EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_288_R_0030_01

2006/700/EB: 2006 m. rugsėjo 1 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) pasirašymo Bendrijos vardu
Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės pasaulinės navigacijos palydovinės sistemos (GNSS)

OJ L 288, 19.10.2006, p. 30–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.10.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/30


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. rugsėjo 1 d.

dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) pasirašymo Bendrijos vardu

(2006/700/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 ir 170 straipsnius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos pirmuoju sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Komisija baigė derybas dėl Bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) (toliau – Susitarimas) su Korėjos Respublika.

(2)

2006 m. sausio 12 d. parafuotas Susitarimas su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau, turėtų būti pasirašytas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) pasirašymas patvirtinamas Bendrijos vardu, atsižvelgiant į Tarybos sprendimą dėl šio susitarimo sudarymo.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), kuris (-ie) įgaliojamas (-i) Bendrijos vardu pasirašyti susitarimą su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugsėjo 1 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. TUOMIOJA


EUROPOS BENDRIJOS

bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės pasaulinės navigacijos palydovinės sistemos (GNSS)

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija)

ir

BELGIJOS KARALYSTĖ,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

Europos bendrijos steigimo sutarties Susitariančiosios Šalys (toliau – valstybės narės)

ir

KORĖJOS RESPUBLIKA (toliau – Korėja),

(toliau – Šalys),

ATSIŽVELGDAMOS į bendrą suinteresuotumą plėtoti pasaulinę palydovinės navigacijos sistemą (toliau – GNSS) civiliniam naudojimui,

PRIPAŽINDAMOS Galileo svarbą Europos ir Korėjos navigacijos ir informacijos infrastruktūrai,

PRIPAŽINDAMOS Korėjos pažangą palydovinės navigacijos srityje,

ATSIŽVELGDAMOS į augančią GNSS taikymo plėtrą Korėjoje, Europoje ir kitose pasaulio vietose,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Susitarimo tikslas

Susitarimo tikslas yra paskatinti, palengvinti ir sustiprinti Šalių bendradarbiavimą civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos srityje Europai ir Korėjai prisidedant prie civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) kūrimo.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame Susitarime:

a)

Patikslinimo sistemos – regioninės arba vietinės sistemos, pavyzdžiui, Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema (EGNOS). Šios sistemos sudaro sąlygas pasaulinės GNSS vartotojams naudotis geresnės kokybės paslaugomis, pavyzdžiui, didesniu tikslumu, geresnėmis prieigos galimybėmis, integralumu ir didesniu patikimumu.

b)

Galileo – civilių administruojama autonomiška Europos civilinė pasaulinė palydovinė navigacijos vietos ir laiko nustatymo sistema, skirta teikti Bendrijos, jos valstybių narių ir Europos kosmoso agentūros sukurtas ir išplėtotas GNSS paslaugas. Galileo valdymas gali būti perduotas privačiam sektoriui. Numatoma, kad Galileo teiks viešai prieinamas, komercinės paskirties, žmonių gyvybės apsaugos bei paieškos ir gelbėjimo paslaugas, taip pat reguliuojamas riboto naudojimo viešąsias paslaugas, skirtas leidimą turinčių viešojo sektoriaus vartotojų poreikiams tenkinti.

c)

Galileo vietiniai elementai – tai sistemos, skirtos Galileo palydovinės navigacijos ir laiko nustatymo signalų vartotojams teikti informaciją, papildančią tą, kuri priimama iš pagrindinių palydovų. Vietiniai elementai gali būti papildomai išdėstyti aplink oro uostus, jūrų uostus ir miestuose ar kitose geografiškai sudėtingose vietovėse. Galileo pateiks vietinių elementų bendruosius modelius.

d)

Pasaulinė navigacijos, vietos ir laiko nustatymo įranga – bet kokia civiliniam galutiniam vartotojui skirta įranga, galinti perduoti, priimti ar apdoroti palydovinius navigacijos ar laiko nustatymo signalus, skirta teikti paslaugas, arba veikti kartu su regionine patikslinimo sistema.

e)

