Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_090_R_0001_01

2006/233/EB: 2006 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl bendradarbiavimo statistikos srityje sudarymo
Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl bendradarbiavimo statistikos srityje
Baigiamasis aktas

OJ L 90, 28.3.2006, p. 1–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. vasario 27 d.

dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl bendradarbiavimo statistikos srityje sudarymo

(2006/233/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 285 straipsnio dalį kartu su 300 straipsnio 2 dalimi ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2000 m. liepos 20 d. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis su Šveicarijos Konfederacija dėl susitarimo dėl bendradarbiavimo statistikos srityje.

(2)

Pagal 2004 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimą ir dėl Susitarimo pasirašymo vėliau Susitarimas Bendrijos vardu buvo pasirašytas 2004 m. spalio 26 d.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl bendradarbiavimo statistikos srityje.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Komisija, kuriai padeda valstybių narių atstovai, atstovauja Bendrijai Jungtiniame komitete, įkurtame pagal Susitarimo 3 straipsnį.

Poziciją, kurios laikosi Bendrija dėl Jungtinio komiteto sprendimų, priima Taryba kvalifikuota balsų dauguma, remdamasi Komisijos pasiūlymu dėl klausimų, susijusių su finansiniu Šveicarijos indėliu bei svarbiomis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis dėl Bendrijos teisės aktų taikymo išplėtimo Šveicarijai. Komisija priima visus kitus Jungtinio komiteto sprendimus ir rekomendacijas dėl Bendrijos pozicijos.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas Europos bendrijos vardu praneša apie šį Susitarimą, kaip numatyta Susitarimo 13 straipsnyje (2).

4 straipsnis

Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

U. PLASSNIK


(1)  2004 m. gruodžio 14 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.


Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl bendradarbiavimo statistikos

SRITYJE

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija,

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA, toliau – Šveicarija,

kartu – Susitariančiosios šalys,

SIEKDAMOS pagerinti Bendrijos ir Šveicarijos bendradarbiavimą statistikos srityje ir tokiu tikslu šiuo Susitarimu apibrėžti šio bendradarbiavimo valdymo principus ir sąlygas;

LAIKYDAMOS, kad turi būti sukurtos tinkamos priemonės, jog palaipsniui būtų atliekamas derinimas ir užtikrinama nuosekli teisinės bazės, skirtos reglamentuoti duomenų rinkimą, klasifikaciją, apibrėžimus ir statistikos metodologiją, raida;

KADANGI bendros statistikos rengimo taisyklės srityje, kurią nustatė Bendrija ir Šveicarija, yra nustatytos;

SUTINKA, kad yra tikslinga pagrįsti tas taisykles Bendrijoje galiojančiais teisės aktais,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Objektas

1.   Šis Susitarimas skirtas Susitariančiųjų šalių bendradarbiavimui statistikos srityje, kad būtų užtikrintas nuoseklių ir palygintinų statistikos duomenų rengimas ir platinimas, siekiant apibūdinti ir stebėti ekonominę, socialinę ir aplinkosaugos politiką, svarbią dvišaliam bendradarbiavimui.

2.   Šiuo tikslu Susitariančiosios šalys vysto ir naudoja suderintus metodus, apibrėžimus ir klasifikacijas, taip pat bendras statistikos darbo organizavimo programas ir procedūras tinkamame administraciniame lygmenyje ir pagal šiame Susitarime išdėstytas nuostatas.

3.   Susitariančiųjų šalių statistikos rengimas turi atitikti nešališkumo, patikimumo, objektyvumo, mokslinio savarankiškumo, rentabilumo ir statistikos patikimumo kriterijus; jis neturi nustatyti naujų prievolių ekonominės veiklos vykdytojams.

2 straipsnis

Teisės aktai statistikos srityje

A priede nurodyti aktai, adaptuoti šiuo Susitarimu, yra privalomi Susitariančiosioms šalims.

3 straipsnis

Jungtinis komitetas

1.   Šiuo Susitarimu įkuriamas „Bendrijos-Šveicarijos statistikos komitetas“, sudarytas iš Susitariančiųjų šalių atstovų (toliau – Jungtinis komitetas).

Jis yra atsakingas už šio Susitarimo administravimą ir užtikrina tinkamą jo įgyvendinimą. Šiuo tikslu jis teikia rekomendacijas ir priima sprendimus tais atvejais, kurie numatyti šiame Susitarime. Jungtinis komitetas veikia remdamasis abipusiu susitarimu. Jungtinio komiteto sprendimas yra privalomas Susitariančiosioms šalims.

2.   Jungtinis komitetas ir Statistikos programų komitetas (SPC), įsteigtas 1989 m. birželio 19 d. Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas bendrų posėdžių metu vykdo užduotis šio Susitarimo tikslams pasiekti.

3.   Jungtinis komitetas sprendimu tvirtina savo darbo tvarkos taisykles, kuriose, kartu su kitomis nuostatomis, nustatoma susirinkimų sušaukimo, pirmininko paskyrimo tvarka ir pirmininko įgaliojimai.

4.   Jungtinis komitetas susirenka kai tik tai yra būtina. Bet kuri Susitariančioji šalis gali reikalauti sušaukti susirinkimą. Jungtinis komitetas gali nuspręsti sudaryti pakomitetį arba darbo grupę, kurie galėtų padėti komitetui atlikti jo užduotis.

5.   Susitariančioji šalis bet kuriuo metu Jungtinio komiteto lygmenyje gali iškelti rūpimą klausimą.

6.   Prie kiekvieno sprendimo nurodoma jo įgyvendinimo data. Sprendimai, jei būtina, pateikiami Susitariančiosioms šalims ratifikuoti arba tvirtinti pagal jų pačių nustatytą tvarką ir yra įgyvendinami laikantis jų pačių nustatytų taisyklių.

4 straipsnis

Nauji teisės aktai

1.   Šis Susitarimas nepažeidžia nei vienos iš Susitariančiųjų šalių teisių, laikantis šio Susitarimo nuostatų, vienašališkai keisti savo teisės aktus tais klausimais, kuriuos reglamentuoja šis Susitarimas.

2.   Iki formalaus naujų teisės aktų priėmimo Susitariančiosios šalys kuo glaudžiau informuoja viena kitą ir konsultuojasi viena su kita. Bet kurios iš Susitariančiųjų šalių pageidavimu Jungtiniame komitete gali vykti išankstinis apsikeitimas požiūriais.

