Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0008

2006 m. sausio 23 d. Komisijos direktyva 2006/8/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo II, III ir V priedus, siekiant juos suderinti su technine pažanga (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 19, 24.1.2006, p. 12–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 25–32 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 256 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 256 - 263
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 107 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; netiesiogiai panaikino 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/8/oj

24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/12


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/8/EB

2006 m. sausio 23 d.

iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo II, III ir V priedus, siekiant juos suderinti su technine pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (1), ypač į jos 20 straipsnio 1 pastraipą,

kadangi:

(1)

Preparatai, kurių sudėtyje yra daugiau nei viena medžiaga, 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (2) I priede klasifikuojama kaip kancerogeninė, mutageninė ir (arba) toksiška reprodukcijai, šiuo metu turi būti ženklinami rizikos frazėmis (R frazėmis), kad būtų nurodyta klasifikacija į 1 arba 2 kategoriją ir 3 kategoriją. Tačiau nurodant abejas R frazes yra pateikiama prieštaringa informacija. Todėl preparatai turėtų būti klasifikuojami ir ženklinami tik aukštesne pavojingumo kategorija.

(2)

Labai toksiškų vandens aplinkai medžiagų (klasifikuojamų kaip N), kurioms priskiriamos R frazės R50 arba R50/53, atveju specifinės koncentracijos ribos šiuo metu yra taikomos medžiagoms, išvardytoms Direktyvos 67/548/EEB I priede, kad būtų deramai įvertintas pavojus. Taikant šią priemonę yra skirtingai vertinami preparatai, turintys Direktyvos 67/548/EEB I priede išvardytų medžiagų, kurioms taikomos specifinės koncentracijos ribos, ir preparatai, turintys medžiagų, kurios dar nėra įtrauktos į I priedą, tačiau yra laikinai klasifikuojamos ir ženklinamos pagal Direktyvos 67/548/EEB 6 straipsnį, ir kurioms netaikomos specifinės koncentracijos ribos. Todėl yra būtina užtikrinti, kad visiems preparatams, kurių sudėtyje yra labai toksiškų vandens aplinkai medžiagų, bus taikomos vienodos specifinės koncentracijos ribos.

(3)

2001 m. rugpjūčio 6 d. Komisija priėmė Direktyvą 2001/59/EB (3), prie techninės pažangos pritaikančią Direktyvą 67/548/EEB. Direktyvoje 2001/59/EB buvo peržiūrėti Direktyvos 67/548/EEB VI priedo ozono sluoksnį ardančių medžiagų klasifikacijos ir ženklinimo kriterijai. Peržiūrėtame III priede dabar tik nurodoma, kad kartu su R fraze R59 yra naudojamas simbolis N.

(4)

Direktyvos 1999/45/EB V priede naudojama pakuotės ir ženklinimo reikalavimus apibūdinanti terminologija yra nenuosekli. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 1999/45/EB V priede naudojamas formuluotes, siekiant jas patikslinti.

(5)

Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 1999/45/EB II, III ir V priedus.

(6)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 1999/45/EB 20 straipsnį įsteigto Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo pavojingų medžiagų ir preparatų prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 1999/45/EB II, III ir V priedai yra iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2007 m. kovo 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 23 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 200, 1999 7 30, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35).

(2)  OL 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/73/EB (OL L 152, 2004 4 30, p. 1).

(3)  OL L 225, 2001 8 21, p. 1.


PRIEDAS

Direktyva 1999/45/EB iš dalies keičiama taip:

1)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

VI lentelė pakeičiama taip:

„VI   lentelė

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija

1 ir 2 kategorijos

3 kategorija

1 arba 2 kategorijos kancerogeninės medžiagos ir R45 arba R49

Koncentracija ≥ 0,1 % kancerogeninis R45, R49 privalomos atitinkamais atvejais

 

3 kategorijos kancerogeninės medžiagos ir R40

 

Koncentracija ≥ 1 % kancerogeninis R40 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R45  (1))

1 arba 2 kategorijos mutageninės medžiagos ir R46

Koncentracija ≥ 0,1 % mutageninis R46 privaloma

 

3 kategorijos mutageninės medžiagos ir R68

 

