Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1949

2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1949/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1917/2000 dėl prekybos specifinėmis prekėmis ir su remonto sandoriais susijusios prekybos duomenų neįtraukimo

OJ L 312, 29.11.2005, p. 10–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 127–134 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 043 P. 196 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 043 P. 196 - 203
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 49 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; netiesiogiai panaikino 32010R0113

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1949/oj

29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1949/2005

2005 m. lapkričio 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1917/2000 dėl prekybos specifinėmis prekėmis ir su remonto sandoriais susijusios prekybos duomenų neįtraukimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 dėl statistinių duomenų apie Bendrijos ir jos valstybių narių prekybą su valstybėmis, kurios nėra narės (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 1 dalį, 10 straipsnio 4 dalį ir 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1917/2000, nustatančiame tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1172/95 dėl statistinių duomenų apie užsienio prekybą įgyvendinimo nuostatas (2), yra nurodyti rinktini užsienio prekybos statistinių duomenų elementai bei išvardytos prekės ir jų gabenimo atvejai, kurių nereikia įtraukti į statistinius duomenis arba kurioms dėl metodologinių priežasčių reikalingos atskiros nuostatos.

(2)

Ten kur įmanoma, duomenims apie prekyba prekėmis tarp valstybių narių ir prekyba prekėmis su valstybėmis, kurios nėra narės, turėtų būti taikomi bendri apibrėžimai ir sąvokos. Kadangi 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (3) buvo peržiūrėta Bendrijos prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistikos rengimo sistema, tapo būtina atitinkamai pritaikyti Bendrijos ir jos valstybių narių prekybos prekėmis su valstybėmis, kurios nėra narės, statistinių duomenų rinkimo įgyvendinimo taisykles.

(3)

Pagal tarptautines rekomendacijas ir galiojančias Bendrijos statistikos nuostatas, dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių, duomenys apie remontuojamas prekes neturi būti įtraukiami į prekybos prekėmis statistinius duomenis. Todėl duomenų apie remontuojamas prekes taip pat nereikia įtraukti į Bendrijos prekybos prekėmis su valstybėmis, kurios nėra narės, statistinius duomenis.

(4)

Siekiant užtikrinti informacijos apie specifines prekes, kuriomis prekiaujama Bendrijos viduje, ir apie prekes, kuriomis prekiaujama su valstybėmis, kurios nėra narės, palyginamumą, reikia patikslinti nuostatas dėl pramonės įmonių, laivų ir orlaivių, laivų ir orlaivių atsargų ir išteklių, išskirstytų siuntų, pakrantės įrenginių, erdvėlaivių, elektros, dujų ir jūros produktų.

(5)

Laikino naudojimo prekėms, turėtų būti numatytos papildomos specifikacijos, siekiant suvienodinti duomenų apie šias prekes neįtraukimą į Bendrijos prekybos prekėmis su valstybėmis, kurios nėra narės, statistinius duomenis taisykles.

(6)

Reikėtų suderinti sandorio pobūdžiui apibūdinti naudojamą kodavimo sistemą su prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistikos sistemoje taikomomis nuostatomis.

(7)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1917/2000 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos komiteto dėl prekybos prekėmis su trečiosiomis šalimis nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1917/2000 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Remiantis pagrindinio reglamento 6 straipsnio 2 dalimi, į Komisijai perduodamus statistinius duomenis apie užsienio prekybą neįtraukiami duomenys apie prekes, kurios yra:

išleistos į laisvą apyvartą po laikinojo įvežimo perdirbti arba muitinės prižiūrimo perdirbimo,

įtrauktos į 1 priede pateiktą išimčių sąrašą.“.

2)

15 straipsnio 2 dalis papildoma punktu m:

„m)

elektros ir dujų.“.

3)

16 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Sukomplektuotos pramonės įmonės eksportui registruoti valstybės narės gali taikyti supaprastintą deklaravimo procedūrą.