3.   Kai Susitariančioji šalis priima savo teisės akto pataisą, ji apie tai informuoja kitą Susitariančiąją šalį.

4.   Jungtinis komitetas:

priima sprendimą dėl I ir/arba II priedo peržiūrėjimo arba, jeigu būtina, siūlo peržiūrėti šio Susitarimo nuostatas, kad, jei būtina, abipusiškumo pagrindu būtų įtrauktos atitinkamų teisės aktų pataisos;

priima sprendimą, nustatantį, kad atitinkamų teisės aktų pataisos laikomos netrukdančiomis tinkamam šio Susitarimo veikimui;

arba nusprendžia taikyti kitas priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas šio Susitarimo veikimas.

5 straipsnis

Bendradarbiavimas statistikos srityje

1.   Bendrijos statistikos programa, minima 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos II skyriuje, kurią savo sprendimais kartais tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, sudaro statistikos srities darbų, kurių imsis Šveicarija tam tikrais laikotarpiais, kai vykdoma atskira programa, pagrindą. Visos Bendrijos statistikos programos pagrindinės sritys ir statistikos temos yra svarbios Bendrijos ir Šveicarijos bendradarbiavimui statistikos srityje ir leidžia Šveicarijai jose visapusiškai dalyvauti.

2.   Konkreti Bendrijos/Šveicarijos metinė statistikos programa sudaroma kiekvienais metais, kartu su metine darbo programa, kurią parengia Komisija pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, numatantį konkrečios Bendrijos statistikos programos rengimą. Kiekviena Bendrijos/Šveicarijos metinė statistikos programa pateikiama Jungtiniam komitetui patikrinti ir tvirtinti. Joje, visų pirma, nurodomi veiksmai, susiję su programos temomis, kurios yra svarbios ir prioritetinės Bendrijos ir Šveicarijos bendradarbiavimui statistikos srityje programos vykdymo laikotarpio metu.

3.   Statistinė informacija iš Šveicarijos perduodama saugoti, apdoroti ir platinti Eurostatui. Tuo tikslu Šveicarijos federalinis statistikos biuras artimai bendradarbiauja su Eurostatu, kad būtų užtikrinta, jog duomenys iš Šveicarijos yra perduodami tinkamai ir įvairioms vartotojų grupėms platinami įprastais platinimo kanalais kaip Bendrijos/Šveicarijos statistikos dalis.

Statistikos, gaunamos iš Šveicarijos, tvarkymą reglamentuoja 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos.

4.   Jungtinis komitetas nagrinėja Bendrijos ir Šveicarijos veiksmų statistikos srityje pažangą. Visų pirma jis įvertina, ar įvykdyti tikslai, prioritetai ir veiksmai, suplanuoti per pirmuosius trejus šio susitarimo taikymo metus. Taip pat jis įvertina, ar A priedo turinys atitinka koncepciją, nurodytą 1 straipsnio 1 dalyje.

6 straipsnis

Dalyvavimas

1.   Šveicarijoje įsisteigusiems subjektams suteikiama teisė dalyvauti specialiose Bendrijos programose, kurioms vadovauja Eurostatas su tokiomis pačiomis sutartinėmis teisėmis ir įsipareigojimais, kuriuos turi Bendrijoje įsisteigę subjektai. Tačiau Šveicarijoje įsisteigusiems subjektams nesuteikiama teisė iš Eurostato gauti finansinę paramą.

2.   Šveicarijos nacionaliniai ekspertai gali būti komandiruojami į Eurostatą. Visas išlaidas, susijusias su Šveicarijos nacionalinių ekspertų komandiruotėmis į Eurostatą, įskaitant jų darbo užmokestį, socialinio draudimo sąnaudas, pensinį aprūpinimą, dienpinigius ir kelionpinigius, padengia Šveicarija.

3.   Bendrijoje įsisteigusiems subjektams suteikiama teisė dalyvauti specialiose programose, kurias vykdo Šveicarijos federalinis statistikos biuras, tomis pačiomis sutartinėmis teisėmis ir įsipareigojimais, kuriuos turi Šveicarijoje įsisteigę subjektai.

7 straipsnis

Kitos bendradarbiavimo formos

1.   Technologijų perdavimas statistikos srityje tarp Šveicarijos federalinio statistikos biuro ir Eurostato gali vykti abipusiu susitarimu.

2.   Susitariančiosios šalys statistikos srityje gali keistis visa informacija.

3.   Susitariančiųjų šalių statistikos tarnybos gali keistis pareigūnais. Bendrijos valstybių narių statistikos tarnybos gali keistis pareigūnais su Šveicarija. Dėl tokių mainų sąlygų tiesiogiai tariasi atitinkamos statistikos tarnybos.

8 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Tam, kad būtų padengtos visos dalyvavimo išlaidos, įsigaliojus susitarimui Šveicarija kasmet finansiškai prisideda prie Bendrijos statistikos programos.

2.   Taisyklės, reglamentuojančios Šveicarijos finansinį įnašą, yra nustatytos II priede.

9 straipsnis

Nediskriminavimas

Taikant šį Susitarimą ir nepažeidžiant jokių specialių jame esančių nuostatų, bet kokia diskriminacija dėl nacionalinės priklausomybės yra draudžiama.

10 straipsnis

Įsipareigojimų vykdymas

Susitariančiosios šalys imasi visų atitinkamų bendro pobūdžio ar konkrečių priemonių, kad būtų užtikrintas įsipareigojimų, numatytų šiame Susitarime, vykdymas ir susilaiko nuo bet kokių priemonių, kurios keltų pavojų šio Susitarimo tikslams įgyvendinti.

11 straipsnis

Priedai

Priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

12 straipsnis

Teritorinis taikymas

Šis Susitarimas taikomas teritorijoms, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, pagal toje Sutartyje nustatytas sąlygas, ir Šveicarijos teritorijai.

13 straipsnis

Įsigaliojimas ir galiojimo trukmė

1.   Šį Susitarimą ratifikuoja arba patvirtina Susitariančiosios šalys, laikydamosi savo nustatytos tvarkos. Jis įsigalioja kitų metų sausio pirmą dieną po to, kai Susitariančiosios šalys informuoja viena kitą apie tam tikslui būtinų procedūrų užbaigimą.

2.   Šis Susitarimas sudaromas pradiniam penkerių metų laikotarpiui. Išskyrus atvejį, kai likus šešiems mėnesiams iki termino pabaigos yra pateikiamas rašytinis pranešimas dėl nutraukimo, Susitarimo galiojimas laikomas atnaujintu neribotam laikotarpiui.

3.   Bet kuri iš Susitariančiųjų šalių gali nutraukti šį Susitarimą raštu pranešusi kitai Susitariančiajai šaliai. Šis Susitarimas nustoja galioti praėjus šešiems mėnesiams po tokio pranešimo.

14 straipsnis

Autentiški tekstai

1.   Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

2.   Teksto maltiečių kalba autentiškumą Susitariančiosios šalys patvirtina pasikeisdamos laiškais. Jis yra autentiškas kaip ir tekstai 1 dalyje nurodytomis kalbomis.