Reguliavimo priemonė – įstatymas, norminis aktas, taisyklė, procedūra, sprendimas, politika ar administracinis veiksmas.

f)

Suderinamumas – vartotojo lygmeniu tokia situacija, kai dvigubos sistemos imtuvas gali priimti signalus iš karto iš dviejų sistemų vienodai gerai arba geriau, nei naudojant tik vieną sistemą.

g)

Intelektinė nuosavybė – sąvoka vartojama ta reikšme, kuri apibrėžta 1967 m. liepos 14 d. Stokholme priimtos Konvencijos dėl pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos įsteigimo 2 straipsnyje.

h)

Atsakomybė – fizinio ar juridinio asmens teisinė atsakomybė atlyginti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą vadovaujantis konkrečiais teisiniais principais ir taisyklėmis. Šis įsipareigojimas gali būti nurodytas susitarime (sutartinė atsakomybė) arba teisės normoje (deliktinė atsakomybė).

i)

Įslaptinta informacija – informacija, atsiradusi ES arba gauta iš valstybių narių, ES nepriklausančių šalių ar tarptautinių organizacijų, ir kuri turi būti apsaugota nuo neleistino paviešinimo, kuris galėtų įvairiai pakenkti Šalių arba kurios nors valstybės narės pagrindiniams interesams, įskaitant nacionalinį saugumą. Tokios informacijos įslaptinimo lygis nurodomas specialiu žymėjimu. Tokia informacija įslaptinama remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais bei turi būti saugoma nuo neleistino išslaptinimo, integralumo ir galimybės naudotis praradimo.

3 straipsnis

Bendradarbiavimo principai

Bendradarbiaudamos pagal šį Susitarimą Šalys susitarė taikyti šiuos principus:

1)

Abipusė nauda, pagrįsta bendra teisių ir pareigų, įskaitant įnašus, pusiausvyra.

2)

Partnerystė vykdant Galileo programą pagal Galileo valdymą reglamentuojančią tvarką ir taisykles.

3)

Abipusės galimybės įsitraukti į bendradarbiavimo veiklą, vykdant Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos GNSS projektus civiliniam naudojimui.

4)

Operatyvus keitimasis informacija, kuri gali turėti įtakos bendradarbiavimo veiklai.

5)

Tinkama intelektinės nuosavybės teisių apsauga, kaip nurodyta šio Susitarimo 8 straipsnio 3 dalyje.

6)

Laisvė teikti palydovinės navigacijos paslaugas Šalių teritorijose.

7)

Neribojama prekyba GNSS prekėmis Šalių teritorijose.

4 straipsnis

Bendradarbiavimo veiklos apimtis

1.   Palydovinės navigacijos ir laiko nustatymo srityje bendradarbiaujama šiais klausimais: radijo dažnio spektro, mokslinių tyrimų ir mokymo, įmonių bendradarbiavimo, prekybos ir rinkos plėtros, standartizavimo, sertifikavimo ir reguliavimo priemonių, patikslinimo sistemų, saugumo, atsakomybės ir sąnaudų padengimo. Šalys gali patikslinti 1 dalyje pateiktą klausimų sąrašą šio Susitarimo 14 straipsniu įsteigto GNSS vadybos komiteto sprendimu.

2.   Šis Susitarimas neapima Šalių bendradarbiavimo toliau nurodytose srityse. Jeigu Šalys susitars, kad siekiant abipusės naudos reikia bendradarbiauti ir kurioje nors toliau nurodytoje srityje, tam prireiks derybų ir atitinkamų susitarimų tarp Šalių sudarymo:

2.1.

Slaptosios Galileo technologijos ir objektai, kuriems taikomos eksporto kontrolės ir neplatinimo reguliavimo priemonės, galiojančios Europos bendrijoje ar jos valstybėse narėse.

2.2.

Galileo kriptografija ir informacijos saugumas (Infosec).

2.3.

Galileo sistemos saugumo struktūra (kosmoso, žemės ir vartotojų segmentai).

2.4.

Pasaulinių Galileo segmentų saugumo kontrolės savybės.

2.5.

