EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1162

2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1162/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2006 dėl valstybių narių, kuriose iki 2006 m. rugpjūčio 31 d. leidžiama supirkti sviestą konkurso būdu, sąrašo

OJ L 208, 29.7.2006, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1162/oj

29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1162/2006

2006 m. liepos 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2006 dėl valstybių narių, kuriose iki 2006 m. rugpjūčio 31 d. leidžiama supirkti sviestą konkurso būdu, sąrašo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 796/2006, sustabdantį sviesto supirkimą už 90 % intervencinės kainos ir skelbiantį supirkimą konkurso būdu iki 2006 m. rugpjūčio 31 d. (2), ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, Reglamentu (EB) Nr. 796/2006 buvo pradėtas sviesto supirkimas konkurso būdu iki 2006 m. rugpjūčio 31 d.

(2)

Remdamasi naujausiais Estijos pranešimais, Komisija nustatė, kad sviesto rinkos kainos dvi savaites paeiliui buvo lygios arba didesnės nei 92 % intervencinės kainos. Todėl šioje valstybėje narėje intervenciniai supirkimai konkurso būdu turėtų būti sustabdyti. Todėl ši valstybė narė turėtų būti išbraukta iš Reglamente (EB) Nr. 796/2006 nustatyto sąrašo.

(3)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 796/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 796/2006 2 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

„1.   Sviesto supirkimas konkurso būdu, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, pradedamas nuo 2006 m. liepos 29 d. ir baigiamas rugpjūčio 31 d. šiose valstybėse narėse laikantis Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 3a skirsnio sąlygų: Ispanijoje, Airijoje, Lenkijoje ir Portugalijoje.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 142, 2006 5 30, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1096/2006 (OL L 195, 2006 7 15, p. 17).


Top