TAI PALIUDYDAMI, toliau nurodyti įgalioti atstovai pasirašė šį Susitarimą.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

A PRIEDAS

TEISĖS AKTAI STATISTIKOS SRITYJE

SEKTORINIS PRITAIKYMAS

1.

Terminas „valstybė(-s) narė(-s)“ vartojamas šiame Priede nurodytuose aktuose apima ir Šveicariją šalia tos reikšmės, kuri vartojama atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose.

2.

Taikant šį Susitarimą, nuostatos, numatančios, kas turi padengti tyrimų atlikimo ir panašias išlaidas, netaikomos.

AKTAI SUSIJĘ

SU VERSLO STATISTIKA

397 R 0058: 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos (OL L 14, 1997 1 17, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

398 R 0410: 1998 m. vasario 16 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 410/98 (OL L 52, 1998 2 21, p. 1),

32002 R 2056: 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2056/2002 (OL L 317, 2002 11 21, p. 1).

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

(a)

Pirmieji ataskaitiniai metai, kuriais Šveicarija renka statistikos duomenis, yra šie:

I priedo 5 daliai (Pirmieji ataskaitiniai metai) ir 11 daliai (Pereinamasis laikotarpis) kalendoriniai 2002 metai,

II priedo 5 daliai (Pirmieji ataskaitiniai metai) ir 10 daliai (Pereinamasis laikotarpis), 2002 kalendoriniai metai visai metinei statistikai, 2003 kalendoriniai metai 2-jų metų charakteristikoms nuo 20210 iki 20310, 2002 kalendoriniai metai 3-jų metų charakteristikoms 23110, 2004 kalendoriniai metai 4-ių metų charakteristikoms 16135, 2003 kalendoriniai metai 4-ių metų charakteristikoms 15420, 15441 ir 15442,

3 priedo 5 daliai (Pirmieji ataskaitiniai metai) ir 10 daliai (Pereinamasis laikotarpis) 2002 kalendoriniai metai visai metų statistikai, 2002 kalendoriniai metai 5-ių metų charakteristikoms, susijusioms su 52 padalijimais, 2003 kalendoriniai metai 5-ių metų charakteristikoms, susijusioms su 51 padalijimu, 2005 kalendoriniai metai 5-ių metų charakteristikoms, susijusioms su 50 padalijimų,

4 priedo 5 daliai (Pirmieji ataskaitiniai metai) ir 10 daliai (Pereinamasis laikotarpis), 2002 kalendoriniai metai visai metų statistikai, 2003 kalendoriniai metai 2-jų metų charakteristikoms nuo 20210 iki 20310, 2002 kalendoriniai metai 4-ių metų charakteristikoms nuo 16131 ir 16132, 2003 kalendoriniai metai 3-jų metų charakteristikoms 23110, 23120, 15420, 15441 ir 15442,

5 priedo 5 daliai (Pirmieji ataskaitiniai metai) ir 9 daliai (Pereinamasis laikotarpis) 2002 kalendoriniai metai,

6 priedo 5 daliai (Pirmieji ataskaitiniai metai) ir 10 daliai (Pereinamasis laikotarpis) 2004 kalendoriniai metai,

7 priedo 5 daliai (Pirmieji ataskaitiniai metai) ir 10 daliai (Pereinamasis laikotarpis) 2003 kalendoriniai metai;

(b)

1–7 priedų tikslais pereinamasis laikotarpis nebus pratęstas daugiau kaip keturiems metams po pirmųjų ataskaitinių metų statistikai, nurodytai minėtų priedų 5 dalyje ir kaip pakeista a punkte, rinkti;

(c)

1, 2, 3, 4 ir 5 priedų tikslais Šveicarija yra atleista nuo duomenų teikimo, kaip pataisyta a dalyje 2002, 2003, 2004 ir 2005 metams;

(d)

6 ir 7 priedų tikslais Šveicarija yra atleista teikti duomenis, kaip pataisyta a dalyje 2003, 2004, 2005 ir 2006 metams;

(e)

Šveicarija neįpareigota skirstyti duomenis pagal regionus, kaip reikalaujama šiame Reglamente;

(f)

Šveicarija yra atleista teikti duomenis NACE 1 red. 4 ženklų lygiu;

(g)

Šveicarija yra atleista teikti duomenis, kaip reikalaujama Reglamente, pagal veiklos rūšis.

398 R 2700: 1998 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2700/98 dėl verslo struktūros statistikos rodiklių apibrėžimų (OL L 344, 1998 12 18, p. 49) su pakeitimais, padarytais:

32002 R 2056: 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2056/2002 (OL L 317, 2002 11 21, p. 1).

398 R 2701: 1998 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2701/98 dėl duomenų, teiktinų rengiant verslo struktūros statistiką, serijų (OL L 344, 1998 12 18, p. 81) su pakeitimais, padarytais:

32002 R 2056: 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2056/2002 (OL L 317, 2002 11 21, p. 1).

398 R 2702: 1998 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2702/98 dėl verslo struktūros statistikos teikimo techninio formato (OL L 344, 1998 12 18, p. 102) su pakeitimais, padarytais:

32002 R 2056: 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2056/2002 (OL L 317, 2002 11 21, p. 1).

399 R 1618: 1999 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1618/1999 dėl verslo struktūros statistikos kokybės vertinimo kriterijų (OL L 192, 1999 7 24, p. 11).

399 R 1225: 1999 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1225/99 dėl draudimo paslaugų statistikos rodiklių apibrėžimų (OL L 154, 1999 6 19, p. 1).

399 R 1227: 1999 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1227/99 dėl draudimo paslaugų statistinių duomenų teikimo techninio formato (OL L 154, 1999 6 19, p. 75).

399 R 1228: 1999 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1228/99 dėl duomenų, teiktinų rengiant draudimo paslaugų statistiką, serijų (OL L 154, 1999 6 19, p. 91).

398 R 1165: 1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL L 162, 1998 6 5, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

32001 R 0586: 2001 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 586/2001 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1168/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos įgyvendinimo apibrėžiant pagrindines pramonines grupes (PPG) (OL L 86, 2001 3 27, p. 0011)

32001 R 0588: 2001 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 588/2001 (OL L 86, 2001 3 27, p. 18)

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

(a)

Šveicarija pateikia duomenis nuo pirmo 2007 m. ketvirčio;

(b)

Šveicarija yra atleista nuo duomenų teikimo NACE 1 red. 4 ženklų lygiu.

393 R 2186: 1993 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2186/93 dėl Bendrijos koordinavimo rengiant verslo registrus statistikos tikslais (OL L 196, 1993 8 5, p. 1).