3.   Supaprastinta procedūra gali būti taikoma tik tų sukomplektuotų pramonės įmonių eksportui, kurių bendra statistinė vertė yra didesnė kaip 3 mln. EUR, nebent jos būtų pakartotinam naudojimui skirtos pramonės įmonės; šiuo atveju valstybės narės turi informuoti Komisiją apie taikomus kriterijus.

Pramonės įmonės statistinė vertė skaičiuojama sudedant jos sudedamųjų dalių statistines vertes ir šio straipsnio 1 dalies antrame punkte nurodytų prekių statistines vertes.“.

4)

17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

1.   Šiame skyriuje konkrečiam Kombinuotosios nomenklatūros skirsniui priklausančios sudedamosios dalys turi būti priskiriamos šios nomenklatūros 98 skirsnio sukomplektuotos pramonės įmonės atitinkamam subpozicijos skyriui.

2.   Jei valstybės narės neleidžia taikyti supaprastintos deklaravimo procedūros 98 skirsnio subpozicijose numatytų sukomplektuotos pramonės įmonės sudedamųjų dalių registravimui, prekės turi būti priskiriamos atitinkamoms subpozicijoms, numatytoms kituose Kombinuotosios nomenklatūros skirsniuose.“.

5)

18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

Remiantis Kombinuotąja nomenklatūra, sukomplektuotų pramonės įmonių subpozicijų kodai turi būti nustatomi laikantis tokių taisyklių:

a)

kodas turi būti aštuonių skaičių;

b)

pirmieji keturi skaičiai turi būti 9880;

c)

penktasis ir šeštasis skaičius turi atitikti tą Kombinuotosios nomenklatūros skirsnį, kuriam priklauso sudedamosios dalies prekės;

d)

septintasis ir aštuntasis skaičius turi būti 0.“.

6)

19 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

7)

20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

„laivo arba orlaivio nuosavybės teisė“ – tai fizinio arba juridinio asmens registravimo laivo arba orlaivio savininku faktas.“;

b)

d punktas išbraukiamas.

8)

21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnis

1.   Komisijai pateikiami statistiniai duomenys apie užsienio prekybą turi apimti šiuos sandorius:

a)

valstybėje, kuri nėra narė, įsisteigusio fizinio arba juridinio asmens laivo arba orlaivio nuosavybės teisės perleidimą ataskaitą teikiančioje valstybėje narėje įsisteigusiam ir įsiregistravusiam nacionaliniame laivų ir orlaivių registre fiziniam arba juridiniam asmeniui; šis sandoris turi būti laikomas importu;

b)

ataskaitą teikiančioje valstybėje narėje įsisteigusio ir įsiregistravusio nacionaliniame laivų ir orlaivių registre fizinio arba juridinio asmens laivo arba orlaivio nuosavybės teisės perleidimą nepriklausančioje ES šalyje įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui; šis sandoris turi būti laikomas eksportu;

c)

laivo arba orlaivio įvežimas į Bendrijos statistinę teritoriją arba išvežimas iš jos dėl operacijų, susijusių su perdirbimu pagal sutartį.

Taikant b punktą, jei laivas arba orlaivis yra naujas, eksportas turi būti registruojamas jį pagaminusioje valstybėje narėje.

Taikant c punktą, turi būti laikoma, kad „perdirbimas“ apima tik tas operacijas, kurios yra skirtos pagaminti naują arba iš esmės pagerintą laivą arba orlaivį.

