Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_299_R_0061_01

2005/790/EB: 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo pasirašymo Bendrijos vardu
Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

OJ L 299, 16.11.2005, p. 61–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M , 27.6.2006, p. 127–136 (MT)

16.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/61


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. rugsėjo 20 d.

dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo pasirašymo Bendrijos vardu

(2005/790/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 61 straipsnio c punktą kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos steigimo sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danijai neprivalomos ir netaikomos 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (1) nuostatos.

(2)

2003 m. gegužės 8 d. sprendimu Taryba išimtinai įgaliojo Komisiją derėtis dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo, išplečiančio pirmiau minėto reglamento nuostatų taikymą Danijai.

(3)

Komisija Bendrijos vardu derėjosi dėl šio Susitarimo su Danijos Karalyste.

(4)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos Bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė ir Airija dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą,

(5)

Pagal pirmiau minėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis yra jai neprivalomas ir netaikomas.

(6)

2005 m. sausio 17 d. Briuselyje parafuotas Susitarimas turėtų būti pasirašytas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo pasirašymas, atsižvelgiant į Tarybos sprendimą dėl minėto Susitarimo sudarymo.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas yra įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Bendrijos vardu pasirašyti Susitarimą su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugsėjo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. BECKETT


(1)  OL L 12, 2001 1 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2245/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 10).


Europos bendrijos ir Danijos Karalystės

SUSITARIMAS

dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija,

ir

DANIJOS KARALYSTĖ, toliau – Danija,

SIEKDAMOS Bendrijoje suvienodinti jurisdikcijos civilinėse ir komercinėse bylose kolizijos taisykles ir supaprastinti formalumus siekiant greito ir paprasto teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo,

KADANGI 1968 m. rugsėjo 27 d. valstybės narės, veikdamos pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 293 straipsnio ketvirtąją įtrauką, priėmė Briuselio konvenciją dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo (1) (Briuselio konvencija) su pakeitimais, padarytais susitarimais dėl naujųjų valstybių narių prisijungimo prie tos konvencijos. 1988 m. rugsėjo 16 d. valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybės priėmė Konvenciją dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo (2) (Lugano konvencija), kuri yra analogiška Briuselio konvencijai,

KADANGI pagrindinis Briuselio konvencijos turinys buvo perkeltas į 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (3) (Briuselio I reglamentas),

REMDAMOSI Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties Protokolu dėl Danijos pozicijos (Protokolas dėl Danijos pozicijos), pagal kurį Briuselio I reglamentas yra Danijai neprivalomas arba Danijoje netaikomas,

PABRĖŽDAMOS, kad reikia rasti sprendimo mechanizmą, kuris padėtų išvengti nepatenkinamos teisinės padėties dėl taikomų jurisdikcijos, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo taisyklių skirtumų,

NORĖDAMOS, kad Briuselio I reglamento nuostatos, jo būsimi pakeitimai ir su juo susijusios įgyvendinimo priemonės būtų pagal tarptautinę teisę taikomi Bendrijos ir Danijos, kaip valstybės narės, kuri laikosi specialios pozicijos dėl Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinės dalies, santykiams,

PABRĖŽDAMOS, kad turėtų būti užtikrintas Briuselio konvencijos ir šio Susitarimo tęstinumas ir kad pereinamosios nuostatos, pateiktos Briuselio I reglamente, turėtų būti taikomos ir šiam Susitarimui. Tęstinumą taip pat turėtų užtikrinti Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, aiškindamas Briuselio konvenciją, o 1971 m. Protokolas (4) turėtų būti taikomas byloms, kurios dar nebus išspręstos įsigaliojus šiam Susitarimui,

PABRĖŽDAMOS, kad Briuselio konvencija taip pat tebetaikoma valstybių narių teritorijoms, kurios priklauso tos konvencijos teritorinio taikymo sričiai, tačiau kurios neįtrauktos į šį Susitarimą,

PABRĖŽDAMOS deramo koordinavimo tarp Bendrijos ir Danijos svarbą vedant derybas ir sudarant tarptautinius susitarimus, galinčius turėti poveikio Briuselio I reglamento taikymo sričiai arba ją pakeisti,

