EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_208_R_0028_01

2006/526/EB: 2006 m. liepos 17 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykių Tekstas svarbus EEE
Europos bendrijos ir Grenlandijos vietinės vyriausybės bei Danijos Vyriausybės bendra deklaracija dėl Europos bendrijos ir Grenlandijos partnerystės

OJ L 208, 29.7.2006, p. 28–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/28


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 17 d.

dėl Europos bendrijos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykių

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/526/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 187 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1985 m. vasario 1 d. įsigaliojusioje sutartyje, kuria, atsižvelgiant į Grenlandiją, iš dalies keičiamos Europos Bendrijų steigimo sutartys (1) (toliau – Grenlandijos sutartis), numatyta, kad Europos bendrijos steigimo sutartis (toliau – EB sutartis) nebetaikoma Grenlandijai, tačiau Grenlandija, kadangi ji yra vienos iš valstybių narių dalis, bus asocijuota su Europos bendrija kaip viena iš užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT).

(2)

Grenlandijos sutarties preambulėje sakoma, kad turėtų būti nustatyta tvarka, leidžianti tarp Bendrijos ir Grenlandijos palaikyti glaudžius ir ilgalaikius santykius vadovaujantis abipusiais interesais, ypač Grenlandijos plėtros reikmėmis, ir kad EB sutarties ketvirtoje dalyje nustatyti UŠT taikomi principai sudaro tinkamą šių santykių pagrindą.

(3)

Pagal EB sutarties 182 straipsnį asociacijos tikslas – skatinti UŠT ekonominę ir socialinę plėtrą bei užmegzti glaudžius jų ir Bendrijos kaip visumos ekonominius santykius. Remiantis EB sutarties 188 straipsniu, 182–187 straipsnių nuostatos Grenlandijai taikomos atsižvelgiant į specialias nuostatas, išdėstytas prie Sutarties pridėtame protokole dėl Grenlandijai skirtų specialių priemonių.

(4)

EB sutarties 182–186 straipsniuose nustatytų principų taikymo nuostatos nustatytos 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendime 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (2), kuris ir toliau taikomas Grenlandijai laikantis tame sprendime nustatytų sąlygų.

(5)

2003 m. vasario 24 d. išvadose dėl Europos bendrijos, Danijos vyriausybės ir Grenlandijos vietinės vyriausybės ketvirtojo protokolo, nustatančio žvejybos sąlygas, vidurio laikotarpio peržiūros Europos Sąjungos Taryba pripažino, kad būsimuosius ES ir Grenlandijos santykius būtina plėsti ir stiprinti, atsižvelgiant į žuvininkystės svarbą ir Grenlandijos struktūrinės plėtros problemas. Be to, Taryba įsipareigojo ES ir Grenlandijos santykius po 2006 m. grįsti visapuse partneryste siekiant tvariojo vystymosi, kurią įgyvendinant bus įtrauktas specialus žuvininkystės susitarimas, dėl kurio bus susitarta vadovaujantis tokiems susitarimams nustatytomis bendrosiomis taisyklėmis ir principais.

(6)

Pirmiau minėtose išvadose Taryba išreiškė nuomonę, kad kitoje ES finansinėje struktūroje ir atsižvelgiant į visų UŠT reikmes, būsimieji finansiniai įsipareigojimai Grenlandijai turėtų būti panašūs į dabartinius, tuo pat metu atsižvelgiant į kitas svarbias aplinkybes bei abipusių interesų – visų pirma Grenlandijos vystymosi poreikių ir Bendrijos poreikių turėti nuolatinę galimybę racionaliai ir atsakingai naudotis žuvų ištekliais Grenlandijos vandenyse – teisingą balansą, taip pat į finansavimą, gaunamą iš kitų šalių.

(7)

1984 m. kovo 13 d. Briuselyje pasirašytas Europos ekonominės bendrijos ir Danijos vyriausybės bei Grenlandijos vietinės vyriausybės susitarimas dėl žuvininkystės (3), liudijantis bendradarbiavimo dvasią, atsiradusią dėl Bendrijos sprendimo suteikti Grenlandijai užjūrio teritorijos statusą, 2007 m. sausio 1 d. bus pakeistas nauju partnerystės susitarimu dėl žuvininkystės.