2.   Valstybių narių Komisijai perduodamoje statistinėje informacijoje apie 1 dalyje nurodytus sandorius turi būti pateikiami šie duomenys:

a)

Kombinuotosios nomenklatūros poskyrį atitinkantis kodas;

b)

statistinė procedūra;

c)

šalis partnerė, būtent:

1 dalies a punkte nurodytų sandorių atveju, laivą arba orlaivį pagaminusi valstybė, kuri nėra narė, jei laivas arba orlaivis yra naujas; kitais atvejais, nepriklausanti ES šalis, kurioje yra įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, perleidžiantis laivo arba orlaivio nuosavybę,

1 dalies b punkte nurodytų sandorių atveju, valstybė, kuri nėra narė, kurioje yra įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuriam yra perleidžiama laivo arba orlaivio nuosavybė,

1 dalies c punkte nurodytų sandorių atveju, valstybė, kuri nėra narė, siuntėja įvežamiems į Bendrijos statistinę teritoriją laivams ir orlaiviams ir gavėja šalis išvežamiems iš Bendrijos statistinės teritorijos laivams ir orlaiviams;

d)

laivų kiekis vienetais ir bet kuriais kitais Kombinuotoje nomenklatūroje pateiktais papildomais mato vienetais, ir lėktuvų kiekis neto mase bei papildomais mato vienetais;

e)

statistinė vertė, reiškianti bendrą sumą, kuri viso laivo arba orlaivio pardavimo arba pirkimo atveju būtų nurodyta sąskaitoje, atskaičius visas transporto ir draudimo išlaidas.

3.   Ataskaitinis laikotarpis – tai tas mėnuo, per kurį įvyksta nuosavybės teisės perleidimas 1 dalies a arba b punktuose nurodytų sandorių atveju, arba per kurį vežamos prekės 1 dalies c punkte nurodytų sandorių atveju.“.

9)

22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

Be Reglamento (EB) Nr. 1172/95 7 straipsnyje nurodytų duomenų šaltinių, nacionalinės valdžios institucijos turi teisę naudotis papildomais duomenų šaltiniais, įskaitant informaciją, kuri yra nacionalinių laivų ir orlaivių registruose, kuri gali būti reikalinga tokių prekių nuosavybės teisės perleidimui nustatyti.“.

10)

24 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

šalies partnerės kodas arba supaprastintas šalies kodas QS;“.

11)

25 straipsnis pakeičiamas taip:

„25 straipsnis

Šiame skyriuje „išskirstytos siuntos“ – tai dėl komercinių arba su transportu susijusių priežasčių nesurinktų arba išmontuotų prekių sudedamųjų dalių importas arba eksportas.“

12)

29 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Į mėnesines valstybių narių Komisijai perduodamas ataskaitas apie šio straipsnio 1 dalyje nurodomus sandorius įtraukiami šie duomenys:

a)

Kombinuotosios nomenklatūros poskyrį atitinkantis kodas;

b)

šalies partnerės kodas arba supaprastintas šalies kodas QW;

c)

statistinė procedūra;

d)

kiekis neto mase;

e)

statistinė vertė.

Taikant a punktą, prekėms, skirtoms pakrantės įrenginių valdytojams arba pakrantės įrenginių variklių, mašinų ir kitos įrangos darbui, turi būti naudojami šie supaprastinti kodai:

9931 24 00: KN 1–24 skirsniuose klasifikuojamoms prekėms,

9931 27 00: KN 27 skirsniuose klasifikuojamoms prekėms,

9931 99 00: kitur klasifikuojamoms prekėms.

Kai prekės yra skirtos pakrantės įrenginiams arba iš jų jos yra išgabenamos, nepažeidžiant muitinės reglamentų, b punkte nurodyta „šalis partnerė“ turi būti suprantama kaip šalis, kurioje yra įsikūręs už minimų įrenginių komercinį panaudojimą atsakingas fizinis arba juridinis asmuo“.