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

(a)

Šveicarija priima priemones, būtinas, kad šio reglamento būtų laikomasi nuo 2006 m. sausio 1 d.;

(b)

Reglamento II priedo 1 dalies k punktas Šveicarijai netaikomas.

TRANSPORTO IR TURIZMO STATISTIKA

398 R 1172: 1998 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1172/98 dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų (OL L 163, 1998 6 6, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

399 R 2691: 1999 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentu (EC) Nr. 2691/99 (OL L 326, 1999 12 18, p. 39).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

Šveicarija renka duomenis, kurių reikalaujama šiuo reglamentu, vėliausiai nuo 2006 m. pradžios.

32001 R 2163: 2001 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2163/2001 dėl techninės statistinių duomenų apie krovinių vežimą kelių transportu perdavimo tvarkos (OL L 291, 2001 11 8, p. 13).

32003 R 0006: 2002 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 6/2003 dėl krovinių gabenimo keliais statistinių duomenų platinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 45).

32003 R 0091: 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos (OL L 14, 2003 1 21, p. 1–15), su pakeitimais, padarytais:

32003 R 1192: 2003 m. liepos 3 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1192/2003 (OL L 167, 2003 7 4, p. 13).

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

Šveicarija renka duomenis, kaip reikalaujama šiuo reglamentu, vėliausiai nuo 2006 m. pradžios.

380 L 1119: 1980 m. lapkričio 17 d. Tarybos direktyva 80/1119/EEB dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistinių ataskaitų (OL L 339, 1980 12 15, p. 30).

395 L 0064: 1995 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 95/64/EB, Euratomas, dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų (OL L 320, 1995 12 30, p. 25), su pakeitimais, padarytais:

398 D 0385: 1998 m. gegužės 13 d. Komisijos sprendimu 98/385/EB (OL L 174, 1998 6 18, p. 1),

32000 D 0363: 2000 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimu 363/2000/EB (OL L 132, 2000 6 5, p. 1).

32001 D 0423: 2001 m. gegužės 22 d. Komisijos sprendimas dėl statistinių duomenų, surinktų pagal Tarybos direktyvą 95/64/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų, skelbimo ar platinimo tvarkos (OL L , 2001 6 7, p. 41).

32003 R 0437: 2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 437/2003 dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu (OL L 66, 2003 3 11, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

32003 R 1358: 2003 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1358/2003 (OL L 194, 2003 8 1, p. 9).

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

Šveicarija renka duomenis, kaip reikalaujama šiuo reglamentu, vėliausiai nuo 2006 m. pradžios.

393 D 0704: 1993 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 93/704/EB dėl Bendrijos duomenų bazės apie kelių eismo įvykius sukūrimo (OL L 329, 1993 12 30, p. 63).

395 L 0057: 1995 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 95/57/EB dėl statistinės informacijos turizmo srityje rinkimo (OL L 291, 1995 12 6, p. 32).

Direktyvos nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

Šveicarija renka duomenis, kaip reikalaujama šia direktyva, vėliausiai nuo 2007 m.

399 D 0035: 1998 m. gruodžio 9 d. Komisijos sprendimas 1999/35/EB dėl Tarybos direktyvos 95/57/EB dėl statistinės informacijos turizmo srityje rinkimo įgyvendinimo tvarkos (OL L 9, 1999 1 15, p. 23).

UŽSIENIO PREKYBOS STATISTIKA

395 R 1172: 1995 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1172/95 dėl statistinių duomenų apie Bendrijos ir jos valstybių narių prekybą su valstybėmis, kurios nėra narės (OL L 118, 1995 5 25, p. 10) su pakeitimais, padarytais:

397 R 0476: 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 476/97 (OL L 75, 1997 3 15, p. 1),

398 R 0374: 1998 m. vasario 12 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 374/98 (OL L 48, 1998 2 19, p. 6).

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

(a)

Šveicarijos statistinę teritoriją sudaro muitų teritorija;

(b)

Šveicarija neprivalo rinkti statistiką apie prekybą tarp Šveicarijos ir Lichtenšteino;

(c)

Klasifikavimas, nurodytas 8 straipsnio 2 dalyje, atliekamas iki pirmųjų šešių skaitmenų;

(d)

Netaikomas 10 straipsnio 1 dalies h punktas;

(e)

10 straipsnio 1 dalies i punktas: sieną kertančio transporto nacionalinė priklausomybė taikoma tik sausumos transportui.

32000 R 1917: 2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas Nr. 1917/2000, nustatantis tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1172/95 dėl statistinių duomenų apie užsienio prekybą įgyvendinimo nuostatas (OL L 229, 2000 9 9, p. 14) su pakeitimais, padarytais:

32001 R 1669: 2001 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1669/2001 (OL L 224, 2001 8 21, p. 3).

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

(a)

6 straipsnio 1 dalyje esanti nuoroda į Reglamentą (EB) Nr. 2454/96 netaikoma;

(b)

7 straipsnio 1 dalies a punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„Šveicarijos atveju „kilmės šalimi“ laikoma šalis, kurioje pagamintos prekės pagal nacionalines kilmės taisykles.“.

(c)

9 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo papunkčiu:

„Šveicarijos atveju „muitinė vertė“ apibrėžiama pagal atitinkamas nacionalines taisykles.“;

(d)

11 straipsnio 2 dalis netaikoma;

(e)

2 skirsnis (16–19 straipsniai) netaikomas.

32002 R 1779: 2002 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1779/2002 dėl Bendrijos užsienio prekybos ir valstybių narių prekybos statistiniams duomenims skirtos šalių ir teritorijų nomenklatūros (OL L 269, 2002 10 5, p. 6).

STATISTIKOS PRINCIPAI IR KONFIDENCIALUMAS

390 R 1588: 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai (OL L 151, 1990 6 15, p. 1).

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

(a)

Nauja pastraipa yra pridėta prie 2 straipsnio:

11.

„ELPA patarėjo statistikos klausimais personalas: ELPA sekretoriato personalas dirbantis EBST patalpose.“;

(b)

5 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje terminas „EBST“ yra pakeistas „EBST ir ELPA patarėjo statistikos klausimais tarnyba“;

(c)

Šis naujas papunktis yra pridėtas prie 5 straipsnio 2 dalies:

„Konfidencialūs statistiniai duomenys, kurie EBST perduodami per ELPA patarėjo statistikos klausimais tarnybą, turi būti prieinami ir šios tarnybos personalui.“;

(d)

6 straipsnyje terminas „EBST“ šiais tikslais skaitomas turint omenyje ir ELPA patarėjo statistikos klausimais biurą.

397 R 0322: 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (OL L 52, 1997 2 22, p. 1).

32002 R 0831: 2002 m. gegužės 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 831/2002 įgyvendinantis, dėl teisės naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (OL L 133, 2002 5 18, p. 7).

