EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1156

2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1156/2006, nustatantis 2006 m. viršutines biudžeto ribas Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003 numatytam daliniam ar savanoriškam bendrosios išmokos schemos įgyvendinimui, vienkartinės išmokos už plotą didžiausias metines paramos tiesioginėmis išmokomis sumas ir didžiausias atskirų išmokų už cukrų sumas ir iš dalies pakeičiantis minėtą reglamentą

OJ L 208, 29.7.2006, p. 3–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 430–441 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 133 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 133 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1156/oj

29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1156/2006

2006 m. liepos 28 d.

nustatantis 2006 m. viršutines biudžeto ribas Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003 numatytam daliniam ar savanoriškam bendrosios išmokos schemos įgyvendinimui, vienkartinės išmokos už plotą didžiausias metines paramos tiesioginėmis išmokomis sumas ir didžiausias atskirų išmokų už cukrų sumas ir iš dalies pakeičiantis minėtą reglamentą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 41 straipsnio 1 ir 1a dalį, 64 straipsnio 2 dalį, 70 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnio 2 dalį, 110i straipsnio 3 ir 4 dalis, 110l straipsnio 1 dalį, 143b straipsnio 3 dalį, 145 straipsnio i punktą ir 155 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remiantis informacija, perduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 145 straipsnio i punktą, reikėtų persvarstyti to reglamento VIII priede nustatytas nacionalines viršutines ribas valstybėms narėms, kurios pasinaudoja to reglamento 62 straipsnyje numatyta galimybe.

(2)

2006 m. sausio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 247/2006, nustatančio specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams (2), 23 straipsnyje yra numatytas Bendrijos įnašas į specialių priemonių paramos programų gyvulininkystei remti finansavimą atokiausiuose regionuose nuo 2006 m. Todėl atitinkamoms valstybėms narėms reikėtų iš nacionalinių viršutinių ribų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priede, atimti minėto įnašo sumą, atitinkančią šias specialias priemones, iš pradžių įtrauktas į minėtą VIII priedą.

(3)

Atsižvelgiant į naujausius duomenis apie cikoriją, reikėtų patikslinti Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VII priedo K.2 punkte nustatytas nacionalines viršutines ribas ir atitinkamai pritaikyti nacionalines viršutines ribas, nustatytas minėto reglamento VIII priede, nekeičiant bendrųjų sumų.

(4)

Taip pat reikėtų pritaikyti viršutines ribas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VII priedo K.2 punkte, atsižvelgiant į kiekius, įtrauktus į cukraus kvotos ir į inulino sirupo kvotas, kurie pagaminti vienoje valstybėje narėje iš runkelių ir cikorijų, auginamų kitoje valstybėje narėje nuo 2000–2001 iki 2005–2006 prekybos metų. Todėl reikėtų atitinkamai pritaikyti nacionalines viršutines ribas, nustatytas minėto reglamento VIII ir VIIIa prieduose.

(5)

Valstybėms narėms, 2006 metais įgyvendinančioms Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III antraštinėje dalyje numatytą bendrosios išmokos schemą, reikėtų nustatyti 2006 metų visų to reglamento 66–69 straipsniuose numatytų išmokų biudžeto viršutines ribas, taikant minėtos antraštinės dalies 2 skirsnyje nustatytas sąlygas.

(6)

Reikėtų 2006 metams nustatyti biudžeto viršutines ribas valstybėms narėms, pasinaudojančioms Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 70 straipsnyje numatyta galimybe, dėl tiesioginių išmokų, kurioms netaikoma bendrosios išmokos schema.

(7)

Valstybėms narėms, pasinaudojančioms Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnyje numatytu pereinamuoju laikotarpiu, reikėtų nustatyti viršutines tiesioginių išmokų, išvardytų to reglamento VI priede, biudžeto ribas.

(8)

Reikėtų pritaikyti didžiausią paramos už alyvmedžius sumą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 110i 3 dalyje, atsižvelgiant į koeficiento, nustatyto to reglamento VII priedo H punkte, vertę ir į sumų užlaikymą, taikomą remiantis minėto straipsnio 4 dalimi, apie kuriuos pranešė atitinkamos valstybės narės, ir atitinkamai pritaikyti nacionalines viršutines ribas, nustatytas VIII priede. Valstybėms narėms, kurios nusprendė VII priedo H punkte numatytą koeficientą nustatyti lygų 1, jokia suma neturi būti nustatyta.