(8)

2006 m. birželio 27 d. Liuksemburge pasirašytoje bendroje Europos bendrijos ir Grenlandijos vietinės vyriausybės bei Danijos vyriausybės deklaracijoje dėl Europos bendrijos ir Grenlandijos partnerystės (4) primenami glaudūs istoriniai, politiniai, ekonominiai ir kultūriniai Bendrijos ir Grenlandijos ryšiai ir pabrėžiamas poreikis toliau stiprinti jų partnerystę ir bendradarbiavimą srityse, kurioms taikomas šis sprendimas.

(9)

Šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5),

NUSPRENDĖ:

PIRMA   DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS DĖL BENDRIJOS IR GRENLANDIJOS SANTYKIŲ

1 straipsnis

Partnerystė

1.   Nepažeidžiant Sprendimo 2001/822/EB, Bendrijos ir Grenlandijos partneryste siekiama visų pirma išplėsti ir sutvirtinti Bendrijos ir Grenlandijos santykius ir padėti Grenlandijai tvariai vystytis.

2.   Šios partnerystės tikslai:

a)

sukurti pagrindą dialogui;

b)

siekiant bendrų tikslų ir norint užtikrinti, kad bendradarbiaujant įdėtos pastangos turėtų kuo didesnį poveikį ir atitiktų abiejų partnerių prioritetus, konsultuotis jiems abiems svarbiais klausimais;

c)

sukurti pagrindą bendradarbiavimui ekonomikos, finansų, mokslo, švietimo ir kultūros srityse, kuris būtų pagrįstas savitarpio atsakomybės ir savitarpio paramos principais;

d)

padėti Grenlandijai vystytis.

2 straipsnis

Dialogas

Bendrija, Grenlandija ir Danija tariasi tarpusavyje dėl šiuo sprendimu įsteigtos partnerystės principų, išsamios tvarkos ir rezultatų.

3 straipsnis

Administravimas

Šį sprendimą įgyvendina Komisija ir Grenlandijos vietinė vyriausybė, vadovaudamosi 12 straipsnio 2 dalyje nurodytuose finansavimo susitarimuose nustatytais kiekvienos partnerės vaidmenimis ir pareigomis.

ANTRA   DALIS

BENDRADARBIAVIMAS SIEKIANT GRENLANDIJOS TVARAUS VYSTYMOSI

4 straipsnis

Bendradarbiavimo sritys

Bendradarbiaujant remiamos sektorių politikos sritys ir strategijos, kuriomis sudaroma galimybė imtis veiksmingos veiklos ir gauti reikiamų išteklių, visų pirma:

a)

švietimas ir mokymas;

b)

mineralinių žaliavų ištekliai;

c)

energetika;

d)

turizmas ir kultūra;

e)

moksliniai tyrimai;

f)

maisto sauga.

5 straipsnis

Principai

1.   Bendradarbiavimas grindžiamas partneryste ir įgyvendinamas vadovaujantis pagal 6 straipsnį priimtomis bendradarbiavimo strategijomis. Užtikrinama, kad išteklių srautus būtų galima numatyti ir kad jie būtų reguliarūs ir pritaikyti prie Grenlandijos padėties.

2.   Laikydamosi partnerystės principų, Komisija, Grenlandijos vietinė vyriausybė ir Danijos vyriausybė glaudžiai konsultuodamosi sprendžia, kokia veikla bus atliekama bendradarbiaujant. Tokios konsultacijos vykdomos visapusiškai atsižvelgiant į atitinkamas kiekvienos partnerės institucines, teisines ir finansines galias.

6 straipsnis

Programavimas

1.   Pagal šią partnerystę Grenlandijos vietinė vyriausybė yra atsakinga už sektorių politikos formavimą, įskaitant strategijas ir jų įgyvendinimą. Siekiant užtikrinti sektorių politikos ir strategijų tvarumą, bus atliekami tinkami strateginiai aplinkos vertinimai.

2.   Vadovaudamosi šiuo sprendimu, Grenlandijos vietinė vyriausybė ir Komisija parengia ir priima orientacinį Grenlandijos tvariojo vystymosi programavimo dokumentą (toliau – TVPD), remdamosi 1 dalyje nurodyta sektorių politika.

3.   Grenlandijos vietinės vyriausybės pareigos:

a)

nustatyti sektorių politiką;

b)

stebėti ir vertinti sektorių politikos poveikį ir rezultatus;

c)

užtikrinti tinkamą, greitą ir veiksmingą sektorių politikos strategijų įgyvendinimą;

d)

kasmet pranešti Komisijai apie vykdant sektorių politiką pasiektus rezultatus.