Viešųjų reguliuojamų paslaugų apibrėžimo, plėtojimo, įgyvendinimo, testavimo, įvertinimo bei eksploatacijos (valdymo ir naudojimo) etapai.

2.6.

Keitimasis įslaptinta informacija apie palydovinę navigaciją ir Galileo.

3.   Šis Susitarimas neturi įtakos Galileo programos institucinei struktūrai, nustatytai Europos bendrijos teisės aktais Galileo programos valdymo tikslais. Šis Susitarimas neturi įtakos nei nacionalinėms saugumo priemonėms, nei taikomoms reguliavimo priemonėms, kuriomis įgyvendinami ginklų neplatinimo ir eksporto kontrolės įsipareigojimai, įskaitant nematerialaus technologijų perdavimo kontrolę.

5 straipsnis

Bendradarbiavimo veiklos formos

1.   Atsižvelgdamos į taikomas reguliavimo priemones, Šalys kuo labiau skatina bendradarbiavimo veiklą pagal šį susitarimą, siekdamos sudaryti panašias dalyvavimo jų veikloje galimybes 4 straipsnyje išvardytose srityse.

2.   Šalys susitaria bendradarbiauti šio Susitarimo 6–13 straipsniuose minimose srityse.

6 straipsnis

Radijo dažnių spektras

1.   Naudodamosi sėkmingais ankstesnės veiklos Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje rezultatais, Šalys susitaria tęsti bendradarbiavimą ir teikti abipusę paramą radijo dažnių spektro klausimais.

2.   Šiuo atžvilgiu Šalys keičiasi informacija apie dažnių registravimą ir siekia, kad Galileo ir būsimo Korėjos GNSS, įskaitant palydovinę patikslinimo sistemą (SBAS), būtų paskirti reikalingi dažniai, ir taip būtų užtikrinta galimybė vartotojams visame pasaulyje, ypač Korėjoje ir Bendrijoje, naudotis Galileo paslaugomis.

3.   Pripažindamos radijo navigacijos dažnių spektro apsaugojimo nuo trikdžių ir trukdymų svarbą, Šalys siekia nustatyti trikdžių šaltinius ir ieško abipusiai priimtinų būdų kovoti su tokiais trikdžiais.

4.   Šalys susitaria pagal 14 straipsnį pavesti komitetui nustatyti tinkamą mechanizmą, skirtą užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą šiame sektoriuje.

5.   Šiame Susitarime nėra nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo taikomų Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos nuostatų, įskaitant Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos radijo ryšio reglamentus.

7 straipsnis

Moksliniai tyrimai

Šalys skatina bendrą mokslinių tyrimų veiklą GNSS srityje, panaudojant Europos bendrijos ir Korėjos mokslinių tyrimų programas, įskaitant Europos bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros pagrindų programą, Europos kosmoso agentūros mokslinių tyrimų programas ir Korėjos ministerijų ir agentūrų programas, susijusias su GNSS.

Bendra mokslinių tyrimų veikla turėtų prisidėti prie civiliniam naudojimui skirtos GNSS būsimo plėtojimo planavimo.

Šalys susitaria pagal 14 straipsnį pavesti komitetui nustatyti tinkamą mechanizmą, skirtą užtikrinti veiksmingą dalyvavimą mokslinių tyrimų programose.

8 straipsnis

Įmonių bendradarbiavimas

1.   Šalys skatina ir remia abiejų pusių įmonių bendradarbiavimą, įskaitant bendrų įmonių steigimą ir Korėjos įmonių dalyvavimą atitinkamose Europos pramonės asociacijose bei Europos įmonių dalyvavimą Korėjos pramonės asociacijose, siekiant įdiegti Galileo sistemą bei skatinti Galileo programų ir paslaugų naudojimą bei plėtojimą.

2.   Šalys įsteigs jungtinę patariamąją grupę, konsultuojančią įmonių bendradarbiavimo klausimais pagal šio Susitarimo 14 straipsniu įsteigtą Vadybos komitetą, siekiant tirti ir vadovauti bendradarbiavimui kuriant ir gaminant palydovus, kuriant paslaugas, antžeminių stočių įrenginius ir taikomuosius produktus.