(9)

Reikėtų nustatyti didžiausią sumą, kurią Bendrija skiria alyvuogių aliejaus sektoriaus patvirtintų veiklos vykdytojų parengtoms darbo programoms finansuoti, remiantis užlaikytų sumų koeficientu, nustatytu Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 110i straipsnio 4 dalyje, apie kurį pranešė atitinkamos valstybės narės.

(10)

Reikėtų pritaikyti didžiausią visos paramos už tabaką sumą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 110l 1 dalyje, atsižvelgiant į koeficiento, nustatyto to reglamento VII priedo I punkte, vertę, apie kurią pranešė atitinkamos valstybės narės ir atitinkamai pritaikyti nacionalines viršutines ribas, nustatytas VIII to reglamento priede. Valstybėms narėms, kurios nusprendė VII priedo I punkte numatytą koeficientą nustatyti lygų 1, jokia suma neturi būti nustatyta.

(11)

Aiškumo sumetimais reikėtų paskelbti 2006 metų bendrosios išmokos schemos biudžeto viršutines ribas, iš Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priedo persvarstytų viršutinių ribų atėmus to reglamento 66–70 straipsniuose nustatytų išmokų viršutines ribas.

(12)

Reikėtų nustatyti didžiausią lėšų, skirtų valstybėms narėms, 2004 m. įstojusioms į Europos Sąjungą ir kurios taikys vienkartinių išmokų už plotą schemą, sumą atskiroms išmokoms už cukrų 2006 m. išmokėti pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143ba straipsnį, remiantis tų valstybių narių gautais pranešimais.

(13)

Valstybėms narėms, kurios įstojo į Europos Sąjungą 2004 m., ir 2006 m. įgyvendins Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IVa antraštinėje dalyje numatytą bendrosios išmokos už plotą schemą, turėtų būti nustatytos didžiausios metinės paramos tiesioginėmis išmokomis sumos, remiantis to reglamento 143b straipsnio 3 dalimi.

(14)

Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(15)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 66–69 straipsniuose numatytos 2006 m. viršutinės biudžeto ribos yra nurodytos šio reglamento I priede.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 70 straipsnio 2 dalyje numatytos 2006 m. viršutinės biudžeto ribos yra nurodytos šio reglamento II priede.

3.   Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnio 2 dalyje numatytos 2006 m. viršutinės biudžeto ribos yra nurodytos šio reglamento III priede.

4.   Viršutinės 2006 metų biudžeto vienkartinių išmokų schemos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III antraštinėje dalyje, ribos yra nurodytos šio reglamento IV priede.

5.   Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143b straipsnio 3 dalyje numatytos 2006 metų didžiausios metinės paramos tiesioginėmis išmokomis sumos yra nurodytos šio reglamento V priede.

6.   Didžiausia lėšų, numatytų Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143ba straipsnio 4 dalyje, skirtų Čekijai, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Lenkijai ir Slovakijai, suma atskiroms išmokoms už cukrų 2006 m. išmokėti nurodyta šio reglamento VI priede.

2 straipsnis

Didžiausia suma, kurią Bendrija skiria alyvuogių aliejaus sektoriaus patvirtintų veiklos vykdytojų parengtoms darbo programoms finansuoti, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 110i straipsnio 4 dalimi, yra tokia:

milijonais eurų

Graikija

11,098

Prancūzija

0,576

Italija

35,991

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

110i straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje pateikta lentelė pakeičiama šia lentele:

milijonais eurų

Ispanija

103,14

Kipras

2,93

Malta

0,07

Slovėnija

0,17

2)

110l straipsnio 1 dalyje pateikta lentelė pakeičiama šia lentele:

milijonais eurų

 

2006–2009

Vokietija

21,287

Ispanija

70,599

Prancūzija

48,217

Italija (išskyrus Apuliją)

189,366

Portugalija

8,468

3)

VII priedo K.2 punkto 1 lentelė pakeičiama šio reglamento VII priede pateikta lentele;

4)

VIII priedas pakeičiamas šio reglamento VIII priede nurodytu tekstu;

5)

VIIIa priedas pakeičiamas šio reglamento IX priede nurodytu tekstu.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytas Reglamentu (EB) Nr. 319/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 32).

(2)  OL L 42, 2006 2 14, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 318/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).