PABRĖŽDAMOS, kad Danija turėtų siekti prisijungti prie Bendrijos sudarytų tarptautinių susitarimų tais atvejais, kai Danijos dalyvavimas tokiuose susitarimuose yra tiesiogiai susijęs su nuosekliu Briuselio I reglamento ir šio Susitarimo taikymu,

PAREIKŠDAMOS, kad Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turėtų turėti jurisdikciją siekiant užtikrinti vienodą šio Susitarimo, įskaitant Briuselio I reglamento nuostatas ir bet kurias Bendrijos įgyvendinimo priemones, kurios yra šio Susitarimo dalis, taikymą ir aiškinimą,

REMDAMOSI Europos Bendrijų Teisingumo Teismui pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 68 straipsnio 1 dalį suteikta jurisdikcija priimti nutarimus preliminariais klausimais, susijusiais su Bendrijos institucijų aktų, priimtų remiantis Sutarties IV antraštine dalimi, galiojimu ar išaiškinimu, įskaitant šio Susitarimo galiojimą ir išaiškinimą, ir aplinkybe, kad ši nuostata Danijai neprivaloma ar joje netaikoma atsižvelgiant į Protokolą dėl Danijos pozicijos,

MANYDAMOS, kad Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turėtų turėti jurisdikciją tomis pačiomis sąlygomis priimti preliminarius nutarimus Danijos teismo iškeltais šio Susitarimo galiojimo ir išaiškinimo klausimais ir kad dėl to Danijos teismai tomis pačiomis sąlygomis kaip kitos valstybės narės turėtų prašyti priimti preliminarius nutarimus dėl Briuselio I reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių išaiškinimo,

REMDAMOSI nuostata, kad pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 68 straipsnio 3 dalį Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija ir valstybės narės gali prašyti Europos Bendrijų Teisingumo Teismą priimti nutarimą dėl Bendrijos institucijų, remiantis Sutarties IV antraštine dalimi, priimtų aktų išaiškinimo, įskaitant šio Susitarimo išaiškinimą, ir aplinkybe, kad ši nuostata Danijai neprivaloma ar joje netaikoma atsižvelgiant į Protokolą dėl Danijos pozicijos,

MANYDAMOS, kad Danijai, tomis pačiomis sąlygomis kaip kitoms valstybėms narėms dėl Briuselio I reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių, turėtų būti suteikta galimybė prašyti Europos Bendrijų Teisingumo Teismą priimti nutarimus su šio Susitarimo išaiškinimu susijusiais klausimais,

PABRĖŽDAMOS, kad pagal Danijos teisę teismai Danijoje – aiškindami šį Susitarimą, įskaitant Briuselio I reglamento nuostatas ir bet kurias Bendrijos įgyvendinimo priemones, kurios yra šio Susitarimo dalis, – turėtų deramai atsižvelgti į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ir Europos Bendrijų valstybių narių teismų praktiką sudarančius nutarimus dėl Briuselio I reglamento nuostatų ir bet kurių Bendrijos taikomų įgyvendinimo priemonių,

MANYDAMOS, kad turėtų būti galima prašyti Europos Bendrijų Teisingumo Teismą spręsti klausimus, susijusius su įsipareigojimų pagal šį Susitarimą laikymusi, pagal Europos bendrijos steigimo sutarties nuostatas, reglamentuojančias procesinius veiksmus Teisme,

KADANGI pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 300 straipsnio 7 dalį šis Susitarimas valstybėms narėms yra privalomas; dėl to reikia, kad Danija, jei kuri nors valstybė narė jo nesilaikytų, galėtų kreiptis su skundu į Komisiją, kaip Sutarties sergėtoją,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

1.   Šio Susitarimo tikslas – Briuselio I reglamentas nuostatas ir jo įgyvendinimo priemones taikyti Bendrijos ir Danijos santykiams pagal šio Susitarimo 2 straipsnio 1 dalį.

2.   Susitariančiųjų Šalių tikslas – vienodas Briuselio I reglamento nuostatų ir jo įgyvendinimo priemonių taikymas ir aiškinimas visose valstybėse narėse.