Koncentracija ≥ 1 % mutageninis R68 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R46)

1 arba 2 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R60 (vaisingumas)

Koncentracija ≥ 0,5 % toksiškos reprodukcijai R60 privaloma

 

3 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R62 (vaisingumas)

 

Koncentracija ≥ 5 % toksiškos reprodukcijai (vaisingumas) R62 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R60)

1 arba 2 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R61 (vystymasis)

Koncentracija ≥ 0,5 % toksiškos reprodukcijai (vystymasis) R61 privaloma

 

3 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R63 (vystymasis)

 

Koncentracija ≥ 5 % toksiškos reprodukcijai (vystymasis) R63 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R61)

b)

VI A lentelė pakeičiama taip:

„VI A   lentelė

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija

1 ir 2 kategorijos

3 kategorija

1 arba 2 kategorijos kancerogeninės medžiagos ir R45 arba R49

Koncentracija ≥ 0,1 % kancerogeninis R45, R49 privalomos atitinkamais atvejais

 

3 kategorijos kancerogeninės medžiagos ir R40

 

Koncentracija ≥ 1 % kancerogeninis R40 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R45  (2))

1 arba 2 kategorijos mutageninės medžiagos ir R46

Koncentracija ≥ 0,1 % mutageninis R46 privaloma

 

3 kategorijos mutageninės medžiagos ir R68

 

Koncentracija ≥ 1 % mutageninis R68 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R46)

1 arba 2 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R60 (vaisingumas)

Koncentracija ≥ 0,2 % toksiškos reprodukcijai R60 privaloma

 

3 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R62 (vaisingumas)

 

Koncentracija ≥ 1 % toksiškos reprodukcijai (vaisingumas) R62 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R60)

1 arba 2 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R61 (vystymasis)

Koncentracija ≥ 0,2 % toksiškos reprodukcijai (vystymasis) R61 privaloma

 

3 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R63 (vystymasis)

 

Koncentracija ≥ 1 % toksiškos reprodukcijai (vystymasis) R63 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R61)

2)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies b(1) skirsnio 2 punktas yra išbraukiamas;

b)

B dalies 1 lentelė pakeičiama taip:

„1a   lentelė

Ūmus vandens organizmų toksiškumas ir ilgalaikiai nepageidaujami poveikiai

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

N, R50–53

žr. 1b lentelę

žr. 1b lentelę

žr. 1b lentelę

N, R51–53

 

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52–53

 

 

Cn ≥ 25 %

Preparatams, kurių sudėtyje yra medžiaga, klasifikuojama N, R50–53, taikomos 1b lentelėje nurodytos koncentracijos ribos ir pagal jas sudaryta klasifikacija.

1b   lentelė

Ūmus vandens organizmų toksiškumas ir labai toksiškų vandens aplinkai medžiagų ilgalaikiai nepageidaujami poveikiai

LC50 arba EC50 vertė („L(E)C50“) medžiagos klasifikuojamos N, R50–53 (mg/l)

Preparato klasifikacija

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

Preparatų, turinčių medžiagų, kurių LC50 arba EC50 vertė yra mažesnė nei 0,00001 mg/l, koncentracijos ribos yra apskaičiuojamos atitinkamai (taikant koeficientą, kurio vertė yra 10).“;

c)

B dalies 2 lentelė pakeičiama taip:

„2   lentelė

Ūmus vandens organizmų toksiškumas

LC50 arba EC50 vertė („L(E)C50“) medžiagos klasifikuojamos N, R50 arba N, R50–53 (mg/l)

Preparato klasifikacija N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Preparatų, turinčių medžiagų, kurių LC50 arba EC50 vertė yra mažesnė nei 0,00001 mg/l, koncentracijos ribos yra apskaičiuojamos atitinkamai (taikant koeficientą, kurio vertė yra 10).“;

d)

B dalies II punkto 5 lentelė pakeičiama taip:

5   lentelė

Pavojingos ozono sluoksniui

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija N, R59

„N ir R59

Cn ≥ 0,1 %“;

3)

V priedas pakeičiamas taip:

„V PRIEDAS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS DĖL TAM TIKRŲ PREPARATŲ ŽENKLINIMO

A.   Preparatams, klasifikuojamiems kaip pavojingi pagal 5, 6 ir 7 straipsnius

1.   Plačiajai visuomenei parduodami preparatai

1.1.

