Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0334

2006/334/EB: 2006 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas, dėl Bendrijos atsisakymo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus lėšomis finansuoti kai kurias valstybių narių patirtas išlaidas (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1702)

OJ L 124, 11.5.2006, p. 21–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/334/oj

11.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 124/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 28 d.

dėl Bendrijos atsisakymo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus lėšomis finansuoti kai kurias valstybių narių patirtas išlaidas

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1702)

(autentiški tik tekstai vokiečių, graikų, anglų, ispanų, suomių, prancūzų, italų, olandų, portugalų ir švedų kalbomis)

(2006/334/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 729/70 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (2), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalį,

pasikonsultavusi su Fondo komitetu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 729/70 5 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 7 straipsnyje, taip pat 1995 m. liepos 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1663/95 nustatančio išsamias taisykles dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 729/70 apibrėžtos EŽŪOGF garantijų skyriaus sąskaitų apmokėjimo tvarkos taikymo (3) 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse sakoma, kad Komisija imasi reikiamų tikrinimų, perduoda valstybėms narėms šių patikrinimų rezultatus, susipažįsta su valstybių narių atsakymais, inicijuoja dvišales diskusijas, kurių metu stengiamasi pasiekti sutarimą su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir, remdamasi 1994 m. liepos 1 d. Komisijos sprendimu 94/442/EB, nustatančiu taikinimo procedūrą, susijusią su Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus sąskaitų apmokėjimu (4), oficialiai informuoja valstybę narę apie savo išvadas.

(2)

Valstybės narės turėjo galimybę paprašyti pradėti taikinimo procedūrą. Šia galimybe kai kuriais atvejais buvo pasinaudota, o šiai procedūrai pasibaigus, Komisija išnagrinėjo jos ataskaitą.

(3)

Reglamento (EEB) Nr. 729/70 2 ir 3 straipsniuose ir Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 2 straipsnyje nurodoma, kad gali būti finansuojamos tik grąžinamosios išmokos už eksportą į trečiąsias šalis ir intervencija, skirta žemės ūkio rinkoms stabilizuoti, atitinkamai skirtos arba pradėta pagal Bendrijos taisykles, taikomas bendro žemės ūkio rinkų organizavimo ribose.

(4)

Iš atliktų tikrinimų, dvišalių diskusijų rezultatų ir taikinimo procedūrų matyti, kad dalis valstybių narių deklaruotų išlaidų neatitinka šių sąlygų ir negali būti finansuojamos iš EŽŪOGF garantijų skyriaus lėšų.

(5)

Reikėtų nurodyti sumas, kurios nepripažįstamos kaip mokėtinos iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus lėšų; tos sumos netaikomos išlaidoms, padarytoms prieš 24 mėnesius ir anksčiau skaičiuojant nuo datos, kai Komisija raštu pranešė valstybėms narėms apie tikrinimų rezultatus.

(6)

Šiame sprendime nurodytais atvejais apie nustatytas sumas, kurias atsisakoma finansuoti dėl to, kad jos padarytos nesilaikant Bendrijos taisyklių, Komisija valstybėms narėms pranešė perduodama suvestinę ataskaitą.

(7)

Šiuo sprendimu nėra atmetama finansinių pasekmių Komisijai, galinčių būti dėl 2005 m. lapkričio 25 d. Teisingumo Teismo nagrinėtų su šiuo sprendimu susijusių bylų sprendimų, galimybė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybių narių akredituotų mokėjimo agentūrų deklaruotos išlaidos, padarytos iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus lėšų ir nurodytos priede, nėra finansuojamos iš Bendrijos lėšų dėl tų išlaidų neatitikimo Bendrijos taisyklėms.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Italijos Respublikai, Olandijos Karalystei, Portugalijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 94, 1970 4 28, p. 13. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1287/95 (OL L 125, 1995 6 8, p. 1).

(2)  OL L 160, 1999 6 26, p. 103.

(3)  OL L 158, 1995 7 8, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 465/2005 (OL L 77, 2005 3 23, p. 6).

(4)  OL L 182, 1994 7 16, p. 45. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais sprendimu 2001/535/EB (OL L 193, 2001 7 17, p. 25).


