Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_124_R_0013_01

2006/333/EB: 2006 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, sudarymo
Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijęs su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą

OJ L 294M , 25.10.2006, p. 47–54 (MT)
OJ L 124, 11.5.2006, p. 13–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 124/13


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. kovo 20 d.

dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, sudarymo

(2006/333/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 22 d. Taryba įgaliojo Komisiją pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį pradėti derybas su kai kuriomis kitomis PPO narėmis, į Europos Sąjungą stojant Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai.

(2)

Komisija vedė derybas konsultuodamasi su komitetu, įsteigtu pagal Sutarties 133 straipsnį, ir vadovaudamasi Tarybos patvirtintais derybų nurodymais.

(3)

Komisija baigė derybas dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais. Todėl minėtas susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Šio sprendimo įgyvendinimui reikalingos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (1),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijęs su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, yra patvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tekstas pridedamas prie šio sprendimo priedo.

2 straipsnis

Komisija priima išsamias šio susitarimo įgyvendinimo taisykles vadovaudamasi šio sprendimo 3 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka.

3 straipsnis

1.   Komisijai padeda Grūdų vadybos komitetas, įsteigtas pagal 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (2) 25 straipsnį, arba atitinkamas komitetas, įsteigtas pagal reglamento dėl tam tikro produkto bendro rinkos organizavimo atitinkamą straipsnį.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai. Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą pasikeičiant laiškais, kad jis taptų privalomas Bendrijai (3).

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


(1)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(3)  Susitarimo įsigaliojimo diena bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


VERTIMAS

EUROPOS BENDRIJOS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ

susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijęs su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą

Ženeva, 2006 m. kovo 22 d.

Pone,

Remdamosi derybomis pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos Sąjungą, ir siekdamos baigti šias derybas, Europos bendrija ir Jungtinės Amerikos Valstijos (toliau – Jungtinės Valstijos) susitaria dėl tokių dalykų:

EB į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą 25 EB valstybių narių (25 šalių EB) muitų teritorijai, ne vėliau kaip 2006 m. balandžio 1 d. įtraukia CXL įsipareigojimų sąraše buvusias 15 EB valstybių narių (15 šalių EB) muitų teritorijai taikytas nuolaidas su atitinkamais pakeitimais, nurodytais šio laiško priede.

EB, kaip nurodyta priede, sumažina muitų tarifus ir pakoreguoja tarifines kvotas kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip 2006 m. liepos 1 d.

Kai minimos tarifinės kvotos, reikia taikyti visų metų kvotų dydžius, nepriklausomai nuo to, kada tokios kvotos nustatomos.

Kuriai nors šaliai paprašius, konsultacijos su šiuo susitarimu susijusiais klausimais gali būti surengtos bet kuriuo metu.

Būčiau dėkingas, jeigu Jūs, išnagrinėjęs šį susitarimą Jūsų šalyje nustatyta tvarka, patvirtintumėte, kad Jūsų Vyriausybė jam pritaria, ir kad šis laiškas kartu su jį patvirtinančiu Jūsų atsakymu sudarys susitarimą, kuris įsigalios Jūsų laiško siuntimo dieną.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Europos bendrijos vardu

PRIEDAS

0304 20 58 (sušaldyta jūrų lydekų filė): nustatytas muitas – 6,1 %.

0304 20 85 (sušaldyta mintajų filė): nustatytas muitas – 14,2 %.

0304 90 05 (surimiai): nustatytas muitas – 14,2 %.

3920 91 00 (polivinilbutiralis): nustatytas muitas – 6,1 %.

7609 00 00 (aliuminio vamzdžiai): nustatytas muitas – 5,9 %.

8102 93 00 (molibdeno viela): nustatytas muitas – 6,1 %.

4 003 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „sušaldytai galvijienai; neperskirtiems arba perskirtiems priekiniams ketvirčiams; be kaulų“ ir „sušaldytiems galvijienos valgomiesiems subproduktams; storajai ir plonajai diafragmoms. Mėsa importuojama perdirbti“ (tarifo pozicijos 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91),

EB tarifinė kvota (erga omnes) „gyviems galvijams – telyčioms ir karvėms (išskyrus skirtas skerdimui) – šių kalnų veislių: pilkosios, rudosios, geltonosios, dėmėtosios Simmental ir Pinzgau“ pakoreguojama iki 710 galvų (tarifo pozicijos 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69), muitas šiai kvotai – 6 %,

EB tarifinė kvota (erga omnes) „gyviems galvijams buliams, karvėms ir telyčioms (išskyrus skirtas skerdimui) šių kalnų veislių: dėmėtosios Simmental, Schwyz ir Fribourg“ pakoreguojama iki 711 galvų (tarifo pozicijos 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79), muitas šiai kvotai – 4 %,

EB tarifinė kvota (erga omnes) „ne didesnės kaip 300 kg masės gyviems galvijams, skirtiems penėjimui“ pakoreguojama iki 24 070 galvų (tarifo pozicijos 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49), muitas šiai kvotai 16 % + 582 EUR/t,