13)

31 straipsnis pakeičiamas taip:

„31 straipsnis

1.   Komisijai perduodami statistiniai duomenys apie prekybą prekėmis su valstybėmis, kurios nėra narės, apima:

a)

erdvėlaivio įvežimą į Bendrijos statistinę teritoriją arba išvežimą iš jos dėl operacijų, susijusių su perdirbimu pagal sutartį;

b)

erdvėlaivio, kurio nuosavybės teisė perėjo iš valstybėje, kuri nėra narė, įsisteigusio fizinio arba juridinio asmens valstybėje narėje įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, paleidimą į erdvę;

c)

erdvėlaivio, kurio nuosavybės teisė perėjo iš valstybėje narėje įsisteigusio fizinio arba juridinio asmens valstybėje, kuri nėra narė, įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, paleidimą į erdvę.

b punkte nurodytos operacijos turi būti registruojamos kaip importas valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs naujasis savininkas.

c punkte nurodyta operacija turi būti registruojama kaip valstybės narės, kurioje galutinai pagamintas erdvėlaivis, eksportas.

Šioje dalyje „perdirbimas“ turi apimti tik tas operacijas, kurios yra skirtos pagaminti naują arba iš esmės pagerintą laivą arba orlaivį.

2.   Valstybių narių Komisijai perduodamoje mėnesinėje informacijoje apie šio straipsnio 1 dalyje paminėtas operacijas turi būti nurodomi šie duomenys:

a)

Kombinuotosios nomenklatūros poskyrį atitinkantis kodas;

b)

šalies partnerės kodas;

c)

statistinė procedūra;

d)

kiekis neto mase ir papildomais mato vienetais;

e)

statistinė vertė, kuri pagal šio reglamento III priede nurodytas pristatymo sąlygas yra erdvėlaivio vertė „iš įmonės“.

Taikant b punktą, „šalis partnerė“ nustatoma vadovaujantis toliau išvardytais kriterijais:

1 dalies a punkte nurodytoms operacijoms „šalis partnerė“ turi reikšti kilmės šalį, kuri yra valstybė, ne narė, įvežamiems į Bendrijos statistinę teritoriją erdvėlaiviams ir šalį gavėją išvežamiems iš Bendrijos statistinės teritorijos erdvėlaiviams,

1 dalies b punkte nurodytoms operacijoms „šalis partnerė“ turi reikšti erdvėlaivį galutinai pagaminusią šalį,

1 dalies c punkte nurodytoms operacijoms „šalis partnerė“ turi reikšti šalį, kurioje yra įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuriam yra perleidžiama erdvėlaivio nuosavybės teisė.

3.   Ataskaitinis laikotarpis – tai tas mėnuo, per kurį vežamos prekės 1 dalies a punkte nurodytų operacijų atveju arba per kurį įvyksta nuosavybės teisės perleidimas 1 dalies b ir c punktuose nurodytų operacijų atveju.“.

14)

II dalis po 31 straipsnio papildoma 9 ir 10 skyriais:

„9 SKYRIUS

Elektra ir dujos

31a straipsnis

Be Reglamento (EB) Nr. 1172/95 7 straipsnyje nurodytų duomenų šaltinių, nacionalinės valdžios institucijos gali reikalauti, kad reikalingą elektros ir dujų prekybos srautams tarp valstybės narės ir valstybės, kuri nėra narė, kontroliuoti informaciją tiesiogiai teiktų valstybėje narėje įsisteigę elektros ir dujų perdavimo tinklų operatoriai, kuriems šie tinklai priklauso arba kurie juos eksploatuoja.

10 SKYRIUS

Jūros produktai

31b straipsnis

1.   Šiame straipsnyje „jūros produktai“ – tai žuvininkystės produktai, mineralai, antrinės žaliavos ir visi kiti produktai, kurių jūrų laivai dar neiškrovė.

2.   Komisijai pateikiami statistiniai duomenys apie užsienio prekybą turi apimti šiuos sandorius:

a)

jūrų produktų iškrovimą atskaitingos valstybės narės uostuose arba kai šiuos produktus iš valstybėje, kuri nėra narė, registruotų laivų įsigyja valstybėse narėse registruoti laivai; tokie sandoriai laikomi importu;

b)

jūrų produktų iškrovimą valstybės, kuri nėra narė, uostuose iš atskaitingoje valstybėje narėje registruotų laivų arba kai šiuos produktus iš valstybėje narėje registruotų laivų įsigyja valstybėje, nepriklausančioje Europos Sąjungai, registruoti laivai; tokie sandoriai laikomi eksportu.