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ STATISTIKA

376 R 0311: 1976 m. vasario 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius (OL L 39, 1976 2 14, p. 1).

398 R 0577: 1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje (OL L 77, 1998 3 14, p. 3) su pakeitimais, padarytais:

32002 R 1991: 2002 m. spalio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1991/2002 (OL L 308, 2002 11 9, p. 1),

32002 R 2104: 2002 m. lapkričio 28 d Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2104/2002 (OL L 324, 2002 11 29, p. 14).

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

(a)

Neatsižvelgiant į 1 straipsnio nuostatas, Šveicarijai leidžiama atlikti metinį tyrimą iki 2007 m.;

(b)

Šveicarijos atveju, neatsižvelgiant į 2 straipsnio 4 dalies nuostatas, imties elementas yra asmuo, o informacija apie kitus namų ūkio narius gali susidėti bent jau iš charakteristikų, išvardytų 4 straipsnio 1 dalyje.

32000 R 1575: 2000 m. liepos 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1575/2000, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje, nustatant kodus, naudojamus perduodant duomenis nuo 2001 m. (OL L 181, 2000 7 20, p. 16).

32000 R 1897: 2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1897/2000, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje, apibrėžiant nedarbo sąvoką (OL L 228, 2000 9 8, p. 18).

32002 R 2104: 2002 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2104/2002, suderinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1575/2000, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl nuostatų, susijusių su mokymo ir lavinimo kintamųjų sąrašu ir jų kodifikavimu, kad būtų galima tai naudoti duomenims perduoti nuo 2003 m. (OL L 324, 2002 11 29, p. 14).

32003 R 0246: 2003 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 246/2003 dėl ad hoc modulių 2004–2006 metų programos prie darbo jėgos atrankinio tyrimo, numatyto Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98, patvirtinimo (OL L 34, 2003 2 11, p. 3).

399 R 0530: 1999 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 530/1999 dėl darbo užmokesčio struktūros ir darbo kaštų statistikos (OL L 63, 1999 3 12, p. 6).

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

(a)

Šveicarija pirmą kartą surenka duomenis, kaip reikalauja šis reglamentas, 2008 m. dėl darbo kaštų lygio ir struktūros statistikos, ir 2006 m. dėl uždarbio struktūros ir pasiskirstymo statistikos;

(b)

2006 ir 2008 metais Šveicarijai leidžiama pateikti duomenis, kurių reikalaujama 6 straipsnio 1 dalies a punkte ir 2 dalies a punkte, remiantis įmonių duomenimis.

32000 R 0452: 2000 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 452/2000 įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 530/1999 dėl darbo užmokesčio struktūros ir darbo kaštų statistikos, įvertinant darbo kaštų statistikos kokybę (OL L 55, 2000 2 29, p. 53).

32000 R 1916: 2000 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1916/2000 įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 530/1999 dėl darbo užmokesčio struktūros ir darbo kaštų statistikos, apibrėžiant informaciją apie darbo užmokesčio struktūrą ir reglamentuojant jos perdavimą (OL L 229, 2000 9 9, p. 3).

399 R 1726: 1999 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1726/1999 įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 530/1999 dėl darbo užmokesčio struktūros ir darbo kaštų statistikos, apibrėžiant informaciją apie darbo kaštus ir reglamentuojant jos perdavimą (OL L 203, 1999 8 3, p. 28).

32002 R 0072: 2002 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 72/2002 įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 530/1999 dėl darbo užmokesčio struktūros statistikos kokybės įvertinimo (OL L 15, 2002 1 17, p. 7).

32003 R 0450: 2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 450/2003 dėl darbo kaštų indekso (OL L 69, 2003 3 13, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

32003 R 1216: 2003 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1216/2003 (OL L 169, 2003 7 8, p. 37).

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

Šveicarija surenka šiuo reglamentu reikalaujamus duomenis pirmą kartą 2007 m. pradžioje, vėliau – kiekvieną ketvirtį.

32003 R 1177: 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) (OL L 165, 2003 7 3, p. 1)

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

Šveicarija surenka duomenis, reikalaujamus šia direktyva, vėliausiai nuo 2007 m.

EKONOMIKOS STATISTIKA

32003 R 1287: 2003 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo (BNP reglamentas) (OL L 181, 2003 7 19, p. 1).

395 R 2494: 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų (OL L 257, 1995 10 27, p. 1).

Šveicarijai Reglamentas taikomas suderinti vartotojų kainų indeksus tarptautiniams palyginimams. Tai nėra svarbu atsižvelgiant į aiškius tikslus apskaičiuoti suderintą vartojimo kainų indeksą (CPI) ekonominės ir pinigų sąjungos kontekste.

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

(a)

2 straipsnio c dalis, taip pat nuorodos į PSVKI, esančios 8 straipsnio 1 dalyje ir 11 straipsnyje, netaikomos;

(b)

5 straipsnio 1 dalies a punktas netaikomas;

(c)

5 straipsnio 2 dalis netaikoma;

(d)

EPI konsultacija, kaip apibrėžta 5 straipsnio 3 dalyje, netaikoma;

(e)

Šveicarija šiuo reglamentu reikalaujamus duomenis su indeksu pateikia 2007 m.

396 R 1749: 1996 m. rugsėjo 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1749/96 dėl pradinių Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų įgyvendinimo priemonių (OL L 229, 1996 9 10, p. 3) su pakeitimais, padarytais:

398 R 1687: 1998 m. liepos 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1687/98 (OL L 214, 1998 7 31, p. 12).

398 R 1688: 1998 m. liepos 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1688/98 (OL L 214, 1998 7 31, p 23).

396 R 2214: 1996 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2214/96 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų: SVKI subindeksų perdavimas ir platinimas (OL L 296, 1996 11 21, p. 8) su pakeitimais, padarytais:

399 R 1617: 1999 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1617/1999 (OL L 192, 1999 7 24, p. 9).

399 R 1749: 1999 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1749/1999 (OL L 214, 1999 8 13, p. 1) su pataisymais, padarytais OL L 267, 1999 10 15, p. 59.

32001 R 1920: 2001 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1920/2001 (OL L 261, 2001 9 29, p. 46) su pataisymais, padarytais OL L 295, 2001 11 13, p. 34.

396 R 2223: 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (OL L 310, 1996 11 30, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

398 R 0448: 1998 m. vasario 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 448/98 (OL L 58, 1998 2 27, p. 1).

32000 R 1500: 2000 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1500/2000 (OL L 172, 2000 7 12, p. 3).

32000 R 2516: 2000 m. lapkričio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2516/2000 (OL L 290, 2000 11 17, p. 1).