šaliai (JAV) nustatoma 16 665 t naminių paukščių mėsos tarifinė kvota. Tarifo pozicijos ir atitinkami muitai šioms kvotoms:

0207 11 10 (131 EUR/t)

0207 11 30 (149 EUR/t)

0207 11 90 (162 EUR/t)

0207 12 10 (149 EUR/t)

0207 12 90 (162 EUR/t)

0207 13 10 (512 EUR/t)

0207 13 20 (179 EUR/t)

0207 13 30 (134 EUR/t)

0207 13 40 (93 EUR/t)

0207 13 50 (301 EUR/t)

0207 13 60 (231 EUR/t)

0207 13 70 (504 EUR/t)

0207 14 10 (795 EUR/t)

0207 14 20 (179 EUR/t)

0207 14 30 (134 EUR/t)

0207 14 40 (93 EUR/t)

0207 14 50 (0 %)

0207 14 60 (231 EUR/t)

0207 14 70 (0 %)

0207 24 10 (170 EUR/t)

0207 24 90 (186 EUR/t)

0207 25 10 (170 EUR/t)

0207 25 90 (186 EUR/t)

0207 26 10 (425 EUR/t)

0207 26 20 (205 EUR/t)

0207 26 30 (134 EUR/t)

0207 26 40 (93 EUR/t)

0207 26 50 (339 EUR/t)

0207 26 60 (127 EUR/t)

0207 26 70 (230 EUR/t)

0207 26 80 (415 EUR/t)

0207 27 10 (0 %)

0207 27 20 (0 %)

0207 27 30 (134 EUR/t)

0207 27 40 (93 EUR/t)

0207 27 50 (339 EUR/t)

0207 27 60 (127 EUR/t)

0207 27 70 (230 EUR/t)

0207 27 80 (0 %),

49 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „vištų skerdenoms, šviežioms, atšaldytoms arba sušaldytoms“ (tarifo pozicijos 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90),

4 070 tonų padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „vištienos gabalams, šviežiems, atšaldytiems arba sušaldytiems“ (tarifo pozicijos 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60),

1 605 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „naminių paukščių mėsos gabalams“ (tarifo pozicija 0207 14 10), muitas šiai kvotai – 795 EUR/t,

201 tona padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „šviežiai, atšaldytai arba sušaldytai kalakutų mėsai“ (tarifo pozicijos 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70),

2 485 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „sušaldytiems kalakutų mėsos gabalams“ (tarifo pozicijos 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80),

šaliai (JAV) nustatoma 4 722 tonų tarifinė kvota „sušaldytiems kumpiams ir nugarinei be kaulų“ (tarifo pozicijos ex 0203 19 55 ir ex 0203 29 55), muitas šiai kvotai – 250 EUR/t,

1 265 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „sušaldytiems kumpiams ir nugarinei be kaulų“ (tarifo pozicijos ex 0203 19 55, ex 0203 29 55),

67 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „šviežioms, atšaldytoms ar sušaldytoms naminių kiaulių skerdenoms ir skerdenų pusėms“ (tarifo pozicijos 0203 11 10, 0203 21 10),

35 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „šviežioms, atšaldytoms ar sušaldytoms naminių kiaulių dalims, su kaulu arba be kaulo, išskyrus nugarinę mėsą, pateikiamą atskirai“ (tarifo pozicijos 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59),

2 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „sausoms arba supjaustytoms, nevirtoms ir nekeptoms dešroms“ (tarifo pozicijos 1601 00 91, 1601 00 99),

61 tona padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „konservams iš naminių kiaulių mėsos“ (tarifo pozicijos 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50),

EB tarifinė kvota „gyvoms avims, išskyrus grynaveisles veislines avis“ pakoreguojama iki 5 676 tonų (tarifo pozicijos 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90), muitas šiai kvotai – 10 %,

60 tonų padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „picos sūriui“ (tarifo pozicijos ex 0406 10 20, ex 0406 10 80),

38 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota sūriui „Emmentaler“ (tarifo pozicijos ex 0406 30 10, 0406 90 13),

213 tonų padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota sūriams „Gruyere“, „Sbrinz“ (tarifo pozicijos ex 0406 30 10, 0406 90 15),

7 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „sūriams, skirtiems lydyti“ (tarifo pozicija 0406 90 01),

5 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota sūriui „Cheddar“ (tarifo pozicija 0406 90 21),

25 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „šviežiems sūriams“ (tarifo pozicijos ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99),

nustatoma 7 tonų tarifinė kvota (erga omnes) žaliaviniams ryžiams (tarifo pozicija 1006 10), muito norma šiai kvotai – 15 %,

nustatoma 1 634 tonų tarifinė kvota (erga omnes) lukštentiems ryžiams (tarifo pozicija 1006 20), muito norma šiai kvotai – 15 %,