PRIEDAS

Total corrections

Sektorius

Valstybė narė

Biudžeto straipsnis

Pagrindas

Nacionalinė valiuta

Iš finansavimo atimtinos išlaidos

Jau atlikti išskaičiavima

Finansinis poveikis šiam sprendimui

Finansiniai metai

Pienas ir pieno produktai

BE

2040

Kontrolės trūkumai: 5 % koregavimo koeficientas. Neteisingas fizinio patikrinimo rezultatų vertinimas: vienkartinis ištaisymas

EUR

–5 851 253,86

0,00

–5 851 253,86

2001–2003

 

Iš viso BE

 

 

 

–5 851 253,86

0,00

–5 851 253,86

 

Pienas ir pieno produktai

DE

2040

Iš anksto nepaskelbtų tikrinimų įsipareigojimų nevykdymas. 10 % koregavimo koeficientas (1 operatorius)

EUR

– 396 063,56

0,00

– 396 063,56

2002–2004

 

Iš viso DE

 

 

 

– 396 063,56

0,00

– 396 063,56

 

Vaisiai ir daržovės

GR

1515

Dalinis Komisijos sprendimo 2002/881/EB panaikinimas, Graikijai grąžintina suma

EUR

623 385,74

0,00

623 385,74

1998–2000

Viešasis saugojimas

GR

3231

Dalinis Komisijos sprendimo 2003/102/EB panaikinimas, Graikijai grąžintina suma

EUR

9 926 005,21

0,00

9 926 005,21

1999–2001

Pažeidimai

GR

Įvairūs

Dalinis Komisijos sprendimo 2003/481/EB panaikinimas, Graikijai grąžintina suma

EUR

41 884,90

0,00

41 884,90

 

 

Iš viso GR

 

 

 

10 591 275,85

0,00

10 591 275,85

 

Viešasis saugojimas

ES

2111, 2112, 2113, 2114

Kontrolės trūkumai: 5 % koregavimo koeficientas

EUR

–2 763 696,91

0,00

–2 763 696,91

2001–2003

Išmokos už gyvulius

ES

2220, 2221, 2222

Išmokos, sumokėtos ūkininkams, neturintiems minimalių teisių į kvotas. Vienkartinis ištaisymas

EUR

–78 720,15

0,00

–78 720,15

2003–2004

Kaimo plėtra

ES

4000, 4010

Įvairūs valdymo ir kontrolės sistemos trūkumai. 2 % koregavimo koeficientas

EUR

– 135 394,00

0,00

– 135 394,00

2002–2003

Finansinis auditas

ES

Įvairūs

Dalinis Komisijos sprendimo 2002/461/EB panaikinimas, Ispanijai grąžintina suma

EUR

451 482,55

0,00

451 482,55

2001

 

Iš viso ES

 

 

 

–2 526 328,51

0,00

–2 526 328,51

 

Pienas ir pieno produktai

FI

2040

Kontrolės trūkumas. 5 % koregavimo koeficientas (1 operatorius)

EUR

–65 903,93

0,00

–65 903,93

2002–2003

Didžiausių ribų viršijimas

FI

2128

Didžiausios finansavimo ribos viršijimas

EUR

–6 820,82

–6 820,82

0,00

2003

 

Iš viso FI

 

 

 

–72 724,75

–6 820,82

–65 903,93

 

Vaisiai ir daržovės

FR

1508

Neteisingai apskaičiuota pagalbos suma (apskaičiuota remiantis pakrautais kiekiais, o ne parduotais kiekiais), sankcijų netaikymas pristačius paraišką po termino: vienkartinis ištaisymas. Kai kurios svarbios kontrolės netaikymas: 10 % koregavimo koeficientas

EUR

–32 072 056,72

0,00

–32 072 056,72

2002–2004

Viešasis saugojimas

FR

2111, 2112, 2113, 2114

Kontrolės trūkumas. 5 % koregavimo koeficientas. Mokėjimų vėlavimai: vienkartinis ištaisymas