I PRIEDAS

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ, MOKĖTINŲ PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1782/2003 66–69 STRAIPSNIUS, VIRŠUTINĖS BIUDŽETO RIBOS

2006 metai

(tūkstančiais EUR)

 

BE

DK

DE

EL

ES

FR

IT

NL

AT

PT

FI

SE

UK

 

Flandrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škotija

Ploto išmokos už lauko kultūras

 

 

 

 

 

372 670

1 154 046

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma išmoka už kietuosius kviečius

 

 

 

 

 

42 025

14 820

 

 

 

 

 

 

 

Priemoka už karves žindenes

77 565

 

 

 

 

260 242

733 137

 

 

70 578

79 031

 

 

 

Papildomos priemokos už karves žindenes

19 389

 

 

 

 

26 911

1 279

 

 

99

9 503

 

 

 

Speciali priemoka už jautieną

 

 

33 085

 

 

 

 

 

 

 

 

24 420

37 446

 

Skerdimo priemoka už suaugusius galvijus

 

 

 

 

 

47 175

101 248

 

62 200

17 348

8 657

 

 

 

Skerdimo priemoka už veršelius

 

6 384

 

 

 

560

79 472

 

40 300

5 085

946

 

 

 

Priemokos už avis ir ožkas

 

 

855

 

 

183 499

 

 

 

 

21 892

600

 

 

Priemoka už avis

 

 

 

 

 

 

66 455

 

 

 

 

 

 

 

Papildomos priemokos už avis ir ožkas

 

 

 

 

 

55 795

 

 

 

 

7 184

200

 

 

Papildoma priemoka už avis

 

 

 

 

 

 

19 572

 

 

 

 

 

 

 

Pagalba už plotą: apyniai

 

 

 

2 277

 

 

98

 

 

27

 

 

 

 

69 straipsnis, visi sektoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 020

 

69 straipsnis, lauko kultūros

 

 

 

 

47 323

 

 

141 712

 

 

1 878

5 840

 

 

69 straipsnis, ryžiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

69 straipsnis, galvijiena

 

 

 

 

8 810

54 966

 

28 674

 

 

1 684

10 118

 

29 800

69 straipsnis, aviena ir ožkiena

 

 

 

 

12 615

 

 

8 665

 

 

616

 

 

 

69 straipsnis, medvilnė

 

 

 

 

 

13 432

 

 

 

 

 

 

 

 

69 straipsnis, alyvuogių aliejus

 

 

 

 

22 196

 

 

 

 

 

5 658

 

 

 

69 straipsnis, tabakas

 

 

 

 

7 578

2 353

 

 

 

 

 

 

 

 

69 straipsnis, cukrus

 

 

 

 

1 794

16 150

 

6 389

 

 

1 005

 

 

 

69 straipsnis, pieno produktai

 

 

 

 

 

19 763

 

 

 

 

 

 

 

 


II PRIEDAS

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ, MOKĖTINŲ PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1782/2003 70 STRAIPSNĮ, VIRŠUTINĖS BIUDŽETO RIBOS

2006 metai

(tūkstančiais EUR)

 

Belgija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Nyderlandai

Portugalija

Suomija

70 straipsnio 1 dalies a punktas

Pagalba už sėklas

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

70 straipsnio 1 dalies b punktas

Išmokos už lauko kultūras

 

 

23

 

 

 

 

 

Pagalba už ankštinius augalus

 

 

1

 

 

 

 

 

Konkreti išmoka už ryžius

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Pagalba už tabaką

 

 

 

 

 

 

166

 


III PRIEDAS

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ, MOKĖTINŲ PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1782/2003 71 STRAIPSNĮ, VIRŠUTINĖS BIUDŽETO RIBOS

2006 metai

(tūkstančiais EUR)

 

Malta

Slovėnija

Ploto išmokos už lauko kultūras

203

14 550

Pagalba už sėklas

34

40

Priemoka už karves žindenes

31

6 050

Papildomos priemokos už karves žindenes

4

730

Speciali priemoka už jautieną

235

6 780

Skerdimo priemoka už suaugusius galvijus

168

4 510

Skerdimo priemoka už veršelius

 

630

Galvijienos sektoriaus ekstensifikacijos išmoka

 

