Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0505

2006/505/EB: 2006 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais

OJ L 118M , 8.5.2007, p. 993–995 (MT)
OJ L 199, 21.7.2006, p. 33–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 160 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 160 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/505/oj

21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 14 d.

įsteigiantis Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais

(2006/505/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Aukštas visų Bendrijos įmonių, kuriomis viešai prekiaujama, finansinės atskaitomybės skaidrumo ir palyginamumo lygis yra būtinas veiksmingai, sklandžiai ir našiai integruotai kapitalo rinkai sukurti.

(2)

Siekiant prisidėti prie geresnio vidaus rinkos veikimo Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1606/2002 (1) nurodoma, kad į reguliuojamos rinkos sąrašą įtrauktos bendrovės turi parengti savo konsoliduotas atskaitomybes pagal visuotinių apskaitos standartų rinkinį, dažnai vadinamą tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). Reglamento 10 konstatuojamojoje dalyje numatomas Apskaitos techninio komiteto, kuris teiktų Komisijai paramą ir pasidalintų patirtimi vertinant tarptautinius apskaitos standartus, įsteigimas.

(3)

2001 m. kovo mėn. Europos finansinės atskaitomybės patariamąją grupę (EFAPG) įsteigė ataskaitų rengėjus, naudotojus ir apskaitos specialistus, kurie dalyvauja finansinių atskaitomybių rengimo procese, atstovaujančios organizacijos. EFAPG teikia nuomones apie tai, ar standartas ar jo aiškinimas, kuris turi būti patvirtintas, atitinka Bendrijos teisę ir visų pirma Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 reikalavimus, susijusius su suprantamumu, tinkamumu, patikimumu ir palyginamumu, bei Tarybos direktyvose 78/660/EEB (2) ir 83/349/EEB (3) nurodytą tikrumo ir teisingumo principą.

(4)

Kadangi EFAPG yra privati įstaiga, aukštai tvirtinimo proceso kokybei, skaidrumui ir patikimumui užtikrinti svarbu įsteigti tinkamą institucinę infrastruktūrą, užtikrinančią, kad jos nuomonė dėl tvirtinimo būtų objektyvi ir gerai subalansuota.

(5)

Šiomis aplinkybėmis Komisija mano, kad reikėtų įsteigti Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, sudarytą iš ekspertų ir aukšto lygio nacionalinių standartus nustatančių institucijų atstovų, kuri persvarstytų EFAPG pateiktas nuomones dėl tvirtinimo, siekiant įvertinti, ar jų turinys yra objektyvus ir gerai subalansuotas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įsteigiama nevyriausybinių apskaitos ekspertų grupė, toliau – grupė.

2 straipsnis

Užduotis

Grupės užduotis yra prieš Komisijai priimant sprendimą dėl tvirtinimo įvertinti, ar EFAPG nuomonės dėl tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų rinkinio ir Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) aiškinimų tvirtinimo yra gerai subalansuotos ir objektyvios.

3 straipsnis

Narystė. Skyrimas

1.   Grupę sudaro ne daugiau kaip septyni nariai.

2.   Komisija grupės narius skiria iš nepriklausomų ekspertų, kurių patirtis ir kompetencija apskaitos srityje, ypač finansinės atskaitomybės klausimais, yra visuotinai pripažinta Bendrijos lygiu. Nariai atrenkami pagal reikalavimus atitinkančius pasiūlymus, pateiktus po kvietimo teikti paraiškas, paskelbto Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato tinklavietėje.

3.   Vertindama paraiškas Komisija atsižvelgia į šiuos kriterijus:

įrodytą kompetenciją ir aukštą techninės patirties lygį, įskaitant įgytą Europos ir tarptautiniu lygiu, apskaitos srityje, ypač finansinės atskaitomybės klausimais,

nepriklausomumą,

grupės sudėties geografinės kilmės, lyčių (4), atitinkamų įstaigų ar verslo subjektų funkcijų ir dydžio pusiausvyros poreikį.

4.   Nariai skiriami kaip individualūs asmenys ir pataria Komisijai nepriklausomai nuo išorės įtakos. Nariai nedalyvauja EFAPG darbe nei prieš jų paskyrimą, nei eidami savo pareigas.

5.   Kiekvienais metais nariai pateikia rašytinę deklaraciją, kurioje nurodo, kad jie įsipareigoja veikti visuomenės interesų labui, bei deklaraciją, kurioje patvirtina, kad nėra arba yra kokių nors interesų, galinčių pažeisti jų nepriklausomumą ir objektyvumą.