32001 R 0995: 2001 m. gegužės 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 995/2001 (OL L 139, 2001 5 23, p. 3).

32001 R 2558: 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2558/2001 (OL L 344, 2001 12 28, p. 1–4).

32002 R 0113: 2002 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 113/2002 (OL L 21, 2002 1 24, p. 3).

32002 R 1889: 2002 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1889/2002 (OL L 286, 2002 10 24, p. 1).

32003 R 1267: 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1267/2003 (OL L 180, 2003 7 18, p. 1).

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

(a)

Šveicarijai leidžiama rinkti duomenis pagal institucinius vienetus, kai šio Reglamento nuostatos taikomos pramonei;

(b)

Šveicarija neįpareigota skirstyti duomenis pagal regionus, kaip reikalaujama šiuo Reglamentu;

(c)

Šveicarija neįpareigota skirstyti duomenis pagal ES/trečiųjų šalių paslaugų eksportą ir importą, kaip reikalaujama šiuo Reglamentu;

(d)

Šveicarija priima priemones, būtinas paskirstyti NAFTAP, vėliausiai nuo 2006 m.;

(e)

B priede prie leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su lentelėmis, pateiktomis „ESS-95“ klausimyne pagal šalį, po 15 punkto (Islandija) pridedama:

16.   „ŠVEICARIJA

16.1

Leidžiančios nukrypti nuostatos

Lentelės Nr.

Lentelė

Leidžianti nukrypti nuostata

Iki

1

Pagrindiniai rodikliai, metiniai ir ketvirčio

Perdavimas 1990 m.

 

2

Valdžios sektoriaus pagrindiniai rodikliai

Perdavimo atidėjimas: t+8 mėnesiai

Periodiškumas: kasmetinis

Perdavimas 1990 m.

Neribota

Neribota

3

Pramonės lentelės

Perdavimas 1990 m.

 

4

ES/trečiųjų šalių eksportas ir importas

Perdavimas 1998 m.

 

5

Galutinio namų ūkio suvartojimo išlaidos pagal tikslus

Perdavimas 1990 m.

 

6

Finansinės sąskaitos pagal institucinius sektorius

Perdavimas 1998 m.

2006

7

Finansinio turto ir įsipareigojimų balansas

Perdavimas 1998 m.

2006

8

Nefinansinio turto sąskaitos pagal institucinius sektorius

Perdavimo atidėjimas: t+18 mėnesių

Perdavimas 1990 m.

Neribota

9

Išsamios mokesčių ir socialinių įmokų įplaukos pagal sektorių

Perdavimo atidėjimas: t+18 mėnesių

Perdavimas 1998 m.

Neribota

10

Lentelės pagal pramonės šaką ir regioną, NUTS II, A17

Neskirstoma pagal regionus

 

11

Valdžios sektoriaus išlaidos pagal funkcijas

Perdavimas 2005 m.

Nėra atgalinių paskaičiavimų

2007

12

Lentelės pagal pramonės šaką ir regioną NUTS III, A3

Neskirstoma pagal regionus

 

13

Namų ūkio sąskaitos pagal regioną, NUTS II

Neskirstoma pagal regionus

 

14-22

Pagal dabartinio Reglamento leidžiančią nukrypti nuostatą (a), Šveicarija atleista teikti duomenis 14–22 lentelėms.“

 

398 D 0715: 1998 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas 98/715/EB, paaiškinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje A priedą, atsižvelgiant į kainų ir apimčių skaičiavimo principus (OL L 340, 1998 12 16, p. 33).

Sprendimo nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

3 straipsnis (metodų klasifikavimas pagal produktus) Šveicarijai netaikomas.

397 D 0178: 1997 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimas 97/178/EB, Euratomas, dėl perėjimo tarp Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (ESS 95) ir Europos integruotų ekonominių sąskaitų sistemos (ESS antrojo leidimo) metodikos apibrėžimo (OL L 75, 1997 3 15, p. 44).

397 R 2454: 1997 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2454/97, nustatantis išsamias Tarybos reglamento Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias būtiniausius suderintų vartotojų kainų indeksų (SVKI) svorių kokybei taikomus reikalavimus (OL L 340, 1997 12 11, p. 24).

398 R 2646: 1998 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2646/98, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų vertinant tarifus suderintame vartotojų kainų indekse (OL L 335, 1998 12 10, p. 30).

399 R 1617: 1999 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1617/1999, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų vertinant draudimą suderintame vartotojų kainų indekse, ir iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2214/96 (OL L 192, 1999 7 24, p. 9).

399 R 2166: 1999 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentas Nr. 2166/1999, nustatantis išsamias Reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų vertinant sveikatos švietimo ir socialinės apsaugos sektorių produktus suderintame vartotojų kainų indekse (OL L 266, 1999 10 14, p. 1).

399 D 0622: 1999 m. rugsėjo 8 d. Komisijos sprendimas 1999/622/EB, Euratomas, dėl PVM grąžinimo neapmokestinamiems vienetams ir apmokestinamiems vienetams už neapmokestinamą veiklą traktavimo įgyvendinant Tarybos direktyvą 89/130/EEB, Euratom dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis įvertinimo suderinimo (OL L 245, 1999 9 17, p. 51).

32000 R 2601: 2000 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2601/2000, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl pirkimo kainų įtraukimo į suderintą vartotojų kainų indeksą laikino pasirinkimo (OL L 300, 2000 11 29, p. 16).

32000 R 2602: 2000 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2602/2000 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų vertinant kainų sumažinimą suderintame vartotojų kainų indekse (OL L 300, 2000 11 29, p. 16) su pakeitimais, padarytais:

32001 R 1921: 2001 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1921/2001 (OL L 261, 2001 9 29, p. 49) su pataisymais, padarytais OL L 295, 13.11.2001, p. 34.

32001 R 1920: 2001 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1920/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų vertinant sandorio vertei proporcingus mokesčius už paslaugas suderintame vartotojų kainų indekse, ir iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2214/96 (OL L 261, 2001 9 29, p. 46) su pataisymais, padarytais OL L 295, 2001 11 13, p. 34.

32001 R 1921: 2001 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1921/2001 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų peržiūrint suderintą vartotojų kainų indeksą, ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2602/2000 (OL L 261, 2001 9 29, p. 49) su pataisymais, padarytais OL L 295, 2001 11 13, p. 34.