3.   Šio Susitarimo 3 straipsnio 1 dalies, 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatos yra Protokolo dėl Danijos pozicijos padarinys.

2 straipsnis

Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas

1.   Briuselio I reglamento, kuris pridedamas prie šio Susitarimo ir yra jo dalis, nuostatos kartu su jo įgyvendinimo priemonėmis, priimtomis pagal Reglamento 74 straipsnio 2 dalį ir – kalbant apie įgyvendinimo priemones, priimtas įsigaliojus šiam Susitarimui, – Danijos įgyvendintomis kaip nurodyta šio Susitarimo 4 straipsnyje, ir priemonėmis, priimtomis pagal reglamento 74 straipsnio 1 dalį, yra pagal tarptautinę teisę taikomos Bendrijos ir Danijos santykiams.

2.   Tačiau šiame Susitarime to reglamento nuostatų taikymas iš dalies pakeičiamas taip:

a)

1 straipsnio 3 dalis netaikoma;

b)

50 straipsnis papildomas šia dalimi (2 dalimi):

„2.   Tačiau pareiškėjas, kuris prašo vykdyti Danijos administracinės institucijos priimtą sprendimą dėl išlaikymo, gali valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, reikalauti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų lengvatų, jei jis pateikia Danijos teisingumo ministerijos raštą, kuriame nurodoma, jog jis atitinka finansinius reikalavimus, kad jam būtų visiškai ar iš dalies teikiama teisinė pagalba arba jis būtų atleistas nuo žyminio mokesčio ar išlaidų apmokėjimo.“;

c)

62 straipsnis papildomas šia dalimi (2 dalimi):

„2.   Bylose, susijusiose su išlaikymu, „teismo“ sąvoka apima Danijos administracines institucijas.“;

d)

64 straipsnis taikomas jūrų laivams, registruotiems Danijoje, taip kaip Graikijoje ir Portugalijoje;

e)

šio Susitarimo įsigaliojimo data yra taikoma vietoj reglamento įsigaliojimo datos, kaip nurodyta jo 70 straipsnio 2 dalyje, 72 ir 76 straipsniuose;

f)

vietoj reglamento 66 straipsnio taikomos šio Susitarimo pereinamosios nuostatos;

g)

I priede pridedama: „Danijoje: Teisingumo vykdymo įstatymo (lov om rettens pleje) 246 straipsnio 2 ir 3 dalys“;

h)

II priede pridedama: „Danijoje, „byret““;

i)

III priede pridedama: „Danijoje, „landsret““;

j)

IV priede pridedama: „Danijoje, apeliacinis skundas „Højesteret“ gavus „Procesbevillingsnævnet“ leidimą“.

3 straipsnis

Briuselio I reglamento pakeitimai

1.   Danija nedalyvauja priimant Briuselio I reglamento pakeitimus, ir jokie pakeitimai Danijai nėra privalomi ar Danijoje taikomi.

2.   Kiekvieną kartą priėmus reglamento pakeitimus, Danija praneša Komisijai apie savo sprendimą įgyvendinti ar neįgyvendinti tokių pakeitimų turinį. Pranešama priimant pakeitimus arba per 30 dienų nuo jų priėmimo.

3.   Jei Danija nusprendžia, kad ji įgyvendins pakeitimų turinį, pranešime nurodoma, ar įgyvendinimas gali vykti administracine tvarka ar jį turės patvirtinti parlamentas.

4.   Jei pranešime nurodoma, kad įgyvendinimas gali vykti administracine tvarka, jame taip pat nurodoma, kad visos būtinos administracinės priemonės įsigalioja reglamento pakeitimų įsigaliojimo dieną arba jau yra įsigalioję pranešimo dieną, kuri iš jų būtų vėlesnė.

5.   Jei pranešime nurodoma, kad įgyvendinimą turi patvirtinti Danijos Parlamentas, taikomos šios taisyklės:

a)

įstatyminės priemonės Danijoje įsigalioja reglamento pakeitimų įsigaliojimo dieną arba per 6 mėnesius nuo pranešimo dienos, kuri iš jų būtų vėlesnė;

b)

Danija Komisijai praneša įgyvendinimo įstatyminių priemonių įsigaliojimo datą.