4.   Komisija atsako už kasmetinių finansavimo sprendimų dėl bendro skirstymo pagal TVPD priėmimą 10 straipsnyje nurodyta tvarka.

7 straipsnis

Finansavimo taikymo sritis

Vadovaujantis Grenlandijos vietinės vyriausybės nustatyta sektorių politikos sistema, finansinė parama gali būti teikiama šioms veiklos sritims:

a)

reformos ir projektai, kurie dera su sektorių politika;

b)

institucijų plėtra, gebėjimų plėtotė ir aplinkos apsaugos aspektų integravimas;

c)

techninio bendradarbiavimo programos.

8 straipsnis

Teisė gauti finansavimą

Grenlandijos vietinė vyriausybė turi teisę gauti finansinę paramą, teikiamą pagal šį sprendimą.

9 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Priemonės, būtinos šiai sprendimo daliai įgyvendinti, priimamos remiantis 10 straipsnio 2 dalyje nurodyta procedūra per 3 mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo.

10 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Grenlandijos komitetas (toliau – komitetas).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

11 straipsnis

Finansinė pagalba

1.   Bendrijos finansinė pagalba šioje sprendimo dalyje nurodytai veiklai apima laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

2.   Bendrijos finansinė pagalba teikiama iš biudžeto lėšų.

3.   Bendrijos finansinė pagalba teikiama naudojant tiesioginį centralizuotą valdymą, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (6) 53 straipsnyje.

12 straipsnis

Kontrolė

1.   Šis sprendimas įgyvendinamas atsižvelgiant į Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002. Visų pirma Grenlandija turėtų įdiegti tinkamą kontrolės sistemą. Grenlandija atlieka reguliarius patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad iš Bendrijos biudžeto finansuojama veikla būtų įgyvendinama tinkamai. Be kasmet teikiamos ataskaitos apie rezultatus sektorių politikos srityje, Grenlandija teikia pažymą, kuria užtikrinamas teisėtumas ir tvarkingumas. Ji imasi reikiamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias pažeidimams ir sukčiavimui, o prireikus kelia bylas siekdama susigrąžinti neteisingai išmokėtas lėšas.

2.   Išsamus Grenlandijos vietinės vyriausybės pareigų valdant Bendrijos lėšas aprašymas pateikiamas su Komisija sudarytuose finansavimo susitarimuose, kuriais įgyvendinamas šis sprendimas. Finansavimo susitarimais bus visų pirma nustatomi siektini sektorių rodikliai, finansavimui gauti keliamos sąlygos ir būdai, kuriais bus tikrinama siekiant sektorių rodiklių daroma pažanga, apie kurią reikia pranešti, bei sąlygų vykdymas.

TREČIA   DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Peržiūra

Bendrija, Grenlandijos vietinė vyriausybė ir Danijos vyriausybė iki 2010 m. birželio 30 d. atlieka partnerystės vidurio laikotarpio peržiūrą. Po šios peržiūros Komisija, jei reikia, siūlo iš dalies keisti šį sprendimą.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d. Jis taikomas iki 2013 m. gruodžio 31 d.

15 straipsnis

Skelbimas

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. TUOMIOJA


(1)  OL L 29, 1985 2 1, p. 1.

(2)  OL L 314, 2001 11 30, p. 1.

(3)  OL L 29, 1985 2 1, p. 9.

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 32.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.


Europos bendrijos ir Grenlandijos vietinės vyriausybės bei Danijos Vyriausybės bendra deklaracija dėl Europos bendrijos ir Grenlandijos partnerystės

1.   PREAMBULĖ

Europos bendrija ir Grenlandijos vietinė vyriausybė bei Danijos Vyriausybė,

atsižvelgdamos į glaudžius istorinius, politinius, ekonominius bei kultūrinius Europos ir Grenlandijos ryšius,

primindamos artimus ir tvarius Europos bendrijos ir Grenlandijos ryšius, užmegztus 1985 m. Grenlandijos sutartimi; sutikdamos, kad šie ryšiai turi būti palaikomi; patvirtindamos, kad Europos bendrija, formuodama savo politiką, ypač palaikydama santykius su Grenlandija, atsižvelgs į bendrus interesus, visų pirma į Grenlandijos vystymosi reikmes,

pažymėdamos, kad Europos Sąjungos Taryba 2003 m. vasario 24 d. pripažino, jog, atsižvelgiant į žuvininkystės svarbą ir į Grenlandijos struktūrines vystymosi problemas, būsimuosius Europos Sąjungos ir Grenlandijos santykius reikia išplėsti ir sutvirtinti,