NOMENKLATŪROS

390 R 3037: 1990 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3037/90 dėl statistinio Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (OL L 293, 1990 10 24, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

393 R 0761: 1993 m. kovo 24 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 761/93 (OL L 83, 1993 4 3, p. 1).

32002 R 0029: 2001 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 29/2002 (OL L 6, 2002 1 10, p. 3).

393 R 0696: 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (OL L 76, 1993 3 30, p. 1).

393 R 3696: 1993 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3696/93 dėl statistinio Europos ekonominės bendrijos produktų klasifikatoriaus pagal veiklos rūšį (CPA) (OL L 342, 1993 12 31, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

398 R 1232: 1998 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1232/98 (OL L 177, 1998 6 22, p. 1).

32002 R 0204: 2001 gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 204/2002 (OL L 36, 2002 2 6, p. 1).

32003 R 1059: 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

ŽEMĖS ŪKIO STATISTIKA

396 L 0016: 1996 m. kovo 19 d. Tarybos direktyva 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų (OL L 78, 1996 3 28, p. 27).

Direktyvos nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

Šveicarija neįpareigota skirstyti duomenis pagal regionus, kaip reikalaujama šia Direktyva.

397 D 0080: 1996 m. Komisijos sprendimas 97/80/EB nustatantis Tarybos direktyvos 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų įgyvendinimo nuostatas (OL L 24, 1997 1 25, p. 26) su pakeitimais, padarytais:

398 D 0582: 1998 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimu 98/582/EB (OL L 281, 1998 10 17, p. 36).

388 R 0571: 1988 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 571/88 dėl Bendrijos žemės ūkio valdų struktūros tyrimų organizavimo 1988–1997 m. (OL L 56, 1988 3 2, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

396 R 2467: 1996 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2467/96 (OL L 335, 1996 12 24, p. 3).

32002 R 143: 2002 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 143/2002 (OL L 24, 2002 1 26, p. 16).

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

(a)

4 straipsnyje tekstas prasidedantis „tiek, kiek jie yra svarbūs vietos mastu …“ iki „… tam tikros techninės ekonominės direktyvos to paties Sprendimo reikšmės ribose“ negalioja;

(b)

6 straipsnio 2 dalyje tekstas „standartinis bendrasis pelnas (SGM), Sprendimo 85/377/EEB reikšmės ribose“ yra pakeistas:

„standartinis bendrasis pelnas (SGM), Sprendimo 85/377/EEB reikšmės ribose, arba iki bendros žemės ūkio produkcijos vertės“;

(c)

10, 12 ir 13 straipsniai bei II priedas negalioja;

(d)

Šveicarija neįpareigota laikytis tipologijos, nurodytos šio Reglamento 6, 7, 8, 9 straipsniuose ir I priede. Tačiau Šveicarija perduoda būtiną papildomą informaciją, kad būtų galimas perklasifikavimas pagal šią tipologiją;

(e)

Neatsižvelgiant į Reglamento nuostatas Šveicarijai leidžiama atlikti tyrimą gegužę ir pateikti duomenis vėliausiai po 18 mėnesių.

390 R 0837: 1990 m. kovo 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 837/90 dėl statistinės informacijos, kurią valstybės narės turi teikti apie javų produkciją (OL L 88, 1990 4 3, p. 1).

393 R 0959: 1993 balandžio 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 959/93 dėl statistinės informacijos, kurią valstybės narės turi teikti apie augalininkystės produktus, išskyrus javus (OL L 98, 1993 4 24, p. 1).

32003 R 0296: 2003 m. vasario 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 296/2003 (OL L 43, 2003 2 18, p. 18).

ŽUVININKYSTĖS STATISTIKA

391 R 1382: 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1382/91 dėl duomenų apie valstybėse narėse iškrautus žuvininkystės produktų kiekius teikimo (OL L 133, 1991 5 28, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

393 R 2104: 1993 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2104/93 (OL L 191, 1993 7 31, p. 1).

391 R 3880: 1991 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3880/91 dėl valstybių narių, žvejojančių šiaurės rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (OL L 365, 1991 12 31, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

32001 R 1637: 2001 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1637/2001 (OL L 222, 2001 8 17, p. 20).

393 R 2018: 1993 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2018/93 dėl šiaurės vakarų Atlante žvejojančių valstybių narių, statistinių duomenų apie sugavimus ir žvejybą pateikimo (OL L 186, 1993 7 28, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

32001 R 1636: 2001 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1636/2001 (OL L 222, 2001 8 17, p. 1).

395 R 2597: 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2597/95 dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimus (OL L 270, 1995 11 13, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

32001 R 1638: 2001 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1638/2001 (OL L 222, 2001 8 17, p. 29).

396 R 0788: 1996 m. balandžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 788/96 dėl valstybių narių akvakultūros produkcijos statistikos pateikimo (OL L 108, 1996 5 1, p. 1).

ENERGETIKOS STATISTIKA

390 L 0377: 1990 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 90/377/EEB dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą (OL L 185, 1990 7 17, p. 16).

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

Šveicarija priima priemones, būtinas, kad šios direktyvos būtų laikomasi nuo 2006 m. sausio 1 d.

B PRIEDAS

FINANSINĖS TAISYKLĖS, REGLAMENTUOJANČIOS 8 STRAIPSNYJE MINĖTĄ ŠVEICARIJOS ĮNAŠĄ

1.   Finansinio dalyvavimo apibrėžimas

1.1.

Šveicarija kiekvienais metais finansiškai prisideda prie Bendrijos statistikos programos.

1.2.

Šis įnašas paremtas trimis elementais:

Bendrosios Eurostato išlaidos [Cost]

Europos Sąjungos valstybių narių skaičius [# Members]

Statistikos programų, kuriose Šveicarija dalyvauja, dalis [prop]

1.3.

Finansinis įnašas yra: [Cost] * [prop]/[# Members]

1.4.

Minėti elementai apibrėžiami taip:

1.4.1.

Bendrosios Eurostato išlaidos apibrėžiamos kaip asignavimų įsipareigojimams suma Europos Sąjungos biudžeto statistikos politikos srityje (29 antraštinė dalis) pagal veikla pagrįstą biudžeto nomenklatūrą. Tai susideda iš statistikos politikos valdymo ir paramos išlaidų (išlaidos susijusios su aktyviai dirbančiu personalu, sutartiniais darbuotojais ir kitos išlaidos, pastatai ir susijusios paramos išlaidos operacijoms) bei finansinė intervencija statistinės informacijos rengimo atžvilgiu. [Cost]

1.4.2.

Valstybių narių skaičius apibrėžiamas kaip Europos Sąjungos valstybių narių skaičius atitinkamų metų sausio 1 d. [# Members]

1.4.3.

Statistikos programų, kuriose Šveicarija dalyvauja, dalis apibrėžiama kaip Eurostato apskaičiuotos kreditų sumos koeficientas, paskirstytas pagal 29 02 01 straipsnį arba Europos Sąjungos biudžeto Komisijos metinės statistikos programos modulius, kuriuose Šveicarija dalyvauja, padalinus iš visų kreditų, paskirstytų 29 02 01 straipsniui arba toliau esančiam straipsniui. [prop]

1.5.