3.   Siekdamos palengvinti įmonių bendradarbiavimą, Šalys suteikia ir užtikrina tinkamą ir veiksmingą intelektinės nuosavybės teisių apsaugą su Galileo ir (arba) EGNOS plėtojimu ir eksploatavimu susijusiose srityse ir sektoriuose, laikydamosi atitinkamų TRIPS susitarime ir tarptautinėse konvencijose, kurias pasirašė abi Šalys, nustatytų tarptautinių standartų, įskaitant veiksmingus tokių standartų įgyvendinimo būdus.

4.   Kompetentinga Galileo saugumo tarnyba turės iš anksto suteikti leidimą Korėjai į trečiąsias šalis eksportuoti specialiai pagamintus ir pagal Galileo programą finansuotus slaptus objektus, Galileo saugumo tarnybai nustačius, kad šių objektų eksportui turi būti taikoma kontrolė. Šio Susitarimo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytuose atskiruose susitarimuose taip pat apibūdinamas Šalims tinkamas mechanizmas, kurio tikslas – rekomenduoti potencialius objektus, kuriuos eksportuojant reikėtų leidimo.

5.   Siekiant prisidėti prie Susitarimo tikslų įgyvendinimo, Šalys skatina stiprinti Europos kosmoso agentūros ir už GNSS atsakingų Korėjos ministerijų ir agentūrų ryšius.

9 straipsnis

Prekybos ir rinkos plėtra

1.   Šalys skatina prekybą ir investicijas į Europos ir Korėjos palydovinės navigacijos infrastruktūrą, įrangą, Galileo vietinius elementus ir programas.

2.   Šiuo tikslu Šalys plačiau informuoja visuomenę apie veiklą Galileo palydovinės navigacijos sistemos srityje, nustato galimas kliūtis GNSS taikymo galimybėms plėsti ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos tokiai plėtrai.

3.   Kad būtų veiksmingai nustatomi vartotojų poreikiai ir į juos veiksmingai reaguojama, Šalys svarsto galimybę įsteigti jungtinį GNSS naudotojų forumą.

4.   Šis Susitarimas neturi įtakos Šalių teisėms ir įsipareigojimams Marakešo susitarimu įsteigtoje Pasaulinėje prekybos organizacijoje.

10 straipsnis

Standartai, sertifikavimas ir reguliavimo priemonės

1.   Pripažindamos, kad vykdant tarptautinį pasaulinės palydovinės navigacijos paslaugų standartizavimą ir sertifikavimą svarbu suderinti metodus, Šalys bendrai rems Galileo standartų kūrimą ir skatins jų taikymą visame pasaulyje, pabrėždamos suderinamumą su kitomis GNSS sistemomis.

Vienas iš tokio suderinimo tikslų – skatinti, kad Galileo sistema būtų plačiai ir novatoriškai naudojama kaip pasaulinis navigacijos ir laiko nustatymo standartas teikiant viešas, komercines ir žmonių gyvybės apsaugos paslaugas. Šalys susitaria sukurti palankias sąlygas Galileo taikymo galimybėms plėtoti.

2.   Todėl siekdamos prisidėti prie šio Susitarimo tikslų ir juos įgyvendinti, Šalys atitinkamai bendradarbiauja palydovinio vietos nustatymo, navigacijos ir laiko nustatymo klausimais, kurie iškyla Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje, Tarptautinėje jūrų organizacijoje ir Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje.

3.   Dvišaliu lygiu Šalys užtikrina, kad priemonės, susijusios su GNSS techniniais standartais, sertifikavimo bei licencijavimo reikalavimais ir procedūromis, nesudarytų nereikalingų kliūčių prekybai. Vidaus reikalavimai grindžiami iš anksto nustatytais objektyviais, nediskriminaciniais ir skaidriais kriterijais.

4.   Šalys imasi reikiamų reguliavimo priemonių, kad būtų galima naudoti Galileo imtuvus, antžeminę ir kosmoso įrangą jų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje. Šiuo atžvilgiu Korėjos Respublikos Vyriausybė radijo ryšių srityje Galileo traktuoja ne mažiau palankiai, nei bet kurią kitą paslaugą.