Tokių preparatų pakuotės etiketėje be specifinės saugos informacijos turi būti atitinkamos saugos frazės S1, S2, S45 arba S46 pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priede nustatytus kriterijus.

1.2.

Jei šie preparatai klasifikuojami kaip labai toksiški (T+), toksiški (T) arba ėsdinantys (C), ir jei ant pačios pakuotės neįmanoma užrašyti tokios informacijos, prie pakuotės su tokiais preparatais turi būti pridedamos tikslios ir lengvai suprantamos naudojimo instrukcijos, prireikus įskaitant tuščios pakuotės naikinimo instrukcijas.

2.   Purškiamieji preparatai

Tokių preparatų pakuotės etiketėje privaloma nurodyti saugos frazę S23 kartu su saugos frazėmis S38 arba S51, jiems priskirtomis pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priede nustatytus kriterijus.

3.   Preparatai, turintys medžiagos, kuriai priskiriama frazė R33: pavojinga – kaupiasi organizme

Jei preparate yra nors viena medžiaga, kuriai priskiriama frazė R33, preparato pakuotės etiketėje turi būti šios frazės žodinė formuluotė, kaip išdėstyta Direktyvos 67/548/EEB III priede, jei šios preparate esančios medžiagos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 1 %, išskyrus kai Direktyvos 67/548/EEB I priede yra nustatytos kitokios vertės.

4.   Preparatai, turintys medžiagos, kuriai priskiriama frazė R64: kenkia žindomam vaikui

Jei preparate yra nors viena medžiaga, kuriai priskiriama frazė R64, preparato pakuotės etiketėje turi būti šios frazės žodinė formuluotė, kaip išdėstyta Direktyvos 67/548/EEB III priede, jei šios preparate esančios medžiagos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 1 %, išskyrus kai Direktyvos 67/548/EEB I priede yra nustatytos kitokios vertės.

B.   Preparatams, neatsižvelgiant į jų klasifikaciją pagal 5, 6 ir 7 straipsnius

1.   Preparatai, turintys švino

1.1.   Dažai ir lakai

Dažų ir lakų, kuriuose švino kiekis (išreikštas metalo mase), nustatytas pagal ISO standartą 6503/1984, yra didesnis kaip 0,15 % viso preparato masės, pakuotės etiketėje turi būti nurodoma:

„Sudėtyje yra švino. Neturi būti naudojamas ant paviršių, kurie gali būti vaikų kramtomi arba čiulpiami“.

Jei pakuotės turinys yra mažesnis kaip 125 mililitrai, gali būti formuluojama taip:

„Įspėjimas! Sudėtyje yra švino“.

2.   Preparatai, turintys cianakrilatų

2.1.   Klijai

Ant pačios klijų pakuotės, kurių pagrindinė medžiaga cianakrilatai, turi būti toks užrašas:

 

„Cianakrilatas

Pavojinga

Staigiai suklijuoja odą ir akis

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje“.

Atitinkama saugos informacija turi būti pateikiama kartu su pakuote.

3.   Preparatai, turintys izocianatų

Preparatų, turinčių izocianatų (pvz., monomerų, oligomerų, forpolimerų ir pan. arba jų mišinių), pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:

 

„Sudėtyje yra izocianatų.

Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją.“.

4.   Preparatai, turintys epoksidinių komponentų, kurių vidutinė molekulinė masė ≤ 700

Preparatų, turinčių epoksidinių komponentų, kurių vidutinė molekulinė masė ≤ 700, pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:

 

„Sudėtyje yra epoksidinių komponentų.

Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją.“.

5.   Plačiajai visuomenei parduodami preparatai, turintys aktyviojo chloro

Preparatų, turinčių daugiau kaip 1 % aktyviojo chloro, pakuotės etiketės turi būti šie konkretūs užrašai:

„Įspėjimas! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).“.

