Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0833

2005/833/EB,Euratomas: 2005 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimas, dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Priežiūros komiteto narių paskyrimo

OJ L 312, 29.11.2005, p. 49–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 624–625 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/833/oj

29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/49


EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 4 d.

dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Priežiūros komiteto narių paskyrimo

(2005/833/EB, Euratomas)

EUROPOS PARLAMENTAS,

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdami į 1999 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimą 1999/352/EB, EAPB, Euratomas dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) įsteigimo (1), ypač į jo 4 straipsnį,

atsižvelgdami į 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 (2) ir 1999 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentą (Euratomas) Nr. 1074/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (3), ypač į šių reglamentų 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentų (EB) Nr. 1073/1999 ir (Euratomas) Nr. 1074/1999 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Priežiūros komitetą sudaro penki su Tarnyba nesusiję nepriklausomi asmenys, turintys kvalifikacijas, kurių reikia, kad atitinkamose šalyse jie būtų skiriami į aukštus su Tarnybos veiklos sritimis susijusius postus.

(2)

Baigėsi Priežiūros komiteto narių, paskirtų nuo 1999 m. rugpjūčio 1 d., kadencija. Todėl būtina kaip galima greičiau paskirti naujus narius.

(3)

Minėtų reglamentų 11 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Priežiūros komiteto nariai skiriami bendru Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sutarimu,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Nuo 2005 m. lapkričio 30 d. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Priežiūros komiteto nariais skiriami šie asmenys:

Peter STRÖMBERG,

Kálmán GYÖRGYI,

Rosalind WRIGHT,

Luis LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ,

Diemut R. THEATO.

2.   Jei bet kuris iš pirmiau minėtų asmenų atsistatydina iš Priežiūros komiteto narių pareigų, miršta ar tampa nuolat nedarbingas, jį nedelsiant pakeičia pirmas šiame sąraše nurodytas asmuo, kuris dar nėra paskirtas į Priežiūros komitetą:

Eugeniusz RUŚKOWSKI,

Albertus Hendrikus KORTHALS,

Jaroslav FENYK,

Stefano DAMBRUOSO.

2 straipsnis

Eidami savo pareigas Priežiūros komiteto nariai nesiekia gauti ir nepriima jokios vyriausybės arba bet kurios institucijos, įstaigos, tarnybos ar agentūros nurodymų.

Jie nenagrinėja jokių klausimų, kuriais yra tiesiogiai ar netiesiogiai asmeniškai suinteresuoti ir kurie gali pakenkti jų nepriklausomumui ir visų pirma šeimos ir finansiniams interesams.

Pateiktus dokumentus jie tvarko ir svarsto visiškai konfidencialiai.

3 straipsnis

Priežiūros komiteto nariams atlyginamos išlaidos, kurias jie gali patirti eidami savo pareigas, ir mokamas užmokestis už kiekvieną tų pareigų vykdymo dieną. Minėtos sumos dydį ir kompensavimo tvarką nustato Komisija.

4 straipsnis

Komisija informuoja pirmiau minėtus asmenis apie šį sprendimą ir nedelsdama informuoja bet kurį vėliau pagal 1 straipsnio 2 dalį į Priežiūros komitetą paskirtą asmenį.

Šis paskyrimas atliekamas laikantis Reglamentų (EB) Nr. 1073/1999 ir (Euratomas) Nr. 1074/1999 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytos tvarkos. Tai nepažeidžia jokių būsimų šių nuostatų pakeitimų, kuriuos gali priimti Europos Parlamentas ir Taryba.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje ir Liuksemburge, 2005 m. lapkričio 4 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

Ben BRADSHAW

Komisijos vardu

Pirmininko pavaduotojas

Siim KALLAS


(1)  OL L 136, 1999 5 31, p. 20.

(2)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(3)  OL L 136, 1999 5 31, p. 8.


Top