6.   Danijos pranešimas, kad pakeitimų turinys yra įgyvendintas Danijoje, pagal 4 ir 5 dalis, sukuria abipusius Danijos ir Bendrijos įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę. Tie reglamento pakeitimai tada sudaro šio Susitarimo pakeitimus ir laikomi jo priedu.

7.   Jei:

a)

Danija praneša apie savo sprendimą neįgyvendinti pakeitimų turinio arba

b)

Danija nepateikia pranešimo per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą 30 dienų laikotarpį, arba

c)

teisės aktai Danijoje neįsigalioja per šio straipsnio 5 dalyje nustatytus laikotarpius,

šis Susitarimas laikomas nutrauktu, išskyrus atvejus, kai šalys per 90 dienų nusprendžia kitaip arba c punkte nurodytoje situacijoje įstatyminės priemonės Danijoje įsigalioja per tą patį laikotarpį. Nutraukimas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo 90 dienų laikotarpio pabaigos.

8.   Nutraukimas nedaro poveikio byloms, kurios buvo iškeltos, ir dokumentams, kurie buvo formaliai parengti arba užregistruoti kaip autentiški dokumentai iki Susitarimo nutraukimo dienos, numatytos šio straipsnio 7 dalyje.

4 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Danija nedalyvauja tvirtinant Briuselio I reglamento 75 straipsnyje nurodyto komiteto nuomones. Įgyvendinimo priemonės, priimtos pagal to reglamento 74 straipsnio 2 dalį, Danijai neprivalomos arba joje netaikomos.

2.   Priėmus įgyvendinimo priemones pagal reglamento 74 straipsnio 2 dalį, apie tas įgyvendinimo priemones pranešama Danijai. Danija praneša Komisijai apie savo sprendimą įgyvendinti ar neįgyvendinti įgyvendinimo priemonių turinį. Pranešama gavus įgyvendinimo priemones arba per 30 dienų nuo jų gavimo dienos.

3.   Pranešime nurodoma, kad visos būtinos administracinės priemonės Danijoje įsigalioja įgyvendinimo priemonių įsigaliojimo dieną arba jau yra įsigaliojusios pranešimo dieną, kuri iš jų būtų vėlesnė.

4.   Danijos pranešimas, kad įgyvendinimo priemonių turinys yra įgyvendintas Danijoje, sukuria abipusius Danijos ir Bendrijos įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę. Tos įgyvendinimo priemonės tada taps šio Susitarimo dalimi.

5.   Jei:

a)

Danija praneša apie savo sprendimą neįgyvendinti įgyvendinimo priemonių turinio arba

b)

Danija nepateikia pranešimo per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą 30 dienų laikotarpį,

šis Susitarimas laikomas nutrauktu, išskyrus atvejus, kai šalys per 90 dienų nusprendžia kitaip. Nutraukimas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo to 90 dienų laikotarpio pabaigos.

6.   Nutraukimas nedaro poveikio byloms, kurios buvo iškeltos, ir dokumentams, kurie buvo formaliai parengti arba užregistruoti kaip autentiški dokumentai iki Susitarimo nutraukimo dienos, numatytos šio straipsnio 5 dalyje.

7.   Jei išimtiniais atvejais įgyvendinimą turi patvirtinti Danijos Parlamentas, šitai nurodoma Danijos pranešime pagal šio straipsnio 2 dalį ir taikomos 3 straipsnio 5–8 dalių nuostatos.

8.   Danija perduoda Komisijai tekstus, iš dalies keičiančius šio Susitarimo 2 straipsnio 2 dalies g–j punktuose išdėstytus dalykus. Komisija atitinkamai pakeičia 2 straipsnio 2 dalies g–j punktus.

5 straipsnis

Tarptautiniai susitarimai, turintys poveikio Briuselio I reglamentui

1.   Bendrijos sudaryti tarptautiniai susitarimai, grindžiami Briuselio I reglamento taisyklėmis, yra Danijai neprivalomi ir joje netaikomi.

2.   Danija nesudarinės tarptautinių susitarimų, galinčių turėti poveikį prie šio Susitarimo pridedamo Briuselio I reglamento taikymo sričiai arba ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai tai bus daroma Bendrijai pritarus ir tinkamai susitarus dėl šio Susitarimo santykio su konkrečiu tarptautiniu susitarimu.