3.   Į valstybių narių Komisijai perduodamą mėnesinę informaciją apie šio straipsnio 2 dalyje nurodytus sandorius įtraukiami šie duomenys:

a)

Kombinuotosios nomenklatūros poskyrį atitinkantis kodas;

b)

šalies partnerės kodas, būtent:

importo atveju, valstybė, kuri nėra narė, kurioje yra registruotas jūros produktus žvejojantis laivas,

eksporto atveju, valstybė, kuri nėra narė, kurioje yra iškraunami jūros produktai arba kurioje yra registruotas jūros produktus įsigyjantis laivas;

c)

statistinė procedūra;

d)

kiekis neto mase;

e)

statistinė vertė.

4.   Be Reglamento (EB) Nr. 1172/95 7 straipsnyje nurodytų duomenų šaltinių, nacionalinės valdžios institucijos turi teisę naudotis papildomais duomenų šaltiniais, įskaitant šioje šalyje registruotų laivų deklaracijose pateikta informacija apie jūros produktus, iškrautus valstybėje, kuri nėra narė.“.

15)

I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 118, 1995 5 25, p. 10. Reglamentas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 229, 2000 9 9, p. 14.

(3)  OL L 102, 2004 4 7, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1917/2000 I ir II priedai pakeičiami taip:

I PRIEDAS

2 straipsnyje paminėtų prekių, kurios neįtraukiamos į Komisijai (Eurostatui) teiktinus statistinius duomenis, susijusius su prekyba prekėmis su nepriklausančiomis ES šalimis, sąrašas

Duomenys neturi būti renkami apie šias prekes:

a)

mokėjimo priemones, kurios yra teisėtos mokėjimo priemonės, ir vertybiniai popieriai;

b)

piniginį auksą;

c)

nelaimės ištiktiems rajonams skirtą pagalbą;

d)

diplomatinės ar panašios paskirties prekes:

1)

prekes, kurioms taikomas diplomatinis konsulinis ar panašus neliečiamumas;

2)

dovanas valstybės vadovui arba vyriausybės ar parlamento nariams;

3)

administracinės tarpusavio pagalbos prekes;

e)

šias prekes, jei jos nėra prekybinių sandorių objektas:

1)

apdovanojimus, garbės apdovanojimus ir prizus, atminimo ženklelius ir medalius;

2)

kelionės įrangą, maisto atsargas ir kitus asmeniniam naudojimui arba vartojimui skirtus reikmenis, įskaitant sportinį inventorių, kuriuos keliautojas vežasi kartu arba kurie vežami prieš jam atvykstant arba atvykus;

3)

vestuvinius reikmenis, asmeninius daiktus arba relikvijas;

4)

karstus, laidojimo urnas, laidotuvių reikmenis, kapo priežiūros reikmenis ir antkapinius paminklus;

5)

spausdintą reklaminę medžiagą, naudojimosi instrukcijas, kainoraščius ir kitas reklamines priemones;

6)

jau nebenaudojamas prekes, kurios negali būti naudojamos pramoniniams tikslams;

7)

balastą;

8)

pašto ženklus;