EUR

–7 135 187,50

0,00

–7 135 187,50

2001–2003

Kaimo plėtra

FR

4040

Neteisingas teisės gauti pagalbą vienos iš sąlygų vertinimo procedūros taikymas. Vienkartinis ištaisymas

EUR

– 870 374,00

0,00

– 870 374,00

2002

 

Iš viso FR

 

 

 

–40 077 618,22

0,00

–40 077 618,22

 

Vaisiai ir daržovės

IT

1501, 1502, 1515

Komposto gamybos ir biologinio skilimo kontrolės trūkumai, sankcijų netaikymas. 10 % koregavimo koeficientas

EUR

–30 021 060,00

0,00

–30 021 060,00

1999–2002

Vaisiai ir daržovės

IT

1512

Mokėjimų terminų nesilaikymas. Vienkartinis ištaisymas

EUR

–4 414 265,04

0,00

–4 414 265,04

2002

Vaisiai ir daržovės

IT

1502

Netaikoma teisės aktais reikalaujama pagrindinė kontrolė skaičiaus, dažnumo ar išsamumo požiūriu. 5 % koregavimo koeficientas

EUR

–7 708 059,40

0,00

–7 708 059,40

2000–2003

Pienas ir pieno produktai

IT

2040

Teisės aktų pažeidimas: vienkartinis ištaisymas. Kontrolės trūkumai: 5 % koregavimo koeficientas; minimalaus kontrolės dažnumo nesilaikymas: 10 % koregavimo koeficientas (1 operatorius)

EUR

– 297 002,44

0,00

– 297 002,44

2002–2004

Pasėliai

IT

1040–1062, 1310, 1858

Sankcijų netaikymas. 3 % koregavimo koeficientas

EUR

–7 975 231,00

0,00

–7 975 231,00

2002

Pasėliai

IT

1040–1060, 1310, 1858

Nepakankama įprastinių patikrinimų vietoje kontrolė. 5 % koregavimo koeficientas

EUR

– 603 692,00

–36 829,00

– 566 863,00

2001–2003

Kaimo plėtra

IT

4000, 4010, 4040

Valdymo, kontrolės ir sankcijų sistemos trūkumai. 2 % koregavimo koeficientas

EUR

–3 748 761,00

0,00

–3 748 761,00

2001–2002

Mokėjimų terminai

IT

Įvairūs

Mokėjimų terminų nesilaikymas.

EUR

–30 938 245,66

–31 631 666,68

693 421,02

2003

 

Iš viso IT

 

 

 

–85 706 316,54

–31 668 495,68

–54 037 820,86

 

Pienas ir pieno produktai

NL

2040

Nepatenkinama mėginių ėmimo procedūra: 10 % koregavimo koeficientas (1 operatorius). Neteisingas fizinės kontrolės rezultatų vertinimas: vienkartinis ištaisymas

EUR

– 158 235,60

0,00

– 158 235,60

2002–2003

 

Iš viso NL

 

 

 

– 158 235,60

0,00

– 158 235,60

 

Riebalai

PT

1400, 1402

Įdiegta kontrolės sistema nebuvo tinkama veiksmingai kovoti su visų atitinkamų subjektų linų sektoriuje padarytais pažeidimais. 100 % finansinis koregavimas

EUR

–3 135 348,71

0,00

–3 135 348,71

2001

 

Iš viso PT

 

 

 

–3 135 348,71

0,00

–3 135 348,71

 

Pasėliai

SE

1040, 1062, 1310

Trūkumai taikant taisykles, susijusias su atidėta žeme, neteisingu techninės paklaidos taikymu, per daug padaryta akivaizdžių klaidų. Vienkartinis ištaisymas

SEK

–1 308 192,00

0,00

–1 308 192,00

2001–2002

 

Iš viso SE

 

 

 

–1 308 192,00

0,00

–1 308 192,00

 

Finansinis auditas

UK

Įvairūs

Neidentifikuoti ištaisymai priskiriami EŽŪOGF. Vienkartinis ištaisymas

GBP

– 497 130,69

0,00

– 497 130,69

2004

 

Iš viso UK

 

 

 

– 497 130,69

0,00

– 497 130,69

 


Top