6.   Grupės nariai paskiriami trejų metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Grupės darbo tvarkos taisyklėse gali būti numatyta galimybė kiekvienais metais pakeisti dalį narių 2 ar 3 narių grupėmis.

7.   Jei nepasibaigus kadencijai grupės narys atsistatydina arba nebegali veiksmingai dalyvauti grupės svarstymuose arba nesilaiko Sutarties 287 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų sąlygų, Komisija pagal 3 ir 4 dalis likusiam kadencijos laikui paskiria naują grupės narį.

8.   Komisijos paskirtų narių vardai ir pavardės skelbiamos Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato tinklavietėje. Narių pavardės renkamos, įforminamos ir skelbiamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (5).

4 straipsnis

Veikla

1.   Grupei pirmininkauja vienas iš jos narių. Grupės pirmininkas išrenkamas paprastąja balsų dauguma vienerių metų laikotarpiui.

2.   Komisijos atstovas dalyvauja grupės posėdžiuose ir gali dalyvauti diskusijose. Kiti Komisijos pareigūnai, kurie yra suinteresuoti grupėje svarstomais klausimais, taip pat gali dalyvauti grupės posėdžiuose.

3.   Gavusi EFAPG nuomonę dėl TFAS arba TFAAK aiškinimų tvirtinimo, grupė įvertina ar EFAPG nuomonė yra objektyvi ir gerai subalansuota.

4.   Grupė per trumpą laikotarpį, kuris neturėtų viršyti 3 savaičių nuo EFAPG nuomonės gavimo, savo vertinimą pateikia Komisijai. Ypatingomis aplinkybėmis, ypač kai klausimas labai sudėtingas, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki keturių savaičių.

5.   Galutinis grupės vertinimas skelbiamas Komisijos tinklavietėje.

6.   Jei grupė susiduria su ypatinga problema, grupės pirmininkas pradeda dialogą su EFAPG, siekiant ją išspręsti prieš grupei paskelbiant galutinį vertinimą. Komisija gali dalyvauti grupės ir EFAPG diskusijose, kad būtų pasiektas subalansuotas sprendimas.

7.   EFAPG techninės ekspertų grupės pirmininkas gali dalyvauti grupės posėdžiuose stebėtojo teisėmis. Pirmininkas arba Komisijos atstovas gali prašyti kitų ekspertų ar stebėtojų, turinčių specifinę kompetenciją darbotvarkėje numatytu klausimu, dalyvauti grupės svarstymuose, jei tai yra naudinga ir (arba) būtina.

8.   Dalyvaujant grupės svarstymuose gauta informacija neplatinama, jei Komisijos nuomone, ši informacija yra susijusi su konfidencialiais klausimais.

9.   Grupė priima darbo tvarkos taisykles remdamasi standartinėmis Komisijos priimtomis darbo tvarkos taisyklėmis (6).

10.   Be to, kartu su šiame straipsnyje minėtais dokumentais, Komisija gali atitinkamo dokumento originalo kalba internete skelbti visas grupės sudarytas santraukas, išvadas ar dalines išvadas arba darbo dokumentus.

5 straipsnis

Posėdžių išlaidos

Komisija apmoka narių, ekspertų ir stebėtojų, susijusių su grupės veikla, kelionės ir prireikus atitinkamas pragyvenimo išlaidas, vadovaudamasi Komisijos taisyklėmis dėl išorės ekspertų išlaidų kompensavimo.

Nariams, ekspertams ir stebėtojams už jų teikiamas paslaugas neatlyginama.

Posėdžių išlaidos dengiamos neviršijant metinio biudžeto, kurį skiria atsakingos Komisijos tarnybos.

6 straipsnis

Taikymas

Sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas iki 2009 m. liepos 13 d. Komisija iki šios dienos nusprendžia dėl galimo šio sprendimo pratęsimo.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 222, 1978 8 14, p. 11. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).

(3)  OL L 193, 1983 7 18, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/43/EB.

(4)  2000 m. birželio 19 d. Komisijos sprendimas 2000/407/EB dėl lyčių pusiausvyros jos įsteigtuose komitetuose ir ekspertų grupėse (OL L 154, 2000 6 27, p. 34).

(5)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(6)  Dokumento SEK(2005) 1004 III priedas.


Top