9)

tarptautiniuose sporto renginiuose naudojamus farmacijos produktus;

f)

produktus, naudojamus išskirtinėse bendro pobūdžio priemonėse, skirtose asmenų ar aplinkos apsaugai;

g)

nekomerciniais tikslais tarp valstybių narių apibrėžtose pasienio zonose gyvenančių asmenų gabenamas prekes (pasienio gabenimas); žemės ūkio augintojų ne statistinėje teritorijoje, kurioje jie turi savo pagrindinę įmonę, tačiau šalia jos esančiuose ūkiuose išaugintą produkciją;

h)

tik tada, kai prekės įvežamos laikinai, importuotas ar eksportuotas prekes, skirtas transporto priemonių remontui, konteinerius ir susijusią transporto įrangą, kada nėra taikomos perdirbimo procedūros, ir remonto metu pakeistas atsargines dalis;

i)

ne statistinėje teritorijoje dislokuotoms nacionalinėms ginkluotosioms pajėgoms eksportuojamas prekes ir importuojamas prekes, kurias nacionalinės ginkluotosios pajėgos perdavė ne statistinėje teritorijoje bei statistinėje valstybės narės teritorijoje dislokuotų užsienio ginkluotųjų pajėgų įsigytas arba perleistas prekes;

j)

prekes, skirtas informacijai pernešti, tokias kaip diskeliai, kompiuterinės juostos, kino juostos, projektai, garso ir vaizdo įrašai, pastovios atminties kompaktiniai diskai, su saugoma kompiuterine programine įranga, jei jie sukurti pagal konkretaus kliento užsakymą arba jei jie nėra komercinio sandorio dalykas, taip pat ankstesnio pristatymo papildymai, pvz., atnaujintos versijos, už kurias gavėjui sąskaita neteikiama;

k)

palydovų paleidimo įrenginiai:

eksportuojant ir importuojant iki jų paleidimo į erdvę,

paleidimo į erdvę metu;

l)

prekes, skirtas remontuoti, po remonto, ir su tuo susijusias keičiamas dalis. Remontas reiškia prekių pradinių funkcijų arba būklės atkūrimą. Šios operacijos tikslas – išlaikyti prekės darbinę būklę; ji gali būti susijusi su tam tikra rekonstrukcija arba patobulinimais, tačiau jokiu būdu nekeičia prekių prigimties;

m)

prekes, iki ir po laikino naudojimo, jei tenkinamos šios sąlygos:

1)

prekių neplanuojama perdirbti arba jos nebuvo perdirbtos;

2)

numatoma laikino naudojimo trukmė neviršija 24 mėn.

II PRIEDAS

13 straipsnio 2 dalyje nurodytų sandorių sąrašas

A

B

1)

Sandoriai, susiję su faktiniu arba numatomu nuosavybės perdavimu už kompensaciją (finansinę arba kitokią) (išskyrus 2, 7, 8 punktuose išvardintus sandorius) (1)  (2)  (3)

1)

Pirkimas/pardavimas (2)

2)

Tiekimas patvirtinus arba išbandžius parduodant konsignacijos būdu arba tarpininkaujant komisionieriui

3)

Barteriniai mainai (kompensacija natūra)

4)

Asmeniniai keleivių pirkiniai

5)

Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma) (3)

2)

Prekių grąžinimas, įregistravus pradinį sandorį, pažymėtą kodu 1 (4); nemokamas prekių pakeitimas (4)

1)

Prekių grąžinimas

2)

Grąžintų prekių pakeitimas

3)

Negrąžintų prekių pakeitimas (pvz., pagal garantiją)

3)

Sandoriai (nelaikini) susiję su nuosavybės perdavimu, bet be kompensacijos (finansinės arba kitokios)

1)

Prekės, tiekiamos pagal pagalbos programas, kurias vykdo arba pilnai arba iš dalies finansuoja Europos bendrija

2)

Kitos bendrosios valstybės pagalbos siuntos

3)

Kitos pagalbos siuntos (asmeninės, nevyriausybinių organizacijų)

4)

Kitos

4)

Operacijos, siekiant perdirbti pagal sutartį (5) (išskyrus tas, kurios įrašytos 7 punkte)

 (8)

5)

Operacijos atliekamos pasibaigus perdirbimui pagal sutartį (5) (išskyrus tas, kurios įrašytos 7 punkte)