6 250

Papildomi mokėjimai galvijienos gamintojams

22

1 040

Priemoka už avis ir ožkas

62

610

Papildomos priemokos už avis ir ožkas

21

210

Papildomos išmokos avių ir ožkų augintojams

3

30

Alyvuogių aliejus

47

120

Pagalba už plotą: apyniai

 

350

Cukrus

 

2 284


IV PRIEDAS

BENDROSIOS IŠMOKŲ SCHEMOS VIRŠUTINĖS BIUDŽETO RIBOS

2006 metai

(tūkstančiais EUR)

Valstybė narė

 

Belgija

475 641

Danija

981 539

Vokietija

5 644 898

Graikija

2 041 887

Ispanija

3 529 453

Prancūzija

6 060 555

Airija

1 335 311

Italija

3 593 132

Liuksemburgas

36 602

Nyderlandai

325 103

Austrija

540 440

Portugalija

365 645

Suomija

519 628

Švedija

630 451

Jungtinė Karalystė

3 914 945


V PRIEDAS

BENDROSIOS IŠMOKOS UŽ PLOTĄ SCHEMOS DIDŽIAUSIOS METINĖS PARAMOS TIESIOGINĖMIS IŠMOKOMIS SUMOS

2006 metai

(tūkstančiais EUR)

Valstybė narė

 

Čekija

310 457

Estija

35 150

Kipras

17 236

Latvija

48 429

Lietuva

128 534

Vengrija

445 499

Lenkija

997 483

Slovakija

128 640


VI PRIEDAS

DIDŽIAUSIA VALSTYBĖMS NARĖMS SKIRTŲ LĖŠŲ ATSKIROMS IŠMOKOMS UŽ CUKRŲ IŠMOKĖTI PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1782/2003 143ba STRAIPSNĮ SUMA

2006 metai

(tūkstančiais EUR)

Valstybė narė

 

Čekija

19 130

Latvija

4 219

Lietuva

6 547

Vengrija

26 105

Lenkija

99 135

Slovakija

11 813


VII PRIEDAS

„1 lentelė

Viršutinės sumų ribos, kurias reikia įtraukti į referencinę sumą ūkininkams

(tūkstančiais EUR)

Valstybė narė

2006

2007

2008

2009 ir vėlesni metai

Belgija

47 429

60 968

74 508

81 752

Čekija

27 851

34 319

40 786

44 245

Danija

19 314

25 296

31 278

34 478

Vokietija

154 974

203 607

252 240

278 254

Graikija

17 941

22 455

26 969

29 384

Ispanija

60 272

74 447

88 621

96 203

Prancūzija

152 441

199 709

246 976

272 259

Airija

11 259

14 092

16 925

18 441

Italija

79 862

102 006

124 149

135 994

Latvija

4 219

5 164

6 110

6 616

Lietuva

6 547

8 012

9 476

10 260

Vengrija

26 105

31 986

37 865

41 010

Nyderlandai

41 743

54 272

66 803

73 504

Austrija

18 971

24 487

30 004

32 955

Lenkija

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugalija

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovėnija

2 284

2 858

3 433

3 740

Slovakija

11 813

14 762

17 712

19 289

Suomija

8 255

10 332

12 409

13 520

Švedija

20 809

26 045

31 281

34 082

Jungtinė Karalystė

64 340

80 528

96 717

105 376“


VIII PRIEDAS

„VIII PRIEDAS

41 straipsnyje nurodytos nacionalinės viršutinės ribos

(tūkstančiais EUR)

Valstybė narė

2005

2006

2007

2008

2009

2010 ir vėlesni metai

Belgija

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danija

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Vokietija

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Graikija

838 289

2 143 603

2 170 117

2 174 631

2 177 046

1 987 715

Ispanija

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Prancūzija

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Airija

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italija

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Liuksemburgas

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nyderlandai

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Austrija

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugalija

452 000

504 287

571 277

572 268

572 798

572 494

Suomija

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Švedija

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Jungtinė Karalystė

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849“


IX PRIEDAS

„VIIIa PRIEDAS

71c straipsnyje nurodytos nacionalinės viršutinės ribos

(tūkstančiais EUR)

Kalendoriniai metai

Čekija

Estija

Kipras

Latvija

Lietuva

Vengrija

Malta

Lenkija

Slovėnija

Slovakija

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

58 958

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

73 533

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

87 840

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

101 840

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

115 840

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

129 840

348 589

vėlesni metai

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

143 940

385 189“


Top