 930

58 958

161 362

2008

240 521

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

530 681

73 533

200 912

2009

281 154

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

621 636

87 840

238 989

2010

321 376

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

710 441

101 840

275 489

2011

401 620

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

888 051

115 840

312 089

2012

481 964

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

1 065 662

129 840

348 589

2013

562 308

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 243 272

143 940

385 189

2014

642 652

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 420 882

143 940

385 189

2015

722 996

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 598 493

143 940

385 189

2016 ir vėlesni metai

803 340

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 776 103

143 940

385 189“

3)

XIa priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS XIa

99 straipsnio 3 dalyje nurodytos pagalbos už sėklą viršutinės ribos naujosiose valstybėse narėse

(milijonais EUR)

Kalendoriniai metai

Bulgarija

Čekija

Estija

Kipras

Latvija

Lietuva

Vengrija

Malta

Lenkija

Rumunija

Slovėnija

Slovakija

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

vėlesni metai

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12“


II PRIEDAS

„III PRIEDAS

VALSTYBIŲ IR REGIONŲ KVOTOS

(tonomis)

Valstybės narės ar regionai

(1)

Cukrus

(2)

Izogliukozė

(3)

Inulino sirupas

(4)

Belgija

819 812

85 694

0

Bulgarija

4 752

67 108

Čekija

454 862

Danija

420 746

Vokietija

3 655 456

42 360

Graikija

317 502

15 433

Ispanija

903 843

98 845

Prancūzija (metropolija)

3 552 221

23 755

0

Prancūzijos užjūrio departamentai

480 245

Airija

0

Italija

778 706

24 301

Latvija

66 505

Lietuva

103 010

Vengrija

401 684

164 736

Nyderlandai

864 560

10 891

0

Austrija

387 326

Lenkija

1 671 926

32 056

Portugalija (žemyninė dalis)

34 500

11 870

Azorų salų autonominis regionas

9 953

Rumunija

109 164

11 947

Slovakija

207 432

50 928

Slovėnija

52 973

Suomija

146 087

14 210

Švedija

325 700

Jungtinė Karalystė

1 138 627

32 602

Iš viso

16 907 591

686 736

0“


Top