3.   Vesdama derybas dėl tarptautinių susitarimų, galinčių turėti poveikio prie šio Susitarimo pridedamo Briuselio I reglamento taikymo sričiai arba ją pakeisti, Danija derins savo poziciją su Bendrija ir nesiims jokių veiksmų, kurie tokiose derybose keltų pavojų Bendrijos pozicijos siekiams jos kompetencijos srityje.

6 straipsnis

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcija dėl Susitarimo aiškinimo

1.   Danijos teisme nagrinėjamoje byloje iškilus klausimui dėl šio Susitarimo galiojimo arba aiškinimo, tas teismas prašo Teisingumo Teismą dėl jo priimti nutarimą, kada tokiomis pačiomis sąlygomis kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismas turėtų taip daryti dėl Briuselio I reglamento ir šio Susitarimo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų jo įgyvendinimo priemonių.

2.   Pagal Danijos teisę Danijos teismai, aiškindami šį Susitarimą, deramai atsižvelgia į Teisingumo Teismo praktiką sudarančius nutarimus dėl Briuselio konvencijos, Briuselio I reglamento nuostatų ir bet kurių Bendrijos taikomų įgyvendinimo priemonių.

3.   Danija gali, kaip Taryba, Komisija ir bet kuri valstybė narė, prašyti Teisingumo Teismą priimti nutarimą šio Susitarimo aiškinimo klausimu. Atsiliepiant į tokį prašymą Teisingumo Teismo priimtas nutarimas netaikomas valstybių narių teismų res judicata galią turintiems sprendimams.

4.   Danija turi teisę Teisingumo Teismui pateikti savo samprotavimus tais atvejais, kai kurios nors valstybės teismas yra pateikęs jam klausimą dėl preliminaraus nutarimo dėl kurios nors 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos nuostatos išaiškinimo.

5.   Taikomas Protokolas dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo statuto ir jo darbo tvarkos taisyklės.

6.   Jei Europos bendrijos steigimo sutarties nuostatos dėl Teisingumo Teismo nutarimų yra iš dalies keičiamos taip, kad turi padarinių nutarimams dėl Briuselio I reglamento, Danija gali Komisijai pranešti apie savo sprendimą netaikyti tų pakeitimų šiam Susitarimui. Pranešama tuo metu, kai tie pakeitimai įsigalioja, arba per 60 dienų nuo įsigaliojimo.

Tokiu atveju šis Susitarimas laikomas nutrauktu. Nutraukimas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo pranešimo dienos.

7.   Nutraukimas nedaro poveikio byloms, kurios buvo iškeltos, ir dokumentams, kurie buvo formaliai parengti arba užregistruoti kaip autentiški dokumentai iki Susitarimo nutraukimo dienos, numatytos šio straipsnio 6 dalyje.

7 straipsnis

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcija dėl Susitarimo laikymosi

1.   Komisija Teisingumo Teisme gali kelti bylas Danijai dėl bet kurio įsipareigojimo pagal šį Susitarimą nesilaikymo.

2.   Danija gali paduoti skundą Komisijai dėl to, kad kuri nors valstybė narė nesilaiko įsipareigojimų pagal šį Susitarimą.

3.   Taikomos Europos bendrijos steigimo sutarties atitinkamos nuostatos, reglamentuojančios procesinius veiksmus Teisingumo Teisme, taip pat Protokolas dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo statuto ir jo darbo tvarkos taisyklės.

8 straipsnis

Taikymas teritorijoms

1.   Šis Susitarimas taikomas Europos bendrijos steigimo sutarties 299 straipsnyje nurodytoms teritorijoms.

2.   Jei Bendrija nusprendžia išplėsti Briuselio I reglamento taikymą teritorijoms, kurioms šiuo metu taikoma Briuselio konvencija, Bendrija ir Danija bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad toks taikymas būtų išplėstas ir Danijai.

9 straipsnis

Pereinamosios nuostatos

1.   Šis Susitarimas taikomas tik byloms, kurios iškeliamos, ir dokumentams, kurie formaliai parengiami arba užregistruojami kaip autentiški dokumentai po jo įsigaliojimo.