Šio finansinio įnašo pirminis skaičiavimas atliekamas nedelsiant, kai tik atitinkamais metais priimamas preliminarus Europos Sąjungos biudžeto projektas. Galutinis skaičiavimas atliekamas nedelsiant, kai tik priimamas tų metų biudžetas.

2.   Mokėjimo tvarka

2.1.

Kiekvienais finansiniais metais vėliausiai kovo 15 d. ir birželio 15 d. Komisija pateikia Šveicarijai pareikalavimą sumokėti lėšas, atsižvelgiant į jos įnašą pagal šį Susitarimą. Šie lėšų pareikalavimai numato šiuos mokėjimus:

 

Šešios dvyliktosios Šveicarijos įnašo nė vėliau kaip balandžio 20 d., ir

 

Šešios dvyliktosios Šveicarijos įnašo ne vėliau kaip liepos 15 d.

2.2.

Šveicarijos įnašas išreiškiamas ir mokamas eurais.

2.3.

Šveicarija sumoka savo įnašą pagal šį Susitarimą laikydamasi 2.1 punkte nurodyto tvarkaraščio. Uždelsusi sumokėti Šveicarija moka palūkanas, kurių dydis lygus vieno mėnesio eurų tarpbankinių palūkanų normai (EURIBOR) mokėjimo dieną, kaip numatyta Telerate 248 puslapyje. Ši norma kiekvieną uždelsimo mėnesį didinama 1,5 procentiniais punktais. Padidinta norma taikoma visam uždelsimo laikotarpiui. Tačiau palūkanos skaičiuojamos tik įnašui, mokamam praėjus daugiau kaip trisdešimt dienų po 2.1 punkte nurodytų mokėjimo terminų.

2.4.

Išlaidų, atsirandančių dėl Šveicarijos atstovų ir ekspertų dalyvavimo Komisijos rengiamuose posėdžiuose, Komisija nepadengia. Kaip nustatyta 6 straipsnio 2 dalyje, visas išlaidas, susijusias su Šveicarijos pareigūnų komandiravimu į Eurostatą, padengia Šveicarija.

Pagal Eurostato ir Šveicarijos federalinio statistikos biuro susitarimą, Šveicarija gali išskaityti išlaidas, susijusias su nacionalinių ekspertų komandiruotėmis, iš savo finansinio įnašo. Didžiausia kiekvienam pareigūnui skiriama išskaičiuojamų lėšų suma neturi viršyti didžiausios sumos, skiriamos EEE-ELPA šalių pareigūnams, kurie komandiruojami į Eurostatą pagal EEE susitarimą. Dėl sumos susitariama kiekvienais metais.

2.5.

Mokėjimai, kuriuos atlieka Šveicarija, kredituojami kaip biudžeto įplaukos atitinkamoje Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įplaukų ataskaitos biudžeto eilutėje. Finansinis reglamentas, taikomas Europos Bendrijų bendrajam biudžetui, taikomas ir asignavimų valdymui.

3.   Įgyvendinimo sąlygos

3.1.

Šveicarijos finansinis indėlis pagal šio Susitarimo 8 straipsnį atitinkamais finansiniais metais paprastai nekeičiamas.

3.2.

Komisija, uždariusi su kiekvienais finansiniais metais (n) susijusias sąskaitas, sudarydama įplaukų ir išlaidų sąskaitą, patikslina sąskaitą dėl Šveicarijos dalyvavimo, atsižvelgdama į pasikeitimus, atsiradusius dėl pervedimų, anuliavimų, perkėlimų arba biudžeto papildymo bei pakeitimo finansinių metų eigoje. Šis sureguliavimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į kitų metų (n+2) biudžeto sudarymą ir turėtų atsispindėti pareikalavime sumokėti lėšas.

4.   Informacija

4.1.

Vėliausiai kiekvienų finansinių metų (n+1) gegužės 31 d. asignavimų ataskaita, atitinkanti Eurostato veiklos ir administracinius finansinius įsipareigojimus, susijusius su ankstesniais finansiniais metais (n), parengiama ir perduodama Šveicarijai kaip Komisijos įplaukų ir išlaidų sąskaita.

4.2.

Komisija praneša Šveicarijai visus kitus bendrus finansinius duomenis, susijusius su Eurostatu, kurie yra prieinami ELPA-EEE šalims.


BAIGIAMASIS AKTAS

EUROPOS BENDRIJOS

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS

įgalioti atstovai

susitikę 2006 m. spalio 26 d. pasirašyti Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl bendradarbiavimo statistikos srityje, priėmė šią bendrą deklaraciją, kuri pridedama prie šio baigiamojo akto:

Susitariančiųjų Šalių bendra deklaracija dėl I ir II priedų peržiūros, kurią atlieka Jungtinis komitetas.

Jie taip pat atsižvelgė į šią deklaraciją, pridedamą prie šio baigiamojo akto:

Tarybos deklaracija dėl Šveicarijos dalyvavimo komitetuose.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ

bendra deklaracija dėl I ir II Priedų peržiūros, kurią atlieka Jungtinis komitetas

Jungtinis komitetas susirenka į posėdį kaip įmanoma greičiau po šio Susitarimo įsigaliojimo parengti I priedo peržiūrėjimą, kad atnaujinti jame nurodytų teisės aktų sąrašą ir atsižvelgti į dabartinę Bendrijos statistikos programą. Be to, Jungtinis komitetas atnaujina ir peržiūri I ir II priedus įsigaliojus kiekvienai naujai daugiametei statistikos programai, nurodytai 5 straipsnio 1 dalyje, kad įtraukti nuorodą į tą programą ir atsižvelgti į jos specifiką, įskaitant priemones dėl finansinio įnašo.

TARYBOS DEKLARACIJA

dėl Šveicarijos dalyvavimo komitetuose

Taryba sutinka, kad Šveicarijos atstovai nuo bendradarbiavimo vykdant programas ir veiksmus, nurodytus šio Susitarimo 5 straipsnio 2 dalyje, pradžios, kiek tai susiję su jiems svarbiu klausimu, visapusiškai, bet be balso teisės, dalyvauja komitetų ir kitų organų, kurie padeda Europos Bendrijų Komisijai valdyti ir vystyti šias programas ir veiksmus, veikloje.

Tais atvejais, kai kiti komitetai nagrinėja sritis, kurioms taikomas šis Susitarimas ir kurioms Šveicarija taiko acquis communautaire arba lygiavertes priemones, Komisija konsultuosis su Šveicarijos ekspertais pagal EEE susitarimo 100 straipsnyje nurodytą metodą.


Top