5.   Šalys skatina Korėjos atstovų dalyvavimą Europos standartizacijos institucijose.

11 straipsnis

Pasaulinių ir regioninių GNSS antžeminių patikslinimo sistemų plėtojimas

1.   Šalys bendradarbiauja, kad apibrėžtų ir įdiegtų antžeminių sistemų struktūras, leidžiančias optimaliai užtikrinti Galileo ir (arba) EGNOS integralumą, tikslumą ir Galileo bei EGNOS paslaugų tęstinumą ir sąveiką su kitomis GNSS sistemomis.

2.   Šiuo tikslu Šalys bendradarbiauja regioniniu lygiu, siekdamos įdiegti Galileo sistema paremtą regioninę antžeminę patikslinimo sistemą Korėjoje. Numatoma, kad naudojantis tokia regionine sistema bus galima teikti regionines integralumo paslaugas, kurios papildytų pasauliniu mastu teikiamas Galileo sistemos paslaugas. Šalys numato išplėsti EGNOS taikymą Rytų Azijos regione.

3.   Vietos lygiu Šalys sudaro sąlygas plėtoti Galileo vietinius elementus.

12 straipsnis

Saugumas

1.   Šalys siekia apsaugoti pasaulines palydovines navigacijos sistemas nuo netinkamo naudojimo, trikdžių, kitokių trukdymų ir piktavališkų veiksmų.

2.   Šalys imasi visų įmanomų priemonių, siekdamos jų jurisdikcijai priklausančiose teritorijose užtikrinti palydovinės navigacijos paslaugų ir susijusios infrastruktūros tęstinumą ir saugą.

3.   Šalys pripažįsta, kad bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti Galileo sistemos ir paslaugų saugumą, yra svarbus bendras tikslas.

4.   Siekdamos spręsti GNSS saugumo klausimus, Šalys įsteigia atitinkamą konsultacinę instituciją.

Praktinio pobūdžio priemones ir tvarką turi nustatyti abiejų Šalių kompetentingos saugumo tarnybos.

13 straipsnis

Atsakomybė ir sąnaudų padengimas

Šalys bendradarbiauja, siekdamos nustatyti ir įgyvendinti atsakomybės tvarką ir išlaidų padengimo priemones, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos teikti civilinės paskirties GNSS paslaugas.

14 straipsnis

Bendradarbiavimo mechanizmas

1.   Pagal šį Susitarimą Korėjos vardu bendradarbiavimo veiklą koordinuoja ir sudaro jai sąlygas Korėjos Respublikos Vyriausybė, o Bendrijos ir jos valstybių narių vardu – Europos Komisija.

2.   Vadovaujantis 1 straipsnyje nurodytu tikslu, Susitarimui administruoti šie du subjektai įsteigia GNSS vadybos komitetą (toliau – Komitetas). Šį Komitetą sudaro oficialūs kiekvienos Šalies atstovai, ir jis priima savo darbo tvarkos taisykles tarpusavio susitarimu.

Vadybos komiteto funkcijos:

a)

skatinti ir prižiūrėti įvairią bendradarbiavimo veiklą ir teikti Šalims rekomendacijas;

b)

patarti Šalims dėl būdų, skirtų sustiprinti ir patobulinti bendradarbiavimą, atitinkantį šiame Susitarime išdėstytus principus;

c)

tikrinti, kaip veiksmingai veikia ir yra įgyvendinamas šis Susitarimas; ir

d)

svarstyti galimybę išplėsti bendradarbiavimą, t. y. bendradarbiauti 4 straipsnio 2 dalyje minėtose srityse.

3.   Paprastai Komitetas susitinka kartą per metus. Posėdžiai vyks paeiliui Bendrijoje ir Korėjoje. Neeiliniai posėdžiai gali būti rengiami bet kurios Šalies prašymu.