25 516 tonų padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota iš dalies arba visiškai nulukštentiems ryžiams (tarifo pozicija 1006 30), muito norma šiai kvotai – 0 %,

31 788 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota skaldytiems ryžiams (tarifo pozicija 1006 40), muito norma šiai kvotai – 0 %,

6 215 tonų padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota miežiams (tarifo pozicija 1003 00), muito norma šiai kvotai – 16 EUR/t,

6 787 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota paprastiesiems kviečiams (tarifo pozicija 1001 90 99), muito norma šiai kvotai – 12 EUR/t,

nustatoma 242 074 tonų tarifinė kvota (erga omnes) kukurūzams (tarifo pozicijos 1005 10 90, 1005 90 00), muito norma šiai kvotai – 0 %,

1 413 tonų padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota cukranendrių cukrui (tarifo pozicija 1701 11 10), muito norma šiai kvotai – 98 EUR/t,

nustatoma 1 253 tonų tarifinė kvota (erga omnes) fruktozei (tarifo pozicija 1702 50 00), muito norma šiai kvotai – 20 %,

44 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota morkoms ir ropėms (tarifo pozicija 0706 10 00),

34 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota agurkams (tarifo pozicija ex 0707 00 05),

nustatoma 472 tonų tarifinė kvota (erga omnes) pomidorams (tarifo pozicija 0702 00 00),

nustatoma 2 838 tonų tarifinė kvota (erga omnes) konservuotiems ananasams, citrusiniams vaisiams, kriaušėms, abrikosams, vyšnioms, persikams ir braškėms (tarifo pozicijos 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70), muito norma šiai kvotai – 20 %,

nustatoma 7 044 tonų tarifinė kvota (erga omnes) vaisių sultims (tarifo pozicijos 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29), muito norma šiai kvotai – 20 %,

29 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota vynuogių sultims (tarifo pozicijos 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90),

295 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota šviežioms arba atšaldytoms bulvėms (tarifo pozicija ex 0701 90 51),

panaikinamas 9 % ad valorem muitas baltymų koncentratams (tarifo pozicija 2106 10 80),

šaliai (JAV) nustatoma 10 000 tonų tarifinė kvota kukurūzų glitimui (tarifo pozicija 2303 10 11), muito norma šiai kvotai – 16 %,

nustatoma 532 tonų tarifinė kvota (erga omnes) tešloms gaminiams (tarifo pozicija 1902; išskyrus 1902 20 10 ir 1902 20 30), muito norma šiai kvotai – 11 %,

nustatoma 107 tonų tarifinė kvota (erga omnes) šokoladui (tarifo pozicija 1806), muito norma šiai kvotai – 43 %,

nustatoma 921 tonos tarifinė kvota (erga omnes) maisto produktams (tarifo pozicija 2106 90 98), muito norma šiai kvotai – 18 %,

nustatoma 191 tonos tarifinė kvota (erga omnes) maisto produktams iš javų (tarifo pozicijos 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20), muito norma šiai kvotai – 33 %,

nustatoma 2 058 tonų tarifinė kvota (erga omnes) kačių ir šunų maistui (tarifo pozicijos 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70), muito norma šiai kvotai – 7 %.

Visoms šioms tarifų eilutėms ir kvotoms taikomi tikslūs 15 EB valstybių narių tarifų aprašymai.

Ženeva, 2006 m. kovo 22 d.

Pone,

Pateikiame nuorodą į Jūsų laišką, kuriame rašoma:

„Remdamosi derybomis pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos Sąjungą, ir siekdamos baigti šias derybas, Europos bendrija ir Jungtinės Amerikos Valstijos (toliau – Jungtinės Valstijos) susitaria dėl tokių dalykų:

EB į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą 25 EB valstybių narių (25 šalių EB) muitų teritorijai, ne vėliau kaip 2006 m. balandžio 1 d. įtraukia CXL įsipareigojimų sąraše buvusias 15 EB valstybių narių (15 šalių EB) muitų teritorijai taikytas nuolaidas su atitinkamais pakeitimais, nurodytais šio laiško priede.

EB, kaip nurodyta priede, sumažina muitų tarifus ir pakoreguoja tarifines kvotas kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip 2006 m. liepos 1 d.

Kai minimos tarifinės kvotos, reikia taikyti visų metų kvotų dydžius, nepriklausomai nuo to, kada tokios kvotos nustatomos.

Kuriai nors šaliai paprašius, konsultacijos su šiuo susitarimu susijusiais klausimais gali būti surengtos bet kuriuo metu.

Būčiau dėkingas, jeigu Jūs, išnagrinėjęs šį susitarimą Jūsų šalyje nustatyta tvarka, patvirtintumėte, kad Jūsų Vyriausybė jam pritaria, ir kad šis laiškas kartu su jį patvirtinančiu Jūsų atsakymu sudarys susitarimą, kuris įsigalios Jūsų laiško siuntimo dieną.“.

Turiu garbės pranešti apie savo Vyriausybės sutikimą.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu


Top