2.   Tačiau, jeigu kilmės valstybėje narėje bylos buvo iškeltos iki šio Susitarimo įsigaliojimo, po jo įsigaliojimo datos priimti teismo sprendimai pripažįstami ir vykdomi pagal šį Susitarimą,:

a)

jeigu kilmės valstybėje narėje bylos buvo iškeltos po Briuselio arba Lugano konvencijos įsigaliojimo ir kilmės valstybėje narėje ir valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi;

b)

visais kitais atvejais, jeigu jurisdikcija buvo pagrįsta taisyklėmis, kurios atitiko taisykles, nustatytas šiame Susitarime arba kilmės valstybės narės ir valstybės narės, į kurią kreipiamasi, sudarytoje konvencijoje, galiojusioje bylos iškėlimo metu.

10 straipsnis

Santykis su Briuselio I reglamentu

1.   Šis Susitarimas nepažeidžia Briuselio I reglamento taikymo kitose negu Danija valstybėse narėse.

2.   Tačiau šis Susitarimas visais atvejais taikomas:

a)

sprendžiant jurisdikcijos klausimus, jei atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta yra Danijoje arba jei reglamento 22 arba 23 straipsnis, taikytinas Bendrijos ir Danijos santykiams laikantis šio Susitarimo 2 straipsnio, suteikia jurisdikciją Danijos teismams;

b)

lis pendens arba susijusiems ieškiniams, kaip nustatyta Briuselio I reglamento 27 ir 28 straipsniuose, taikytinuose Bendrijos ir Danijos santykiams laikantis šio Susitarimo 2 straipsnio, kai byla buvo iškelta kitoje negu Danija valstybėje narėje ir Danijoje;

c)

sprendžiant pripažinimo ir vykdymo klausimus, jei Danija yra kilmės valstybė arba valstybė, į kurią kreipiamasi.

11 straipsnis

Susitarimo nutraukimas

1.   Šis Susitarimas nutraukiamas, jei Danija praneša kitoms valstybėms narėms, kad ji nebenori naudotis Protokolo dėl Danijos pozicijos I dalies nuostatomis, pagal to protokolo 7 straipsnį.

2.   Šį Susitarimą gali nutraukti bet kuri Susitariančioji Šalis pranešdama apie tai kitai Susitariančiajai Šaliai. Nutraukimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

3.   Nutraukimas nedaro poveikio byloms, kurios buvo iškeltos, ir dokumentams, kurie buvo formaliai parengti arba užregistruoti kaip autentiški dokumentai iki Susitarimo nutraukimo dienos, kaip nustatyta šio straipsnio 1 arba 2 dalyje.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Susitarimą Susitariančiosios Šalys patvirtina laikantis atitinkamos jose galiojančios tvarkos.

2.   Susitarimas įsigalioja šešto mėnesio nuo Susitariančiųjų Šalių pranešimo apie šiam tikslui reikalingų atitinkamų procedūrų atlikimą pirmą dieną.

13 straipsnis

Tekstų autentiškumas

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

Image


(1)  OL L 299, 1972 12 31, p. 32, OL L 304, 1978 10 30, p. 1, OL L 388, 1982 12 31, p. 1, OL L 285, 1989 10 3, p. 1, OL C 15, 1997 1 15, p. 1. Suvestinė redakcija: OL C 27, 1998 1 26, p. 1.

(2)  OL L 319, 1988 11 25, p. 9.

(3)  OL L 12, 2001 1 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2245/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 10).

(4)  OL L 204, 1975 8 2, p. 28, OL L 304, 1978 10 30, p. 1, OL L 388, 1982 12 31, p. 1, OL L 285, 1989 10 3, p. 1, OL C 15, 1997 1 15, p. 1. Suvestinė redakcija: OL C 27, 1998 1 26, p. 28.

PRIEDAS

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo su pakeitimais, padarytais 2002 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1496/2002, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo I priedą (3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės) ir II priedą (kompetentingų teismų ir institucijų sąrašas), 2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2245/2004, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo I, II, III ir IV priedus.


Top