Komiteto išlaidas arba jo vardu padarytas išlaidas padengia Šalis, kuri rekomendavo ar paskyrė Komiteto narį ar narius. Kitas išlaidas, išskyrus kelionės ir apgyvendinimo išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios su Komiteto susitikimais, padengia priimančioji šalis. Komitetas gali įsteigti jungtines technines darbo grupes specifiniams klausimams spręsti, pvz. įmonių bendradarbiavimas ir standartizavimas, jeigu Šalims jie atrodo svarbūs.

4.   Šalys pritaria galimam Korėjos atstovų dalyvavimui Europos GNSS priežiūros institucijos veikloje laikantis galiojančių Europos bendrijos teisės aktų, tvarkos ir procedūrų reglamentuojančių tokį dalyvavimą.

15 straipsnis

Finansavimas

1.   Kiekviena Šalis padengia su atitinkamų įsipareigojimų pagal šį Susitarimą įvykdymu susijusias išlaidas. 14 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka ir procedūros apima ES nepriklausančios šalies, nusprendusios siekti dalyvavimo priežiūros institucijoje, atitinkamus finansinius įnašus Galileo programai.

2.   Vadovaudamosi savo įstatymais ir kitais teisės aktais, Šalys imasi visų reikiamų priemonių ir stengiasi palengvinti bendradarbiavimo veikloje pagal šį Susitarimą dalyvaujančių asmenų ir naudojamo kapitalo, medžiagų, duomenų ir įrangos patekimą į savo teritoriją, buvimą joje ir išvykimą.

3.   Kai vienos Šalies konkrečiose bendradarbiavimo schemose yra numatyta finansinė parama kitos Šalies dalyviams, Šalys užtikrina, kad tokioms subsidijoms ir finansinei paramai, kurią viena Šalis remdama šią veiklą skiria kitos Šalies dalyviams, nebus taikomi muitai ir kitokie mokesčiai, laikantis kiekvienos Šalies teritorijoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

16 straipsnis

Keitimasis informacija

1.   Kad būtų užtikrintas veiksmingas šios Susitarimo nuostatų įgyvendinimas, Šalys nustato administracines priemones ir paskiria už bendradarbiavimą atsakingus informacijos centrus.

2.   Šalys skatina abiejų Šalių institucijas ir įmones toliau keistis informacija apie palydovinę navigaciją.

17 straipsnis

Konsultacijos ir ginčų sprendimas

1.   Bet kurios Šalies prašymu, Šalys nedelsdamos konsultuojasi visais klausimais, kylančiais dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo. Visi ginčai dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo sprendžiami Šalims draugiškai konsultuojantis.

2.   1 dalies nuostatos netrukdo Šalims pasinaudoti ginčų sprendimo tvarka pagal PPO susitarimus.

18 straipsnis

Įsigaliojimas ir nutraukimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmąją mėnesio, einančio po dienos, kurią Šalys viena kitai praneša apie visų šiam Susitarimui įsigalioti reikalingų procedūrų užbaigimą, dieną. Pranešimai siunčiami Europos Sąjungos Tarybai, Susitarimo depozitarui.

2.   Šio Susitarimo nutraukimas neturi įtakos pagal jį nustatytų priemonių ar konkrečių pagal jį suteiktų teisių ir prisiimtų įsipareigojimų intelektinės nuosavybės teisių srityje galiojimui ar trukmei.

3.   Šis Susitarimas gali būti keičiamas abipusiu raštišku Šalių susitarimu. Bet kurie pakeitimai įsigalioja pirmąją mėnesio, einančio po dienos, kurią Šalys praneša depozitarui apie visų šiam tikslui reikalingų procedūrų užbaigimą, dieną.

4.   Šis Susitarimas galioja penkerius metus ir galioja toliau, nebent kuri nors Šalis jį nutraukia baigiantis pradiniam penkerių metų laikotarpiui arba bet kuriuo metu po to, raštu pranešdama kitai Šaliai ne mažiau prieš šešis mėnesius apie savo ketinimą nutraukti šį Susitarimą.

Šis Susitarimas parengtas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, italų, ispanų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, prancūzų, portugalų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir korėjiečių kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la Republique française

Image

Thar cheani Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία,

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta’ Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Osterreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

For Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per Ia Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitâ Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vagnar

Image

Image

Image

Image


Top