atsižvelgdamos į tai, kad Europos bendrija dėl geostrateginių priežasčių yra ir toliau bus suinteresuota laikyti Grenlandiją – vienos iš jos valstybių narių dalį – privilegijuota kaimyne ir prisidėti prie jos klestėjimo bei ekonominio vystimosi,

atsižvelgdamos į tai, kad Grenlandija yra viena iš užjūrio šalių ir teritorijų, asocijuotų su Europos bendrija,

atsižvelgdamos į tai, kad Europos bendrija, vykdydama Šiaurės dimensijos politikos Arkties lango programą, atsižvelgs į Grenlandijos interesus ir skirs daug dėmesio pažeidžiamai Grenlandijos gamtai bei sunkumams, su kuriais susiduria jos gyventojai,

pažymėdamos, kad, Europos bendrijos manymu, tolesnė su valstybės narės vėliava plaukiojančių laivų žvejyba Grenlandijos vandenyse yra vienas iš pagrindinių veiksnių, padedančių užtikrinti tinkamą bendros žuvininkystės politikos Šiaurės Atlante veikimą,

susitarė stiprinti Europos Sąjungos ir Grenlandijos santykius bei bendradarbiavimą remiantis bendrais interesais, siekiant jų gyventojų gerovės, ir suteikti jų tarpusavio santykiams ilgalaikę perspektyvą.

2.   BENDRI TIKSLAI

Europos bendrija ir Grenlandija pareiškia ketinančios stiprinti partnerystę ir bendradarbiavimą šiose srityse:

bendradarbiavimas žuvų išteklių bei jūros aplinkos tausojančio valdymo srityje, taip pat suteikiant žvejybos galimybes Bendrijos laivams. Šis bendradarbiavimas yra ir išliks vienu iš svarbiausių Europos bendrijos ir Grenlandijos partnerystės ramsčių, jis ir toliau bus grindžiamas Europos Bendrijos ir Grenlandijos partnerystės susitarimu dėl žuvininkystės bei vėlesniais jo protokolais,

bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje,

dalyvavimas Grenlandijai imantis veiksmų siekiant tvaraus jos ekonomikos vystymosi, ypač mineralinių žaliavų išteklių, turizmo ir kultūros srityse,

dalyvavimas Europos bendrijai imantis veiksmų kovojant su klimato kaita ir Arkties regiono tvaraus vystymosi skatinimas,

bendradarbiavimas, bendri moksliniai tyrimai, alternatyvių energijos šaltinių naudojimo plėtojimas,

su šiauriniais jūros keliais ir Grenlandijos išskirtine ekonomine zona susiję bendri moksliniai tyrimai ir plėtra.

Europos bendrija pareiškia, kad:

atsižvelgdama į savo tikslus, išdėstytus 1985 m. vasario 1 d. įsigaliojusioje Grenlandijos sutartyje, ir į dvidešimties pastarųjų metų glaudžius ir abipusiai naudingus santykius su Grenlandija,

atkreipdama dėmesį į Grenlandijos geostrateginę reikšmę, ypač Grenlandijos reikšmę vykdant Šiaurės dimensijos politikos Arkties lango programą,

atsižvelgdama į Grenlandijos, kuri yra atsakinga partnerė valdant ir saugant aplinką ir gamtos išteklius, įskaitant žuvų išteklius, svarbą,

ji norėtų ateinančius septynerius metus plėtoti bendradarbiavimą su Grenlandija, pagrįstą dviguba partneryste, kurią sudarytų partnerystės susitarimas dėl žuvininkystės, kuriame būtų atsižvelgta į dabartines Bendrijos laivų žvejybos Grenlandijos vandenyse galimybes, ir visapusis bendradarbiavimas ne žuvininkystės sektoriuose, atsižvelgiant į Grenlandijos turimą UŠT statusą,

be to, ji norėtų užtikrinti, kad, remiantis šia dviguba partneryste, bendradarbiavimui su Grenlandija būtų toliau skiriamos lėšos iš ES biudžeto, kurių suma nustatoma atsižvelgiant į ankstesniais metais skirtas sumas.

3.   PARTNERYSTĖS ĮGYVENDINIMAS

Siekdamos bendrų tikslų ir plėtodamos partnerystę, Europos bendrija ir Grenlandija informuos viena kitą ir konsultuosis tose srityse, kurias apima ši partnerystė, ir bet kuriose kitose srityse, dėl kurių bus susitarta ir kurios atitiks šios deklaracijos dvasią.