6.   Preparatai, turintys kadmio (lydiniai) ir skirti kietajam arba minkštajam litavimui

Pirmiau nurodytų preparatų pakuotės etiketėje turi būti toks aiškiai įskaitomomis ir neištrinamomis raidėmis atspausdintas užrašas:

 

„Įspėjimas! Sudėtyje yra kadmio.

Naudojant susidaro pavojingi garai.

Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją.

Laikytis saugos instrukcijų.“.

7.   Preparatai, naudojami aerozolio pavidalu

Nepažeidžiant šios direktyvos nuostatų, aerozoliniams preparatams irgi taikomos ženklinimo nuostatos pagal Direktyvos 75/324/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 94/1/EB, priedo 2.2 ir 2.3 punktus.

8.   Preparatai, turintys iki galo neištirtų medžiagų

Jei preparate yra bent viena medžiaga, kuri pagal Direktyvos 67/548/EEB 13 straipsnio 3 dalį turi užrašą „Dėmesio. Medžiaga dar iki galo neištirta“, preparato pakuotės etiketėje turi būti užrašas „Įspėjimas – šio preparato sudėtyje yra cheminės medžiagos, kuri nėra visiškai ištirta“, jei šios medžiagos koncentracija yra ≥1 %.

9.   Preparatai, kurie neklasifikuojami kaip jautrinantys, bet turintys ne mažiau kaip vieną alergiją sukeliančią medžiagą

Preparatų, turinčių bent vieną medžiagą, kuri klasifikuojama kaip jautrinanti, ir kurios koncentracija jame yra lygi arba didesnė kaip 0,1 %, arba jos koncentracija yra lygi arba didesnė už tai medžiagai apibrėžtą Direktyvos 67/548/EEB I priedo specialioje pastaboje, pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:

„Sudėtyje yra (jautrinančios medžiagos pavadinimas). Gali sukelti alergiją.“.

10.   Skystieji preparatai, turintys halogenintų angliavandenilių

Skystųjų preparatų, kuriems pliūpsnio temperatūra nėra nustatyta arba yra didesnė kaip 55 °C, ir kurie turi halogenintą angliavandenilį ir daugiau kaip 5 % degių arba labai degių medžiagų, pakuotės etiketėje turi būti, atitinkamais atvejais, toks užrašas:

„Naudojami gali būti labai degūs“ arba „Naudojami gali būti degūs“.

11.   Preparatai, turintys medžiagos, kuriai priskiriama frazė R67: garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą

Jei preparate yra nors viena medžiaga, kuriai priskiriama frazė R67, preparato pakuotės etiketėje turi būti šios frazės žodinė formuluotė, kaip išdėstyta Direktyvos 67/548/EEB III priede, jei šios preparate esančios medžiagos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 15 %, išskyrus kai:

preparatas jau yra klasifikuojamas frazėmis R20, R23, R26, R68/20, R39/23 arba R39/26,

arba preparato pakuotės turinys neviršija 125 ml.

12.   Cementas ir cemento preparatai

Cemento ir jo preparatų, kuriuose tirpus chromas (VI) sudaro daugiau kaip 0,0002 % cemento bendros sausos masės, pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:

„Sudėtyje yra chromo (VI). Gali sukelti alergiją.“.

Išskyrus, kai preparatas jau klasifikuojamas ir ženklinamas kaip alergenas fraze R43.

C.   Preparatams, kurie nėra klasifikuojami pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, bet turi ne mažiau kaip vieną pavojingą medžiagą

1.   Preparatai, kurie nėra skirti plačiajai visuomenei

Preparatų, nurodytų 14 straipsnio 2.1 punkto b papunktyje, pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:

„Profesionaliems naudotojams saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus“.“.


(1)  Jei preparatas yra priskirtas R49 ir R40, turi būti nurodomos abi R frazės, nes R40 atveju į perdavimo būdus neskirstoma, o R49 atveju nurodomas inhaliacinis būdas.“;

(2)  Jei preparatas yra priskirtas R49 ir R40, turi būti nurodomos abi R frazės, nes R40 atveju į perdavimo būdus neskirstoma, o R49 atveju nurodomas inhaliacinis būdas.“;


Top