 (8)

6)

Specifiniai sandoriai, koduojami nacionaliniais tikslais (6)

 (8)

7)

Operacijos, vykdomos pagal bendrus gynybos projektus arba kitas bendras tarpvyriausybines gamybos programas (pvz., Airbus)

 (8)

8)

Statybinių medžiagų ir įrenginių tiekimas darbams, kurie yra bendros statybos arba projektavimo darbų sutarties dalis (7)

 (8)

9)

Kiti sandoriai

 (8)


(1)  Šiame punkte nurodoma daugumą eksporto ir importo operacijų, t. y. sandorių, dėl kurių:

nuolatinis gyventojas perleidžia nuosavybės teisę nenuolatiniam gyventojui ir

yra arba bus atliktas apmokėjimas arba kompensacija natūra.

Pažymima, kad tai taip pat taikoma ir toms prekėms kurias viena kitai siunčia susijusios įmonės ar įmonių grupės arba kurios yra siunčiamos iš centrinio paskirstymo sandėlio arba į jį, jei nėra atliekamas mokėjimas arba kitaip kompensuojama (kitais atvejais jie priklauso 3 kodui).

(2)  Įskaitant atsargines dalis ir kitus pakeitimus už užmokestį.

(3)  Įskaitant išperkamąją nuomą: įmokos už nuomą apskaičiuojamos taip, kad jos visiškai arba beveik visiškai atitiktų tų prekių vertę. Nuosavybės rizika ir atlyginimas perduodami nuomininkui. Pasibaigus sutarties galiojimo laikui, nuomininkas tampa juridiniu prekių savininku.

(4)  Iš pradžių A skilties 3–9 punktuose įrašytos prekių grąžinimo arba pakeitimo siuntos turėtų būti įrašomos į atitinkamus punktus.

(5)  Perdirbimui priskiriamos operacijos (transformavimo, konstravimo, montavimo, patobulinimo, atnaujinimo …), kurių tikslas – pagaminti naują arba iš esmės pagerintą prekę. Jos nebūtinai susijusios su produkto klasifikacijos pakeitimu. Šiam punktui nepriskiriama perdirbimo veikla, kurios perdirbėjas imasi savo sąskaita; ji turi būti įrašyta A skilties 1 punkte.

Prekės, skirtos perdirbti arba po perdirbimo, turi būti įrašomos kaip importas arba eksportas.

Tačiau remontas neturėtų būti įrašomas šioje pozicijoje. Remontas reiškia prekių pradinių funkcijų arba būklės atkūrimą. Šios operacijos tikslas – išlaikyti prekių darbinę būklę; ji gali būti susijusi su tam tikra rekonstrukcija arba patobulinimu, tačiau jokiu būdu nekeičia prekės prigimties;

Duomenis apie prekes, skirtas remontui ir po remonto, neįtraukiami į užsienio prekybos statistinius duomenis (žr. I priedą, (l)).

(6)  Šioje pozicijoje galėtų būti įrašomi sandoriai, kurie, pvz., nėra susiję su nuosavybės teisės perleidimu, pvz., remontas, nuoma, skolinimas, veiklos nuoma ir kitoks laikinas naudojimas, išskyrus perdirbimą pagal sutartį (pristatymą arba grąžinimą). Su šiuo kodu registruojami sandorių duomenys Komisijai neturi būti teikiami.

(7)  A skilties 8 punkte įrašyti sandoriai apima tik tas prekes, kurioms nepateikiama atskira sąskaita, bet kurios yra įrašomos į bendrą sąskaitą-faktūrą, kurioje nurodoma bendra darbų vertė. Kitu atveju sandoriai turėtų būti įrašyti į 1 punktą.

(8)  Nacionaliniais tikslais kodai gali būti renkami B skiltyje, tačiau Komisijai pateikiami tik A skiltyje nurodyti kodai.


Top