Jos mano, kad:

siekiant įgyvendinti visapusės partnerystės dalį, kuri nėra susijusi su partnerystės susitarimu dėl žuvininkystės, Europos bendrijos ir Grenlandijos, kaip užjūrio šalies ar teritorijos, asociacija yra tinkama priemonė Grenlandijos poreikiams patenkinti ir skirti dėmesio jos ypatingiems poreikiams, susijusiems su jos atokumu, atšiauriu klimatu ir istoriniu paveldu,

jų bendradarbiavimas turėtų vykti švietimo, maisto saugos ir išteklių naudojimo srityse, kurios galėtų padėti tvariai vystyti Grenlandijos ekonomiką ir spręsti jos struktūrines problemas,

reikėtų vystyti mokslinį bendradarbiavimą naujų energijos šaltinių ir klimato kaitos srityje; šis bendradarbiavimas taip pat turėtų apimti mokslinių tyrimų veiklą, kurioje daugiausia dėmesio skiriama Grenlandijos išskirtinei ekonominei zonai, atsižvelgiant į jūrų transporto raidą.

Europos bendrija ketina bendradarbiauti su Grenlandija ne tik žuvininkystės, bet ir kitose srityse remdamasi pagal EB sutarties 187 straipsnį priimtu Tarybos sprendimu, kad pagal 2007–2013 m. finansinę perspektyvą būtų galima numatyti finansinės pagalbos iš biudžeto forma kasmet teikti daugiausiai 25 milijonų eurų finansavimą.

Abi Šalys įsitikinusios, kad jų partnerystei bus labai naudingos žinios ir tarpusavio supratimas, įgyti maksimaliai naudojantis esamais konsultacijų forumais, visų pirma nuolatiniu dialogu ir, atitinkamais atvejais, abiejų Šalių oficialių atstovų konsultacijomis.

Šiomis aplinkybėmis Grenlandija ketina kiekvienų metų pabaigoje pranešti apie pažangą, padarytą siekiant pirmiau minėtų tikslų. Iki 2010 m. birželio mėn. pabaigos Europos bendrija ir Grenlandija atliks išsamią savo partnerystės vidurio laikotarpio peržiūrą.

Hecho en Luxemburgo, el veintisiete de junio de dos mil seis.

V Lucemburku dne dvacátého sedmého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den syvogtyvende juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Luxembourgis.

Λουξεμβούργο, είκοσι επτά Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg, on the twenty-seventh day of June, in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le vingt-sept juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisette giugno duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvidešimt septintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hatodik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Gunju tas-sena elfejn u sitia.

Gedaan te Luxemburg, de zevenentwintigste juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e sete de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjunde juni tjugohundrasex.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Europai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Dinamarca

Za vládu Dánska

For den danske regering

Für die Regierung Dänemarks

Taani valitsuse ja nimel

Για την Κυβέρνηση της Δανίας

For the Government of Denmark

Pour le gouvernement du Danemark

Per il governo della Danimarca

Dānijas valdības vārdā

Danijos Vyriausybės vardu

Dánia kormánya részéről

Għall-Gvern tad-Danimarka

Voor de Regering van Denemarken

W imieniu Rządu Danii

Pelo Governo da Dinamarca

Za vládu Dánska

Za vlado Danske

Tanskan hallituksen puolesta

På Danmarks regerings vägnar

Image

Por el Gobierno local de Groenlandia

Za místní vládu Grónska

For det grønlandske landsstyre

Für die örtliche Regierung Grönlands

Gröönimaa kohaliku valitsuse nimel

Για την Τοπική Κυβέρνηση της Γροιλανδίας

For the Home Rule Government of Greenland

Pour le gouvernement local du Groenland

Per il governo locale della Groenlandia

Grenlandes pašvaldības vārdā

Grenlandijos vietinės Vyriausybės vardu

Grönland Önkormányzata részéről

Għall-Gvern Lokali tal-Groenlandja

Voor de Plaatselijke Regering van Groenland

W imieniu Rządu Lokalnego Grenlandii

Pelo Governo local da Gronelândia

Za miestnu vládu Grónska

Za lokalno vlado Grenlandije

Grönlannin maakuntahallituksen puolesta

På Grönlands lokala regerings vagnar

Image


Top