Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1406

2006 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1788/2003, nustatantį mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje

OJ L 265, 26.9.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 340–341 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 075 P. 156 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 075 P. 156 - 157

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; netiesiogiai panaikino 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1406/oj

26.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 265/8


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1406/2006

2006 m. rugsėjo 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1788/2003, nustatantį mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (2) 34 straipsnio 1 dalies b punktą sumos, kurios yra surinktos ar išieškotos pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1788/2003 (3), turi būti laikomos asignuotomis įplaukomis, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (4) 18 straipsnyje.

(2)

Siekiant pagerinti biudžeto planavimą ir padaryti biudžeto valdymą lankstesnį, tikslinga, kad Reglamentu (EB) Nr. 1788/2003 būtų sudaryta galimybė mokesčiu disponuoti biudžetinių metų pradžioje. Todėl turėtų būti priimta nuostata, leidžianti nustatytą mokestį sumokėti kasmet spalio 16 d.–lapkričio 30 d. laikotarpiu.

(3)

Siekiant, kad 2005–2006 m. laikotarpio mokesčiu, kurį turi sumokėti valstybės narės, būtų galima disponuoti kitų biudžetinių metų pradžioje, tikslinga numatyti, kad atitinkama nuostata būtų taikoma nuo 2006 m. rugsėjo 1 d.

(4)

Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai (toliau – naujosios valstybės narės) pristatymui ir tiesioginiam pardavimui skirti referenciniai kiekiai iš pradžių buvo nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priedo f lentelėje. Vėliau, atsižvelgiant į gamintojų prašytus atlikti perskaičiavimus, Komisija, remdamasi to paties reglamento 8 straipsniu, tuos kiekius pakoregavo kiekvienai valstybei narei.

(5)

Tiesioginiam pardavimui skirti nacionaliniai referenciniai kiekiai buvo nustatyti atsižvelgiant į iki naujųjų valstybių narių įstojimo buvusią padėtį. Tačiau po pieno sektoriaus restruktūrizavimo proceso naujosiose valstybėse narėse ir pradėjus taikyti griežtesnes higienos nuostatas tiesioginiam pieno pardavimui paaiškėjo, kad pavieniai gamintojai dažniausiai nesikreipia dėl tiesioginiam pardavimui skirtų individualių referencinių kiekių. Todėl visas gamintojams paskirtas individualus referencinis kiekis, skirtas tiesioginiam pieno pardavimui, yra gerokai mažesnis nei nacionalinis referencinis kiekis, ir todėl dideli nepanaudoti kiekiai lieka nacionalinių tiesioginiam pardavimui skirtų kiekių rezervuose.

(6)

Kad būtų išspręsta ši problema ir sudarytos galimybės pasinaudoti tiesioginiam pardavimui skirtais kiekiais, kurie gali likti nepanaudoti nacionaliniame rezerve, tikslinga 2005–2006 m. laikotarpiu leisti vienkartinį tiesioginiam pardavimui skirtų referencinių kiekių perkėlimą į pristatymui skirtus nacionalinius kiekius, jei to prašo naujoji valstybė narė.

(7)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1788/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖME ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1788/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės privalo Bendrijai mokėti mokestį už I priede nustatytų nacionalinių referencinių kiekių perviršį, kuris nustatomas nacionaliniu lygiu ir atskirai už pristatymus ir tiesioginį pardavimą, ir spalio 16 d. – lapkričio 30 d. laikotarpiu, einančiu po atitinkamo dvylikos mėnesių laikotarpio, įmoka į Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondą (EŽŪOGF) iki 99 % mokėtinos sumos.“;

2)

8 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„2005–2006 m. laikotarpiui, laikydamasi tos pačios tvarkos, Komisija to laikotarpio pabaigoje gali Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai pakoreguoti nacionalinių pristatymams ir tiesioginiam pardavimui skirtų referencinių kiekių paskirstymą atitinkamos valstybės narės prašymu. Šis prašymas Komisijai pateikiamas iki 2006 m. spalio 10 d. Komisija po to kuo greičiau pakoreguoja paskirstymą.“

.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 1 dalis taikoma nuo 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugsėjo 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  2006 m. rugsėjo 5 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 320/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 42).

(3)  OL L 270, 2003 10 21, p. 123. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. Stojimo aktu.

(4)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.


Top